Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-489
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
06.10.2021.
21-TA-488
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
06.10.2021.
21-TA-487
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
06.10.2021.
21-TA-486
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr.530 “Dzelzceļa būvnoteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
06.10.2021.
21-TA-485
Par nekustamā īpašuma “Meža Vizbuļi” Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona “Mežaine” paplašināšanai

 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
28.12.2021.
21-TA-484
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/631 attiecībā uz CO2 emisiju standartu noteikšanas stiprināšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saskaņā ar Savienības klimata ambīciju palielināšanu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-483
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanu ilgtspējīgam gaisa transportam”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-482
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz paziņojumu par izlīdzināšanas prasībām attiecībā uz Savienībā reģistrētiem gaisa kuģu ekspluatantiem attiecībā uz globālā tirgus pasākumu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
21-TA-481
Informatīvais ziņojums „Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes „Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena „Digitālās prasmes” 2.3.1.1.i. investīcija „Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana” īstenošanu”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LIZDA, LPS, TM, VARAM, VM
17.03.2022.
24.03.2022.
21-TA-480
Informatīvais ziņojums
“Par akvakultūras daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu īstenošanas gala ietekmes novērtējumu”

 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
PKC
30.11.2021.
07.12.2021.
21-TA-479
Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Matīšu ceļš" Ainažu pagastā, Limbažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
15.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-478
Par atmežošanu nekustamā īpašuma “Katrīnbādes iela” zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062), Saulkrastos, Saulkrastu novadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
27.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-477
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23.11.2021.
21-TA-476
Grozījumi Bīstamo kravu aprites likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
20.06.2022.
21-TA-475
Par civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FM, TM
11.10.2021.
14.10.2021.
21-TA-474
Par veiktajiem pasākumiem vides piekļūstamības sekmēšanai valsts un pašvaldību iestādēs
 
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LLPA, LPS, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
19.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-473
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
LIKTA
26.08.2022.
21-TA-472
Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 10.marta noteikumos Nr.130 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas „Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” īstenošanas noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.01.2022.
21-TA-471
Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.06.2022.
21-TA-470
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
06.10.2021.
20.10.2021.
21-TA-469
“Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 20, Daugavpilī, valstij piederošās 3/8 domājamās daļas atsavināšanu”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
04.11.2021.
17.11.2021.
21-TA-468
Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā
 
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VM
06.10.2021.
13.10.2021.
21-TA-467
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas progresu"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM
19.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-466
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LRVK, TM
11.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-465
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
30.09.2021.
01.10.2021.