Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-147
Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā un Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā esošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
24.09.2021.
21-TA-146
Būvkonstrukciju projektēšanas būvnormatīvs LBN 217-24
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
13.05.2024.
21-TA-145
Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skripčina ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM
20.09.2021.
04.10.2021.
21-TA-144
Informatīvais ziņojums “Par “Atvērts pēc noklusējuma” principa ieviešanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LLPA, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
22.09.2021.
22.09.2021.
21-TA-142
Par apropriācijas pārdali valsts robežas infrastruktūras izbūves nodrošināšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.09.2021.
21-TA-141
NEPAREIZI IZVEIDOTS
Grozījumi likumā “Par kopīgās maģistra studiju programmas “Stratēģiskā robežu pārvaldība” īstenošanu”

 
Likumprojekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-140
Par pievienotās vērtības nodokļa summas, kas nav atgūstama kā priekšnodoklis, kompensēšanu akciju sabiedrības “RB Rail” veikto aktivitāšu ietvaros
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.09.2021.
21-TA-139
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
EM, FM, TM
24.09.2021.
08.10.2021.
21-TA-137
Valsts atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu nozarē
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.09.2021.
21-TA-136 (IP)
Informatīvais ziņojums par galvojumuportfeļa kvalitāti(par iepriekšējā pārskata gada datiem)
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-135
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
06.02.2022.
21-TA-134
Par Latvijas Republikas valdības un Saūda Arābijas Karalistes valdības līgumu par ekonomisko sadarbību
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
13.10.2021.
21-TA-132
Par nepieciešamajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā Rail Baltica projekta īstenošanas paātrināšanai
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
06.10.2021.
21-TA-131
Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.870 “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
17.09.2021.
21-TA-130
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
14.09.2021.
21-TA-129
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-128
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi Covid-19 testēšanas politikas izmaiņām"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
21.09.2021.
21-TA-127
Par prezentāciju nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra sēdes 6.1. un 6.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
13.09.2021.
21-TA-126
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-125
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
21-TA-124
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
21-TA-123
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""
Likumprojekts
Iesniegts
Klimata un enerģētikas ministrija
02.05.2022.
21-TA-122
Informatīvais ziņojums “Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā
“Par valsts budžetu 2022. gadam””
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.09.2021.
21-TA-121
Par valsts aizdevuma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai izsniegšanas termiņa pagarinājumu un plānotā pamatsummas maksājuma atlikšanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
04.10.2021.
11.10.2021.
21-TA-120
Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
22.04.2022.