Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2978
Par neizskatītajiem privatizācijas ierosinājumiem, kas iesniegti par apbūvētiem zemesgabaliem un tā sastāvā esošo valsts meža zemi
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
05.12.2023.
23-TA-2977
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 644 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, LUA, TM
22.11.2023.
27.11.2023.
23-TA-2975
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2023. gada 27. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2974
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
01.12.2023.
15.12.2023.
23-TA-2970
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 473 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2. prioritārā virziena "Atbalsts uzņēmējdarbībai" 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.6. pasākuma "Tūrisma produktu attīstības programma" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LPS, LTRK, TM
08.12.2023.
22.12.2023.
23-TA-2969 (IP)
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 24. novembra sanāksmē  izskatāmajiem Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
23-TA-2968
Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Komisijas programmas “ES-veselībai” projekta “Medicīnas un veselības pakalpojumu jomas profesiju digitālās noturības veicināšana” (DDS-MAP projekts) īstenošanai 2023. – 2026. gadā”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM
24.11.2023.
08.12.2023.
23-TA-2967
Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas “Digitālā Eiropa” līdzfinansētā projekta “Genomic Data Infrastructure” īstenošanai”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, VARAM
06.12.2023.
20.12.2023.
23-TA-2966
Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts Aizsardzības Korporācija" dibināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
17.11.2023.
23-TA-2965
Par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2023. gada 23.-24. novembra sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2964
Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
27.11.2023.
23-TA-2963
Rīcības plāns Latvijas Austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmei 2024.-2026.gadam
Plāna projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2962
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.11.2023.
23-TA-2961
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
24.11.2023.
23-TA-2960
Par valsts nekustamā īpašuma "Ceraukstes meži", Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM, ZM
24.11.2023.
08.12.2023.
23-TA-2959
Par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 27.-28. novembra sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
23-TA-2958
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
05.12.2023.
08.12.2023.
23-TA-2957
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Jauna programma ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu attiecībām""
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2956
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 3 "Eiropas Savienības attiecības ar Kanādu/ Eiropas Savienības-Kanādas samits"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-2955
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija
23-TA-2954 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-507/23 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-2953
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.5.i. investīcijas “Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana” pasākuma “Mediju nozares uzņēmumu procesu modernizēšana” īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
17.11.2023.
23.11.2023.
23-TA-2952
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1608 "Noteikumi par pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
11.12.2023.
23-TA-2951
Rīgas Celtniecības koledžas nolikums
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LSA, TM
01.12.2023.
15.12.2023.
23-TA-2949
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23.11.2023.