Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-464
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
29.08.2022.
21-TA-463
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3. komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.4.i. investīcijas "Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai" īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
07.06.2022.
21-TA-462
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 947 "Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
28.01.2022.
21-TA-461
Par finansējuma piešķiršanu Augšdaugavas novada domei pašvaldības autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” pārbūvei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, LPS, TM
25.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-460
Par vienošanās projektu par grozījumu 2018. gada 10. decembra deleģēšanas līgumā starp Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM
17.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-459
Konceptuālais ziņojums „Par Rīgas pilsētas stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanu un pārbūvi”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-458
Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, SAM, TM
26.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-457
Drošības noteikumi Jaunsardzes centra organizētajās nodarbībās un pasākumos
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
08.04.2022.
21-TA-456
Ministru kabineta noteikumi "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā” īstenošanas noteikumi”


 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
13.01.2022.
21-TA-455
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LLPA, TM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-454
Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM
05.10.2021.
13.10.2021.
21-TA-453 (IP)
Informatīvais ziņojums “Par Konkurences padomes 2021.gada 30.jūlija lēmuma Nr. 22 “Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu” ietekmi un priekšlikumiem konkurences tiesību pārkāpumu riska mazināšanai”
Informatīvais ziņojums
Izskatīts
Ekonomikas ministrija
21-TA-452
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2022.gada budžeta apstiprināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
FM
04.10.2021.
04.10.2021.
21-TA-449
Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem risinājumiem publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
05.10.2021.
21-TA-448
Par valsts nekustamo īpašumu Dobeles novadā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.12.2021.
21-TA-447
Informatīvais ziņojums “Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LBAS, LLPA, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM
27.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-446
Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
 
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
29.09.2021.
29.09.2021.
21-TA-445
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
20.10.2021.
21-TA-444
Par valsts nekustamā īpašuma “Meža Bliešķi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, ZM
01.10.2021.
15.10.2021.
21-TA-443
Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
 
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM
28.09.2021.
01.10.2021.
21-TA-442
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
28.09.2021.
30.09.2021.
21-TA-441
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 “Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība” (VSS-653)
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
23.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-440
Ministru kabineta rīkojuma projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
21-TA-439
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
AM, EM, FID, FKTK, FM, IEM, TM, VARAM, VM
29.10.2021.
05.11.2021.
21-TA-438
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LM, TM
22.10.2021.
29.10.2021.