Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2020-TA-2620
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM, TM, ZM
28.02.2019.
28.12.2020.
2020-TA-2594
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, ZM, ĀM
30.07.2020.
21.12.2020.
2020-TA-2520
Informatīvais ziņojums "Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IEM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VK
22.10.2020.
11.12.2020.
2020-TA-2509
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta noteikumos Nr.561 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
11.12.2020.
11.12.2020.
2020-TA-2492
Konceptuāls ziņojums "Par administratīvo reģionu izveidi"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ZM
22.10.2020.
10.12.2020.
2020-TA-2390
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2020.gadā"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
04.12.2020.
04.12.2020.
2020-TA-2221
Informatīvais ziņojums "Par slimnīcu sniegto pakalpojumu atbilstību noteiktam slimnīcu līmenim"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
FM
17.11.2020.
17.11.2020.
2020-TA-2213
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamiem normatīvo aktu grozījumiem Ekonomikas ministrijas kompetences jomās saistībā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
VARAM
17.11.2020.
17.11.2020.
2020-TA-2140
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, FM, LBAS, LM, PKC, TM
03.09.2020.
09.11.2020.
2020-TA-2044
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem aizsardzības jomā administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
27.10.2020.
27.10.2020.
2020-TA-2025
Informatīvais ziņojums "Par normatīvajos aktos nepieciešamajām izmaiņām administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22.10.2020.
22.10.2020.
2020-TA-2018
Informatīvais ziņojums "Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma ietekmi uz Finanšu ministrijas īstenotajām funkcijām"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21.10.2020.
21.10.2020.
2020-TA-1975
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums"
Likumprojekts
Atsaukts
Valsts kanceleja
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LBAS, LDDK, LM, LPS, LRVK, PKC, SAB, SAM, SPRK, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM, ĢP
30.01.2020.
14.10.2020.
2020-TA-1908 (DV)
DV. Informatīvais ziņojums "Informācijas telpas drošība un mediju atbalsta politika"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Kultūras ministrija
2020-TA-1895
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem attiecībā uz nepieciešamajām darbībām un reformām un to paredzamo gaitu iekšlietu nozarē administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
01.10.2020.
01.10.2020.
2020-TA-1886
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, VK
28.05.2020.
30.09.2020.
2020-TA-1796
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, IEM, LPS, PKC, SAM, TM, ĀM
07.05.2020.
21.09.2020.
2020-TA-1790
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumiem vecākiem ar invaliditāti, kuru apgādībā ir bērni"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Labklājības ministrija
PKC
18.09.2020.
18.09.2020.
2020-TA-1723 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulas 2019/452, ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai, īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
2020-TA-1704
Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu privatizācijai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
29.09.2022.
2020-TA-1523
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
30.12.2021.
2020-TA-1522
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
30.12.2021.
2020-TA-1521
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.737 "Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
30.12.2021.
2020-TA-1485
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""
Likumprojekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
FM, LBAS, LDDK, LM, LPS, PKC, SAM, VARAM, ZM
05.03.2020.
06.08.2020.
2020-TA-1484
Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikaii"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
EM, FM, VK, VM
06.08.2020.
06.08.2020.