Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-820
Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, Latvenergo, TM, VARAM
25.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-819
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
IEM
26.10.2021.
29.10.2021.
21-TA-818
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2021.
21-TA-817
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2021.
21-TA-816 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-815
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-814
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
24.03.2022.
21-TA-813
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
25.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-812 (IP)
“Par nostāju saistībā ar Eiropas Komisijas 2021.gada 7.maija vēstuli par tradicionāliem pašu resursiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-811
Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
18.02.2022.
21-TA-810
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
FID, IEM, TM, VARAM
29.10.2021.
12.11.2021.
21-TA-809
Par piekrišanu “ESPON 2030” starpreģionu sadarbības programmas 2021.‑2027. gadam projekta iesniegšanai Eiropas Komisijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.01.2022.
21-TA-808
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
17.03.2022.
21-TA-807
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2021.
21-TA-806 (IP)
Par 28.10. ECOFIN informatīvā ziņojuma projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-805
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
16.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-804
Ministru kabineta 2018.gada 25.oktobra noteikumi Nr.662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""
Noteikumu projekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-803
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM
28.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-802
Ministru kabineta rīkojuma projekts  „Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta apstiprināšanu” 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
27.10.2021.
21-TA-801
Konceptuāls ziņojums "Par Ekonomikas ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību ēku kritisko stāvokli un atrašanās vietu" 
Konceptuālā ziņojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-800
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
FM
25.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-799
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda darbības programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
05.01.2022.
21-TA-798
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
04.02.2022.
21-TA-796
Sprāgstvielu prekursoru aprites likums
Likumprojekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, TM
20.12.2023.
29.12.2023.
21-TA-795
Grozījumi Enerģētikas likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija