Informatīvais ziņojums "Par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu"

Atzinumu sniegšanas termiņš ir beidzies!
Ja sniegsiet atzinumu pēc noteiktā termiņa, tad atbildīgā ministrija ir tiesīga virzīt projektu neapstrādājot šo atzinumu iebildumus un priekšlikumus!
Lai iesniegtu iebildumus / priekšlikumus ir jāpieslēdzas kā juridiskas personas pārstāvim!
Projekta ID
2021-TA-1588
Tiesību akta nosaukums
Informatīvais ziņojums "Par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu"
Tiesību akta veids
Informatīvais ziņojums
Atbildīgā ministrija
Veselības ministrija
Politikas jomas
Veselības politika
Atsaukšanas komentārs
Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2018. gada 23. janvāra sēdes protokollēmumam (prot. Nr.5 21.§) Veselības ministrijai (turpmāk – VM) kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM), Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Labklājības ministriju tika uzdots līdz 2018. gada 1. jūnijam sagatavot iespējamos risinājumus jautājumā par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu (turpmāk – uzdevums). Saskaņā ar doto uzdevumu VM kopā ar IZM, Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Labklājības izstrādāja informatīvo ziņojumu “Par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu” (turpmāk - informatīvais ziņojums) (2021-TA-1588). Sagatavotajā informatīvajā ziņojumā tika secināts, ka normatīvajā regulējumā noteiktais finansējuma apmērs viena 1.-4. klases izglītojamā pusdienu izmaksu segšanai ir nepietiekams, tādēļ, lai nodrošinātu bērniem kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu, ir nepieciešams to palielināt. Kopš 2018. gada VM vairākkārt aktualizēja un iesniedza Valsts kancelejā (turpmāk - VK) informatīvo ziņojumu (pēdējo reizi – 2021. gada 27. jūnijā), tomēr informatīvais ziņojums netika izskatīts MK sēdē. Ņemot vērā straujo cenu kāpumu un izglītības iestāžu ēdinātāju izteiktās bažas par finansējuma apmēra nepietiekamību, lai risinātu jautājumu par papildus nepieciešamo finansējumu izglītojamo 1.-4.klasē ēdināšanai, 2021. gada 13. aprīlī tika organizēta starpinstitūciju sanāksme, kurā VM tika uzdots izstrādāt grozījumus MK 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" (turpmāk - Noteikumi Nr.172). Papildus 2021. gada 4. jūlijā sadarbības sanāksmē vienojās, ka no 2022. gada 1. septembra tiks paaugstināts no valsts un pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirtais finansējuma apmērs izglītojamo 1.-4.klasē ēdināšanai, viena izglītojamā pusdienām atvēlot 2,15 euro, savukārt, no 2023. gada - 3,09 euro. Atbilstoši sadarbības sanāksmē nolemtajam, IZM sagatavoja noteikumu projektu grozījumiem 2019. gada 10. decembra MK noteikumos Nr. 614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai", nosakot, ka no 2021. gada 1. septembra valsts budžeta līdzekļu apmērs viena izglītojamā ēdināšanai valsts izglītības iestādēs ir 2,15 euro dienā, bet pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs – 1,075 euro dienā. Vienlaikus pieprasījumu papildus nepieciešamajam finansējumam, t.sk. Noteikumu Nr.172 grozījumu izpildei, paredzot 3,09 euro vienām pusdienām, IZM ir iekļāvusi prioritārajos pasākumos 2023. gadam. Grozījumi Noteikumos Nr.172 tika pieņemti 2021. gada 27. septembra MK sēdē, protokollēmumā paredzot, ka jautājumu par viena izglītojamā ēdināšanas izmaksu paaugstināšanu un tam papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2023. gadā un turpmāk izskatīs likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā. Grozījumi Noteikumos Nr.172 stāsies spēkā 30 dienas pēc tam, kad VM nosūtīs publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgu paziņojumu par to, ka ir pieņemts likums "Par valsts budžetu 2023. gadam" un noteikumu īstenošanai ir piešķirts nepieciešamais finansējums. Ņemot vērā augstāk minēto, 2018. gadā MK dotais uzdevums tika risināts, palielinot valsts un pašvaldību finansējumu izglītojamo ēdināšanai no 2022. gada 1. septembra (no 1,42 euro līdz 2,15 euro), kā arī tika pieprasīts arī turpmāk palielināt finansējumu izglītojamo ēdināšanai no 2023. gada (no 2,15 euro līdz 3,09 euro) un MK 2021. gada 6. decembra sēdē tika apstiprināts tiesību akta projekts: "Par Ministru kabineta 2018.gada 23. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 21.§) "Par Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28. decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu” 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu" (21-TA-1624), ar kuru 2018. gadā dotais MK uzdevums tika atzīts par aktualitāti zaudējušu. Ņemot vērā iepriekš minēto, VM atsauc VK iesniegto tiesību aktu projektu: 2021-TA-1588 Informatīvais ziņojums "Par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu".