Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-534
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, LM, TM
18.10.2021.
21.10.2021.
21-TA-533
“Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.10.2021.
21-TA-531
Par prezentācijas iesniegšanu Ministru kabineta 2021.gada 5.oktobra sēdes 3.1.jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
04.10.2021.
21-TA-530
Par prezentācijas nosūtīšanu Ministru kabineta 2021. gada 5. oktobra sēdes 3.2. jautājumam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
04.10.2021.
21-TA-529
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LIVA, LIZDA, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
08.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-528
Par informatīvā ziņojuma projektu par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021.gada 7.-8.oktobra sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-527
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
EM, FM, LDDK, TM, ZM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-525
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 “Sankciju koordinācijas padomes nolikums”
 
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ārlietu ministrija
FM, IEM, LAA, NEPLP, TM
05.10.2021.
19.10.2021.
21-TA-524
Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.10.2021.
21-TA-523
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.10.2021.
21-TA-522
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
05.10.2021.
21-TA-520
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LIVA, LIZDA, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
10.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-519
Par nekustamā īpašuma “Mežastrumalas”, Lēdmanes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P80 blakusceļu posmu Ogres novadā būvniecības īstenošanai
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
08.10.2021.
21-TA-518
Par Beļģijas Karalistes aizsardzības ministra, Bulgārijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Kipras Republikas Aizsardzības ministrijas, Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Somijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Luksemburgas Lielhercogistes aizsardzības ministra, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministra, Norvēģijas Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministra, Portugāles Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Rumānijas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Slovēnijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Spānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas, Zviedrijas Karalistes valdības un Eiropas Aizsardzības aģentūras Tehnisko vienošanos par pārrobežu pārvietošanās atļauju procedūrām attiecībā uz pārvietošanos gaisa telpā Eiropā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, SAM, TM, ĀM
02.11.2021.
09.11.2021.
21-TA-517
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2022.gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.10.2021.
21-TA-516
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
14.12.2021.
21.12.2021.
21-TA-515
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 848 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
13.10.2021.
21-TA-514
Ministru kabineta vēstules projekts Administratīvajai apgabaltiesai "Par Administratīvās apgabaltiesas 2020.gada 10.jūnija sprieduma izpildi administratīvajā lietā Nr.A420200018"
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM
04.10.2021.
07.10.2021.
21-TA-513
„Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, IZM, KNAB, PKC, TM, VK, VM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-512
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.01.2022.
21-TA-511
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 641 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, LFAA, LNZAA, SIFFA, TM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-510
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
EM, IZM, KM, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, VM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-509
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.12.2021.
21-TA-508
Informatīvais ziņojums
"Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2021. gada 7.-8. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
04.10.2021.
21-TA-507
Par atbildības noteikšanu “Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un Direktīvas 2009/16/EK grozīšanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
04.10.2021.