Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2911
Par stāvlaukuma pie Lilastes paplašināšanu, kā arī nobrauktuves pludmalē ierīkošanu, un tiem nepieciešamo atmežošanu nekustamajos īpašumos "Valsts mežs 8052" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80520010055) un "Ziemeļu iela 28" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80520010022), Carnikavas pagastā, Ādažu novadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.01.2023.
22-TA-2910
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
05.10.2022.
22-TA-2909
Grozījumi Ieroču aprites likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Iekšlietu ministrija
22-TA-2908
Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 104" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
24.10.2022.
22-TA-2907
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
15.12.2022.
22-TA-2905
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.01.2023.
22-TA-2904
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 22. maija noteikumos Nr. 291 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
05.10.2022.
22-TA-2903
Konceptuālais ziņojums “Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2020. gada 16. decembra direktīvā 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti noteikto prasību ietekmi uz dzeramā ūdens auditmonitoringa procesu”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
EM, FM, LPS, PKC, SPRK, TM, VARAM, ZM
13.01.2023.
20.01.2023.
22-TA-2902
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
15.12.2022.
22-TA-2901
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 187 "Zemkopības ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
29.12.2022.
22-TA-2900
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.09.2022.
22-TA-2899
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
24.07.2023.
22-TA-2898
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 251 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
20.10.2022.
22-TA-2897
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
DVI, FM, IEM, LPS, TM
15.05.2024.
29.05.2024.
22-TA-2896
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22.02.2023.
22-TA-2895
Par Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2022. gada 23. septembra neformālajā sanāksmē izskatītajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2894
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" peļņas daļu par 2021. gadu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
18.10.2022.
22-TA-2893
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" peļņas daļu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Kultūras ministrija
FM, LBAS, PKC, TM
28.09.2022.
12.10.2022.
22-TA-2892
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra rīkojumā Nr. 50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
17.10.2022.
22-TA-2891
Konceptuālais ziņojums par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 2023.–2027. gadam
Konceptuālā ziņojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
19.01.2023.
22-TA-2890
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 29.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2889
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
30.09.2022.
22-TA-2888
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21.10.2022.
22-TA-2887
Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
01.02.2023.
22-TA-2886
Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku gada sanāksmēs 2022. gada 14.-16. oktobrī
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.10.2022.