Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-2081
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības piekritību valstij un tās ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
08.07.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2074
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam"
Plāna projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM
03.06.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2073
Informatīvais ziņojums "Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projekta izstrādi un plānotajām investīcijām Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Darbības programmas sestajā politikas mērķī"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IZM, LDDK, LPS, PKC, SAM, TM
03.06.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2071
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, FM, PKC, TM
22.07.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2070
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2022. gadam"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
AM, FM, IEM, SAM, VARAM, VM, ZM
30.08.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2067
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
30.08.2021.
30.08.2021.
2021-TA-2065
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra instrukcijā Nr.1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība""
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM, VARAM
27.08.2021.
27.08.2021.
2021-TA-2063
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.08.2021.
27.08.2021.
2021-TA-2062
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vilnīši" ½ domājamās daļas, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM, ZM
11.03.2021.
26.08.2021.
2021-TA-2058
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LM, LPS, PKC, TM, VARAM
11.02.2021.
26.08.2021.
2021-TA-2057
Informatīvais ziņojums "Par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14.pantā noteiktā tiesiskā regulējuma izvērtējumu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.09.2021.
2021-TA-2056
Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
20.09.2021.
2021-TA-2053
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā 5, Rīgā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
08.07.2021.
26.08.2021.
2021-TA-2046
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 49 46. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" izstrādes procesā" 8.3. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Zemkopības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VK
08.07.2021.
25.08.2021.
2021-TA-2043
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
24.08.2021.
2021-TA-2040
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM
27.05.2021.
24.08.2021.
2021-TA-2037
Informatīvais ziņojums "Par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību 2021.- 2025."
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
24.08.2021.
24.08.2021.
2021-TA-2026
Plāna projekts "Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna 2021.- 2023.gadam"
Plāna projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
EM, FM, IZM, KM, LM, LPS, PKC, TM, VM, ĀM, ĢP
03.06.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2025
Likumprojekts "Ieguldījumu brokeru sabiedrību likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2024
Likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2023
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
23.08.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2022
Likumprojekts "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.11.2021.
2021-TA-2020
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, SAM, TM, VARAM
01.07.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2019
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī, nodošanu SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, LPS, TM, VARAM
01.07.2021.
23.08.2021.
2021-TA-2013
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, TM
04.03.2021.
23.08.2021.