Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-178
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM, ZM
06.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-177 (IP)
Par Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2021.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0298.
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-176
Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions”” pamatkapitālā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.09.2021.
21-TA-175
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.01.2022.
21-TA-174
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.09.2021.
21-TA-173
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
29.12.2021.
21-TA-172
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM
17.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-171 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā
Eiropas Savienības Tiesas lietā C-318/21 Stockholm School of Economics in Riga
 
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
21-TA-170
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
19.04.2022.
21-TA-169
Informatīvais ziņojums “Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda Covid-19 seku mazināšanai”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
14.10.2021.
21-TA-168
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 345 “Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.09.2021.
21-TA-167
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
21.09.2021.
24.09.2021.
21-TA-166
Par nekustamā īpašuma Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
10.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-165 (IP)
Pozīcija Nr. 1 par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Konvencijai par ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas ES jautājumos projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
21-TA-164
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvu pēctecības nodrošināšanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, TM, VK
06.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-163
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 „Ārlietu ministrijas nolikums””
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
19.10.2021.
21-TA-162
Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā  
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2021.
21-TA-161
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM, VM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-160
Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.09.2021.
21-TA-159
Par finansējuma piešķiršanu Ādažu novada domei
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, TM
14.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-158
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.03.2022.
21-TA-157
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas autoceļu uzturētājs” peļņas daļu par 2020.gadu”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
20.09.2021.
21-TA-156 (IP)
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2021.gada 23.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0300
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-155
Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
04.10.2021.
21-TA-154
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr.158 “Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.09.2021.