Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2017-UZD-1540
Rīkojums
2017-MK.RIK-245, 24.05.2017., MK rīkojums, Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018.-2021.gadam
1.8.
Finanšu ministrija
30.06.2024.
08.09.2021.
2017-UZD-1523
Rīkojums
2017-MK.RIK-257, 24.05.2017., MK rīkojums, Par Energoefektivitātes politikas alternatīvo pasākumu plānu enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa 2014.-2020. gadam sasniegšanai
6.
Ekonomikas ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2017-UZD-1464
Likums
Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā
20.p.2.d.
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
08.09.2021.
2017-UZD-1423
Protokols
2017-MK.PROT-25#30, 16.05.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Augstākās izglītības pārvaldības modernizācijas un jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un rezultāti"
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-1272
Rīkojums
2017-MK.RIK-201, 25.04.2017., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par jauna vienota valsts iestāžu administratīvā centra Jelgavā, Garozas ielā 31, izveidei izmantojamo finansēšanas modeli"
4.
Iekšlietu ministrija
01.03.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-1215
Likums
Par Vienotās patentu tiesas izveides nolīgumu
3.p.
Tieslietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-822
Likums
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
15.p.
Finanšu ministrija
31.12.2025.
08.09.2021.
2017-UZD-723
Likums
Grozījums Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā
21.p.3.2d.
Valsts kanceleja
31.12.2025.
08.09.2021.
2017-UZD-652
Noteikumi
2017-MK.NOT-121, 07.03.2017., MK noteikumi, Pārstāvības kārtība starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās
8.
Ārlietu ministrija
01.07.2024.
08.09.2021.
2017-UZD-477
Protokols
2017-MK.PROT-7#42, 14.02.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā arī depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 2018.gadam un turpmākajiem gadiem"
7.
Iekšlietu ministrija
01.03.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-429
Rīkojums
2017-MK.RIK-78, 14.02.2017., MK rīkojums, Konceptuāls ziņojums "Par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās"
5.
Tieslietu ministrija
01.01.2025.
08.09.2021.
2017-UZD-341
Likums
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā
13.p.7.d.
Labklājības ministrija
01.07.2028.
2017-UZD-247
2.
Zemkopības ministrija
30.12.2019.
2017-UZD-246
2.
Zemkopības ministrija
30.12.2017.
2017-UZD-90
12.p.
Finanšu ministrija
31.12.2025.
08.09.2021.
2017-UZD-13
Protokols
2016-MK.PROT-69#82, 20.12.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai
8.
Satiksmes ministrija
30.10.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-10
Protokols
2016-MK.PROT-69#82, 20.12.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai
3.
Satiksmes ministrija
30.10.2020.
08.09.2021.
2016-UZD-3213
Likums
Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"
8.p.3.d.
Labklājības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-3209
Likums
Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
31.p.3.d.
Labklājības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-3158
Protokols
2016-MK.PROT-68#68, 13.12.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2018.
08.09.2021.
2016-UZD-3118
Rīkojums
2016-MK.RIK-769, 13.12.2016., MK rīkojums, Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017 -2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu
4.
Kultūras ministrija
15.02.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-3108
Likums
Grozījumi Būvniecības likumā
5.p. 1.d. 14.p.
Ekonomikas ministrija
01.01.2018.
08.09.2021.
2016-UZD-2951
Rīkojums
2016-MK.RIK-692, 17.11.2016., MK rīkojums, Par Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes publiskās infrastruktūras attīstībai
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-2702
Likums
Nemateriālā kultūras mantojuma likums
9.p.1.d.
Kultūras ministrija
30.06.2018.
2016-UZD-2431
p.n.32.p.
Valsts kanceleja
31.12.2017.