Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-2121
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 16A, Dagdā, Krāslavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2120
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, LBAS, LDDK, TM
12.08.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2119
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. augustam (pusgada ziņojums)"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
24.09.2021.
2021-TA-2118
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, LBAS, LDDK, TM, ZM
12.08.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2117
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
12.08.2021.
06.09.2021.
2021-TA-2115
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Konsultē vispirms" īstenošanu un rezultātiem"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, KM, LM, PKC, TM, VARAM, VK, VM, ZM
17.06.2021.
03.09.2021.
2021-TA-2114
Noteikumu projekts "Ministru kabineta virzītu valsts augstskolas padomes locekļu atlases, izvirzīšanas un atsaukšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LDDK, LPS, PKC, TM, VK, VM, ZM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2113
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
AM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, TM, VK
08.07.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2112
Rīkojuma projekts "Par valsts augstskolu tipiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
14.09.2021.
2021-TA-2111
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda budžetu""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2110
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2109
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IZM, LPS, TM, ZM
02.09.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2108
Noteikumu projekts "Grozījumi ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, TM, VK
22.04.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2107
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, LBAS, LDDK, TM, VK, VM, ĀM
20.05.2021.
02.09.2021.
2021-TA-2104
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VK
03.06.2021.
01.09.2021.
2021-TA-2103
Rīkojuma projekts "Par Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiālā atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gadam atbildīgajām iestādēm"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, KM, LM
22.07.2021.
01.09.2021.
2021-TA-2102
Rīkojuma projekts "Par Līgu Lejiņu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2021.
01.09.2021.
2021-TA-2101
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra rīkojumā Nr. 49 "Par rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai" ietverto pasākumu izpildes gaitu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
01.09.2021.
01.09.2021.
2021-TA-2100
Noteikumu projektus "Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, KM, LBAS, LM, TM
22.07.2021.
01.09.2021.
2021-TA-2098
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, TM
31.08.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2097
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
22.07.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2096
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 31.augusta rīkojumā Nr.470 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0. versija)""
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Valsts kanceleja
FM, LPS, TM, VARAM
31.08.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2095
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Daugavpilī"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, VARAM
22.07.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2083
Rīkojuma projekts "Par Ropažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Juglas ceļa otrais posms" pārņemšanu valsts īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
08.07.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2082
Informatīvais ziņojums par pievienotās vērtības nodokļa atmaksas kārtības modernizēšanu ceļotājam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, VARAM
08.07.2021.
30.08.2021.