Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2990
Par Ministru Kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem 
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM
08.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-2989
Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
05.12.2023.
23-TA-2988
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
04.12.2023.
23-TA-2987
Par likumprojektam "Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu" pievienoto pārskatīto konvencijas tulkojumu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
24.11.2023.
23-TA-2986
Valsts īpašumā esošo naftas produktu apmēra un pakalpojuma maksas apmēra un tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas noteikumi    
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LDTA, LTRK, TM
24.11.2023.
29.11.2023.
23-TA-2985
Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšanai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, ĀM
27.11.2023.
30.11.2023.
23-TA-2984
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
AM, FM, IEM, LM, TM, VK
07.12.2023.
14.12.2023.
23-TA-2981
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM
28.11.2023.
01.12.2023.
23-TA-2980
Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības apstiprinātā iekšējā normatīvā akta pretrunu ar ārējo normatīvo aktu
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.11.2023.
23-TA-2978
Par neizskatītajiem privatizācijas ierosinājumiem, kas iesniegti par apbūvētiem zemesgabaliem un tā sastāvā esošo valsts meža zemi
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
05.12.2023.
23-TA-2977
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 644 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, LUA, TM
22.11.2023.
27.11.2023.
23-TA-2975
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2023. gada 27. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2974
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
01.12.2023.
15.12.2023.
23-TA-2970
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 473 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.6. pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LPS, LTRK, TM
08.12.2023.
22.12.2023.
23-TA-2969 (IP)
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 24. novembra sanāksmē  izskatāmajiem Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
23-TA-2968
Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Komisijas programmas “ES-veselībai” projekta “Medicīnas un veselības pakalpojumu jomas profesiju digitālās noturības veicināšana” (DDS-MAP projekts) īstenošanai 2023. – 2026. gadā”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM
24.11.2023.
08.12.2023.
23-TA-2967
Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” līdzfinansētā projekta “Genomic Data Infrastructure” īstenošanai”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, VARAM
06.12.2023.
20.12.2023.
23-TA-2966
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Aizsardzības Korporācija" dibināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.11.2023.
23-TA-2965
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 23.-24. novembra sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2964
Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
27.11.2023.
23-TA-2963
Rīcības plāns Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei 2024.-2026.gadam
Plāna projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2962
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.11.2023.
23-TA-2961
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
24.11.2023.
23-TA-2960
Par valsts nekustamā īpašuma "Ceraukstes meži", Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM, ZM
24.11.2023.
08.12.2023.
23-TA-2959
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 27.-28. novembra sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija