Noteikumu konsolidētā versija

23-TA-3262
Akcīzes preču aprites kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
2.panta septīto daļu, 18.panta ceturto daļu,
21.panta otro daļu un Alkoholisko dzērienu
aprites likuma
3.panta sesto daļu
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 303 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643)
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka akcīzes preču aprites kārtību, tajā skaitā:
1.1.
speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas, darbības apturēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā izsniedz atļauju akcīzes preču atlikumu pārvietošanai, realizācijai vai iznīcināšanai, valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju;
1.2.
atvieglotus nosacījumus, lai saņemtu licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai;
1.3.
citas prasības apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta nosūtītāja un reģistrēta saņēmēja darbībai;
1.4.
prasības importētāja un īslaicīgi reģistrēta saņēmēja darbībai;
1.4.1
prasības sertificēta nosūtītāja, īslaicīgi sertificēta nosūtītāja, sertificēta saņēmēja un īslaicīgi sertificēta saņēmēja darbībai;
1.5.
kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus (degvielu) (turpmāk – degviela), kas nodrošina tāda transportlīdzekļa un tajā uzstādīto iekārtu darbību un uzturēšanu, kas iebrauc Latvijas Republikā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – dalībvalsts);
1.6.
zuduma normas akcīzes precēm, ja zudums radies ražošanas, apstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas, fasēšanas, pārvietošanas vai naftas produktu sajaukšanas laikā, kad piemērota atliktā akcīzes nodokļa maksāšana;
1.7.
citas prasības saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (turpmāk – likums).
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 303 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760; MK 14.02.2023. noteikumiem Nr. 69)
2.
(Svītrots ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.808)
3.
Komersanti, kuri veic komercdarbību ar akcīzes precēm, nodrošina iespēju Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotajiem ierēdņiem kontrolēt akcīzes preču apriti un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju komersanta deklarētajās komercdarbības vietās Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajā darba laikā.
(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.104 redakcijā)
4.
Komersanti, kuri veic komercdarbību ar akcīzes precēm, nodrošina, lai Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajās komercdarbības vietās būtu izvietota izkārtne, kurā valsts valodā norādīts komersanta nosaukums un attiecīgās darbības vietas darba laiks.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
5.
Komersanti, kuri veic komercdarbību ar alkoholiskajiem dzērieniem vai degvielu, nodrošina, lai degvielas sajaukšanas, kā arī alkoholisko dzērienu vai degvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, realizācijas un uzglabāšanas vietās būtu ekspluatācijas kārtībā normatīvajiem aktiem par mērījumu vienotību atbilstoši alkoholisko dzērienu vai degvielas daudzuma mērīšanas līdzekļi. Komersanti, kuri veic komercdarbību ar naftas gāzi un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (turpmāk – gāze), nodrošina, lai komercdarbības vietā atrastos spiedieniekārtu kompleksa tvertņu tehniskā dokumentācija. Komersanti, kuri ražo spirtu, pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nodrošina spirta ražošanas izejvielu krājumu inventarizāciju.
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr. 1483 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
6.
Komersanti, kuri veic komercdarbību ar akcīzes precēm, nodrošina akcīzes preču daudzuma atbilstību šo noteikumu 81.punktā minētajā uzskaitē reģistrētajam daudzumam.
7.
No nodokļa atbrīvo degvielu, kas atrodas transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnēs un nodrošina transportlīdzeklī uzstādīto iekārtu darbību un uzturēšanu, ja transportlīdzeklis iebrauc Latvijas Republikā no citas dalībvalsts. Standarta degvielas tvertne ir tvertne, kuru uzstādījis ražotājs un kura transportlīdzeklim ļauj izmantot degvielu dzinēja vai, ja nepieciešams, dzesēšanas sistēmas darbībai. Tvertne, ko ražotājs uzstādījis transportlīdzeklim, kurā par degvielu izmanto gāzi, arī uzskatāma par standarta degvielas tvertni.
(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1483; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643)
7.1
Degvielu, kas, iebraucot Latvijas Republikā no citas dalībvalsts, atrodas transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē, aizliegts izmantot citiem transportlīdzekļiem vai citiem mērķiem.
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)
8.
Aizliegts iegādāties akcīzes preces no personām, kurām nav atbilstošas speciālas atļaujas (licences) komercdarbībai ar akcīzes precēm, izņemot šajos noteikumos noteiktos gadījumus.
(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 643 redakcijā)
9.
Importētājs ievestās akcīzes preces var realizēt tikai pēc šo noteikumu 11.4. un 11.5. apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas. Importētājs ir tiesīgs muitas procedūrai – laišana brīvā apgrozībā – pieteiktās akcīzes preces nosūtīt atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā tikai pēc šo noteikumu 11.8. apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
9.1
Atļauts realizēt kafiju un bezalkoholiskos dzērienus, kuri ir iegādāti no komersanta, kam ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgo akcīzes preču veidu, vai kurus komersants pats ir ievedis no citas dalībvalsts vai importējis.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
10.
Ja komersants realizē dīzeļdegvielu, kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu, paredzēts izmantot tikai visurgājējā tehnikā vai lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros, to aizliegts iepildīt citu mehānisko transportlīdzekļu degvielas tvertnēs.
II.Licenču izsniegšana, pārreģistrācija, anulēšana un izmantošana
11.
Speciālo atļauju (licenci) izsniedz šādiem komercdarbības veidiem:
11.1.
(svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303);
11.2.
(svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303);
11.3.
(svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303);
11.4.
alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu (izņemot produktus, kuri atbilst likuma "Par akcīzes nodokli" 4.panta astotajā daļā minētajiem nosacījumiem) (turpmāk – tabakas izstrādājumi) vai degvielas vairumtirdzniecībai;
11.5.
alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai;
11.6.
apstiprināta noliktavas turētāja darbībai;
11.7.
reģistrēta saņēmēja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem;
11.8.
reģistrēta nosūtītāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem.
(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.149; MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.808)
11.1
Komercdarbība ar akcīzes precēm atļauta tikai tādā darbības vietā, kurā reģistrēta nodokļu maksātāja juridiskā adrese vai struktūrvienība, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā, šāda vieta ir reģistrējama kā nodokļu maksātāja struktūrvienība.
(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 643 redakcijā)
12.
Komercdarbību ar akcīzes precēm darbības vietā drīkst veikt komersants, kurš šo noteikumu 11.punktā minētajos gadījumos ir saņēmis attiecīgu Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu speciālo atļauju (licenci), izņemot šajos noteikumos minētos gadījumus.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr. 104; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643; MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 39)  
13.
Komersanti, kuri ir saņēmuši šo noteikumu 11.6., 11.7. un 11.8. apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci), ir tiesīgi veikt speciālajai atļaujai (licencei) atbilstošu darbību, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņemta akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecība un akcīzes nodokļa nodrošinājums ir pietiekams.
(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 148 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
14.
Speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm Valsts ieņēmumu dienests izsniedz komercreģistrā reģistrētam komersantam.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
15.
Dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai iesniedz elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 643 redakcijā)
16.
Speciālo atļauju (licenci) izsniedz uz nenoteiktu laiku. Ja speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai alus mazumtirdzniecībai norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai papildus piesaka alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecību novietnē, attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) minētā darbība norādītajā vietā ir atļauta uz laikposmu, kas norādīts vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303; grozījumi otrajā teikumā stājas spēkā 15.04.2010., sk. grozījumu 2.punktu)
16.1
Ja speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai norādītā tīmekļvietne vai mobilā lietotne plānota kā vienīgā alkoholisko dzērienu realizācijas vieta, speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vienlaikus deklarē arī alkoholisko dzērienu uzglabāšanas noliktavu.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
17.
Šo noteikumu 11.4. un 11.5.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz komersantam par katru akcīzes preču grupu atsevišķi (alum speciālo atļauju (licenci) izsniedz tad, ja komersants nodarbojas tikai ar alus mazumtirdzniecību), 11.6. un 11.7.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz katrai darbības vietai, 11.8.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz komersantam.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)
17.1
Valsts ieņēmumu dienests speciālo atļauju (licenci) izsniedz tikai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.
(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 643 redakcijā)
17.2
Šo noteikumu 4.1, 4.2, 4.3, 9., 10., 11., 12. vai 13. pielikumā noteiktā informācija par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai pārreģistrāciju tiek publicēta Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.06.2020. noteikumiem Nr. 371)
18.
(Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
18.1
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta nosūtītāja darbībai vai reģistrēta saņēmēja darbībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2.1, 2.2 vai 2.3 pielikumu. Akcīzes preču kodus iesniegumā norāda saskaņā ar šo noteikumu 2.4 pielikumu.
(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)
19.
(Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
19.1
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai reģistrēta saņēmēja darbībai, attiecīgajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
19.11.
komercdarbībai izmantojamo telpu, tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
19.12.
ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas vai reģistrēta saņēmēja darbības vietas robežas) un telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);
19.13.
ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta šo noteikumu 19.1 2. apakšpunktā minētajā teritorijas plānā esošo tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu, cauruļvadu ar iespējamiem plūsmas virzieniem, dzelzceļa pievadceļu un citu tehnoloģisko iekārtu un ierīču izvietojuma shēma, kurā iezīmē pieteiktās darbības vietas un darbības nodrošināšanai izmantojamās tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes, norādot tvertņu un spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numurus un katras tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālo tilpumu (degvielai un spirtam – atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas vai spirta glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu, vai atbilstoši verificēšanas sertifikātam), kā arī cauruļvadus, norādot to tilpumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar degvielu, kura nav fasēta, vai speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ja noliktavā paredzēts ražot, apstrādāt, pārstrādāt vai fasēt alkoholiskos dzērienus vai denaturēt spirtu;
19.14.
skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu;
19.15.
ja noliktavā paredzēta degvielas ražošana, sajaukšana, pārstrāde, apstrāde vai fasēšana (izņemot gāzes fasēšanu, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai), par katru ražojamās, sajaucamās, pārstrādājamās, apstrādājamās vai fasējamās produkcijas veidu papildus iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu, norādot:
19.15.1.
ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas ciklu un tajā izmantojamo tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numuru;
19.15.2.
ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā izmantojamo izejvielu nosaukumu, Kombinētās nomenklatūras kodu un izejvielu uzglabāšanas tvertņu numuru;
19.15.3.
izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara vienībās), lai saražotu, sajauktu, pārstrādātu vai apstrādātu galaprodukta vienību;
19.15.4.
ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā iegūtā produkta daudzumu (procentos), ja ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas procesā iegūtā produkta iznākums nav 100 %, norādot blakusproduktus vai zudumus un to veidošanās iemeslus;
19.15.5.
ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes vai apstrādes procesā iegūstamā produkta Kombinētās nomenklatūras kodu;
19.15.6.
ja atbilstoši šo noteikumu 101. punktam degvielas izsniegšanas procesā paredzēta piedevu pievienošana degvielai, izmantojot plūsmas metodi, papildus iesniedz informāciju par piedevu pievienošanas procesa atbilstību šo noteikumu 101.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;
19.16.
ja noliktavā paredzēta spirta ražošana, papildus iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu, norādot:
19.16.1.
ražošanas ciklu un tajā izmantojamo tvertņu numuru;
19.16.2.
ražošanas procesā izmantojamo izejvielu nosaukumu, Kombinētās nomenklatūras kodu un izejvielu uzglabāšanas tvertņu numuru;
19.16.3.
izejvielu patēriņa normas (tilpuma vai svara vienībās), lai saražotu galaprodukta vienību;
19.16.4.
ražošanas procesā iegūstamā produkta Kombinētās nomenklatūras kodu;
19.17.
ja paredzēta spirta ražošana vai spirta denaturēšana, – spirta vai denaturētā spirta daudzuma uzskaitē lietojamā skaitītāja tehniskā dokumentācija, norādot skaitītāja rādījumu iesnieguma iesniegšanas dienā, kā arī skaitītāja atrašanās vietu tehnoloģiskajā shēmā;
19.18.
dokumenta kopija, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām;
19.19.
ja paredzēta darbība ar spirtu vai denaturētu spirtu, – skaidrojums par plānotajām darbībām ar attiecīgo preci (ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai);
19.110.
ja akcīzes preču noliktavā paredzētas darbības ar naftas produktiem, spirta vai tabakas izstrādājumu ražošana vai no izejvielām (tabakas izstrādājumiem) plānots ražot ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, – ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta šo noteikumu 19.1 2. apakšpunktā minētajā teritorijas un telpu plānā esošo novērošanas kameru izvietojuma shēma;
19.111.
ja noliktavā paredzēta tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma vai elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu ražošana, apstrāde, pārstrāde vai fasēšana, papildus iesniedz šādu informāciju un dokumentus:
19.111.1.
kopējo ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas līnijas digitālo un shematisko attēlu, kur atzīmēta katras konkrētās iekārtas atrašanās vieta un numurs;
19.111.2.
ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģiskā procesa aprakstu, kurā norādīts:
19.111.2.1.
izmantojamo iekārtu modelis, sērijas numurs (ja tāds ir) un digitālais attēls;
19.111.2.2.
izmantojamo izejvielu nosaukums, Kombinētās nomenklatūras kods un izejvielu uzglabāšanas vieta;
19.111.2.3.
izejvielu patēriņa normas (svara vai tilpuma  vienībās), lai saražotu, sajauktu, pārstrādātu vai apstrādātu galaprodukta vienību, norādot blakusproduktus vai izejvielu zuduma iemeslus, ja iegūtā galaprodukta iznākums nav 100 %;
19.111.2.4.
iegūstamā galaprodukta Kombinētās nomenklatūras kods;
19.111.3.
plānoto saražojamo produktu sortimentu un apjomu gadā;
19.111.4.
akcīzes nodokļa aprēķinu:
19.111.4.1.
atbilstoši plānotajam saražojamam apjomam gadā;
19.111.4.2.
atbilstoši ražošanas iekārtas maksimāli iespējamam ražošanas apjomam mēnesī.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643; sk. 212. punktu)
19.2
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar alkoholisko dzērienu veidu – spirts, attiecīgajam iesniegumam pievieno skaidrojumu par plānotajām darbībām.
(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)
19.3
Lai mazā alkoholisko dzērienu darītava saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
19.31.
komercdarbībai izmantojamo telpu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
19.32.
ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas robežas) un telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);
19.33.
informācija par plānoto ražošanas tehnoloģisko procesu, norādot saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu;
19.34.
ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta ražošanas tehnoloģiskajā procesā izmantojamo iekārtu un ierīču izvietojuma shēma, kurā iezīmē izmantojamās tvertnes, norādot katras tvertnes nominālo tilpumu, kā arī izmantojamos cauruļvadus, norādot to tilpumu;
19.35.
komersanta apliecinājums, ka mazās alkoholisko dzērienu darītavas darbībai attiecīgās pašvaldības teritorijā saņemta vietējās pašvaldības atļauja, norādot atļaujas izsniegšanas datumu un derīguma termiņu.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 148)
20.
Ja atbilstoši šo noteikumu 101. punktam degvielas izsniegšanas procesā paredzēta piedevu pievienošana degvielai, izmantojot plūsmas metodi, komersants atbilstoši šo noteikumu 19.1 5. apakšpunktam iesniedz informāciju par tehnoloģisko procesu, kuru ir apstiprinājusi testēšanas laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditēta testēšanas laboratorija.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 742)
20.1
Darbības veidu "alkoholisko dzērienu ražošana" vai "tabakas izstrādājumu ražošana" speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai iekļauj, ja pieteiktā darbības vieta ir aprīkota ar tehnoloģiskajām iekārtām, kas ļauj veikt ražošanas procesu, un komersants to rakstiski apliecina. Minētais nosacījums neattiecas uz komersantiem, kas iesniedz dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 19.3 punktu.
(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.104 redakcijā)
21.
(Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
21.1
Speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta nosūtītāja darbībai un speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta saņēmēja darbībai norāda informāciju, kas noteikta šo noteikumu 4.1, 4.2 un 4.3 pielikumā.
(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)
22.
(Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
23.
(Svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
24.
Lai saņemtu vai sakarā ar darbības vietas deklarēšanu pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai un alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 7. pielikumu, pievienojot šādus dokumentus:
24.1.
komercdarbībai izmantojamo vietu (telpu, tirdzniecības vietu, novietnes, teritorijas pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta) lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu;
24.2.
ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu izmantojamo vietu plānu, kurā norādītas ieejas (izejas), tirdzniecības zāle, novietne un citas ar akcīzes preču realizāciju un uzglabāšanu saistītas telpas un robežas. Plānu neiesniedz, ja mazumtirdzniecība paredzēta pārvietojamā mazumtirdzniecības punktā, lidmašīnās vai kuģī;
24.3.
ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu darbības vietas teritorijas plānu, kurā norādītas darbības vietas robežas, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai;
24.4.
skaidrojumu par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai;
24.5.
ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apliecinātu transportlīdzekļa tehniskās pases kopiju, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai pārvietojamā mazumtirdzniecības punktā;
24.6.
atļauju ielu tirdzniecībai, ko izsniegusi pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā darbosies attiecīgais pārvietojamais mazumtirdzniecības punkts, un apstiprinātu kustības (maršruta) grafiku ar tajā norādītu apstāšanās laiku katrā pieturvietā, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai pārvietojamā mazumtirdzniecības punktā;
24.7.
komersanta apliecinājumu, ka saņemts vietējās pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, norādot saskaņojuma izsniegšanas datumu, laikposmu kalendāra gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē, un maksimāli pieļaujamo absolūto spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos (ja vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos to ir noteikusi), ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecībai novietnē.
(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 643 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
25.
Lai saņemtu vai sakarā ar darbības vietas deklarēšanu pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, iesniedz iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu, pievienojot šādus dokumentus:
25.1.
komercdarbībai izmantojamo vietu (degvielas uzpildes stacijas telpu, tirdzniecības vietas, teritorijas, tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu) lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu;
25.2.
ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu izmantojamo vietu plānu, kurā norādītas ieejas (izejas), tirdzniecības zāle un citas ar akcīzes preču realizāciju un uzglabāšanu saistītas telpas, un darbības vietas teritorijas plānu, kurā norādītas darbības vietas robežas;
25.3.
ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu un cauruļvadu izvietojuma shēmu, kurā norādīti visu darbības vietas teritorijā esošo komercdarbībā izmantojamo tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numuri un katras tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālais tilpums atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu, vai verificēšanas sertifikātā norādīto informāciju, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar nefasēto degvielu. Ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu un cauruļvadu izvietojuma shēmā norāda cauruļvadu tilpumu un iespējamos plūsmas virzienus. Ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) degvielas mazumtirdzniecībai, tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu un cauruļvadu izvietojuma shēmā papildus norāda pārējās ar licencēto degvielas komercdarbību nesaistītās tvertnes (ja tādas ir), uzrādot to numuru un nominālo tilpumu;
25.4.
ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu dokumenta kopiju, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par komercdarbībai pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām;
25.5.
informāciju par darbības vietas teritorijā esošo ar komercdarbību nesaistīto tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu izmantošanas mērķi.
(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 643 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
26.
Speciālajās atļaujās (licencēs) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrā­dājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai un speciālajās atļaujās (licencēs) alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazum­tirdzniecībai norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 9., 10., 11., 12. un 13.pielikumu.
27.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
28.
Speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm teritorijas, ēkas vai telpas plānā norādītā atsevišķā tehnoloģiski norobežotā vietā izsniedz tikai vienam komersantam.
29.
Speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu norādītajā darbības vietā esošā vienotā tehnoloģiskā sistēma (tvertnes, ar tām savienotie cauruļvadi, sūkņi, kā arī izsniegšanas un saņemšanas tehnoloģiskās iekārtas) var būt tikai viena komersanta lietošanā. Vienam komersantam izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar nefasēto degvielu un speciālajā atļaujā (licencē) degvielas vairumtirdzniecībai ar nefasēto degvielu nedrīkst norādīt vienas un tās pašas tvertnes.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
30.
Valsts ieņēmumu dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskata iesniegtos dokumentus un izsniedz vai pārreģistrē speciālo atļauju (licenci) komercdarbības veikšanai ar akcīzes precēm vai arī pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci).
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
31.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
32.
Speciālā atļauja (licence) stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, ja Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā nav noteikts citādi.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
33.
Speciālo atļauju (licenci) var izmantot tikai tas komersants, kuram tā izsniegta. Speciālās atļaujas (licences) saņēmējs nav tiesīgs nodot to citai personai.
34.
Ja pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci), iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai pārreģistrācijai un tam pievienojamie dokumenti iesniedzami no jauna. Komersants neiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošos dokumentus.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
35.
Valsts ieņēmumu dienests komersantam var neizsniegt vai nepārreģistrēt speciālo atļauju (licenci), ja:
35.1.
komersantam gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir anulēta attiecīgā speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais darbības vietas ieraksts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;
35.2.
(svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 167);
35.3.
komersants iesniedzis iesniegumu speciālās atļaujas (licences) pārreģistrēšanai sakarā ar tāda darbības veida vai akcīzes preču veida deklarēšanu, kurš gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas dienas ir anulēts no šā komersanta speciālās atļaujas (licences) par šo noteikumu 51.3. vai 51.5. apakšpunktā minēto pārkāpumu;
35.4.
komersants veicis komercdarbību ar akcīzes precēm bez attiecīgās speciālās atļaujas (licences);
35.5.
komersants vai komersanta izpildinstitūcijas amatpersona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;
35.6.
iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievienotie dokumenti ir viltoti;
35.7.
komersants triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;
35.8.
komersanta izpildinstitūcijā ir persona, kura iesnieguma iesniegšanas dienā pārstāv vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir pārstāvējusi tāda komersanta izpildinstitūciju, kurš izvairās vai šo triju gadu laikā ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas;
35.9.
komersantam ir akcīzes nodokļa parāds, izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi nodokļus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un maksājumi noteiktajos termiņos tiek veikti;
35.10.
pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nav iesniegta visa šajos noteikumos noteiktā iesniegumā norādāmā informācija vai nav iesniegti visi iesniegumam pievienojamie dokumenti;
35.11.
pieteiktā darbības vieta neatbilst vides aizsardzības vai ugunsdrošības prasībām vai nav nodrošināta ar atbilstošiem mērlīdzekļiem;
35.12.
(svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1483);
35.13.
nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir sodīts par pārkāpumu saistībā ar personas nodarbināšanu bez rakstiski noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
35.14.
gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nodokļu maksātājs ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par pārkāpumu, kas saistīts ar nodokļa deklarācijas neiesniegšanu termiņā vai nepatiesas informācijas sniegšanu nodokļa deklarācijā, vai pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma nodokļa aprēķinu pārbaudei nepieciešamo dokumentu nesniegšanu;
35.15.
gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu, bija apturēta nodokļu maksātāja saimnieciskā darbība;
35.16.
komersanta padomē vai izpildinstitūcijā ir persona, kura iesnieguma iesniegšanas dienā vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijusi tā komersanta padomē vai izpildinstitūcijā vai ir bijusi tā komersanta patiesais labuma guvējs – fiziskā persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē (turpmāk – patiesais labuma guvējs) –, kuram ir anulēta speciālā atļauja (licence), izņemot gadījumu, ja speciālā atļauja (licence) anulēta uz komersanta iesnieguma pamata;
35.17.
komersanta amatpersona ir vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijusi iekļauta riska personu sarakstā;
35.18.
patiesais labuma guvējs ir vai bija tā komersanta patiesais labuma guvējs, kuram divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar akcīzes precēm, izņemot gadījumu, ja speciālā atļauja (licence) anulēta uz komersanta iesnieguma pamata;
35.19.
nodokļu maksātājam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds (izņemot gadījumu, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti vai ja pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi un persona iepriekš minētās nodokļu parāda saistības pilda), kura kopsumma pārsniedz 150 euro.
(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1483; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr. 303; MK 07.02.2012. noteikumiem Nr. 104; MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 167; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760; MK 14.02.2023. noteikumiem Nr. 69)
35.1
Valsts ieņēmumu dienests komersantam var neizsniegt šo noteikumu 11.4., 11.6., 11.7. vai 11.8. apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci), ja komersanta:
35.11.
darbībā triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas konstatēti akcīzes preču apriti un nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi;
35.12.
sniegtais skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu neliecina par normatīvo aktu izpratni, kuri reglamentē komercdarbību ar akcīzes precēm, kā arī par gatavību un spēju veikt attiecīgo komercdarbību.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
35.2
Valsts ieņēmumu dienests komersantam neizsniedz šo noteikumu 11.6., 11.7. vai 11.8. apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci), ja nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis, vai prokūrists ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā vai ja par minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
36.
Valsts ieņēmumu dienests komersantam neizsniedz vai nepārreģistrē speciālo atļauju (licenci) sakarā ar darbības vietas, akcīzes preču veida vai darbības ar attiecīgo akcīzes preču veidu deklarēšanu, ja:
36.1.
darbības ar akcīzes precēm paredzētas vietās, kurās saskaņā ar akcīzes preču apriti reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tās ir aizliegtas;
36.2.
gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienests ir anulējis speciālo atļauju (licenci) vai tajā norādīto darbības vietas ierakstu, pamatojoties uz šo noteikumu 49.10.4 apakšpunktu;
36.3.
(svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760);
36.4.
vietējā pašvaldība nav izsniegusi atļauju mazās alkoholisko dzērienu darītavas darbībai attiecīgās pašvaldības teritorijā;
36.5.
vietējā pašvaldība nav saskaņojusi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē;
36.6.
(svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760);
36.7.
nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis, vai prokūrists ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu vai ja par minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;
36.8.
(svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643);
36.9.
(svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643);
36.10.
nodokļu maksātājam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
36.11.
pieteiktajā darbības vietā nodokļu maksātāja struktūrvienība nav reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā;
36.12.
nav izsniegta pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai, ja iesniegumu iesniedz speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pārvietojamā mazumtirdzniecības punktā.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 148; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
36.1
Valsts ieņēmumu dienests komersantam neizsniedz vai nepārreģistrē speciālo atļauju (licenci), ja nav samaksāta valsts nodeva.
(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.104 redakcijā)
37.
Ja mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītie komercdarbības nosacījumi, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās komersants iesniedz pārreģistrācijas iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 14. pielikumu.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr. 303; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
38.
Ja mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītie komercdarbības nosacījumi, komersantam ir atļauts veikt komercdarbību atbilstoši jaunajiem nosacījumiem tikai pēc speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas. Ja mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītais darbības vietas darba laiks, komersantam ir atļauts veikt komercdarbību atbilstoši jaunajam darba laikam ar nākamo dienu pēc pārreģistrācijas iesnieguma iesniegšanas.
(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
38.1
Ja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbības vietas darba laiku paredzēts mainīt uz laikposmu, kas nepārsniedz 30 dienas, komersants var veikt komercdarbību atbilstoši šim īslaicīgi mainītajam darba laikam bez speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijas. Par īslaicīgo darba laika maiņu komersants rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu ne vēlāk kā divas darbdienas pirms gaidāmās darba laika maiņas, norādot termiņu, kādā komercdarbība tiks veikta atbilstoši īslaicīgi mainītajam darba laikam.
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
38.2
Mazajām alkoholisko dzērienu darītavām atļauts ārpus deklarētā darba laika veikt darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem.
(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 148 redakcijā)
39.
Pārreģistrācijas iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina nepieciešamību izdarīt attiecīgās izmaiņas speciālajā atļaujā (licencē).
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)
39.1
Ja tiek pārtraukta darbība ar speciālajā atļaujā (licencē) norādīto akcīzes preču veidu vai darbības veidu vai tiek pārtraukta darbība speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā darbības vietā, vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai darbības vietai piešķirta jauna adrese, komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par speciālajā atļaujā (licencē) norādīto ziņu aktualizēšanu.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā)
39.2
Ja mainās speciālajā atļaujā (licencē) norādītais komersanta nosaukums, Valsts ieņēmumu dienests aktualizē speciālajā atļaujā (licencē) norādītās ziņas.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā)
40.
Mainoties informācijai, kas norādīta iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos, kā arī mainoties amatpersonām komersanta izpildinstitūcijā, komersants 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās par to informē Valsts ieņēmumu dienestu un iesniedz izmaiņas apliecinošo dokumentu kopijas.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
40.1
Ja komersants paredz deklarēt jaunu degvielas ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģisko procesu vai veikt izmaiņas esošajā degvielas ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģiskajā procesā, komercdarbību atbilstoši jaunajam tehnoloģiskajam procesam ir atļauts veikt, sākot ar otro darbdienu pēc informācijas un izmaiņas apliecinošo dokumentu iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
41.
Apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas vairumtirgotājs un alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas mazumtirgotājs pēc kontroles institūciju, kā arī minēto akcīzes preču apritē iesaistīto komersantu pieprasījuma uzrāda speciālās atļaujas (licences) oriģinālu vai tās komersanta apliecinātu kopiju. Speciālās atļaujas (licences) pirmo lapu un speciālās atļaujas (licences) pielikumu, kurā norādīta attiecīgā darbības vieta (oriģinālu vai komersanta apliecinātu kopiju), tabakas izstrādājumu un degvielas mazumtirgotājs novieto tirdzniecības vietā, patērētājiem redzamā vietā.
(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
42.
Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas (tajā skaitā tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu) valdījuma tiesības iegūst cita persona, līdzšinējais valdītājs 10 darbdienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu vai pārreģistrāciju.
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
43.
Valsts ieņēmumu dienests uz laiku līdz 90 dienām var apturēt attiecīgās speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbību vai akcīzes preču veida darbību, kā arī speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbību ar attiecīgo akcīzes preču veidu un noteikt termiņu konstatēto pārkāpumu novēršanai, par to rakstiski informējot komersantu, ja:
43.1.
netiek ievērotas sanitārās, ugunsdrošības, darba drošības vai vides aizsardzības prasības (pamatojoties uz attiecīgo institūciju pieprasījumu);
43.2.
akcīzes nodoklis netiek maksāts nodokļus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
43.3.
netiek ievērotas citas šajos noteikumos un citos akcīzes preču apriti reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
43.1
Valsts ieņēmumu dienests uz laiku līdz 90 dienām aptur speciālās atļaujas (licences) darbību vai darbību ar attiecīgo akcīzes preču veidu, ja akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma apliecība nav izsniegta, ir zaudējusi spēku vai ir apturēta, un nosaka termiņu nodrošinājuma apliecības saņemšanai vai darbības atjaunošanai.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
43.2
(Svītrots ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
43.3
Valsts ieņēmumu dienests aptur uz laiku līdz 12 mēnešiem speciālās atļaujas (licences) darbību vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbību, ja no kompetentas institūcijas saņemta informācija, ka darbība ar akcīzes precēm notiek vietā, kur saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem tā nav atļauta.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā)
44.
Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbības apturēšanu vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības ar attiecīgo akcīzes preču veidu apturēšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
44.1
Šo noteikumu 4.1, 4.2, 4.3, 9., 10., 11., 12. vai 13. pielikumā noteikto informāciju par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu un atjaunošanu vai licencē norādītās darbības vietas darbības apturēšanu un atjaunošanu, vai preču veida darbības apturēšanu un atjaunošanu un attiecīgās darbības ar preču veidu apturēšanu un atjaunošanu publicē Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē.
(MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 371 redakcijā)
45.
Ja šo noteikumu 43., 43.1 vai 43.3 punktā minētie pārkāpumi ir novērsti, Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā no dienas, kad tas ir pārliecinājies, ka ir novērsti konstatētie pārkāpumi, atjauno speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbību vai speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbību ar attiecīgo akcīzes preču veidu un par to rakstiski informē komersantu.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr. 104; MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 167; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
46.
Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par komersanta darbības atsākšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
47.
Laikposmā, kad speciālās atļaujas (licences) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādītās darbības vietas darbība ir apturēta, darbības ar akcīzes precēm, izņemot to uzglabāšanu, ir aizliegtas.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
48.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
49.
Valsts ieņēmumu dienests var anulēt komersantam speciālo atļauju (licenci) vai speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbības vietas ierakstu, ja:
49.1.
komersants 12 mēnešu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas nav uzsācis komercdarbību ar akcīzes precēm vai 12 mēnešus pēc kārtas nav veicis komercdarbību ar akcīzes precēm;
49.2.
iesniegumā speciālās atļaujas (licences) saņemšanai vai pārreģistrā­cijai vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegtas nepatiesas ziņas vai pievie­notie dokumenti ir viltoti;
49.3.
komersants speciālās atļaujas (licences) darbības laikā sniedzis nepatiesas ziņas;
49.4.
komersants noteiktajā termiņā nav iesniedzis šajos noteikumos paredzētos pārskatus, pārskatus par akcīzes nodokļa marku apriti vai nodokļu deklarācijas vai arī iesniegtajos pārskatos vai nodokļu deklarācijās sniedzis nepatiesas ziņas;
49.5.
valsts institūciju amatpersonām netiek nodrošināta iespēja Valsts ieņēmumu dienestam deklarētajā darba laikā piekļūt speciālajā atļaujā (licencē) norādītajai darbības vietai un dokumentācijai;
49.6.
komersanta pārstāvis pēc atkārtota uzaicinājuma nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā vai pēc atkārtota uzaicinājuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus vai informāciju;
49.7.
(svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 167);
49.8.
komercdarbības vietā ir konstatēti nelikumīgi alkoholiskie dzērieni vai alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;
49.9.
licences darbības laikā par komersanta izpildinstitūcijas amatpersonu ir kļuvusi persona, kura nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par šo noteikumu vai citu ar akcīzes preču apriti saistītu normatīvo aktu pārkāpumiem;
49.10.
par komersanta izpildinstitūcijas locekli speciālās atļaujas (licences) darbības laikā kļūst persona, kura ir vai triju gadu laikā pirms kļūšanas par komersanta izpildinstitūcijas locekli bijusi sodīta par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas vai bijusi tā komersanta izpildinstitūcijā, kurš ir sodīts par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
49.10.1
saņemta informācija, ka komersants komercdarbībā ar akcīzes precēm ir atkārtoti gada laikā sodīts par pārkāpumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā;
49.10.2
komersants nav izpildījis šo noteikumu 42.punktā noteiktās prasības;
49.10.3
saņemta informācija, ka komersants ir atkārtoti gada laikā sodīts par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtības pārkāpumiem, kas izdarīti speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar akcīzes precēm norādītajā darbības vietā;
49.10.4
saņemta informācija par komersanta speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā darbības vietā konstatētiem noziedzīgiem nodarījumiem vai atkārtoti gada laikā konstatētiem pārkāpumiem, kas apdraud sabiedrisko kārtību;
49.11.
netiek ievērota akcīzes preču aprites kārtība.
(Grozīts ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr. 1095; MK 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1483; MK 07.02.2012. noteikumiem Nr. 104; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 778; MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 546)
50.
Valsts ieņēmumu dienests anulē speciālo atļauju (licenci) vai tajā norādīto ierakstu par darbības vietu, akcīzes preču veidu vai darbību ar attiecīgo akcīzes preču veidu, ja:
50.1.
Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā nav novērsti šo noteikumu 43., 43.1 un 43.3 punktā minētie pārkāpumi;
50.2.
saņemts attiecīgs komersanta iesniegums;
50.3.
komersants tiek svītrots no Uzņēmumu reģistra vai komercreģistra;
50.4.
saņemta informācija, ka nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis, vai prokūrists ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu vai ka par minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;
50.5.
speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā darbības vietā struktūrvienība nav reģistrēta atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.
(MK 07.02.2012. noteikumu Nr. 104 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 167; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
50.1
Valsts ieņēmumu dienests anulē komersantam speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbības vietas ierakstu, ja:
50.11.
Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā nav novērsti šo noteikumu 43.punktā minētie pārkāpumi;
50.12.
saņemts attiecīgs komersanta iesniegums;
50.13.
zaudējis spēku vietējās pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;
50.14.
speciālajā atļaujā (licencē) norādīto telpu īpašnieks iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu, paziņojot par šo telpu nomas līguma izbeigšanos, un Valsts ieņēmumu dienests, apsekojot minētās telpas, konstatē, ka komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci), minētajās telpās faktiski neveic komercdarbību.
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303; MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104; MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
51.
Valsts ieņēmumu dienests:
51.1.
anulē apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto ierakstu par darbības veidu, ja saņemts komersanta iesniegums par attiecīgā darbības veida pārtraukšanu;
51.2.
anulē apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto ierakstu par attiecīgo akcīzes preču veidu (ja apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīts viens preču veids, anulē apstiprināta noliktavas turētāja speciālo atļauju (licenci)), ja zaudējusi spēku vietējās pašvaldības atļauja mazās alkoholisko dzērienu darītavas darbībai attiecīgās pašvaldības teritorijā;
51.3.
var anulēt apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto ierakstu par darbības veidu, kuru komersants 12 mēnešus pēc kārtas nav veicis;
51.4.
var anulēt apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbības veida ierakstu – spirta denaturēšana –, ja apstiprināts noliktavas turētājs ir pārkāpis denaturētā spirta aprites kārtību;
51.5.
var anulēt speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta nosūtītāja darbībai vai speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta saņēmēja darbībai norādīto attiecīgo akcīzes preču veida ierakstu, ja komersants 12 mēnešus pēc kārtas nav veicis darbības ar attiecīgo preču veidu;
51.6.
anulē speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, ja saņemta informācija, ka nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis, vai prokūrists ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā vai ka par minētajiem noziedzīgiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 303 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr. 808; MK 07.02.2012. noteikumiem Nr. 104; MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 167; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 148; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
52.
Ja realizācijas vietā, kas norādīta speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, speciālajā atļaujā (licencē) alus mazumtirdzniecībai vai speciālajā atļaujā (licencē) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, atkārtoti gada laikā konstatē alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu realizāciju personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, Valsts ieņēmumu dienests anulē realizācijas vietas ierakstu, kas norādīts speciālajā atļaujā (licencē) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, speciālajā atļaujā (licencē) alus mazumtirdzniecībai vai speciālajā atļaujā (licencē) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, vai anulē speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, ja tajā norādīta tikai viena realizācijas vieta.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
53.
Ja pēc speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas konstatē, ka komercdarbība notiek vietā, kurā saskaņā ar akcīzes preču apriti reglamentējošiem normatīvajiem aktiem tā ir aizliegta vai nav iespējama (telpa vai ēka neeksistē dabā), Valsts ieņēmumu dienests anulē darbības vietas ierakstu, kas norādīts attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē), vai anulē attiecīgo speciālo atļauju (licenci), ja tajā norādīta tikai viena darbības vieta.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
54.
Valsts ieņēmumu dienests anulē speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta nosūtītāja darbībai vai speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta saņēmēja darbībai norādīto attiecīgo akcīzes preču veida ierakstu, ja:
54.1.
saņemts komersanta iesniegums par darbības pārtraukšanu ar attie­cīgo preču veidu;
54.2.
komersants 12 mēnešus pēc kārtas nav veicis darbības ar attiecīgo preču veidu.
(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303; MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
55.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
56.
(Svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
57.
Ja iesniegumu speciālās atļaujas (licences) anulēšanai, akcīzes preču veida vai darbības veida ieraksta anulēšanai vai realizācijas vietas ieraksta anulēšanai iesniedz komersants, Valsts ieņēmumu dienesta lēmums stājas spēkā ar nākamo dienu pēc lēmuma pieņemšanas, ja lēmumā nav noteikts citādi.
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
57.1
Informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu, darbības veida ieraksta anulēšanu, akcīzes preču veida ieraksta anulēšanu vai realizācijas vietas ieraksta anulēšanu publicē Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā.
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
58.
Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, bet Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
59.
Komersants, kam anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu vai darbību ar akcīzes preču veidu, veic attiecīgo akcīzes preču atlikumu inventarizāciju pēc stāvokļa speciālās atļaujas (licences) anulēšanas dienā. Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11.punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai degvielu (izņemot speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, alkoholisko dzērienu, alus vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai), iesniedzot šo noteikumu 182.punktā minēto pārskatu par akcīzes preču apriti pēdējā darbības mēnesī, norāda inventarizācijā fiksētos akcīzes preču atlikumus. Šajā gadījumā par šo noteikumu 182.punktā minētā pārskata taksācijas perioda pēdējo dienu tiek uzskatīta diena, kad anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu vai darbību.
(MK 07.02.2012. noteikumu Nr.104 redakcijā)
60.
Ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai ir anulēta vai tajā norādītās darbības vietas, attiecīgā akcīzes preču veida vai darbības veida ieraksts ir anulēts, akcīzes preču atlikumus var pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) norādītās akcīzes preču uzglabāšanas vietas (izņemot pārvietošanu starp attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām darbības vietām), realizēt, nodot glabāšanā citām personām vai iznīcināt tikai ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju. Atļauju izsniedz, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:
60.1.
komersanta nosaukums;
60.2.
speciālās atļaujas (licences) veids;
60.3.
speciālās atļaujas (licences) anulēšanas, akcīzes preču veida vai darbības veida anulēšanas datums;
60.4.
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
60.5.
akcīzes preču veids;
60.6.
informācija par akcīzes preču apakšgrupu un daudzumu;
60.7.
uzglabāšanas vietas adrese;
60.8.
plānotās darbības ar akcīzes precēm;
60.9.
preču saņēmējs un saņemšanas vietas adrese, ja akcīzes preces ir plānots pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) norādītās uzglabāšanas vietas;
60.9.1
vēlamais atļaujas vai lēmuma saņemšanas veids – papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;
60.10.
iesnieguma iesniegšanas datums;
60.11.
atbildīgā amatpersona (paraksts, tā atšifrējums un zīmogs).
(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483; MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104; MK 14.02.2023. noteikumiem Nr. 69)
61.
Šo noteikumu 60.punktā minētajam iesniegumam pievienojami dokumenti, kas pamato darbības ar akcīzes precēm (piemēram, līgums par preču realizāciju vai iznīcināšanu), kā arī dokuments, kas apliecina akcīzes nodokļa nodrošinājumu vai akcīzes nodokļa samaksu par pārvietojamām, realizējamām vai glabāšanā nododamām akcīzes precēm.
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)
61.1
Komersants bez speciālas atļaujas (licences) degvielas mazumtirdzniecībai saņemšanas ir tiesīgs realizēt no tāda komersanta speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai norādītās darbības vietas šajā darbības vietā iegādāto degvielu, kuram ir speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai un kurš šā komersanta vārdā un interesēs nodrošina pircēja iegādātās degvielas uzpildi, ievērojot, ka:
61.11.
komersants ar attiecīgo komersantu, kuram ir speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai, ir noslēdzis līgumu par degvielas iegādi un tās tālāku realizāciju šā komersanta speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai norādītajā darbības vietā;
61.12.
komersants ar degvielas pircēju ir noslēdzis līgumu par degvielas tirdzniecību komersanta, ar kuru ir noslēgts šo noteikumu 61.1 1. apakšpunktā minētais līgums, speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai norādītajā vietā.
(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 483 redakcijā)
62.
Speciāla atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai vai speciāla atļauja (licence) degvielas vairumtirdzniecībai nav nepieciešama, ja:
62.1.
degviela atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīta slēgtā iepakojumā, kura tilpums nav lielāks par 250 litriem, un nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju vai kompresijaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai (turpmāk - fasētā degviela);
62.2.
degviela atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir iepildīta slēgtā iepakojumā, kura tilpums nav lielāks par vienu litru, un paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju vai kompresijaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai (turpmāk - fasētā degviela iekšdedzes dzinēju darbināšanai);
62.3.
gāzi paredzēts piegādāt personām, kuras to izmanto par kurināmo, kā arī izmanto gāzes krāsnīs vai citās iekārtās, nevis dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai;
62.4.
speciālais alkilāta benzīns (alkylate petrol) atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir rūpnieciski iepildīts slēgtā iepakojumā, kura tilpums nav lielāks par pieciem litriem, un paredzēts tādu dzinēju darbināšanai, kuriem nav rūpnieciski iebūvētas izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas (katalizatora).
(Grozīts ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
62.1
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, ir tiesīgs pieņemt un realizēt akcīzes preces, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu, ārpus speciālajā atļaujā (licencē) norādītās vietas (turpmāk – tiešās piegādes veicējs), ja tās, nenovietojot akcīzes preču noliktavā vai reģistrēta saņēmēja komercdarbības vietā, tiek saņemtas no reģistrēta nosūtītāja Latvijā vai no citas dalībvalsts un tiek piegādātas komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, izsniegtajās licencēs norādītajā komercdarbības vietā (turpmāk – tiešā piegāde).
(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
62.2
Lai saņemtu tiešās piegādes vietas kodu, tiešās piegādes veicējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2.5 pielikumu.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)
62.3
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ir tiesīgs veikt naftas produktu un biodegvielas nosūtīšanu pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju, ja viņam izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) tas ir norādīts.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā, kas grozīta ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.808)
II1.Degvielas lietotāju tvertņu deklarēšana
(Nodaļa MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 01.01.2020., sk. 214. punktu)
62.4
Degvielas lietotājs (juridiska vai fiziska persona, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs), kurš izmanto degvielu, izņemot gāzi, savām vajadzībām, deklarē Valsts ieņēmumu dienestā degvielas uzglabāšanas tvertnes ar tilpumu, sākot no 1 m3. Degvielas uzglabāšanas tvertnes nav jādeklarē degvielas lietotājiem, kas degvielu izmanto atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta otrajai daļai, 18. panta pirmajai daļai vai likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 3. panta septītajai, astotajai, 8.1 vai devītajai daļai.
(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
62.5
Degvielas lietotājs deklarē tvertni Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Iesniegumā norāda šādu informāciju:
62.51.
nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds un reģistrācijas kods;
62.52.
tvertnes atrašanās vietas adrese;
62.53.
tvertņu skaits, katras tvertnes nominālais tilpums un kopējais tvertņu tilpums katrā adresē.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2020., sk. 214. punktu)
62.6
Ja mainās informācija par deklarētajām tvertnēm, degvielas lietotājs piecu darbdienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegumu, norādot izmaiņas.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2020., sk. 214. punktu)
III.Valsts nodevas likmes un maksāšanas kārtība par licenču izsniegšanu un pārreģistrāciju
63.
Par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu vai pārreģistrāciju, ja tiek pieteikta jauna darbības vieta vai jauns akcīzes preču veids, ir noteiktas šādas valsts nodevas likmes:
63.1.
par speciālu atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:
63.1.1.
tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai – 142 euro par katru tirdzniecības vietu;
63.1.2.
tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai – 28 euro par katru tirdzniecības vietu;
63.2.
par speciālu atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:
63.2.1.
alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai – 142 euro par katru tirdzniecības vietu;
63.2.2.
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai – 42 euro par katru tirdzniecības vietu;
63.2.3.
alus mazumtirdzniecībai – 42 euro par katru tirdzniecības vietu;
63.3.
par speciālu atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai:
63.3.1.
degvielas vairumtirdzniecībai – 284 euro par katru tirdzniecības vietu;
63.3.2.
degvielas mazumtirdzniecībai – 71 euro par katru tirdzniecības vietu;
63.4.
par speciālu atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, reģistrēta saņēmēja darbībai un reģistrēta nosūtītāja darbībai:
63.4.1.
apstiprināta noliktavas turētāja darbībai (par katru akcīzes preču veidu):
63.4.1.1.
ar degvielu, izņemot šo noteikumu 63.4.1.7.apakšpunktā minēto gadījumu, – 2134 euro;
63.4.1.2.
ar alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot šo noteikumu 63.4.1.3.apakšpunktā minēto gadījumu, – 711 euro;
63.4.1.3.
ar alkoholiskajiem dzērieniem mazajā alkoholisko dzērienu darītavā – 71 euro;
63.4.1.4.
ar tabakas izstrādājumiem – 711 euro;
63.4.1.5.
ar bezalkoholiskajiem dzērieniem – 284 euro;
63.4.1.6.
ar kafiju – 284 euro;
63.4.1.7.
ar biodegvielu – 284 euro;
63.4.1.8.
ar elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām – 284 euro;
63.4.1.9.
ar tabakas aizstājējproduktiem – 284 euro;
63.4.2.
reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbībai (par katru akcīzes preču veidu):
63.4.2.1.
ar degvielu, izņemot šo noteikumu 63.4.2.4.apakšpunktā minēto gadījumu, – 711 euro;
63.4.2.2.
ar alkoholiskajiem dzērieniem – 284 euro;
63.4.2.3.
ar tabakas izstrādājumiem – 284 euro;
63.4.2.4.
ar biodegvielu – 142 euro.
(MK 12.11.2013. noteikumu Nr. 1294 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 148; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 778; MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 546)
64.
Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, alus mazumtirdzniecībai vai degvielas vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai (ja netiek pieteikta jauna darbības vieta), maksā valsts nodevu 14 euro apmērā. Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, ja speciālo atļauju (licenci) nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, maksā valsts nodevu 28 euro apmērā. Valsts nodevu nemaksā par ziņu aktualizēšanu speciālajā atļaujā (licencē) saskaņā ar šo noteikumu 39.1 un 39.2 punktu.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
65.
Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas vai pārreģistrācijas.
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)
65.1
Ja speciālā atļauja (licence) netiek izsniegta vai pārreģistrēta, samaksāto valsts nodevu Valsts ieņēmumu dienests atmaksā 15 dienu laikā pēc komersanta iesnieguma par valsts nodevas atmaksu saņemšanas.
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)
66.
Valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam.
67.
Ja speciālo atļauju (licenci) anulē, par to samaksāto valsts nodevu komersantam neatmaksā.
IV.Akcīzes preču pārvietošana
68.
Ja, pārvietojot degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, pievieno likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta devītajā daļā minēto elektronisko administratīvo dokumentu (turpmāk – elektroniskais administratīvais dokuments) vai likuma "Par akcīzes nodokli" 26. panta septītajā daļā minēto vienkāršoto elektronisko administratīvo dokumentu  (turpmāk – pavaddokuments), piegādes dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem neformē.
69.
Pārvietojot alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus (arī starp viena komersanta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem vai alkoholiskajiem dzērieniem minētajām darbības vietām), izņemot gadījumu, ja darījumu mazumtirdzniecībā apliecina kases čeks, noformē un pievieno piegādes dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norādot:
69.1.
tabakas izstrādājumiem:
69.1.1.
nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrētam saņēmējam – akcīzes identifikācijas numuru, apstiprinātam noliktavas turētājam – noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, bet, ja izsniegta šo noteikumu 60. punktā minētā atļauja, – tās sēriju un identifikācijas numuru;
69.1.2.
veidu, maksimālo mazumtirdzniecības cenu, cigarešu skaitu paciņā;
69.1.3.
tabakas izstrādājumu pārvadāšanai izmantotā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;
69.2.
alkoholiskajiem dzērieniem:
69.2.1.
nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrētam saņēmējam – akcīzes identifikācijas numuru, apstiprinātam noliktavas turētājam – noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, bet, ja izsniegta šo noteikumu 60. punktā minētā atļauja, – tās sēriju un identifikācijas numuru;
69.2.2.
alkoholisko dzērienu pārvadāšanai izmantotā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru;
69.2.3.
attiecīgajām precēm:
69.2.3.1.
alkoholisko dzērienu veidu atbilstoši piemērojamai akcīzes nodokļa likmei (likuma "Par akcīzes nodokli" 12. panta pirmā daļa);
69.2.3.2.
absolūtā spirta saturu (tilpumprocentos);
69.2.3.3.
atsevišķas mazākās pārvietošanas vienības (piemēram, pudeles, tetrapakas, mucas, cisternas) tilpumu litros;
69.2.3.4.
preču mazāko pārvietošanas vienību daudzumu;
69.2.4.
akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru (katram nosūtītajam produkcijas nosaukumam norāda kopējo izsniegto akcīzes nodokļa marku numuru intervālu), izņemot gadījumus, ja piegādes dokumentu aizpilda nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam vai ja alkoholiskos dzērienus realizē mazumtirdzniecībā ar distances līgumu tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē;
69.2.5.
akcīzes nodokļa summu (norāda, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, un akcīzes nodokli aprēķina, izrakstot attaisnojuma dokumentu);
69.3.
elektroniskā administratīvā dokumenta numuru, ja tiek veikta tiešā piegāde.
(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
69.1
Par darījumiem ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, noformē attaisnojuma dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, papildus norādot pavaddokumenta vai piegādes dokumenta numuru un datumu, ar kuru piegādātas minētās preces.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā)
70.
Ja pārvieto degvielu (arī starp viena komersanta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar degvielu minētajām darbības vietām), izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, komersanti noformē un pievieno degvielas piegādes dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norādot:
70.1.
ja izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu, degvielas piegādes dokumentā norāda nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai ar degvielu atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrēts saņēmējs norāda akcīzes identifikācijas numuru, apstiprināts noliktavas turētājs – noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, bet, ja izsniegta šo noteikumu 60. punktā minētā atļauja, – tās sēriju un identifikācijas numuru;
70.2.
iekraušanas (iepildīšanas) vietā norāda tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru. Tās tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru, no kuras tiek veikta iekraušana (noliešana), var nenorādīt, ja pārvieto fasēto degvielu vai fasēto degvielu iekšdedzes dzinēju darbināšanai, kā arī degvielu šo noteikumu 88. un 88.2 punktā minētajos gadījumos nerealizē vai neiekrauj (neiepilda) no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm vai veicot tiešo piegādi;
70.3.
izkraušanas (noliešanas) vietā norāda tās tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru, kurā tiek izkrauta (nolieta) degviela. Tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru nenorāda, ja pārvieto fasēto degvielu vai fasēto degvielu iekšdedzes dzinēju darbināšanai vai pārvieto degvielu komersantam, kam izsniegta speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai, vai lietotājam, kas izmanto degvielu savām vajadzībām;
70.4.
ziņas par degvielu (ja degviela iegādāta mazumtirdzniecībā, lietotājs šajā punktā minētās informācijas vietā norāda degvielas iegādi mazumtirdzniecībā apliecinoša dokumenta datumu un numuru):
70.4.1.
degvielas veidu, marku un Kombinētās nomenklatūras kodu. Ja degvielas piegādes dokumentu noformē gāzes pārvietošanai, norāda gāzes izmantošanas mērķi;
70.4.2.
faktisko temperatūru un faktisko blīvumu (norāda nefasētai degvielai, ja nosūtītājam izsniegta speciāla atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu);
70.4.3.
daudzumu litros (nododot patēriņam, apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda arī litros 15 °C temperatūrā) un kilogramos;
70.4.4.
fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda iepakojuma vienību skaitu un daudzumu katrā iepakojuma vienībā;
70.4.5.
ziņas par degvielas kvalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām:
70.4.5.1.
atbilstības sertifikāta numuru un izdošanas datumu, ja degvielu importē;
70.4.5.2.
atbilstības sertifikāta vai atbilstības apliecinājuma numuru un datumu un tam pievienotā akreditētas testēšanas laboratorijas izsniegtā degvielas testēšanas pārskata numuru un datumu, ja piegādā dalībvalstī ražoto degvielu;
70.5.
akcīzes nodokļa summu (norāda, ja preces nosūtītājs ir akcīzes nodokļa maksātājs, un akcīzes nodokli aprēķina, izrakstot attaisnojuma dokumentu);
70.6.
elektroniskā administratīvā dokumenta numuru, ja tiek veikta tiešā piegāde;
70.7.
degvielas pārvietošanai izmantotā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643)
71.
Ja pārvieto vai realizē šo noteikumu 62.3. apakšpunktā minēto gāzi, degvielas piegādes un degvielas attaisnojuma dokumentu izraksta tikai akcīzes nodokļa maksātājs un tikai tad, ja minēto gāzi realizē vai pārvieto uz komersanta struktūrvienību tālākai realizācijai.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
72.
Par darījumiem ar degvielu, izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, noformē degvielas attaisnojuma dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, papildus norādot pavaddokumenta vai piegādes dokumenta numuru un datumu, ar kuru piegādāta degviela.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā)
72.1
Komersants, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) akcīzes preču vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, var noformēt attaisnojuma dokumentu par to akcīzes preču, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, realizāciju akcīzes preču izsniegšanas vietā (mazumtirdzniecībā), ja par pārvietošanu noformē un pievieno piegādes dokumentu nosūtīšanas (vairumtirdzniecības) vietā saskaņā ar šo noteikumu un normatīvo aktu par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju prasībām.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
72.2
Ja realizē vai pārvieto elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus, bezalkoholiskos dzērienus vai kafiju un nosūtītājs vai saņēmējs ir apstiprināts noliktavas turētājs, piegādes un attaisnojuma dokumentā, kas noformēts saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
72.3
Ja pārvieto elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus, piegādes un attaisnojuma dokumentā, kas noformēts saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norāda akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
73.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
74.
Saņemot akcīzes preces, komersanti pārbauda preču atbilstību sortimentam un daudzumam, kas norādīts piegādes dokumentā, attaisnojuma dokumentā, degvielas piegādes dokumentā, degvielas attaisnojuma dokumentā, pavaddokumentā, elektroniskajā administratīvajā dokumentā, starptautiskajā transporta pavadzīmē vai citos normatīvajos aktos noteiktajos piegādes vai attaisnojuma dokumentos, ar kuriem pārvieto akcīzes preces.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
74.1
Par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, degvielas piegādes dokumentu var izmantot dokumentu, kas sagatavots attiecībā uz precēm saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām, ja tajā ir attiecīgi šo noteikumu 69. un 70. punktā minētie papildu rekvizīti. Ja minētajā gadījumā alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas pārvietošanai izmanto attaisnojuma dokumentu, to pievieno, pārvietojot minētās preces.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
75.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
76.
Visus vienas dienas laikā izsniegtos un saņemtos piegādes dokumentus, attaisnojuma dokumentus, pavaddokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos piegādes un attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, līdz uzsākta šo preču realizācija vai citas darbības ar šīm precēm, komersanti reģistrē normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajā dokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā). Visus vienas dienas laikā izsniegtos un saņemtos degvielas piegādes dokumentus, degvielas attaisnojuma dokumentus, pavaddokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos piegādes un attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto degvielu, līdz uzsākta degvielas realizācija vai citas darbības ar degvielu, komersanti reģistrē normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajā atsevišķā dokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā). Minētajā reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā) informāciju par saņemto un izsniegto degvielu var reģistrēt atsevišķi.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
77.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
78.
Piegādes dokumentus, attaisnojuma dokumentus, degvielas piegādes dokumentus, degvielas attaisnojuma dokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus, pavaddokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos piegādes un attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto akcīzes preces, izņemot elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus, bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, reģistrē atsevišķi no preču uzskaites, izņemot gadījumus, ja tos reģistrē datorprogrammā. Ja piegādes dokumentus, attaisnojuma dokumentus, degvielas piegādes dokumentus, degvielas attaisnojuma dokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus un pavaddokumentus, kā arī preču uzskaiti reģistrē datorprogrammā, komersants nodrošina iespēju atsevišķi izdrukāt informāciju par reģistrētajiem piegādes dokumentiem, attaisnojuma dokumentiem, degvielas piegādes dokumentiem, degvielas attaisnojuma dokumentiem, elektroniskajiem administratīvajiem dokumentiem un pavaddokumentiem, kā arī par preču uzskaiti.
(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
V.Vispārīgie akcīzes preču uzskaites un uzglabāšanas nosacījumi
79.
Akcīzes preces to uzglabāšanas un realizācijas vietās uzskaita atsevišķi no citām precēm. Bezalkoholiskos dzērienus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un kafiju atsevišķi no citām precēm uzskaita tikai noliktavā.
(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
80.
Ja degvielu uzglabā tvertnēs vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs, kuras ir norādītas vienam komersantam izsniegtā speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta saņēmēja darbībai un speciālajā atļaujā (licencē) vairumtirdzniecībai, un ir paredzēta komercdarbība ar degvielu, degvielas uzskaiti nodala pēc speciālās atļaujas (licences) veida.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
81.
Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11. punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) darbībām ar akcīzes precēm (izņemot šo noteikumu 11.5. un 11.8. apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences)), vienas dienas laikā, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgo akcīzes preču realizācijas uzsākšanai vai citu darbību uzsākšanai ar akcīzes precēm reģistrē saņemtās un izsniegtās akcīzes preces preču reģistrācijas žurnālā, preču uzskaites kartītēs vai datorprogrammā, kas atbilst normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu noteiktajām prasībām. Komersants par katru mazākās vienības akcīzes preces veidu un nosaukumu norāda šādus rekvizītus (degvielai norāda arī Kombinētās nomenklatūras kodu, tai skaitā benzīna, tā aizstājējproduktu un komponentu (turpmāk – benzīns) pētniecisko oktānskaitli):
81.1.
ieraksta kārtas numurs;
81.2.
ieraksta datums;
81.2.1
akcīzes preču īpašnieka nosaukums un reģistrācijas numurs, ja apstiprināts noliktavas turētājs nav saņemto akcīzes preču īpašnieks;
81.3.
piegādes dokumenta, degvielas piegādes dokumenta, attaisnojuma dokumenta, degvielas attaisnojuma dokumenta, elektroniskā administratīvā dokumenta, pavaddokumenta, starptautiskās transporta pavadzīmes vai cita normatīvajos aktos noteiktā piegādes vai attaisnojuma dokumenta, ar kuru pārvieto akcīzes preces, numurs un datums, akta numurs un datums, ja akcīzes preces iegūst, ražojot, sajaucot, apstrādājot, pārstrādājot, safasējot vai pārvietojot starp tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm noliktavas ietvaros;
81.4.
preces veids un nosaukums (alkoholiskajiem dzērieniem papildus norāda alkohola tilpumkoncentrāciju, atsevišķās mazākās vienības (piemēram, pudeles, tetrapakas, mucas, cisternas) tilpumu; cigaretēm norāda cigarešu skaitu atsevišķā mazākajā vienībā; fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda degvielas daudzumu katrā mazākajā iepakojuma vienībā);
81.5.
saņemtās preces daudzums un mērvienība (nefasētam spirtam noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda litros 20 °C temperatūrā, nefasētiem naftas produktiem, ja uzskaiti veic litros, apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda 15 °C temperatūrā);
81.6.
izsniegtās preces daudzums un mērvienība (nefasētam spirtam apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda litros 20 °C temperatūrā, nefasētiem naftas produktiem, ja uzskaiti veic litros, apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda 15 °C temperatūrā);
81.7.
preces atlikums (daudzums) pēc katras darbības ar preci (nefasētam spirtam apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda litros 20 °C temperatūrā, nefasētiem naftas produktiem, ja uzskaiti veic litros, apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs daudzumu norāda 15 °C temperatūrā);
81.8.
preču reģistrētājs (paraksts un tā atšifrējums). Ja akcīzes preces reģistrē datorprogrammā, norāda reģistrētāja vārdu un uzvārdu;
81.9.
citi rekvizīti, ja nepieciešams.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643; MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 39)
81.1
Mazās alkoholisko dzērienu darītavas preču reģistrācijas žurnālā vai preču uzskaites kartītēs, vai datorprogrammā, kas atbilst normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu noteiktajām prasībām, katru mēnesi līdz piektajam datumam reģistrē informāciju par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem un izsniegtajiem alkoholiskajiem dzērieniem, par katra alkoholiskā dzēriena veida (atbilstoši piemērojamai akcīzes nodokļa likmei) atsevišķo mazāko vienību norādot šādu informāciju:
81.11.
ieraksta kārtas numurs;
81.12.
ieraksta datums;
81.13.
mēneša laikā saņemto alkoholisko dzērienu daudzums un mērvienība, ražošanas akts;
81.14.
mēneša laikā izsniegto alkoholisko dzērienu daudzums un mērvienība;
81.15.
alkoholisko dzērienu atlikums un mērvienība;
81.16.
preču reģistrētājs (paraksts un tā atšifrējums).
(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 148 redakcijā)
81.2
Mazā alkoholisko dzērienu darītava pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma nodrošina informācijas sniegšanu par alkoholisko dzērienu atlikumu uz konkrēto datumu.
(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 148 redakcijā)
82.
(Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643)
83.
Ja saņemtās un izsniegtās preces uzskaita datorprogrammā:
83.1.
uzskaiti kārto tā, lai uzskaites jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt skaidru priekšstatu par preču kustību noteiktā laikposmā un preču krājuma stāvokli noteiktā brīdī;
83.2.
nodrošina informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai labojumu (veids, datums un laiks, ieraksta vai labojuma veicējs);
83.3.
nodrošina iespēju pārbaudes brīdī izdrukāt šo noteikumu 81.punktā minēto informāciju.
84.
Lietotājiem, kas iegādājas nefasēto degvielu vairumtirdzniecībā izmantošanai savām vajadzībām, to atļauts uzglabāt tikai Valsts ieņēmumu dienestā deklarētās, normatīvo aktu prasībām atbilstošās stacionārās tvertnēs vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
(Grozīts ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
85.
Komersanti, kuri veic komercdarbību ar nefasētiem alkoholiskajiem dzērieniem vai nefasētu degvielu, nefasētos alkoholiskos dzērienus vai nefasēto degvielu drīkst uzglabāt tikai normatīvo aktu prasībām metroloģijas, vides un ugunsdrošības jomā atbilstošās stacionārās degvielas un alkoholisko dzērienu uzglabāšanas tvertnēs vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs (prasība neattiecas uz komersantiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) saskaņā ar 19.3 punktu, kā arī uz šo noteikumu 86.1 punktā minēto gadījumu). Vienā tvertnē vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnē drīkst uzglabāt tikai vienam komersantam piederošu nefasēto degvielu vai nefasētos alkoholiskos dzērienus, izņemot akcīzes preču noliktavu, kurā kopā ar apstiprinātam noliktavas turētājam piederošu nefasēto degvielu vai nefasētajiem alkoholiskajiem dzērieniem vienā tvertnē saskaņā ar līgumu apstiprināts noliktavas turētājs drīkst uzglabāt arī citiem komersantiem piederošu nefasēto degvielu vai nefasētus alkoholiskos dzērienus. Ja vienu un to pašu cauruļvadu sistēmu un ar to saistīto aprīkojumu nefasētās degvielas pārvietošanai izmanto vairāki komersanti, cauruļvados esošās degvielas atlikumu uzskaiti veic licencētais komersants, kura valdījumā ir minētie cauruļvadi.
(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr. 1483; MK 30.03.2010. noteikumiem Nr. 303; MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 167; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643)
86.
(Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643)
86.1
Degvielu vai alkoholiskos dzērienus, ko komersants saņem ar elektronisko administratīvo dokumentu, var uzglabāt transportlīdzeklī, kas novietots teritorijā, kas norādīta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu vai alkoholiskajiem dzērieniem. Šajā transportlīdzeklī degvielu vai alkoholiskos dzērienus atļauts uzglabāt ne ilgāk kā trīs dienas pēc saņemšanas apliecinājuma iesniegšanas akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)
87.
(Svītrots ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.808)
88.
Akcīzes preču pieņemšana vai uzglabāšana ir atļauta tikai speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās vietās. Akcīzes preču realizācija vai pārvietošana ir atļauta tikai no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām vietām, izņemot šajos noteikumos minētos gadījumus. Nefasēto degvielu uzglabā tikai licencē norādītajās tvertnēs, kas atrodas speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās vietās. Nefasēto degvielu atļauts pieņemt, iekraut (iepildīt), realizēt (izkraut) tikai no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm, izņemot komersantus, kas realizē degvielu, kuru normatīvajos aktos akcīzes nodokļa piemērošanas jomā noteiktajā kārtībā atbrīvo no akcīzes nodokļa un izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, kā arī komersantus, kuri realizē degvieleļļu (mazutu) tā lietotājiem.
(Grozīts ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 39)
88.1
(Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643)
88.2
Komersanti, kuri nefasēto degvielu vai alkoholiskos dzērienus saņem ar elektronisko administratīvo dokumentu, ir tiesīgi šo noteikumu 86.1 punktā minētajā gadījumā degvielu vai alkoholiskos dzērienus realizēt vai pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu vai alkoholiskajiem dzērieniem norādītās teritorijas, nenolejot to speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās tvertnēs.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)
VI.Darbības akcīzes preču noliktavā
89.
(Svītrots ar MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.808)
90.
Noliktava nedrīkst vienlaikus būt arī muitas noliktava, izņemot apvienoto akcīzes preču un muitas noliktavu, kā arī privāto muitas noliktavu, kas ir beznodokļu tirdzniecības veikals, kurā ir atļauta alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā)
91.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
92.
Noliktavā var novietot arī akcīzes preces, kuras nav apstiprināta noliktavas turētāja īpašumā, bet ar kurām apstiprināts noliktavas turētājs ir pilnvarots rīkoties saskaņā ar līgumu.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr. 303; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760; MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 39)  
92.1
Komersants, kuram nav speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, var no citai personai piederošas akcīzes preču noliktavas veikt viņam piederošu akcīzes preču realizāciju:
92.11.
uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti;
92.12.
uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;
92.13.
citam komersantam, kuram nav speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, akcīzes preču noliktavas robežās vai citā akcīzes preču noliktavā;
92.14.
tās akcīzes preču noliktavas turētājam, kurā uzglabā akcīzes preces;
92.15.
citam akcīzes preču noliktavas turētājam Latvijas Republikā.
(MK 21.01.2020. noteikumu Nr. 39 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 546)
92.2
Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ir tiesīgs no citai personai piederošas akcīzes preču noliktavas realizēt viņam piederošas akcīzes preces:
92.21.
komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai;
92.22.
uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti;
92.23.
uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;
92.24.
komersantam, kuram nav speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, akcīzes preču noliktavas robežās.
93.
Apstiprināts noliktavas turētājs alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kuri marķēti ar akcīzes nodokļa markām, uzglabā atsevišķi no alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
93.1
Tabakas izstrādājumus atļauts ražot, apstrādāt, pārstrādāt un fasēt, izmantojot iekārtas, kuras norādītas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai iesniegtajos dokumentos.
(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 643 redakcijā)
94.
Komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, drīkst bez atsevišķas vairumtirdzniecības speciālās atļaujas (licences) saņemšanas realizēt akcīzes preces vairumtirdzniecībā speciālajā atļaujā (licencē) norādītajā darbības vietā.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
95.
Lai komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, realizētu alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus privātajās muitas noliktavās (beznodokļu tirdzniecības veikalos), nav nepieciešama atsevišķa speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču mazumtirdzniecībai.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr. 303; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
96.
Komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ir tiesīgi realizēt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai degvielu (izņemot gāzi, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai) vairumtirdzniecībā tikai tādam komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālā atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai, speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, kā arī realizēt degvielu tās lietotājam, izņemot fiziskās personas, kuras nav komersanti vai kuras nav reģistrējušās nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas, ja akcīzes preču apriti reglamentējošos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Minētais realizācijas ierobežojums neattiecas uz kuģu un lidmašīnu apgādi ar tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr. 303; MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
96.1
Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ir tiesīgs realizēt akcīzes preces komersantam, kuram nav speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, savā vai citā akcīzes preču noliktavā.
(MK 21.01.2020. noteikumu Nr. 39 redakcijā)
97.
Komersantiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, aizliegts realizēt akcīzes preces fiziskajai personai, kura nav komersants, izņemot gāzi, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai, bezalkoholiskos dzērienus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas, tabakas aizstājējproduktus un kafiju, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
97.1
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ir tiesīgs realizēt fasētu sporta degvielu fiziskajām personām, kuras nav komersanti vai kuras nav reģistrējušās nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas, izmantošanai sacīkšu sporta automašīnu iekšdedzes dzinējos ar dzirksteļaizdedzi.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
98.
Ar alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, degvielas, kafijas, bezalkoholisko dzērienu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā  šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu ražošanu, apstrādi, pārstrādi, fasēšanu un nosūtīšanu, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām, degvielas sajaukšanu (tajā skaitā piedevu pievienošana degvielai degvielas izsniegšanas procesā, izmantojot plūsmas metodi atbilstoši šo noteikumu 101. punktam), kā arī iezīmēšanu (marķēšanu) kā atsevišķu degvielas sajaukšanas veidu un spirta denaturēšanu drīkst nodarboties tikai apstiprināts noliktavas turētājs, kura speciālajā atļaujā (licencē) tas ir norādīts.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
98.1
Ar biodegvielas ražošanu, apstrādi, pārstrādi, sajaukšanu, fasēšanu vai nosūtīšanu, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, drīkst nodarboties apstiprināts noliktavas turētājs, kura speciālajā atļaujā (licencē) tas ir īpaši norādīts (ja apstiprināts noliktavas turētājs veic minētās darbības ar biodegvielu un neveic darbības ar degvielu), vai apstiprināts noliktavas turētājs, kura speciālajā atļaujā (licencē) kā darbības veids norādīta degvielas ražošana, apstrāde, pārstrāde, fasēšana, sajaukšana vai nosūtīšana, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanas režīmu (ja apstiprināts noliktavas turētājs veic minētās darbības gan ar biodegvielu, gan degvielu).
(MK 28.12.2006. noteikumu Nr.1069 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
98.2
Apstiprināts noliktavas turētājs, kurš nodarbojas ar biodegvielas, bet nenodar­bojas ar degvielas ražošanu, apstrādi, pārstrādi vai sajaukšanu, drīkst saņemt minētajām darbībām nepieciešamo degvielu bez īpašas norādes par to speciālajā atļaujā (licencē).
(MK 28.12.2006. noteikumu Nr.1069 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
99.
Komersants degvielu drīkst ražot, sajaukt, apstrādāt, pārstrādāt vai fasēt tikai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestam deklarēto tehnoloģisko procesu.
(Grozīts ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
99.1
Komersants spirtu drīkst ražot tikai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestam deklarēto tehnoloģisko procesu.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
99.2
Apstiprināts noliktavas turētājs (izņemot mazo alkoholisko dzērienu darītavu un alus ražotāju), kam ir tiesības ražot alkoholiskos dzērienus, spirtu vai tabakas izstrādājumus, uzstāda videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot:
99.21.
spirta vai tabakas izstrādājumu ražošanas procesa pārskatāmību;
99.22.
saražotā spirta vai tabakas izstrādājumu uzglabāšanas vietas pārskatāmību;
99.23.
alkoholisko dzērienu, saražotā spirta vai tabakas izstrādājumu izsniegšanas vietas pārskatāmību un izsniegšanas vietā esošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību;
99.24.
noliktavas teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību;
99.25.
spirta un tabakas izstrādājumu izejvielu saņemšanas (izkraušanas) vietas pārskatāmību un šajā vietā esošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību;
99.26.
saražotā spirta daudzuma skaitītāja rādījuma skaidru saskatāmību.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2019., sk. grozījumu 3. punktu)
99.3
Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic darbības ar naftas produktiem vai alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot alkoholisko dzērienu ražošanu), uzstāda videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot noliktavas teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību, kā arī noliktavas teritorijā izvietoto naftas produktu saņemšanas un izsniegšanas vietas pārskatāmību.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2019., sk. grozījumu 3. punktu)
99.4
Apstiprināts noliktavas turētājs šo noteikumu 99.2 un 99.3 punktā minētajos gadījumos saglabā videonovērošanas kameru ierakstus, kā arī videonovērošanas kameru audita pierakstus par iepriekšējiem trim mēnešiem. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma apstiprināts noliktavas turētājs nodrošina pieejamību videonovērošanas kameru ierakstiem un audita pierakstiem.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2019., sk. grozījumu 3. punktu)
99.5
Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic darbības ar tabakas izstrādājumiem un no izejvielām (tabakas izstrādājumiem) ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, uzstāda videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot  tabakas izstrādājumu izmantošanas vietas pārskatāmību.
100.
Komersants divas darbdienas pirms katra tabakas izstrādājumu ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesa uzsākšanas vai degvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai sajaukšanas procesa uzsākšanas (izņemot tādas gāzes sajaukšanu, kurai ir dažādi Kombinētās nomenklatūras kodi, piedevu pievienošanu degvielai, izmantojot plūsmas metodi atbilstoši šo noteikumu 101. un 101.1 punktam un naftas produktu sajaukšanu apvienotajā noliktavā) elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, informē Valsts ieņēmumu dienestu par darbības uzsākšanas datumu, laiku, vietu un paredzamo apjomu, Kombinētās nomenklatūras kodu un paredzamo darbības pabeigšanas datumu un laiku. Komersantiem, kuri ražo, apstrādā, pārstrādā vai sajauc biodegvielu, pirms katra biodegvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai sajaukšanas procesa uzsākšanas nav nepieciešams informēt Valsts ieņēmumu dienestu, ja nepārtrauktais ražošanas process tiek apstādināts uz laiku, kas nav ilgāks par piecām darbdienām. Komersantiem, kuri ražo, apstrādā, pārstrādā vai fasē tabakas izstrādājumus, pirms katra tabakas izstrādājumu ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesa uzsākšanas nav nepieciešams informēt Valsts ieņēmumu dienestu, ja nepārtrauktais ražošanas process tiek apstādināts uz laiku, kas nav ilgāks par vienu darbdienu.
(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 643 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.01.2020. noteikumiem Nr. 39)  
100.1
Šo noteikumu 100. punktā noteiktais informēšanas pienākums attiecas uz komersantiem, kuri veic jebkādas darbības ar tabakas izstrādājumiem (piemēram, izmanto tabakas izstrādājumus iekārtu kalibrēšanai, testēšanai vai no tabakas izstrādājumiem ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces).
101.
Izsniedzot degvielu, ir atļauts tai pievienot piedevas, izmantojot plūsmas metodi, ja:
101.1.
izsniegšanas procesā nodrošina degvielas un piedevu vienmērīgu un nepārtrauktu sajaukšanos noteiktās proporcijās un izmantojamais aprīkojums nodrošina tehnoloģiskā procesa pilnīgu automatizāciju un datorprogrammas vadību;
101.2.
piedevu daudzums nepārsniedz 0,1 tilpumprocentu no kopējā degvielas daudzuma un rezultātā nemainās degvielas fizikālās un ķīmiskās īpašības, kas noteiktas normatīvajos aktos, kuri reglamentē benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu, izņemot šo noteikumu 101.3. un 101.4.apakšpunktā minētos gadījumus;
101.3.
dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem, kā arī komponentiem (turpmāk – dīzeļdegviela) pievienojot biodīzeļdegvielu, nodrošina, ka iegūtās dīzeļdegvielas vai biodegvielas fizikālās un ķīmiskās īpašības atbilst normatīvajiem aktiem, kas reglamentē benzīna un dīzeļdegvielas vai biodegvielas atbilstības novērtēšanu;
101.4.
svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (turpmāk – benzīns) pievienojot etilspirtu, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), nodrošina, ka benzīns atbilst normatīvajiem aktiem, kas reglamentē benzīna un biodegvielas atbilstības novērtēšanu.
(Grozīts ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1069; MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483; MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
101.1
Naftas produktu iezīmēšanu (marķēšanu), izmantojot plūsmas metodi, var veikt, ja šādu procesu pieļauj normatīvie akti, kas reglamentē naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) kārtību un to aprites kārtību.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
102.
Ražošanas, sajaukšanas, apstrādes vai pārstrādes procesā iegūto degvielu, izņemot gāzi, uzglabā un uzskaita atsevišķi no pārējās degvielas (norādot, ka tā ir saražotā, sajauktā, apstrādātā vai pārstrādātā degviela).
103.
Ražojot, sajaucot, apstrādājot, pārstrādājot vai fasējot akcīzes preces (izņemot gāzes fasēšanu, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai, kā arī degvielas ražošanu, izmantojot plūsmas metodi), sastāda aktu, nodrošinot minēto procesu izsekojamību. Aktā norāda šādu informāciju:
103.1.
datums un laiks, kad minētais process ir uzsākts;
103.2.
ziņas par izejvielām:
103.2.1.
saņemtā attaisnojuma dokumenta, degvielas attaisnojuma dokumenta, pavaddokumenta vai elektroniskā administratīvā dokumenta numurs un datums;
103.2.2.
nosaukums, preces Kombinētās nomenklatūras kods, benzīnam norāda arī pētniecisko oktānskaitli, dīzeļdegvielai, degvieleļļai un tās aizstājējproduktiem vai komponentiem (turpmāk – degvieleļļa) – sēra saturu (mg/kg) vai sēra satura intervālu (mg/kg), alkoholiskajiem dzērieniem norāda absolūtā spirta tilpumkoncentrāciju;
103.2.3.
preces daudzums (degvielas daudzumu norāda kilogramos un litros, degvielai norāda arī blīvumu un tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes numuru);
103.3.
ziņas par galaproduktu:
103.3.1.
nosaukums, preces Kombinētās nomenklatūras kods, benzīnam norāda arī pētniecisko oktānskaitli, dīzeļdegvielai un degvieleļļai – sēra satura intervālu (mg/kg), alkoholiskajiem dzērieniem absolūtā spirta tilpumkoncentrāciju;
103.3.2.
preces daudzums (degvielas daudzumu norāda kilogramos un litros, degvielai norāda arī blīvumu un tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes numuru, fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda iepakojumu skaitu un viena iepakojuma tilpumu);
103.4.
zudumi, ja tādi ir, un to rašanās iemesli;
103.5.
datums un laiks, kad minētais process ir pabeigts;
103.6.
atbildīgais komersanta pārstāvis (paraksts un tā atšifrējums);
103.7.
cita nepieciešamā informācija.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
103.1
Mazā alkoholisko dzērienu darītava sastāda ražošanas aktu, kurā norāda šādu informāciju:
103.11.
datums, kad ražošanas process uzsākts;
103.12.
ziņas par izejvielām:
103.12.1.
nosaukums;
103.12.2.
daudzums;
103.13.
ziņas par galaproduktu:
103.13.1.
nosaukums un veids atbilstoši piemērojamai akcīzes nodokļa likmei (likuma "Par akcīzes nodokli" 12. panta pirmā daļa);
103.13.2.
daudzums;
103.13.3.
absolūtā spirta saturs (tilpumprocentos);
103.14.
zudumi, ja tādi ir, un to rašanās iemesli;
103.15.
datums, kad ražošanas process pabeigts;
103.16.
atbildīgais komersanta pārstāvis (paraksts un tā atšifrējums);
103.17.
informācija par realizācijai nodoto galaprodukta daudzumu un mērvienību;
103.18.
cita nepieciešamā informācija.
(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 148 redakcijā)
104.
Aktu numurē un sastāda pirms attiecīgā procesa – ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas – uzsākšanas. Šo noteikumu 103.3.2., 103.4., 103.5., 103.6. un 103.7.apakšpunktā minēto informāciju norāda pēc procesa pabeigšanas. Aktu reģistrē šo noteikumu 81.punktā noteiktajā reģistrā.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
104.1
Mazā alkoholisko dzērienu darītava ražošanas aktu numurē un sastāda pirms ražošanas procesa uzsākšanas. Šo noteikumu 103.1 3., 103.1 4., 103.1 5. un 103.1 6. apakšpunktā minēto informāciju norāda pēc ražošanas procesa pabeigšanas, bet 103.1 7. apakšpunktā minēto informāciju norāda tad, kad saražoto produktu nodod realizācijai. Aktu reģistrē šo noteikumu 81.1 punktā minētajā reģistrā pēc ražošanas procesa pabeigšanas.
(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 148 redakcijā)
105.
Degvielas uzskaiti (izņemot šo noteikumu 62.1 punktā minētajā gadījumā, kā arī izņemot degvielu, kuru atbilstoši šo noteikumu 86.1 punktam uzglabā transportlīdzeklī, ar kuru degviela piegādāta, un gāzi) noliktavā kārto par katru tvertni atsevišķi, norādot degvielas veidu un Kombinētās nomenklatūras kodu, izņemot tvertnes, kuru nominālais tilpums nepārsniedz 100 kubikmetru un kurās glabā degvielas piedevas un komponentus, ko realizē tikai pēc sajaukšanas ar degvielu. Gāzes uzskaiti noliktavā kārto pa veidiem.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 303 redakcijā, kas grozīta MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643)
VII.Reģistrēta saņēmēja, īslaicīgi reģistrēta saņēmēja, sertificēta saņēmēja un īslaicīgi sertificēta saņēmēja darbība
(Nodaļas nosaukums MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
106.
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, drīkst veikt akcīzes preču vairumtirdzniecību norādītajā darbības vietā bez atsevišķas vairumtirdzniecībai paredzētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanas. Alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus un degvielu atļauts realizēt tikai tādam komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, kā arī atļauts realizēt degvielu tās lietotājam, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Minētais realizācijas ierobežojums neattiecas uz kuģu un lidmašīnu apgādi ar tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
106.1
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, ir tiesīgs realizēt fasētu sporta degvielu fiziskajām personām, kuras nav komersanti vai kuras nav reģistrējušās nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas, izmantošanai sacīkšu sporta automašīnu iekšdedzes dzinējos ar dzirksteļaizdedzi.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
107.
Komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, aizliegts realizēt akcīzes preces fiziskajām personām, kuras nav komersanti, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
107.1
Lai kļūtu par īslaicīgi reģistrētu saņēmēju vai īslaicīgi sertificētu saņēmēju, komersants reģistrē akcīzes nodokļa vienreizējo nodrošinājumu normatīvajos aktos par akcīzes nodokļa nodrošinājumu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā un saņem akcīzes identifikācijas numuru.
(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
108.
Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs akcīzes preces var realizēt tikai pēc šo noteikumu 11.4. vai 11.5.apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
108.1
Lai kļūtu par sertificētu saņēmēju, komersants reģistrē akcīzes nodokļa vispārējo nodrošinājumu normatīvajos aktos par akcīzes nodokļa nodrošinājumu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā un saņem akcīzes identifikācijas numuru. 
(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
VIII.Reģistrēta nosūtītāja, sertificēta nosūtītāja un īslaicīgi sertificēta nosūtītāja darbība
(Nodaļas nosaukums MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
109.
Komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, ir atļauts veikt importēto akcīzes preču nosūtīšanu atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā vai realizāciju tikai tādam komersantam, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai vai īslaicīgi reģistrētam saņēmējam.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)
109.1
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, papildus normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajai dokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā) norādāmajai informācijai norāda šādu informāciju:
109.11.
elektroniskajā administratīvajā dokumentā vai pavaddokumentā norādītā darījuma partnera akcīzes identifikācijas numurs;
109.12.
ar elektronisko administratīvo dokumentu vai pavaddokumentu nosūtāmajām akcīzes precēm aprēķinātā kopējā akcīzes nodokļa summa;
109.13.
sūtījuma nodrošināšanai izmantotā akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības numurs.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)
109.2
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, dokumentu reģistru glabā komersanta juridiskajā adresē. Ja komersants dokumentu reģistru vēlas glabāt vietā, kur nav tā juridiskā adrese, komersants divas dienas iepriekš par to informē Valsts ieņēmumu dienestu.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.02.2012. noteikumiem Nr.104)
109.3
Lai reģistrētos Valsts ieņēmumu dienestā kā sertificēts nosūtītājs vai īslaicīgi sertificēts nosūtītājs, komersants iesniedz iesniegumu un saņem akcīzes identifikācijas numuru.
(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
110.
(Svītrots ar MK 14.02.2023. noteikumiem Nr. 69)
111.
(Svītrots ar MK 14.02.2023. noteikumiem Nr. 69)
IX.Mazumtirdzniecība
112.
Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs iegādāties realizācijai tabakas izstrādājumus vai degvielu no apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja vai no komersanta, kuram ir speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču vairumtirdzniecībai.  Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs iegādāties realizācijai alkoholiskos dzērienus no apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja vai no komersanta, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai vai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.
(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
113.
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, drīkst realizēt degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, kurus pats ir ievedis no citas dalībvalsts vai importējis.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
113.1
Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs no apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja un degvielas vairumtirgotāja saņemt degvielu speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai deklarētajā darbības vietā ārpus speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai deklarētā darba laika.
114.
Benzīna, dīzeļdegvielas, biodegvielas un gāzes mazumtirdzniecība, pamatojoties uz saņemto speciālo atļauju (licenci), ir atļauta tikai īpaši ierīkotās stacionārās (arī konteinertipa) degvielas uzpildes stacijās. Tās ir konstruktīvi un tehnoloģiski nodalītas no degvielas vairumtirdzniecības vietām. Degvielas uzpildes stacijās gāzi atļauts iepildīt tikai transportlīdzekļu degvielas tvertnēs.
(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
115.
Degvielas uzpildes stacijās aizliegts realizēt degvieleļļu, kā arī iezīmētu (marķētu) degvielu, ja normatīvajos aktos akcīzes nodokļa piemērošanas jomā nav noteikts citādi.
116.
Degvielas uzpildes stacijas aprīko ar tādām elektroniskajām kases sistēmām, kas vienlaikus nodrošina degvielas sūkņu darbību, degvielas daudzuma uzskaiti litros, pārdošanas operāciju reģistrāciju un uzskaiti, kā arī kases čeka izdrukāšanu.
117.
Ja mazumtirdzniecībā degvielu saņem ar elektronisko administratīvo dokumentu vai ar pavaddokumentu no citas dalībvalsts un līdz saņemšanas apliecinājuma iesniegšanai akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā vai attiecīgas Valsts ieņēmumu dienesta atzīmes saņemšanai uz pavaddokumenta to paredzēts uzglabāt tvertnē vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnē, šo degvielu ir atļauts uzglabāt tikai tādā speciālajā atļaujā (licencē) norādītā tvertnē vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnē, kura nav saslēgta ar elektronisko kases sistēmu. Pēc saņemšanas apliecinājuma iesniegšanas akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā vai attiecīgās atzīmes saņemšanas noformē degvielas attaisnojuma dokumentu un degvielu pārvieto uz speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai norādīto tvertni vai spiedieniekārtu kompleksa tvertni, kas ir saslēgta ar elektronisko kases sistēmu.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)
118.
Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai, drīkst iegādāties, pieņemt realizācijai, glabāt un realizēt cigaretes tikai iepakojumā.
119.
Cigaretes aizliegts realizēt komplektā ar citām precēm, ja komplekta cena pārsniedz cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu.
120.
Realizējot cigaretes, aizliegts iekasēt papildu maksu par pakal­pojumu, kas saistīts ar cigarešu realizāciju.
121.
Ar alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu izbraukuma tirdzniecību sabiedrisko pasākumu norises vietās drīkst nodarboties komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) mazumtirdzniecībai ar tabakas izstrādājumiem vai alkoholiskajiem dzērieniem, vai alu.
(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
121.1
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) alus mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs realizēt alu izlejamā veidā promnešanai patērētāja iepakojumā, ja speciālajā atļaujā (licencē) deklarētajā darbības vietā ir atļauta alus realizācija promnešanai. Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs realizēt alu, vīnu un raudzētos dzērienus izlejamā veidā promnešanai patērētāja iepakojumā, ja speciālajā atļaujā (licencē) deklarētajā darbības vietā ir atļauta alkoholisko dzērienu realizācija promnešanai. Ja alus, vīna un raudzēto dzērienu tirdzniecība notiek tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē, to realizācija izlejamā veidā promnešanai nav atļauta.
(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
121.2
Ja komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, realizē alkoholiskos dzērienus komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, papildus kases čekā vai kases čekam pievienotā attaisnojuma dokumentā, kas noformēts saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, norāda šādus rekvizītus:
121.21.
alkoholisko dzērienu veidu atbilstoši piemērojamai akcīzes nodokļa likmei saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 12. panta pirmo daļu;
121.22.
absolūtā spirta saturu (tilpumprocentos);
121.23.
atsevišķas mazākās pārdošanas vienības (piemēram, pudeles, tetrapakas) tilpumu litros;
121.24.
preču mazāko pārdošanas vienību daudzumu;
121.25.
akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru, izņemot gadījumus, ja attaisnojuma dokumentu aizpilda nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā)
X.Vairumtirdzniecība
122.
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, drīkst iegādāties degvielu no apstiprināta noliktavas turētāja vai reģistrēta saņēmēja.
(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
123.
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai, drīkst iegādāties alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus no komersanta, kuram ir speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai, speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai speciālā atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303; MK 31.08.2010. noteikumiem Nr.808)
124.
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas, alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai, drīkst realizēt degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, kurus pats ir ievedis no citas dalībvalsts vai importējis.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
125.
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai, drīkst realizēt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai degvielu komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) attiecīgo akcīzes preču (izņemot degvielu) vairumtirdzniecībai vai attiecīgo akcīzes preču mazumtirdzniecībai, un realizēt degvielu tās lietotājam, izņemot fiziskajām personām, kuras nav komersanti vai kuras nav reģistrējušās nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas. Minētais realizācijas ierobežojums neattiecas uz kuģu un lidmašīnu apgādi ar tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.
(Grozīts ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
125.1
Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, ir tiesīgs realizēt fasētu sporta degvielu fiziskajām personām, kuras nav komersanti vai kuras nav reģistrējušās nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējas, izmantošanai sacīkšu sporta automašīnu iekšdedzes dzinējos ar dzirksteļaizdedzi.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
XI.Norēķini
126.
Komersanti, kuri veic komercdarbību alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas aprites jomā, savstarpēji norēķinās bezskaidrā naudā. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti, izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību un gadījumus, ja komersanti apgādā muitas kontrolē esošus kuģus, lidmašīnas, beznodokļu tirdzniecības veikalus, kā arī ārvalstu vēstniecības Latvijas Republikas teritorijā. Par norēķinu skaidrā naudā uzskatāma arī skaidras naudas iemaksa akcīzes preču piegādātāja norēķinu kontā. Dāvinājums un maiņas darījums ar akcīzes precēm, izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, nav atļauts.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
127.
Par tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem mazumtirdzniecībā atļauts norēķināties skaidrā naudā, izmantojot kases aparātus, hibrīda kases aparātus un kases sistēmas, kā arī izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā)
128.
(Svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
129.
(Svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
130.
(Svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
131.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
132.
(Svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
XII.Kārtība, kādā mērāmi degvielas krājumu atlikumi un degvielas atlikumu mērījumos noteiktais degvielas zuduma un pārpalikuma pieļaujamais apjoms
133.
Reizi mēnesī komersants, kas saņēmis šo noteikumu 11.4., 11.5., 11.6. vai 11.7.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar degvielu, pirms šo noteikumu 182.punktā minēto pārskatu sastādīšanas izmēra degvielas atlikumu.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
134.
Degvielas krājumu atlikumu mērījumu rezultātus komersants norāda degvielas krājumu atlikumu faktiskā daudzuma mērījumu tabulā (15.pielikums). Vienu tabulas eksemplāru nodod grāmatvedībā, bet otru glabā degvielas uzglabāšanas vietā.
135.
Nosakot degvielas zuduma un pārpalikuma pieļaujamos apjomus, ņem vērā šādus faktorus:
135.1.
degvielas dabiskie zudumi (degvielas masas samazināšanās, degvielas kvalitātei saglabājoties atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka degvielas kvalitātes prasības) - zudumi, kuri izriet no degvielas fizikāli ķīmiskajām īpašībām un meteoroloģisko faktoru iedarbības. Degvielas dabiskā zuduma norma ir neatgriezeniski degvielas zudumi, kas ir fizikālo procesu tiešas sekas, kā arī ar tehnoloģisko iekārtu izmantošanu saistītie zudumi (piemēram, iztvaikojumi no visu veidu tvertnēm, sūkņu un aizbīdņu blīvslēgiem);
135.2.
mērījumu kļūda - izmērīto vērtību novirze no patiesajām vērtībām, kas rodas mērīšanas līdzekļa neprecizitātes dēļ (mērīšanas līdzekļu kļūdas dēļ) un mērījumu veicēja darbību, mērīšanas apstākļu un mērāmā lieluma svārstību dēļ;
135.3.
degvielas tilpuma izmaiņas temperatūras ietekmē - tilpuma izmai­ņas, mainoties temperatūrai dažādos mērījumu veikšanas laikos un vietās.
136.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
137.
Pieļaujamo degvielas zudumu vai pārpalikumu degvielas uzpildes stacijā var neaprēķināt un korekcijas var neveikt, ja mērījumā konstatētā zuduma vai pārpalikuma apjoms tvertnē nepārsniedz 300 litru, bet spiedieniekārtu kompleksā – 500 litru no gāzes atlikuma pēc uzskaites datiem mērījumu veikšanas dienā.
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)
138.
Konstatēto un inventarizācijas aktā norādīto degvielas zuduma vai pārpalikuma apjoma korekciju degvielas uzpildes stacijā veic reizi mēnesī pirms pārskata par degvielas apriti sagatavošanas.
(MK 15.12.2009. noteikumu Nr.1483 redakcijā)
139.
Degvielas krājumu faktisko atlikumu mēra ar komersanta rīcībā esošajiem mērīšanas līdzekļiem. Pirms degvielas krājumu atlikumu mērīšanas sākuma komersants:
139.1.
pārtrauc degvielas izsniegšanu, saņemšanu un pārvietošanu;
139.2.
nosaka grāmatvedības uzskaitē reģistrēto degvielas atlikumu (Ag) mērīšanas uzsākšanas brīdī (litros vai kilogramos);
139.3.
nosaka pārskata periodā saņemto degvielas daudzumu (S) litros vai kilogramos;
139.4.
nosaka pārskata periodā izsniegto degvielas daudzumu (I) litros vai kilogramos.
140.
Degvielas tilpumu nosaka šādi:
140.1.
degvielai (izņemot gāzi):
140.1.1.
izmantojot mērīšanas līdzekli (mērlenti, mērstieni vai automatizētu mērīšanas iekārtu), izmēra degvielas un ūdens kopējo līmeni tvertnē (Mm) centimetros ar precizitāti līdz 1 mm. Degvielas un ūdens kopējo līmeni tvertnē aprēķina kā vidējo no diviem mērījumiem, ja starpība starp šiem mērījumiem nepārsniedz 6 mm. Ja starpība ir lielāka par 6 mm, veic trešo mērījumu un aprēķina vidējo lielumu no diviem tuvākajiem mērījumiem;
140.1.2.
izmantojot tvertnes kalibrēšanas tabulu, nosaka izmērītajam līme­nim atbilstošo degvielas un ūdens kopējo tilpumu. Atņemot no šī tilpuma mērījumos konstatēto ūdens daudzumu tvertnē, iegūst izmērīto degvielas atlikumu tvertnē (Am) litros;
140.1.3.
degvielas uzpildes stacijā no degvielas un ūdens kopējā tilpuma tvertnē ūdens tilpumu neatskaita;
140.2.
gāzei:
140.2.1.
spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs gāzes daudzumu nosaka ar ražotāja uzstādīto ierīci, kas norāda šķidruma līmeni spiedieniekārtu kompleksa tvertnē procentos, vai ar līmeņrādi, kas norāda gāzes līmeni centimetros (vai automatizētu mērīšanas līdzekli);
140.2.2.
spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm, izmantojot tehniskās pases datus, nosaka gāzes šķidrās fāzes apjomu litros. Gāzes tvaika fāzes apjomu (litros) iegūst, atņemot no spiedieniekārtu kompleksa tvertnes tilpuma gāzes šķidrās fāzes daudzumu;
140.2.3.
spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm, kuru tilpums mazāks nekā 25 m3, gāzes tvaiku fāzes daudzumu neaprēķina.
141.
Degvielas (izņemot gāzi) blīvumu nosaka, ja degvielu uzskaita kilogramos. Ja to uzskaita litros, nosaka tikai degvielas temperatūru. Degvielas (izņemot gāzes) blīvumu un temperatūru nosaka šādi:
141.1.
cilindru novieto uz līdzenas virsmas;
141.2.
degvielas paraugu gar sieniņu ielej cilindrā tā, lai neveidotos gaisa pūslīši;
141.3.
tīru un sausu aerometru, turot aiz augšējā gala, iegremdē cilindrā ar degvielu;
141.4.
kad aerometra svārstības ir norimušas, nolasa rādījumus (temperatūru (°C) un blīvumu (r)) pēc augšējās meniska malas. Meniskam jāatrodas nolasītāja acu augstumā. Aerometra skalas rādījums atbilst degvielas blīvumam mērīšanas temperatūrā;
141.5.
degvielas blīvuma un temperatūras noteikšanai drīkst izmantot arī digitālo mērīšanas līdzekli;
141.6.
blīvuma un temperatūras mērījumus nosaka trīs dažādos tvertnes līmeņos;
141.7.
aprēķina vidējo blīvumu un temperatūru;
141.8.
ja temperatūru tvertnē nosaka automātiski, nosaka tikai vienu mērījumu.
(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
142.
Gāzes blīvuma noteikšanai izmanto ierīci, ar kuru nosaka gāzes blīvumu (termodensimetru - aerometra vai elektroniskā devēja rādījumiem).
(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
143.
Degvielas masu nosaka šādi:
143.1.
degvielas daudzumu kilogramos aprēķina no iegūtajiem blīvuma un tilpuma lielumiem, izmantojot šādu formulu:

M = r x V, kur


M - masa (kilogramos);

r - aerometra uzrādītais degvielas blīvums (kg/l) mērīšanas brīdī;

V - tilpums (litros) (pēc attiecīgās tvertnes kalibrēšanas tabulas noteiktais tilpums izmērītajā degvielas līmenī);
143.2.
iegūtais lielums ir izmērītais degvielas atlikums tvertnē (Am) kilogramos.
(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
144.
Degvielas masu spiedieniekārtu kompleksa tvertnē nosaka šādi:
144.1.
degvielas daudzumu kilogramos aprēķina no iegūtajiem blīvuma un tilpuma rādītājiem, izmantojot šādu formulu:

Am = r x V1 + (V - V1) x (P1 + Pm) x 0,002 : P1, kur


r - aerometra uzrādītais gāzes šķidrās fāzes blīvums (kg/l) mērīšanas brīdī;

V1 - tilpums (litros) gāzes šķidrās fāzes spiedieniekārtu kompleksa tvertnē;

V - spiedieniekārtu kompleksa tvertnes apjoms (litros) pēc spiedieniekārtu kompleksa tvertnes ražotāja tehniskās pases datiem;

P1 - gāzes absolūtais spiediens (kPa) līdz saspiešanai;

Pm - manometriskais spiediens (kPa) pēc manometra rādījumiem, kas uzstādīts uz spiedieniekārtu kompleksa tvertnes;

0,002 - vidējais gāzes tvaika fāzes blīvums (kg/l) absolūtā spiedienā līdz saspiešanai;

Am - izmērītais degvielas atlikums spiedieniekārtu kompleksa tvertnē kilogramos;
144.2.
ja degvielu uzskaita litros, degvielas daudzumu spiedieniekārtu kompleksa tvertnē aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Am = V1 + (V - V1) x (P1 + Pm) : P1 x 0,002 : r, kur


V1 - gāzes šķidrās fāzes daudzums spiedieniekārtu kompleksa tvertnē (litros);

V - spiedieniekārtu kompleksa tvertnes apjoms (tilpums) pēc spiedien­iekārtu kompleksa tvertnes ražotāja tehniskās pases datiem;

P1 - gāzes absolūtais spiediens (kPa);

Pm - manometriskais spiediens (kPa);

0,002 - vidējais gāzes tvaika fāzes blīvums (kg/l) absolūtā spiedienā līdz saspiešanai;

r - aerometrā uzrādītais gāzes šķidrās fāzes blīvums (kg/l) mērīšanas brīdī;

Am - izmērītais degvielas atlikums spiedieniekārtu kompleksa tvertnē litros.
(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167)
145.
Ja, nosakot degvielas faktisko zudumu, iegūst negatīvu skaitli, tad aprēķina pieļaujamo zudumu, ja iegūst pozitīvu skaitli, - pieļaujamo pārpalikumu. Degvielas faktisko zudumu vai pārpalikumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

D = Am - Ag, kur


Am - faktiski izmērītais atlikums;

Ag - grāmatvedības uzskaitē norādītais daudzums.
146.
Degvielas dabiskajos zudumos neietilpst degvielas zudumi, kas saistīti ar normatīvi tehniskajos dokumentos noteikto prasību neievērošanu.
147.
Degvielas dabiskā zuduma normās neietilpst zudumi, kas saistīti ar degvielas tvertņu un cauruļvadu remontu un tīrīšanu, ar visu veidu avārijām, un zudumi, kas radušies, degvielu pārsūknējot.
148.
Degvielas dabiskā zuduma normas nav attiecināmas uz fasēto degvielu.
149.
Degvielas dabisko zudumu pieļaujamās normas nosaka atkarībā no tvertnes tipa, kā arī atkarībā no gadalaika:
149.1.
rudens un ziemas periods (no 1.oktobra līdz 31.martam);
149.2.
pavasara un vasaras periods (no 1.aprīļa līdz 30.septembrim).
150.
Degvielas dabiskie zudumi vienmēr ir ar negatīvu zīmi.
151.
Degvielas dabisko zudumu normās ietilpst dabiskie zudumi, kas rodas:
151.1.
degvielu saņemot (is);
151.2.
degvielu glabājot (ig);
151.3.
degvielu izsniedzot (ii).
152.
Degvielas uzpildes stacijās degvielas kopējo dabisko zudumu normas nosaka, aprēķinot pārskata periodā saņemto attiecīgās degvielas daudzumu un reizinot to ar tabulā minēto dabisko zudumu normu procentos:
 

Nr.
p. k.

Degvielas grupa

Rudens un ziemas periods
(1. oktobris–31. marts)

Pavasara un vasaras periods
(1. aprīlis–30. septembris)

pazemes tvertnes

virszemes tvertnes

pazemes tvertnes

virszemes tvertnes

152.1.

benzīns

0,06

0,1

0,08

0,126

152.2.

dīzeļdegviela, biodīzeļdegviela 

0,002

0,006

0,004

0,006

152.3.

gāze

0,4

Dz = S x is, kur

Dz – dabiskie zudumi (litros);

S – pārskata periodā saņemtais daudzums (litros);

is – dabisko zudumu normas koeficients degvielas uzpildes stacijā.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
153.
Degvielas dabiskā zuduma normas citās degvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, sajaukšanas, realizācijas vai uzglabāšanas vietās, kurās pieņem, glabā un izsniedz degvielu (izņemot degvielas uzpildes stacijas), nosaka, summējot pārskata periodā saņemto, mērījumu brīdī uzglabāto un pārskata periodā izsniegto degvielas daudzumu un reizinot to ar tabulā minēto degvielas dabisko zudumu normu procentos:
 

Nr.
p. k.

Degvielas grupa

Rudens un ziemas periods
(1. oktobris–31. marts)

Pavasara un vasaras periods
(1. aprīlis–30. septembris)

pazemes tvertnes

virszemes tvertnes

pazemes tvertnes

virszemes tvertnes

153.1.

benzīns:

 

 

 

 

153.1.1.

saņemot

0,044

0,081

153.1.2.

glabājot

0,064

0,180

153.1.3.

izsniedzot

0,018

0,018

0,038

0,038

153.2.

dīzeļdegviela, biodīzeļdegviela:

 

 

 

 

153.2.1.

saņemot

0,004

0,006

0,004

0,006

153.2.2.

glabājot

0,004

0,006

0,004

0,006

153.2.3.

izsniedzot

0,002

0,002

0,004

0,004

153.3.

degvieleļļa:

 

 

 

 

153.3.1.

saņemot

0,024

0,014

0,024

0,024

153.3.2.

glabājot

0,024

0,014

0,024

0,024

153.3.3.

izsniedzot

153.4.

gāze:

 

153.4.1.

saņemot

1,1

153.4.2.

glabājot

153.4.3.

izsniedzot

Dz = S x is + Am x ig + I x ii, kur

Dz – dabiskie zudumi (litros vai kilogramos);

S – pārskata periodā saņemtais daudzums (litros vai kilogramos);

is – dabisko zudumu norma saņemot;

Am – izmērītais atlikums tvertnē mērīšanas brīdī (litros vai kilogramos);

ig – dabisko zudumu norma glabājot;

I – pārskata periodā izsniegtais daudzums (litros vai kilogramos);

ii – dabisko zudumu norma izsniedzot.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
154.
Mērījumu kļūdu, saņemot degvielu, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ks = S x 0,3 %, kur


Ks - mērījumu kļūda, saņemot degvielu (litros vai kilogramos);

S - pārskata periodā saņemtais degvielas daudzums (litros vai kilo­gramos).
155.
Pārskata periodā izsniegtās degvielas mērījumu kļūdu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ki = I x 0,3 %, kur


Ki - mērījumu kļūda, izsniedzot degvielu (litros vai kilogramos);

I - pārskata periodā izsniegtais degvielas daudzums (litros vai kilogramos).
156.
Degvielas faktiskā daudzuma (atlikuma) mērījuma kļūdu nosaka pēc degvielas līmeņa mērījuma (Mm) ar precizitāti līdz 3 mm. Ja konstatēts iztrūkums, degvielas līmeņa mērījumam (Mm) pieskaita 3 mm un kalibrēšanas tabulā nosaka iegūtajam līmenim atbilstošo tilpumu (Am + 3 mm). Ja konstatēts pārpalikums, no degvielas līmeņa mērījuma (Mm) atņem 3 mm un kalibrēšanas tabulā nosaka iegūtajam līmenim atbilstošo tilpumu (Am - 3 mm). Mērījuma kļūdu aprēķina, izmantojot šādu formulu (spiedieniekārtu kompleksa tvertnēs 3 mm vietā attiecīgi var piemērot 3 %):
156.1.
ja konstatēts iztrūkums:

Km1 = (Am + 3 mm) - Am, kur


Km1 - mērījuma kļūda (litros);

Am + 3 mm - tvertnes kalibrēšanas tabulā noteiktais tilpums līmenī Mm + 3 mm;

Am - izmērītais atlikums (litros);
156.2.
ja konstatēts pārpalikums:

Km1 = Am - (Am - 3 mm), kur


Km1 - mērījuma kļūda (litros);

Am - 3 mm - tvertnes kalibrēšanas tabulā noteiktais tilpums līmenī Mm - 3 mm;

Am - izmērītais atlikums (litros).
157.
Ja degvielu uzskaita kilogramos, mērījuma kļūdu litros reizina ar degvielas blīvumu, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 141. punktu. Iegūtais lielums ir mērījuma kļūda kilogramos.
(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 643)
158.
Mērīšanas līdzekļa kļūda (Km2) atbilst degvielas daudzuma mērīšanas līdzekļa sertifikātā norādītajai mērījuma kļūdai. Gāzes mērīšanas līdzekļa kļūda (Km2) atbilst gāzes daudzuma mērīšanas līdzekļa ražotāja tehniskajā dokumentācijā norādītajai mērījuma kļūdai. Ja mērīšanas līdzekļa tehniskajā pasē mērlīdzekļa kļūda nav norādīta, pieņem, ka tās nav.
(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 643 redakcijā)
159.
Tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūdu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Km3 = Am x Km4, kur


Km3 - tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūda (litros);

Am - izmērītais degvielas atlikums mērījuma brīdī (litros);

Km4 - tvertnes kalibrēšanas kļūda procentos, atbilstoši tvertnes kalibrēšanas tabulā norādītajam. Ja tvertnes kalibrēšanas tabulā tvertnes kalibrēšanas kļūda nav norādīta, pieņem, ka tvertnes kalibrēšanas kļūda ir 0,3 %.
160.
Ja degvielu uzskaita kilogramos, tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūdu aprēķina, ievērojot šo noteikumu 143. un 159. punkta nosacījumus.
(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 643 redakcijā)
161.
Lai veiktu tilpuma izmaiņu korekciju, nosaka šādas temperatūras:
161.1.
Tp - degvielas vidējā temperatūra nosūtītāja iekraušanas (iepildī­šanas) vietā. Vidējo temperatūru iekraušanas (iepildīšanas) vietā aprēķina pēc temperatūras rādījumiem, kas noteikti katrai iekrautajai kravai nosūtītāja iekraušanas vietā pārskata periodā;
161.2.
Tt - degvielas temperatūra saņēmēja izkraušanas tvertnē. Vidējo temperatūru izkraušanas tvertnē aprēķina pēc temperatūras mērījumiem, kas veikti pirms katras kravas saņemšanas izkraušanas tvertnē pārskata periodā;
161.3.
Tk - degvielas temperatūra saņēmēja izkraušanas tvertnē mērījuma brīdī.
162.
Tilpuma korekciju veic, ja uzskaite ir litros. Ja uzskaite ir kilo­gramos, korekciju neveic. Tilpuma korekciju neveic arī tādā gadījumā, ja nav noteikta degvielas temperatūra nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā (Tp) un/vai degvielas temperatūra saņēmēja izkraušanas tvertnē (Tt).
163.
Tilpuma korekciju saņemtajai degvielai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Kt1 = S x Td1 x t, kur


Kt1 - tilpuma korekcija saņemtajai degvielai (litros);

S - pārskata periodā saņemtais degvielas daudzums (litros);

Td1 - temperatūras starpība saņēmēja izkraušanas tvertnē un nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā (ºC), kas aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 160.punktu;

t - tilpuma izmaiņas, mainoties temperatūrai par vienu grādu (benzīnam 0,12 %, dīzeļdegvielai 0,08 %).
164.
Degvielas temperatūras starpību saņēmēja izkraušanas tvertnē un nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā (Td1) aprēķina, izmantojot šādu formulu un tilpuma korekcijā saglabājot temperatūras starpības zīmi:

Td1 = Tt - Tp, kur


Tt - vidējā temperatūra saņēmēja izkraušanas tvertnē;

Tp - temperatūra nosūtītāja iekraušanas (iepildīšanas) vietā.
165.
Tilpuma korekciju degvielas mērījumam aprēķina atbilstoši izmē­rītajam degvielas atlikumam mērījuma brīdī, izmantojot šādu formulu:

Kt2 = Am x Td2 x t, kur


Kt2 - tilpuma korekcija (litros);

Am - izmērītais atlikums (litros);

Td2 - temperatūras starpība mērījuma brīdī un saņēmēja izkraušanas tvertnē (ºC), kas aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 165.punktu;

t - tilpuma izmaiņas, mainoties temperatūrai par vienu grādu (benzīnam 0,12 %, dīzeļdegvielai 0,08 %).
166.
Temperatūras starpību aprēķina, izmantojot šādu formulu un tilpuma korekcijā saglabājot temperatūras starpības zīmi:

Td2 = Tk - Tt, kur


Tk - temperatūra mērījuma brīdī;

Tt - vidējā temperatūra saņemšanas tvertnē pārskata periodā.
167.
Degvielas pieļaujamo zudumu aprēķina, izmantojot šādu formulu un korekcijas faktoriem lietojot to faktisko zīmi:

Di = Dz - Ks - Ki - Km1 - Km2 - Km3 + Kt1 + Kt2, kur


Dz - dabiskie zudumi (litros vai kilogramos);

Ks - mērījumu kļūda, saņemot degvielu (litros vai kilogramos);

Ki - mērījumu kļūda, izsniedzot degvielu (litros vai kilogramos);

Km1 - mērījuma kļūda (litros);

Km2 - mērīšanas līdzekļa kļūda;

Km3 - tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūda (litros);

Kt1 - tilpuma korekcija saņemtajai degvielai (litros);

Kt2 - tilpuma korekcija mērījuma brīdī (litros).
168.
Degvielas pieļaujamo pārpalikumu aprēķina, izmantojot šādu formulu un korekcijas faktoriem lietojot to faktisko zīmi:

Dp = Dz + Ks + Ki + Km1 + Km2 + Km3 + Kt1 + Kt2, kur


Dz - dabiskie zudumi (litros vai kilogramos);

Ks - mērījumu kļūda, saņemot degvielu (litros vai kilogramos);

Ki - mērījumu kļūda, izsniedzot degvielu (litros vai kilogramos);

Km1 - mērījuma kļūda (litros);

Km2 - mērīšanas līdzekļa kļūda;

Km3 - tvertnes kalibrēšanas tabulas kļūda (litros);

Kt1 - tilpuma korekcija saņemtajai degvielai (litros);

Kt2 - tilpuma korekcija mērījuma brīdī (litros).
XIII.Akcīzes preču zuduma normas
169.
Lai piemērotu šajos noteikumos noteiktās zuduma normas, komer­santa noteiktajā kārtībā sastāda aktu, kurā norāda pamatotu zudumu rašanās iemeslu.
170.
Apstiprināts noliktavas turētājs nemaksā nodokli par faktiskajiem kafijas zudumiem, ja tie nepārsniedz šādu kafijas daudzumu (procentos) no grāmat­vedības reģistros uzskaitītā kafijas (ražošanas izejvielas - zaļo kafijas pupiņu) daudzuma (kilogramos), kas izmantots akcīzes preču noliktavā kafijas ražošanas vai apstrādes procesā konkrētajā taksācijas periodā:
170.1.
zaļo kafijas pupiņu uzglabāšanas laikā - 1,2 %;
170.2.
kafijas grauzdēšanas procesā (ieskaitot maisīšanas, malšanas, degazācijas procesu) - 17,5 %;
170.3.
šķīstošās kafijas iegūšanas procesā - 45,0 %;
170.4.
šķīstošās kafijas granulēšanas procesā - 1,8 %;
170.5.
kafijas (gan grauzdētās, gan šķīstošās) fasēšanas laikā - 0,8 %.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
171.
Apstiprināts noliktavas turētājs nemaksā nodokli par faktiskajiem kafijas zudu­miem, ja tie kopumā nepārsniedz šo noteikumu 170.1., 170.2. un 170.5.apakš­punktā noteikto pieļaujamo kafijas zudumu summu.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
172.
Ja apstiprināts noliktavas turētājs ražo šķīstošo kafiju vai granulētu šķīstošo kafiju, šo noteikumu 171.punktā minētajiem pieļaujamiem kafijas zudumiem pieskaita arī šo noteikumu 170.3. un 170.4.apakšpunktā noteiktos kafijas zudumus.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
173.
(Svītrots ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 753)
174.
Ja, veicot degvielas krājumu inventarizāciju par konkrēto taksācijas periodu, konstatēts degvielas dabiskais zudums, apstiprināts noliktavas turētājs saskaņā ar likumu var nemaksāt akcīzes nodokli par degvielas faktisko zudumu, ja tas nepārsniedz šādu degvielas daudzumu (procentos) no grāmatvedības reģistros noteiktā degvielas krājumu daudzuma inventarizācijas veikšanas dienā:
174.1.
svinu nesaturošs benzīns - 0,4 %;
174.2.
svinu saturošs benzīns - 0,4 %;
174.3.
petroleja, tās aizstājējprodukti un komponenti - 0,3 %;
174.4.
dīzeļdegviela, biodīzeļdegviela – 0,2 %;
174.5.
degvieleļļa - 0,2 %;
174.6.
gāze, izņemot dabasgāzi, - 1,1 %.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr. 303; MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 546)
175.
Dabisko zudumu aprēķina saskaņā ar faktisko degvielas uzgla­bāšanas laiku noliktavā. Dienas dabisko zudumu normu iegūst, taksācijas perioda zuduma normu dalot ar dienu skaitu attiecīgajā taksācijas periodā.
176.
Pieļaujamais degvielas zudums iekšējos pārvadājumos vai pārva­dājumos starp dalībvalstīm nedrīkst pārsniegt 0,5 procentus (autotransportam - 0,4 procentus) no degvielas attaisnojuma dokumentā, elektroniskajā administratīvajā dokumentā vai pavaddokumentā norādītā degvielas daudzuma.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
177.
Transportējot degvielu pa cauruļvadiem, pieļaujamais zudums ne­drīkst pārsniegt 0,2 procentus no degvielas attaisnojuma dokumentā, elektroniskajā administratīvajā dokumentā vai pavaddokumentā norādītā daudzuma, izņemot cauruļvadus, kuri nodrošina noliktavas darbību.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
178.
Apstiprināts noliktavas turētājs nemaksā nodokli par faktiskajiem alkoholisko dzērienu zudumiem, kas rodas ražošanas procesā (ieskaitot fasēšanu) konkrētajā taksācijas periodā, ja tie nepārsniedz šādus daudzumus:
178.1.
spirtam – 0,2 % no ražošanas procesa tehniskajos noteikumos noteiktā teorētiskā iznākuma daudzuma;
178.2.
citiem alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot alu un spirtu, no ražošanas procesā izmantotā spirtu saturošo produktu daudzuma kopā:
178.2.1.
alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielām – 5,7 %;
178.2.2.
vīnam, raudzētajiem dzērieniem un starpproduktiem – 1,8 %;
178.2.3.
liķierim – 1,6 %;
178.2.4.
brendijam, konjakam – 1 %;
178.2.5.
viskijam – 1,8 %;
178.2.6.
balzamam, kas ražots no augu valsts izcelsmes ekstraktiem spirtā, pievienojot balzama eļļas, citas bioloģiski aktīvas vielas un sastāvdaļas, – 2,7 %;
178.2.7.
degvīnam un citiem iepriekš neminētiem alkoholiskajiem dzērieniem – 0,8 %;
178.3.
alum – 2,5 % no alus daudzuma (litros) noliktavā.
(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 753 redakcijā)
178.1
(Svītrots ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 753)
178.2
(Svītrots ar MK 29.11.2016. noteikumiem Nr. 753)
178.3
Apstiprināts noliktavas turētājs, kas veic tikai alkoholisko dzērienu fasēšanu, nemaksā nodokli par faktiskajiem alkoholisko dzērienu zudumiem, kas rodas fasēšanas procesā konkrētajā taksācijas periodā, ja tie nepārsniedz 0,1 % no fasēšanai izmantotā alkoholisko dzērienu daudzuma.
(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 753 redakcijā)
178.4
Apstiprināts noliktavas turētājs nemaksā nodokli par faktiskajiem nefasēto alkoholisko dzērienu zudumiem, kas rodas uzglabāšanas laikā konkrētajā taksācijas periodā, ja tie nepārsniedz šādus daudzumus no grāmatvedības reģistros uzskaitīto krājumu daudzuma inventarizācijas veikšanas dienā:
178.41.
vīnam, pārējiem raudzētajiem dzērieniem, starpproduktiem un alum – 0,3 %;
178.42.
pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem un citiem alkoholiskajiem dzērieniem, t. sk. izejvielām, – 0,1 %;
178.43.
spirtam – 0,2 %.
(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 753 redakcijā)
178.5
Komersants nemaksā nodokli par faktiskajiem nefasēto alkoholisko dzērienu zudumiem, kas rodas pārvietošanas laikā, ja tie nepārsniedz šādus daudzumus no elektroniskajā administratīvajā dokumentā norādītā daudzuma:
178.51.
vīnam, pārējiem raudzētajiem dzērieniem, starpproduktiem un alum – 0,3 %;
178.52.
pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem un citiem nefasētiem alkoholiskajiem dzērieniem, t. sk. izejvielām, – 0,1 %;
178.53.
spirtam – 0,2 %.
(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 753 redakcijā)
178.6
Komersants nemaksā nodokli par fasēto (primārā (tirdzniecības) iepakojumā safasēto) alkoholisko dzērienu zudumiem, kas rodas:
178.61.
uzglabāšanas laikā konkrētajā taksācijas periodā, ja tie nepārsniedz 0,1 % no noliktavas uzskaites dokumentos norādītā daudzuma;
178.62.
pārvietošanas laikā, ja tie nepārsniedz 0,1 % no elektroniskajā administratīvajā dokumentā norādītā daudzuma.
(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 753 redakcijā)
178.7
Šo noteikumu 178.4 punktā un 178.6 1. apakšpunktā noteiktos zudumus aprēķina saskaņā ar faktisko alkoholisko dzērienu uzglabāšanas laiku noliktavā. Dienas faktisko zudumu normu iegūst, taksācijas perioda zuduma normu dalot ar dienu skaitu attiecīgajā taksācijas periodā.
(MK 29.11.2016. noteikumu Nr. 753 redakcijā)
179.
Alkoholisko dzērienu zuduma normas ir noteiktas:
179.1.
vīnam un raudzētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī starpproduktiem - procentos no alkoholiskā dzēriena daudzuma litros;
179.2.
pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem - procentos no alkoholiskā dzēriena daudzuma, kas izteikts absolūtā spirta litros.
180.
Ja inventarizācijā konstatētie kafijas un alkoholisko dzērienu (tajā skaitā alus) faktiskie zudumi ir mazāki par šajā nodaļā minētajām zuduma normām, apstiprināts noliktavas turētājs nodokli nemaksā tikai par konstatētajiem faktiskajiem zudumiem.
(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
181.
Tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs  izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un bezalkoholiskajiem dzērieniem to ražošanas, apstrādes, uzglabāšanas vai pārvietošanas procesā zuduma normas nepiemēro.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
XIV.Akcīzes preču aprites pārskata iesniegšana
182.
Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11. punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) (izņemot speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai) vai veic darbības ar akcīzes precēm kā īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai importētājs, kā arī komersants, kas no citas Eiropas Savienības dalībvalsts ieved akcīzes preces patēriņam Latvijas Republikā, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas apriti iepriekšējā mēnesī (šo noteikumu 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 34., 35., 36., 37. pielikums). Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11. punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) (izņemot speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai), iesniedz pārskatus Valsts ieņēmumu dienestā arī tad, ja taksācijas periodā darbības ar akcīzes precēm nav veiktas.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
182.1
Komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē vai ieved nodošanai patēriņam Latvijas Republikā vīnu, kas atbilst Eiropas Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulai (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopējo organizāciju, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1493/1999, (EK) Nr. 1782/2003, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 3/2008 un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2392/86 un (EK) Nr. 1493/1999, un 2017. gada 11. decembra Komisijas Deleģētajai regulai (ES) 2018/273, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmu, vīna dārzu reģistru, pavaddokumentiem un sertifikāciju, preču ievešanas un izvešanas reģistru, obligātajām deklarācijām, paziņojumiem un paziņotās informācijas publicēšanu, bet Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 – attiecībā uz pārbaudēm un sodiem, kā arī groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 555/2008, (EK) Nr. 606/2009 un (EK) Nr. 607/2009 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 436/2009 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/560, katru gadu līdz 15. augustam iesniedz:
182.11.
pārskatu par vīna apriti kārtējā vīna gadā (32. pielikums);
182.12.
pārskatu par vīna krājumiem katra gada 31. jūlijā (33. pielikums).
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 303 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
182.2
Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar tajā norādītu atzīmi "Nosūtīšana atļauta tikai komersanta akcīzes preču noliktavai/noliktavām Latvijas Republikā", šo noteikumu 17., 26. vai 30.pielikumā noteikto pārskatu neiesniedz.
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)
182.3
Šo noteikumu 17., 18., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33. un 37.pielikumā lietotais termins "izlaists brīvam apgrozījumam" ir saprotams kā likumā lietotais termins "nodots patēriņam Latvijas Republikā".
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā)
183.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
184.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
185.
Ja no pārskatiem nav iespējams iegūt pilnīgu informāciju par akcīzes preču apriti, Valsts ieņēmumu dienests var pieprasīt papildu informāciju.
XV.Uzraudzība un kontrole
186.
Šo noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli veic Valsts ieņēmumu dienests un citas valsts institūcijas atbilstoši kompetencei.
186.1
Komersants, kas veic komercdarbību ar akcīzes precēm, saglabā iekārtām, cauruļvadiem, tilpnēm un mērierīcēm Valsts ieņēmumu dienesta pārbaudes laikā uzlikto kontroles marķējumu (uzlīmes, plombas). Kontroles marķējumu noņem Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā)
187.
Valsts vai pašvaldību institūcijas sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju, kas var būt par pamatu speciālās atļaujas (licences) apturēšanai vai anulēšanai. Cita informācija, kas nepieciešama šo noteikumu uzraudzības un kontroles nodrošināšanai, sniedzama pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma.
(Grozīts ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1095)
188.
Valsts institūciju veiktajās pārbaudēs izņemtās akcīzes preces atbilstības novērtēšanas izdevumus komersants sedz piecu darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas, ja akcīzes preces neatbilst normatīvo aktu prasībām akcīzes preču identifikācijas vai kvalitātes jomā.
189.
(Svītrots ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
190.
Personām, kurām nav speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar degvielu, ir aizliegts pārvadāt un uzglabāt degvielu (izņemot degvielu transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē) bez tās iegādi apliecinošiem dokumentiem, izņemot fiziskās personas, kurām atļauts pārvadāt degvielu bez tās iegādi apliecinošiem dokumentiem, ja degvielas daudzums (izņemot degvielu transportlīdzekļa standarta degvielas tvertnē) nepārsniedz 40 litrus, un kurām atļauts uzglabāt degvielu tikai izmantošanai savām vajadzībām bez tās iegādi apliecinošiem dokumentiem, ja degvielas daudzums nepārsniedz 80 litrus.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
190.1
Personām ir aizliegts pārvadāt un uzglabāt gāzes balonus bez to iegādi apliecinošiem dokumentiem, izņemot fiziskās personas, kurām atļauts pārvadāt gāzes balonus, ja kopējais gāzes balonu tilpums nepārsniedz 50 litrus, un uzglabāt izmantošanai savām vajadzībām, ja kopējais gāzes balonu tilpums nepārsniedz 100 litrus.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
191.
(Svītrots ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
XVI.Noslēguma jautājumi
192.
Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumus Nr.232 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 59., 69.nr.).
193.
Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.septembri.
194.
Šo noteikumu 63., 64., 65. un 66.punkts stājas spēkā pēc tam, kad spēku zaudējuši Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumi Nr.48 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 48./49.nr.).
195.
Šajos noteikumos minētais regulējums attiecas arī uz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas veic uzņēmējdarbību akcīzes preču aprites jomā, un fiziskām personām, kas ir saimnieciskās darbības veicējas un kam ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai (mazo alkoholisko dzērienu darītavu darbībai).
(Grozīts ar MK 04.12.2018. noteikumiem Nr. 760)
196.
(Svītrots ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1069.)
197.
Šo noteikumu 28. un 29.punkta nosacījumi nav piemērojami komersantiem, kuriem speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar nefasēto degvielu izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ja naftas bāzē esošā vienotā tehnoloģiskā sistēma (izņemot tvertnes) ir viena licencēta komersanta valdījumā, ar kuru citiem komersantiem noslēgta rakstiska vienošanās par degvielas plūsmas nodrošināšanu. Šajā gadījumā par vienotā tehnoloģiskā sistēmā savienoto degvielas cauruļvadu un ar tiem saistītā aprīkojuma (neskaitot degvielas tvertnes) atbilstību normatīvo aktu prasībām, kalibrēšanu, izmanto­šanu darbībām ar degvielu (arī par degvielas plūsmas uzskaiti) ir atbildīgs komersants, kura valdījumā ir minētā degvielas cauruļvadu sistēma un ar to saistītais aprīkojums.
198.
Komersanti, kuriem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izsniegtas speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar nefasēto degvielu un kuru komercdarbības vieta neatbilst šo noteikumu 29. un 197.punktam, iesniedz atbilstošus dokumentus un minētās speciālās atļaujas (licences) pārreģistrē līdz 2006.gada 1.februārim.
199.
Šo noteikumu 197.punktā minētajā gadījumā pie vienotā tehno­loģiskā sistēmā savienotajiem degvielas cauruļvadiem un ar tiem saistītā aprīkojuma pieslēgtās degvielas tvertnes, kas ir cita komersanta valdījumā, kuram speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu ir izsniegta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, līdz 2006.gada 1.februārim aprīko ar degvielas plūsmas skaitītājiem ar neanulējamu uzskaiti.
200.
Komersantiem līdz 2004.gada 1.maijam izsniegtās speciālās atļaujas (licences) degvielas mazumtirdzniecībai ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.
201.
Speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu, tabakas iz­strādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, kas ir izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kas neatbilst šo noteikumu 26.punktam, ir derīgas bez pārreģistrācijas.
202.
Komersanti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālās atļaujas (licences) noliktavas turētāja darbībai un plāno nosūtīt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus, degvielu, kafiju vai bezalkoholiskos dzērienus, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu marķēšanu ar akcīzes nodokļa markām vai degvielas iezīmēšanu (marķēšanu) kā atsevišķu degvielas sajaukšanas veidu, līdz 2005.gada 1.novembrim tās atbilstoši pārreģistrē. Komersanti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālās atļaujas (licences) noliktavas turētāja darbībai un veic komercdarbību ar degvielu, un plāno faktiski uzglabāt degvielas rezerves atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē degvielas rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību, iesniedz licencēšanas komisijai šo noteikumu 19.2.apakšpunktā minēto apliecinājumu.
203.
Komersanti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālās atļaujas (licences) noliktavas turētāja vai apstiprināta tirgotāja darbībai un veic komercdarbību ar nefasēto degvielu, līdz 2006.gada 1.februārim iesniedz licencēšanas komisijai šo noteikumu 19.1., 19.3. un 19.4.apakšpunktā minētos dokumentus.
204.
Komersanti, kas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmuši speciālās atļaujas (licences) degvielas vairumtirdzniecībai un veic komerc­darbību ar nefasēto degvielu, līdz 2006.gada 1.februārim iesniedz licencēšanas komisijai šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.3.apakšpunktā minētos dokumentus.
205.
Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai, valsts aģentūra "Materiālās rezerves" iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 8.pielikumu. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 24. un 25.punktā minētos dokumentus speciālās atļaujas (licences) degvielas vairumtirdzniecībai saņemšanai.
206.
Speciālās atļaujas (licences) noliktavas turētāja darbībai un apstiprināta tirgotāja darbībai, kurās norādīts, ka atļauta darbība ar bio­dīzeļdegvielu, kas pilnībā iegūta no rapšu sēklu eļļas, un kuras izsniegtas līdz 2006.gada 31.decembrim, ir derīgas bez pārreģistrācijas.
(MK 28.12.2006. noteikumu Nr.1069 redakcijā)
207.
Šo noteikumu nosacījumi piemērojami, ja izmanto stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus, stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai) un stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķina veidlapas alkoholam. Stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus, stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus naftas produktiem (degvielai) un stingrās uzskaites preču pavadzīnmes-rēķinus veidlapas alkoholam drīkst izmantot līdz likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajam termiņam.
(MK 28.12.2006. noteikumu Nr.1069 redakcijā)
208.
Komersanti, kam izsniegta speciāla atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai ar kafiju vai bezalkoholiskajiem dzērieniem, ir tiesīgi līdz 2010.gada 31.martam pārreģistrēt minēto speciālo atļauju (licenci) par speciālu atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, iesniedzot iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 40.pielikumu. Ja iesniegums tiek iesniegts laikposmā no 2010.gada 1.marta līdz 31.martam, maksājama šo noteikumu 63.5.1.4. vai 63.5.1.5.apakšpunktā minētā valsts nodeva.
(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)
209.
Komersanti, kam izsniegta speciāla atļauja (licence) apstiprināta tirgotāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem vai biodegvielu, ir tiesīgi līdz 2010.gada 31.martam pārreģistrēt minēto speciālo atļauju (licenci) par speciālu atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, iesniedzot iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 41.pielikumu. Akcīzes preču kodus iesniegumā norāda saskaņā ar šo noteikumu 2.4 pielikumu. Ja iesniegums tiek iesniegts laikposmā no 2010.gada 1.marta līdz 31.martam, maksājama šo noteikumu 63.5.2.1., 63.5.2.2., 63.5.2.3. vai 63.5.2.4.apakšpunktā minētā valsts nodeva.
(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)
210.
Komersanti, kam izsniegta speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, naftas produktiem vai biodegvielu un kas laikposmā no 2010.gada 1.marta līdz 31.martam iesniedz iesniegumu, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar attiecīgajiem akcīzes preču veidiem, maksā šo noteikumu 63.5.2.1., 63.5.2.2., 63.5.2.3. vai 63.5.2.4.apakšpunktā minēto valsts nodevu.
(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.149 redakcijā)
211.
Komersanti, kuriem ir izsniegtas speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, šo noteikumu 99.2, 99.3 un 99.4 punktā minētās prasības nodrošina, sākot ar 2014. gada 1. jūniju, un šo noteikumu 19.1 10. apakšpunktā minēto dokumentu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 40. punktā minētajā kārtībā.
(MK 25.03.2014. noteikumu Nr.167 redakcijā)
212.
Komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, šo noteikumu 19.1 11. apakšpunktā minēto informāciju un dokumentus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2016. gada 1. novembrim.
(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 643 redakcijā)
213.
Komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai un kuru komercdarbības vietā atrodas ar licencēto degvielas komercdarbību nesaistītas tvertnes, šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minētajā tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu un cauruļvadu izvietojuma shēmā papildus norāda pārējās ar licencēto degvielas komercdarbību nesaistītās tvertnes un shēmu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2016. gada 1. novembrim.
(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 643 redakcijā)
214.
Šo noteikumu II1 nodaļa stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
(MK 04.12.2018. noteikumu Nr. 760 redakcijā)
215.
Komersantiem, kuriem 2021. gada 1. janvārī ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, Valsts ieņēmumu dienests aktualizē minētajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto preču veidu "elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums", aizstājot to ar preču veidu "elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas".
(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 778 redakcijā)
216.
Komersanti, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar karsējamo tabaku, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem un kuri no 2021. gada 1. jūlija plāno veikt šo preču marķēšanu, speciālās atļaujas (licences) pārreģistrē atbilstoši šo noteikumu 98. punktā minētajiem nosacījumiem līdz 2021. gada 30. jūnijam.
(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 778 redakcijā)
217.
Komersantiem, kuriem 2022. gada 1. janvārī bija spēkā esoša speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, Valsts ieņēmumu dienests aktualizē minētajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto preču veidu "elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas", aizstājot to ar preču veidu "elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļas".
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
218.
Finanšu ministrija sadarbībā ar standartizācijas tehnisko komiteju iesniedz nacionālajā standartizācijas institūcijā publicēšanai tās tīmekļvietnē to piemērojamo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei.
(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
219.
Komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem, tabakas aizstājējproduktiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu un elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, līdz 2024. gada 1. septembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu 19.111. apakšpunktā minēto informāciju un dokumentus, kuri vēl nav Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā.
220.
Komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem un kuri no izejvielām (tabakas izstrādājumiem) ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, uzstāda videonovērošanas kameras atbilstoši šo noteikumu 99.5 punkta nosacījumiem un līdz 2024. gada 1. septembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam šo noteikumu 19.110. apakšpunktā minēto informāciju un dokumentus, kuri vēl nav Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā.
Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām
(Grozīta ar MK 15.12.2009. noteikumiem Nr.1483)
Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:
1)
(svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303);
2)
Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 22.jūnija Direktīvas 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;
3)
Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas 98/48/EK, kas groza Direktīvu 98/34/EK, kura nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;
4)
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.
1.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
2.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
2.1
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
2.2
pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 371 redakcijā)
2.3
pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 371 redakcijā)
2.4
pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr.
662
Akcīzes preču kodi
(Pielikums MK 16.02.2010. noteikumu Nr. 149 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 167)

Akcīzes preču veids

Akcīzes preču kods

Alus (Direktīvas 92/83/EEK1 2.pants)

B000

Nedzirkstošais vīns un nedzirkstošie raudzētie dzērieni, kas nav vīns un alus (Direktīvas 92/83/EEK1 8.panta 1.punkts un 12.panta 1.punkts)

W200

Dzirkstošais vīns un dzirkstošie raudzētie dzērieni, kas nav vīns un alus (Direktīvas 92/83/EEK1 8.panta 2.punkts un 12.panta 2.punkts)

W300

Starpprodukti, kas minēti Direktīvas 92/83/EEK1 17.pantā

I000

Alkoholiskie dzērieni, kas minēti Direktīvas 92/83/EEK1 20.panta pirmajā, otrajā un trešajā ievilkumā

S200

Etilspirts, kas minēts Direktīvas 92/83/EEK1 20.panta pirmajā ievilkumā, uz kuru attiecas KN kodi 2207 un 2208, izņemot alkoholiskos dzērienus (S200)

S300

Daļēji denaturēts spirts, kas atbilst Direktīvas 92/83/EEK1 20.pantam, ir etilspirts, kas ticis denaturēts, bet kas vēl neatbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, lai tam varētu piemērot nodokļu atbrīvojumu, kā to paredz minētās direktīvas 27.panta 1.punkta "a" vai "b" apakšpunkts, izņemot alkoholiskos dzērienus (S200)

S400

Produkti, kas satur etilspirtu, kas minēts Direktīvas 92/83/EEK1 20.panta pirmajā ievilkumā, uz kuriem attiecas KN kodi, kas nav kodi 2207 un 2208

S500

Cigaretes (Direktīvas 95/59/EK2 4.panta 1.punkts un 7.panta 2.punkts)

T200

Cigāri un cigarillas (Direktīvas 95/59/EK2 3.pants un 7.panta 1.punkts)

T300

Sasmalcināta tabaka, kas paredzēta cigarešu tīšanai (Direktīvas 95/59/EK2 6.pants)

T400

Cita veida smēķējamā tabaka (Direktīvas 95/59/EK2 5.pants un 7.panta 2.punkts)

T500

Minerāleļļas (energoprodukti) – produkti, kas atbilst KN kodiem 2707 10, 2707 20, 2707 30 un 2707 50 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "b" apakšpunkts)

E300

Etilēts benzīns, kas atbilst KN kodiem 2710 11 31, 2710 11 51 un 2710 11 59 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E410

Bezsvina benzīns, kas atbilst KN kodiem 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 un 2710 11 49 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E420

Gāzeļļa, nemarķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 41–2710 19 49 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E430

Gāzeļļa, marķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 41–2710 19 49 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E440

Petroleja, nemarķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 21 un 2710 19 25 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E450

Petroleja, marķēts produkts, kas atbilst KN kodiem 2710 19 21 un 2710 19 25 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E460

Degvieleļļa, kas atbilst KN kodiem 2710 19 61–2710 19 69 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E470

Produkti, kas atbilst KN kodiem 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 un attiecas uz beztaras preču pārvadājumiem (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E480

Produkti, kas atbilst KN kodiem 2710 11–2710 19 69, kas nav iepriekš minēti, izņemot produktus, kas atbilst KN kodiem 2710 11 21, 2710 11 25 un 2710 19 29, un attiecas uz pārvadājumiem, kas nav beztaras pārvadājumi (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "c" apakšpunkts)

E490

Sašķidrināta naftas gāze un citi gāzveida ogļūdeņraži (LPG), kas atbilst KN kodiem 2711 12 11–2711 19 00 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "d" apakšpunkts)

E500

Piesātināti acikliskie ogļūdeņraži, kas atbilst KN kodam 2901 10 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "e" apakšpunkts)

E600

Cikliskie ogļūdeņraži, kas atbilst KN kodiem 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 un 2902 44 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "f" apakšpunkts)

E700

Augu un dzīvnieku eļļas – produkti, kas atbilst KN kodiem 1507 līdz 1518, ja šos produktus paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "a" apakšpunkts)

E200

Produkti, kas atbilst KN kodam 2905 11 00 (koka spirts (metilspirts)), ja tie nav sintētiskas izcelsmes produkti un tos paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "g" apakšpunkts)

E800

Taukskābes mono-alkil esteri, kuru tilpumsaturs ir 96,5 % vai vairāk esteru (FAMAE), kas atbilst KN kodam 3824 90 99 (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "h" apakšpunkts)

E910

Produkti, kas atbilst KN kodam 3824 90 99, ja tos paredzēts izmantot par kurināmo vai motordegvielu, un kas nav taukskābes mono-alkil esteri, kuru tilpumsaturs ir 96,5 % vai vairāk esteru (FAMAE) (Direktīvas 2003/96/EK3 20.panta 1.punkta "h" apakšpunkts)

E920

Piedevas, kas atbilst KN kodiem 381111, 38111900 un 38119000

E930

Piezīmes.

1 Direktīva 92/83/EEK – Padomes 1992.gada 19.oktobra Direktīva 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem.

2 Direktīva 95/59/EK – Padomes 1995.gada 27.novembra Direktīva 95/59/EK par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu.

3 Direktīva 2003/96/EK – Padomes 2003.gada 27.oktobra Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai.

2.5
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 30.03.2010. noteikumu Nr.303 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.167)
3.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
4.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
4.1
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 69 redakcijā)
4.2
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 371 redakcijā)
4.3
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 371 redakcijā)
5.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
6.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums svītrots ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.303)
7.
pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
8.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 371 redakcijā)
9.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 371 redakcijā)
10.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 371 redakcijā)
11.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
12.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 371 redakcijā)
13.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 371 redakcijā)
14.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 371 redakcijā)
15.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
Degvielas (izņemot gāzi) krājumu atlikumu faktiskā daudzuma mērījumu tabula

1.tabula

200__.gada_______________

Komersants ___________________________________________________________________________
  (nosaukums, reģistrācijas Nr., mērījumu veikšanas vietas adrese)


 Nr.
p.k.

 Tvert­nes
Nr.

 Deg­vielas grupa

 Līmenis tvertnē (degviela+ūdens)
(cm)

 Tilpums tvertnē (degviela+ ūdens) (litri)

 Ūdens līmenis (cm)

 Ūdens tilpums (litri)

 Degvielas tilpums (litri)

 Degvielas temperatūra (oC)

 Degvielas blīvums (g/cm3)

 Degvielas masa
(kg)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

  

  

  

 1.

  

  

 1.

  

  

  

 1.

  

 1.

  

  

 2.

  

 2.

  

 2.

  

 2.

  

  

 3.

  

 3.

  

 3.

  

 3.

  

  

 Vid.

  

 Vid.

  

 Vid.

  

 Vid.

  

  


Mērījumus veica ___________________________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

3.aile – saskaņā ar noteikumu 136.punktu.

4.aile – vidējais no diviem tuvākajiem līmeņa mērījumiem (saskaņā ar noteikumu 140.1.1.apakšpunktu).

5.aile – no kalibrācijas tabulas atbilstoši vidējam mērījumam 4.ailē (saskaņā ar noteikumu 140.1.2.apakšpunktu).

6.aile – vidējais no diviem tuvākajiem līmeņa mērījumiem (saskaņā ar noteikumu 140.1.1.apakšpunktu).

7.aile – no kalibrācijas tabulas atbilstoši vidējam mērījumam 6.ailē (saskaņā ar noteikumu 140.1.1.apakšpunktu).

8.aile – no 5.ailes mērījuma atskaita 7.ailes mērījumu.

9.aile – saskaņā ar noteikumu 141.punktu.

10.aile – saskaņā ar noteikumu 141.punktu.

11.aile – saskaņā ar noteikumu 143.punktu.

 

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) krājumu atlikumu faktiskā daudzuma mērījumu tabula

2.tabula

200__.gada_______________

Komersants ___________________________________________________________________________
  (nosaukums, reģistrācijas Nr., mērījumu veikšanas vietas adrese)


 Nr.
p.k.

 Spiedtvertnes
numurs

 SNG kods

 Līmenis tvertnē
(cm vai %)

 Spiedtvertnes tilpums (litros)

 SNG šķidrās fāzes daudzums (litros)

 SNG spiediens (bar)

 SNG blīvums (q/cm3)

 SNG šķidrās fāzes daudzums (kg)

 SNG tvaiku fāzes daudzums (litros)

 SNG tvaiku fāzes daudzums (kg)

 SNG kopējais daudzums (litros, kg)

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 1.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 3.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Mērījumus veica ___________________________________________________
  (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

2.aile – Spiedtvertnes numurs.

3.aile – SNG kods.

4.aile – SNG līmenis tvertnēs atkarībā no mērīšanas līdzekļa saskaņā ar noteikumu 140.2.1.apakšpunktu.

5.aile – Spiedtvertnes tilpums (pēc pases).

6.aile – saskaņā ar noteikumu 140.2.2.apakšpunktu.

7.aile – saskaņā ar uz spiedtvertnes uzstādīto manometru.

8.aile – saskaņā ar noteikumu 142.punktu.

9.aile – saskaņā ar noteikumu 143.punktu.

10.aile – saskaņā ar noteikumu 144.2.apakšpunktu (aizpilda, ja uzskaiti veic litros).

11.aile – saskaņā ar noteikumu 144.1.apakšpunktu (aizpilda, ja uzskaiti veic kilogramos).

12.aile – litros – 6+10 aile, kilogramos – 9+11 aile.

16.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
17.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
18.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

Veidlapa Nr. TI

Pārskats par tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam
20___. gada _______________

Komersants, kas izlaiž brīvam apgrozījumam tabakas izstrādājumus  
  (nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
Juridiskā adrese   Izpildītājs  
      (vārds, uzvārds, paraksts)
Noliktavas akcīzes identifikācijas Nr.   , licence izdota     Tālrunis, e-pasta adrese  
vai
Speciālā atļauja (licence) Nr.   izdota    

Nodokļu maksātāja akcīzes identifikācijas Nr._______________________

1.tabula

Nr. p.k. Tabakas izstrādājuma veids Tabakas izstrādājuma nosaukums vai sortimenta kods1 Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst. gab. vai kg)2 Izlaists brīvam apgrozījumam (tūkst. gab.
vai kg)2
Piegādātāja nosaukums, valsts kods3 Realizēts Pārvietots uz savu Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)2 Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)2 Zudumi
(tūkst. gab.
vai kg)2
Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst. gab.
vai kg)2
mazum-
tirdzniecībai (tūkst. gab. vai kg)2
kopā
(tūkst. gab.
vai kg)2
vairumtirdz-
niecības tīklu (tūkst. gab.
vai kg)2
mazumtirdz-
niecības tīklu (tūkst. gab.
vai kg)2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
                           
                           
Kopā: .                    

1. tabulas 8. ailes "Realizēts kopā (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums (norādīt citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju)

2.tabula

Nr.p.k. Tabakas izstrādājuma veids Saņēmēja Realizētais daudzums
(tūkst. gab. vai kg)2
nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods speciālās atļaujas (licences) Nr.
1 2 3 4 5 6
           
           
           
Kopā:  

1. tabulas 11. ailes "Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)" un 12. ailes "Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums

3.tabula

Nr.p.k. Tabakas izstrādājuma veids Eksportēts
(tūkst. gab. vai kg)2
Nosūtīts citai ES dalībvalstij (tūkst. gab. vai kg)2 Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai ES dalībvalsts kods3
1 2 3 4 5
         
         
         
Kopā:    

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot PVN) (EUR) _______________

Eksportētās produkcijas vērtība (EUR) _________________________________________

ES dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība (EUR) ________________________________

Komersanta valdeslocekļa(-u)  
  (paraksts un tā atšifrējums)
Galvenais grāmatvedis  
  (paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

Iesniegts   VID amatpersona  
  (datums)   (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīmes.

1 Sortimenta kodu piešķir VID. Tabakas izstrādājuma nosaukumu norāda, ja tabakas izstrādājuma veids ir "cigaretes".

2 Mērvienības: cigaretes, cigarillas, cigāri – tūkst. gab.; smēķējamā tabaka, smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai un cita smēķējamā tabaka – kg.

3 Valsts kods norādāms atbilstoši piemērojamiem standartiem, kurus publicē nacionālās standartizācijas institūcijas tīmekļvietnē www.lvs.lv.

19.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 25.03.2014. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 148)

Veidlapa Nr. TV

Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti vairumtirdzniecībā
20____. gada ________________________

Komersants, kas veic tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecību

(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese Izpildītājs

(vārds, uzvārds, paraksts)


Speciālā atļauja (licence) Nr. izdota Tālrunis, e-pasta adrese

1. tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids1

Piegādātāja nosaukums

Piegādātāja nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

Atlikums pārskata perioda sākumā (tūkst. gab. vai kg)

Iepirkts (tūkst. gab. vai kg)

Saņemts no savām struktūrvienībām (tūkst. gab. vai kg)

Realizēts

Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu (tūkst. gab. vai kg)

Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)

Nosūtīts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti (tūkst. gab. vai kg)

Zudumi (tūkst. gab. vai kg)

Atlikums pārskata perioda beigās (tūkst. gab. vai kg)

mazumtirdzniecībai (tūkst. gab. vai kg)

kopā (tūkst. gab. vai kg)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kopā

1. tabulas 9. ailes "Realizēts kopā (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums

(norādīt datus par citiem komersantiem (izņemot mazumtirgotājiem) realizēto produkciju)

2. tabula

Nr.
p.k.

Tabakas izstrādājuma veids1

Saņēmēja

Realizētais daudzums
(tūkst. gab. vai kg)

nosaukums

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

speciālās atļaujas (licences) Nr.

1

2

3

4

5

6

Kopā

1. tabulas 11. ailes "Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)" un 12. ailes "Nosūtīts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti (tūkst. gab. vai kg)" atšifrējums

3. tabula

Nr. p.k.

Tabakas izstrādājuma veids1

Eksportēts (tūkst. gab. vai kg)

Nosūtīts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti (tūkst. gab. vai kg)

Valsts, uz kuru eksportē produkciju, vai Eiropas Savienības dalībvalsts kods

1

2

3

4

5

Kopā

-

Latvijas Republikā realizētās produkcijas vērtība (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) (euro) __________________________

Eksportētās produkcijas vērtība (euro) __________________________

Uz Eiropas Savienības dalībvalstīm nosūtītās produkcijas vērtība (euro) __________________________

Piezīme. 1 Tabakas izstrādājumu veidi:

– cigaretes (daudzumu norāda tūkst. gab.);

– cigaretes, kuru garums pārsniedz 80 mm (daudzumu norāda tūkst. gab.);

– cigaretes, kuru garums pārsniedz 110 mm (daudzumu norāda tūkst. gab.);

– cigarillas, cigāri (daudzumu norāda tūkst. gab.);

– smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai (daudzumu norāda kg);

– cita smēķējamā tabaka (daudzumu norāda kg);

– tabakas lapas (daudzumu norāda kg);

– karsējamā tabaka (daudzumu norāda kg).

20.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 546 redakcijā)
21.
pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.
662
(Pielikums grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1294)

Veidlapa Nr.2DE

Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti vairumtirdzniecībā
200__.gada _______________


Komersants, kas veic naftas produktu (degvielas) vairumtirdzniecību

.


(nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)


Juridiskā adrese

.


Izpildītājs

.

(vārds, uzvārds, paraksts)


Speciālā atļauja (licence) Nr.

.

izdota

.


Tālrunis, fakss, e-pasta adrese

.

1.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Apvienotais atlikums1 pārskata perioda sākumā (m3)2

Atlikums pārskata perioda sākumā (m3)2

Pārskata periodā saņemts (m3)2

Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija (m3)2

Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu (m3)2

Izlietots savam patēriņam (m3)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (m3)2

Eksportēts (m3)2

Zudumi (m3)2

Atlikums pārskata perioda beigās (m3)2

Apvienotais atlikums1 pārskata perioda beigās (m3)2

no citiem komersantiem

no savām struktūrvienībām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Apvienotais atlikums1 pārskata perioda sākumā (t)2

Atlikums pārskata perioda sākumā (t)2

Pārskata periodā saņemts (t)2

Citiem komersantiem, lietotājiem realizētā produkcija (t)2

Pārvietots uz savu mazumtirdzniecības tīklu (t)2

Izlietots savam patēriņam (t)2

Nosūtīts citai ES dalībvalstij (t)2

Eksportēts (t)2

Zudumi (t)2

Atlikums pārskata perioda beigās (t)2

Apvienotais atlikums1 pārskata perioda beigās (t)2

no citiem komersantiem

no savām struktūrvienībām

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (t):

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1.tabulas 5. un 6.ailes "Pārskata periodā saņemts" atšifrējums

2.tabula

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Piegādātāja

Saņemtais daudzums (m3)2

nosaukums vai sortimenta kods3

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai identifikācijas numurs

speciālās atļaujas (licences) Nr.

no citiem komersantiem

no savām struktūrvienībām

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kopā (m3):

.

.

Nr.
p.k.

Naftas produktu (degvielas) veids, marka

Piegādātāja

Saņemtais daudzums (t)2

nosaukums vai sortimenta kods3

nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai identifikācijas numurs

speciālās atļaujas (licences) Nr.

no citiem komersantiem

no savām struktūrvienībām

1

2

3

4

5

6

7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.