Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-455
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LLPA, TM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-454
Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM
05.10.2021.
13.10.2021.
21-TA-453 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmuma Nr. 22 “Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu” ietekmi un priekšlikumiem konkurences tiesību pārkāpumu riska mazināšanai”
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Ekonomikas ministrija
21-TA-452
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2022.gada budžeta apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
04.10.2021.
04.10.2021.
21-TA-449
Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem risinājumiem publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
05.10.2021.
21-TA-448
Par valsts nekustamo īpašumu Dobeles novadā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.12.2021.
21-TA-447
Informatīvais ziņojums “Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LBAS, LLPA, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM
27.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-446
Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
 
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
29.09.2021.
29.09.2021.
21-TA-445
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
20.10.2021.
21-TA-444
Par valsts nekustamā īpašuma “Meža Bliešķi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, ZM
01.10.2021.
15.10.2021.
21-TA-443
Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
 
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM
28.09.2021.
01.10.2021.
21-TA-442
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
28.09.2021.
30.09.2021.
21-TA-441
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 “Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība” (VSS-653)
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
23.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-440
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-439
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FID, FKTK, FM, IEM, TM, VARAM, VM
29.10.2021.
05.11.2021.
21-TA-438
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LM, TM
22.10.2021.
29.10.2021.
21-TA-437
Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.635 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
īstenošanas noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LM, LPS, PKC, TM, VARAM
30.09.2021.
07.10.2021.
21-TA-436
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programmas 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.2. pasākuma “Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
21-TA-435
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 434 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, LPS, SAM, TM, ĀM
30.09.2021.
14.10.2021.
21-TA-434
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.12.2021.
21-TA-433
Ministru kabineta noteikumu „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” projekts
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
10.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-432
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM, LM, VM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-431
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-430
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-429
1
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija