Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2024.-2027. gadam
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Plāns ir sagatavots, lai nodrošinātu Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam, kā arī Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam noteikto mērķu un uzdevumu izpildi.  
 
Plāns paredz rīcību visos pārvaldes līmeņos – nacionālajā, reģionālajā un vietējā. Noteiktie uzdevumi ir vērsti uz to, lai saliedētas sabiedrības politikas īstenošanas rezultātā tiktu veicināta nacionālās identitātes un piederības sajūtas nostiprināšanās, iekļaujošas līdzdalības un pilsonisko zināšanu līmeņa paaugstināšanās, tiktu stiprināta kvalitatīva un droša demokrātiskās līdzdalības un informācijas telpa, veicināta Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu līdzdalība sabiedrībā, kā arī mazinātos negatīvos stereotipos balstīta attieksme pret dažādām sabiedrības grupām.
Mērķa apraksts
Plāna mērķis ir nodrošināt nacionālas, solidāras, atvērtas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, īstenojot Pamatnostādnēs noteiktos trīs rīcības virzienus: 
Nacionālā identitāte un piederība; 
Demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums; 
Integrācija. 

Rīcības virzieni ir savstarpēji saistīti, nosakot iekļaujošu līdzdalību kā vispārēju ieviešanas principu, kā arī izvirzot caurviju prioritātes, kas attiecināmas uz visiem plāna pasākumiem – nacionālā identitāte, latviešu valoda, uzticēšanās, solidaritāte un sadarbība.  
Politikas jomas
Mazākumtautību kultūras un tradīciju saglabāšana; Mazākumtautību tiesības; Nevalstisko organizāciju attīstība; Pilsoniskās sabiedrības attīstība; Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika; Sabiedrības iecietības veicināšana; Sabiedrības integrācija
Teritorija
Latvija
Norises laiks
18.04.2024. - 20.05.2024.
Informācija
Sabiedrība var sniegt viedokli par plāna "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2024.-2027.gadam" projektu.
Fiziskās personas
  • Latvijas iedzīvotāji
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Ilona Jekele (KM)
Atbildīgā persona
Dace Vilsone (KM)
Izsludināšanas datums
18.04.2024. 11:44

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Fiziska persona
Labdien!
Lūgums vilkt paralēles ar "Par Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanas plānu 2024.-2027.gadam" (23-TA-3281), jo saliedēta sabiedrība nav iespējama ne tikai bez dažādības, kas ir aprakstītš šajā plānā, bet arī bez iekļaujošas un vienlīdzīgas attieksmes dažādības daudzšķautņainajos rakursos (dzimums, vecums, uzskati un pieredzes, piederība utt.).
19.04.2024. 10:12
Dmitrijs Dmitrijevs
Latvijā ir jāstiprina latviešu valodas apguve. Skolās varētu ieviest papildus fakultatīvās stundas latviešu valodas apguvei, lai uzlabotu valodas apguves līmeni.
Būtu noderīgi izveidot mācību e-vidi, kas ļautu latviešu valodu apgūt latviešu diasporas bērniem un jauniešiem citās pasaules valstīs. Uzdevumi.lv ir nepietiekošs e-resurss, lai ārpus Latvijas patstāvīgi mācītos latviski. Te būtu noderīgi interaktīvi videomateriāli. Piemēram, mācot latviešu valodu angliski runājošam bērnam. Vel būtu noderīgi nodrošināt izglītojamos ar brīvpieejas Office 365 pakalpojumu paku. Jo Microsoft Word datorprogrammai ir lielisks teksta redaktors, kurš mācoties palīdz izvairīties no gramatikas kļūdām gan latviešu valodā, gan angļu valodā. Teksta redaktors ir papildināts ar bagātīgu sinonīmu vārdnīcu, kas ļauj arī apgūt jaunus vārdus. Diemžēl skolēniem šo pakalpojumu neviens neapmaksā. Studentiem šis pakalpojums ir bezmaksas. Valsts varētu veikt centralizētu iepirkumu no Microsoft korporācijas, lai nodrošinātu izglītojamos ar nepieciešamo programmatūru. Tādējādi latviešu valodas apguve būtu ērtāka un patīkamāka. Un arī latviešiem ārzemēs būtu iespēja uzturēt saikni ar Latviju caur valodu.
Latviešu valodai ir jāspēj vienot visu tautību cilvēkus Latvijā. Un atbalsts latviešu valodas apguvē ir solis uz vel draudzīgāku un saliedētāku sabiedrību. 
28.04.2024. 13:48
Dmitrijs Dmitrijevs
Tas ir pareizi, ka skolās palēnām atsakās no krievu valodas apguves. Jo zinātnes valoda ir angļu valoda. Bet krievu valoda, kā tas izriet no vēstures notikumiem, ir rusifikācijas instruments.
Angļu valodas apguve skolās ir jāstiprina. Ir jāuzlabo angļu valodas prasmes, jo tas ļauj izglītoties un ērti apgūt jaunas zināšanas. Bez krievu valodas apguves skolās var mierīgi iztikt. 
28.04.2024. 13:51
Dmitrijs Dmitrijevs
Latvija ir burvīga valsts, kur cilvēki dzīvo draudzīgi un saticīgi. Tomēr 21. gadsimtā Eiropa saskaras ar islamizācijas un arabizācijas draudiem. Tas ir visai bēdīgi. Palestīnas un Irānas iebrukums Izraēlā demonstrē to, ka Eiropas kultūrtelpa ir apdraudēta. Šo traģisko notikumu kontekstā latviešu tautai ir jādomā par savu izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību. Latvieši kā jau balti no saviem senčiem ir mantojuši vērienīgu pagānisko mantojumu: politeismā balstītu pasaules koncepciju, senlatvju spēka zīmes, Latvju Dievus un gadskārtu svētkus. Šis senču mantojums lielā mērā veido latvietības savdabību. Un zināmā mērā ir unikāls.
Latviešiem ir jāspēj nosargāt savu senču pagānisko mantojumu, nedrīkst pieļaut islāma ienākšanu Latvijā. 
28.04.2024. 13:55
Jānis Suipe - Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS
Plāna projekta 39. lpp. Ja plāns ir palielināt jauno patstāvīgās uzturēšanās atļauju (PUA) ieguvējus no 1,1% līdz 2.2% gadā, tas nozīmē ap 41 tūkstotis jaunu migrantu gadā, tad 10 gados latviešu īpatsvars nokrīt zem 50%! Tas būtu tas, ko PSRS nesasniedza, bet Progresīvie sasniegtu. Nosacījums izpildās, ja latviešu absolūtais skaits nemainās (visticamākais tas samazināsies) un visi PUA ieguvēji turpina Latvijā uzturēties. Šis plāns būtu pielīdzināms genocīdam un ir jāizmet miskastē.
06.05.2024. 01:12
Fiziska persona
Šis plāns būtu pielīdzināms genocīdam un ir jāizmet miskastē
06.05.2024. 07:32
Inese Krūma
Lasot projektu, rodas sajūta, ka tiurpinās pagājušā gadsimta 40./50. gadu latviešu tautas uzsāktā iznīcināšana! Kāpēc ir jāieved cittautieši,  godīgi sakot, ne tie izglītotākie, kuriem ir svešas pat higiēnas normas! Kāpēc man katru dienu ir jāsaskaras ar rusifikāciju transportā, uz ielas un citās sabiedriskās vietās! Vai par daudz prasīts no valdības, lai man būtu iespēja dzīvot latviskā vidē, Latvijā? Šī valdība ir panākusi daudzu tautiešu  aizceļošanu darba meklējumos, vai nebūtu īstais laiks gatavot plānu viņu atnākšanai atpakaļ? 
06.05.2024. 07:40
Juris Līcis
Tiesību akts darbosies pretēji Latvijas un pilsoņu interesēm.
Iebraucēji nespēj integrēties.
Islāms neasimilējas. Tas radīs pamatnācijas iznīcību.
06.05.2024. 07:43
Fiziska persona
Iebilstu palielināt migrācijas apjomus, migranti nemācās latviešu valodu un viņu kultūra bieži neatbilst mūsu priekšstatiem par kultūru.
06.05.2024. 08:18
Fiziska persona
mums nevajaga paluelināt PUA skaitu.
06.05.2024. 08:35
Privātpersona
Absolūti nepieņemami un antivalstiski. Uz kāda pamatojuma TUA drukāšana tiek maskēta ar kautkādu "sabiedrības saliedēšanu"? Kādi ir ekonomiskie argumenti legalizētjot imigrāciju? Latvijas ekonomikai nav kapacitātes šādu masu nodarbināšanai, kas nozīmē milzu slogu LV budžetam, soc.sistēmai un sabiedrībai - nodokļu maksātājiem. Eiropas valstu pieredze rāda, ka līdzar imigrantu pieplūdumu palielinās noziedzība un sabiedrības neapmierinātība. Austrijas dati rādā, ka tikai 30% no imigrantiem ir derīgi mazkvalificētam darbam, jo pārējie 70% ir analfabēti (bez lasītprasmes). Latvijas ekonomikai ir nepieciešamas investīcijas, lai nodrošinātu, pirmām kārtām darbu vietējiem iedzīvotājiem, nevis iepludināt nekvalificētu, neizglītotu cilvērku masu, kuriem nemaz nav un nebūs ekonomiskas iespējas iekļauties tautsaimniecībā, radot antisociālu vidi, noziedzību un kopjā dzīves līmeņa pasliktināšanos.
06.05.2024. 09:11
Fiziska persona
Iebilstu pret TUA skaita palielināhumu. Uzturēšanās atļauju skaits nav jāpalielina.
Potenciāla kara draudu fonā palielināt iebraucēju skaitu ir valstiska pašnāvība.
Mazākumtautību kultūras saglabāšanu var atbalstīt, netraucējot tai, ciktāl tā neapdraud latviešu tautas pastāvēšanu. Nav pamata novirzīt valsts resursus imigrantu atbalstam; tā vietā līdzekļi jānovirza valsts valodas un demogrāfijas stiprināšanai. Latvijā šobrīd vēl nav nevienas pilnas paaudzes, kas būtu guvusi izglītību valsts valodā, secīgi - dzīvotu LV informatīvajā telpā un būtu guvuši patiesu priekšstatu par valsts vēsturi.
 
06.05.2024. 09:20
Inta Putāne
Komercuzņēmuma KULTŪRAS MINISTRIJA , DUNS® number:681831890 , publiskais piedāvājums tiek noraidīts bez akcepta.
06.05.2024. 09:50
Fiziska persona
Piedāvātā pieeja der visam un neder nekam. Tukšs teksts, kas nerisina tieši neko, bet ir ķeksītis ministrijas ierēdņu darbu plānos. Ja iebraucējs ir motivēts iekļauties Latvijā, tas to izdarīs arī bez plāna. Kā arī ir taču citu Eiropas valstu pieredze ar mēģinājumiem "integrēt", kas nedarbojas. Kāpēc LV arī vēlas uzkāpt uz tā paša grābekļa? Un kategoriski neatbalstu migrācijas palielināšanu, izsniedzot uzturēšanās atļaujas trešo valstu un absolūti svešu kultūru cilvēkiem.
06.05.2024. 10:02
Fiziska persona
Potenciāla kara apstākļos uzturēšanās atļauju skaitu nekādā gadījumā nedrīkst palielināt. Plāns ir bīstams valsts pastāvēšanai un liek domāt, ka tā autori pārstāv Krievijas intereses. Plāns nekādā gadījumā nav akceptējams.
06.05.2024. 10:14
Fiziska persona
Kategoriski iebilstu pret piedāvāto PUA īpatsvara mērķi. Šis īpatsvars ir jāsamazina, tiecoties uz nulli, nevis jāpalielina.
06.05.2024. 10:18
Fiziska persona
Es esmu strikti pret to, ka uz Latviju iebrauc daudz cilvēku no citām valstīm.
Jo pašreiz Rīga izskatās pēc padūmijas nevis pēc Latvijas...
Ap 2030-2035. gadu latvieši Latvijā atkal būs mazākumtautība....
06.05.2024. 10:34
Silvija Kauliņa - Latvijas pamatiedzīvotāji
Kategoriski iebilstu pret trešo valstu pilsoņu skaita palielināšanu Latvijā.
TUA/PUA izsniegšana jāpārtrauc un nav jāturpina, kamēr 1) nav apzināti un izraidīti visi trešo valstu pilsoņi, kuriem uzturēšanās atļaujas jau beigušās, 2) nav ieviesta skaidra, darboties spējīga uzskaites un kontroles sistēma Latvijā esošo trešo valstu pilsoņu ar "studējošo" vīzām regulārai apzināšanai - precīzs viņu skaits, nodarbošanās legalitāte, nodokļu nomaksa, iebraukšanas iemesla atbilstība reālajām darbībām, 3) nav pārtraukta krāpniecisko "studējošo" vīzu izsniegšana dažu stundu (valodas, vid.izglītības, u.c.) kursikiem nedēļā, kas nekādi nav nosaucami par studēšanu, 4) nav aizliegts "studējošo" vīzu īpašniekiem ievest Latvijā savas ģimenes locekļus, 5) nav izstrādāts un ieviests skaidrs profesiju saraksts, kuras limitētā skaitā Latvijā drīkst iebraukt, uzturēties terminēti un izbraukt pēc darba līguma beigām.
Respektīvi - nevienu jaunu iebraucēju no trešajām valstīm, kamēr nav iedarbināta un sakārtota esošā sistēma jau iebraukušo svešpilsoņu apzināšanai. Kad tas darbosies, varēsiet sākt domāt par tikai nepieciešamās kvalifikācijas, stingri limitētā apjomā un ar definētiem noteikumiem (piem., aizliedzot svešas reliģijas uzbāzīgu praktizēšanu, nepakļaušanos vietējām tradīcijām, cenšanos veidot savas kopienas un dominēt teritorijā) darbaspēka ievešanu uz laiku, neapdraudot pamatnācijas skaitlisko vairākumu.
Pagaidām ne PMLP kontrole, ne uzskaite netiek galā ar saviem pienākumiem, tādēļ jaunu plānu izstrādāšana tikai palielinās haosu un nedrošību valstī.   
06.05.2024. 11:01
Fiziska persona
Absolūti nepiekrītu plāna projekta 39. lpp. minētajam priekšlikumam palielināt jauno patstāvīgās uzturēšanās atļauju (PUA) ieguvējus no 1,1% līdz 2.2% gadā.
1. Kā pierāda līdzšinējā pieredze ar  Āzijas un Āfrikas migrantu uzņemšanu, tad, atskaitot uz pirkstiem skaitāmus gadījumus, viņi necenšas integrēties latviešu sabiedrībā, un labprātāk runā krieviski, nekā latviski. Vispirms ir jāiemācās integrēt tos migrantus, kas šeit jau ir nokļuvuši, un tikai tad var runāt par to, kā masveidā uzņemt jaunus. 
2. Mēs dzīvojam hibrīdkara apstākļos, un jāņem vērā iespēja, ka zem migrantu maskas Krievijas vai Baltkrievijas specdienesti mēģina iepludināt mūsu valstī savus aģentus. Tādēļ, šāda kvotu palielināšana uzliks lielāku slogu Valsts robežsardzei un Valsts policijai. Jāpiebilst, ka arī nelegālie migranti arvien vairāk cenšas izmantot likumdošanas caurumus robežas šķērsošanai (atcerēsimies velosipēdu pirkšanu pie Somijas robežas 2023. gada nogalē), tādēļ noteikti ir jārēķinās ar iespēju, ka jebkuru legālu migrācijas veidu noteikti mēģinās izmantot ļaunprātīgi.  
 
06.05.2024. 11:13
Fiziska persona
Tā vietā lai Latvijā importētu cilvēkus ar apšaubāmiem mērķiem un nostājām, kas ilgtermiņā radīs tikai problēmas, labāk izstrādājiet kaut vienu likumprojektu, kura dēļ Latvijā dzīvojošajie Latvieši nebūtu spiesti pamest Latviju drošākas/stabīlākas vides meklējumos. Kaut kādas nesaprotamas jums tās prioritātes veidojot šādus likumprojektus. Kaut reizi ieslēdziet savas mantkārīgās galvas in padomājiet par to kā labot tās demogrāfiskās problēmas, kuras ir atstātas novārtā pēdējos trīsdesmit gadus! To, ka jūs ar saviem lēmumiem neprotat un nespējat nodrošināt jebkāda veida integrāciju apliecina rusifikācijas problēma, kas pēdējo trīsdesmit gadu laikā ir samilzusi līdz tādam līmenim kāds tas ir šodien. Vai tiešām mēs vēlamies virzīties uz to ka pēc pāris gadiem Latvijā mazākumtautības statusu varēs saņemt visi Latvieši? Esmu pret šo likumprojektu! Labāk sakārtojiet savas prioritātes un kaut reizi padomājiet par tiem, kas dzīvo Latvijā un arī turpmāk vēlas dzīvot Latviskā Latvijā.
06.05.2024. 11:28
Jānis Suipe - Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS
Dziesmu un Deju Svētkos papildus iesaistīt tā sauktās mazakumtautības ir pretrunā ar latviešu tautas interesēm saglabāt savu kultūru. Rīgā, kur latvieši ir nepilni 43% (minoritāte) to darīt ir muļķīgi. Šiem svētkiem ir jāpaliek latviskiem.
06.05.2024. 11:29
Fiziska persona
Šāds priekšlikums  pēc būtības un satura ir pretrunā ar Latvijas valsts satversmi un apdraud latviešu nācijas pašnoteikšanās tiesības un pastāvēšanu. Tas ir absolūti nepieņemams un  tā izstrādātājiem ir piemērojams sods par Latvijas valsts un latviešu tautas nodevību  visbargākajā formā !!
06.05.2024. 11:45
Fiziska persona

Jāatsakās no krievu valodas lietošanas publiskās telpās un jāstriprina latviešu valoda.
Nevajag ievest cilvēkus no 3. valstīm, bet jārūpējas par to, lai jaunieši nebrauc prom.
06.05.2024. 11:57
Jānis Kukainis
Kategoriski nepiekrītu dokumenta projektā viscaur minētajam, ka priekš migrantiem informācijai jābūt "dažādās valodās", kas Latvijas ierēdniecības un rusificētāju galvās nozīmē - krievu valodā. Pieprasu tā vietā norādīt konkrēti - infomācijai jābūt noteikti latviešu valdoā , kā arī tā var būt angļu valodā un pieļaujams arī citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.
Kategoriski iebilstu pret tālāku Latvijas rusifikāciju !!!

Kategoriski iebilstu pret plānoto genocīdu pret latviešu nāciju - plānojot palielināt imigrantu skaitu no trešajām valstīm, tā realizējot noziegumu pret Latviju, ko nespēja realizēt līdz galam pat padomju okupācijas režīms. Ja šis pasākums, kas minēts 3.punktā (Trešo valstu pilsoņi, kas pirmreizēji ieguvuši PUA, īpatsvars gadā, PMLP (2019.g. 1,1% => 2027.g. 2,2%)) , tiks apstiprināts, tad tas uzskatāms par atklātu noziedzīgu vēršanos pret Latvijas valsts un latviešu nācijas pastāvēšanu (jo tiek plānota apzināta latviešu nācijas padarīšana par mazākumu savā valstī) !!!

Eiropas Savienības un arī Latvijas problēmu pamatā viens no galvenajiem cēloņiem ir tas, ka visiem tiek skandināts par viņu tiesībām, bet nevienam nenorāda uz viņu pienākumiem !
Pieprasu izstrādāt un nodrošināt konkrētus pasākumus, kuros jebkuram cilvēkam, kurš vēlas dzīvot Latvijā, tiks precīzi un skaidri norādīti visi pienākumi, kādi jāpilda jebkuram Latvijā dzīvojošajam !!!

Šobrīd šis dokumenta projekts, manuprāt, tīši vai aiz nekompetences, neveicinās sabiedrības saliedētību. Iesaku visiem, kuri rakstīja šo sacerējumu:
* no vāka līdz vākam izlasīt un saprast Latvijas Republikas Satversmi, kas, cita starpā, nosaka, kāpēc tika būvēta Latvijas Republika, kāds ir tās pamatuzdevums;
* kārtīgi apgūt Latvijas vēsturi (kurš nezina savas valsts vēsturi, tam nav nākotnes),
* iepazīties ar Eiropas Savienības valstu problēmām, kas radušās un samilzušas dēļ vieglprātīgās attieksmes pret migrāciju un līdz šim maz kontrolētās migrācijas no trešajām valstīm, un ko tagad jau atzīst daudzi Eiropas valstu politiķi un procesu pētnieki.  

Visiem Valsts dokumentiem jāsastāv no divām lielām sadaļām pēc būtības - fiziskas personas/cilvēka vai juridiskas personas konkrēti pienākumi, kurus izpildot, rodas konkrētas šo personu tiesības !!!

Tiesības bez pienākumiem noved jebkuru valsti pagrimumā un iznīcībā !
 
06.05.2024. 12:13
Edgars Svirskis
Šis likuma projekts ir absolūti nepieņemams un šādā redakcijā ir vērsts pret Latvijas identitātes un valstiskuma pamatiem. Satversmē nostiprinātā latviešu nācijas identitāte ir apdraudēta. ( Satversmes 1.Nodaļa)
Iepriekšējie integrācijas pasākumi ir bijuši neefektīvi un radījuši papildu problēmas. Tika izsaimniekota valsts nauda, bet rezultāti ir niecīgi. Nekotrolējot šo procesu, tika faktiski  radīti apstākļi mākslīgai "ierēdniecības" vairošanai un nelojālu pilsoņu kopuma palielināšanu. Latvijai jau ir pieredze ar nekontrolētu migrāciju, kas draud ar latviešu pārvēršanos par minoritāti savā valstī. ( Metro-NĒ)
Mazākumtautību statusu nosaka vēsturiska klātbūtne un savas valsts neesamība. Piemēram, krieviem ir sava valsts, tāpēc tie Latvijā neietilpst mazākumtautību kategorijā. Par mazākumtautām Latvijā uzskatāmas tikai lībieši un citas vēsturiski šeit dzīvojušas tautas, kam nav savas valsts.
Jaunajam likumam vajadzētu stiprināt latvisko dzīvesziņu, latviešu un lībiešu tradīcijas, valodu un kultūru. Latvijas valsts ir dibināta, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu.
Ja likuma patiesie mērķi neatbilst deklarētajiem, tad tas ir vai nu mēģinājums maldināt sabiedrību, vai arī vēlme uzspiest pilsoņiem totalitāru ideoloģiju.
Aicinu aizstāvēt Latvijas Satversmē garantētās vērtības un veicināt integrācijas politiku, kas stiprina visas Latvijas sabiedrību, nevis vājinātu tās pamatus.
.
06.05.2024. 12:19
pilsonis
Imigrācija ir jāierobežo nevis jāveicina situācijā, kad jau tā krievu okupācijas rezultātā ir pārāk daudz svešu kolonistu.

Nekāds multikulturālisms nav pieļaujams. Sabiedrība ir saliedējama vienīgi uz latviešu valodas kā valsts valodas un Latvijai tradicionālas kultūras pamata.
06.05.2024. 13:10
Fiziska persona
Šis plāns novedīs Latviju pie pilnīgas iznīcības.
06.05.2024. 13:36
Fiziska persona
Kategoriski iebilstu pret trešo valstu pilsoņu skaita palielināšanu Latvijā.
TUA/PUA izsniegšana jāpārtrauc un nav jāturpina, kamēr 1) nav apzināti un izraidīti visi trešo valstu pilsoņi, kuriem uzturēšanās atļaujas jau beigušās, 2) nav ieviesta skaidra, darboties spējīga uzskaites un kontroles sistēma Latvijā esošo trešo valstu pilsoņu ar "studējošo" vīzām regulārai apzināšanai - precīzs viņu skaits, nodarbošanās legalitāte, nodokļu nomaksa, iebraukšanas iemesla atbilstība reālajām darbībām, 3) nav pārtraukta krāpniecisko "studējošo" vīzu izsniegšana dažu stundu (valodas, vid.izglītības, u.c.) kursikiem nedēļā, kas nekādi nav nosaucami par studēšanu, 4) nav aizliegts "studējošo" vīzu īpašniekiem ievest Latvijā savas ģimenes locekļus, 5) nav izstrādāts un ieviests skaidrs profesiju saraksts, kuras limitētā skaitā Latvijā drīkst iebraukt, uzturēties terminēti un izbraukt pēc darba līguma beigām.
Respektīvi - nevienu jaunu iebraucēju no trešajām valstīm, kamēr nav iedarbināta un sakārtota esošā sistēma jau iebraukušo svešpilsoņu apzināšanai. Kad tas darbosies, varēsiet sākt domāt par tikai nepieciešamās kvalifikācijas, stingri limitētā apjomā un ar definētiem noteikumiem (piem., aizliedzot svešas reliģijas uzbāzīgu praktizēšanu, nepakļaušanos vietējām tradīcijām, cenšanos veidot savas kopienas un dominēt teritorijā) darbaspēka ievešanu uz laiku, neapdraudot pamatnācijas skaitlisko vairākumu.
Pagaidām ne PMLP kontrole, ne uzskaite netiek galā ar saviem pienākumiem, tādēļ jaunu plānu izstrādāšana tikai palielinās haosu un nedrošību valstī.   
06.05.2024. 13:51
Students
Palielinot imigrāciju uz Latviju, kultūras ministrija veicina latviešu tautas un Latvijas valsts bojāeju. Tā vietā lai veicinātu valsti iznīcinošu imigrāciju, KM kopā ar citām atbildīgajām ministrijām būtu jāstrādā lai no Latvijas izraidītu visus ārzemju "studentus", kas šeit ir ieradušies lai studētu, bet tā vietā lai to darītu strādā pilna laika darbu.
06.05.2024. 14:33
Fiziska persona
Latvijas Republika eksistē lai nodrošinātu Latvijas tautas un kultūras eksistenci. Ārzemniekiem ar to jāsamierinās, ja to kāds nespēj tad valsts ir jāpamet. 
06.05.2024. 14:42
Mārcis Kūlis
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2024.-2027. gadam

Esmu kategoriski pret imigrācijas palielinājumu no 1.1 uz 2.2% gadā sekojošubiemeslu dēļ:
Latvija pēdējā gadsimtā vēsturiski pārdzīvojusi vislielāko imigrācijas vilni, kā rezultātā pamattauta latvieši no 75% 1935 ir sarukusi līdz 52% 1989 un attiecīgi 61% 2023. Tas novedis pie nekur citur ES neesošas disproporcijas , kad valstī ir 40% no citas valsts ar okupācijas palīdzību iebraukuši nelatviskas izcelsmes iedzīvotāji. Sekas ir acīmredzamas - viņi ir pašpietiekami un ārpus valsts iestādēm uzspiežot latviešiem savu valodu diktē saziņu krieviski gan Rīgā, gan Latgalē, gan medicīnā, gan tirfznoecībā un arī celtniecībā. Tas nozīmē, ka pamaatautai dotās Satversmes garantijas uz "latviešu valodas un kultūras attīstību cauri gadsimtiem " JAU nestrādā. Vēl lielāks iebraucēju skaits automātiski samazina latviešu īpatsvaru lielajās pilsētās un šo problēmu pasliktina. Latviešu jaunieši nevar atrast darbu bez krievu un angļu valodām 99% darba vietu- tā ir diskriminācija pēc valodas principa, kur valsts pastāvēšanas leģitīmais mērķis tiek ignorēts un  valoda vairs nav pietiekama dzīvei Latvijā.  Jūsu plāns palielināt imigrāciju no trešajām valstīm latviešu diskrimināciju strauji pasliktinās.
iesaku noteikt  cittautiešu kvotas- un virzīties uz pirms okupācijas parametriem , kur latvieši ir minimums 75 % ! To var sasniegt!
06.05.2024. 14:43
Fiziska persona
Šis projekts iztrādāts Latvijas Valsts un Latviešu tautas iznīcināšanai, un nav pieņemams vairumam Latvijas sabierdrības. Līdz ar to, tas jāizņem no dienas kārtības!
06.05.2024. 15:18
Daiga Tetere
Iebilstu pret jaunu PUA , vispār jebkādu jaunu atļauju turpmāku izsniegšanu ārvalstniekiem, it sevišķi trešo valstu iedzīvotājiem. Tas apdraud latviešu tautas un valodas pastāvēšanu nākotnē, kā arī valsts iekšējo drošību.Mums nav nepieciešami migranti, mums jāpārgrupē iekšējie resursi atbilstoši tautsaimniecības pieprasījumam, jāizskauž krievu valodas lietošana Latvijas publiskajā telpā. Jāveicina reemigrācija. Mūsu mērķiem jābūt atbilstošiem Satversmei! 
06.05.2024. 15:19
Fiziska persona
Šādi plāni dotajā brīdī, faktiski lara laikā, nav vajadzīgi. Mākslīgi saliedētības vai pilsoniskās aktivitātes pasākumi ir bezjēdzīgi. Noraidīt, jo realizējot šo plānu 10 gados Latvijā plānots uzaicināt apmēram 400.000 migrantu, kas faktiski ir pamattautības (latviešu) mākslīga samazināšana kā padomju laikos ievedot migrantus.
06.05.2024. 15:52
Privātpersona
Neatbalstu imigrantu skaita palielināšanu. Tā ir cita kultūra, sveša mentalitāte, sveša reliģija. Mūsu jau tā ir maz, nevajag iznīcināt mūsu valsti un pakļaut to noziedzībai un iznīcībai. 
06.05.2024. 15:56
Arnis Samsons
Iebilstu un esmu pret. Paskaidrošu kāpēc.
Latvija ar saviem knapi 2 miljoniem iedzīvotāju ir pietiekami maza valsts un šeit iepludināt imigrantus no valstīm, kur iespējams daudzi uzskati un vērtības, tostarp tostarp reliģijās un politikā no Latvijas un Eiropas kā tādas krasi atšķirās - nebūtu saprātīgi un ilgtermiņā varētu radīt draudus mūsu valsts pamatiedzīvotājiem gan viņu darba vietās, mājvietās un publiskajās vietās. Par iebraucēju ētikas un morāles normām nemaz nerunājot - jo, kā jau iepriekš minēju, tad pastāv risks par interešu konfliktiem starp vietējiem iedzīvotājiem un iebraucējiem. 
Tāpat - kurš un kādā veidā izsekos līdzi šiem iebraucējiem, ko viņi dara vai nedara mūsu valstī, ar ko nodarbojās un kā tas kalpo Latvijas valsts interesēm? Kurš var garantēt, ka konkrētie iebraucēji nenodarbosies ar nelikumībām un nemēģinās izmantot savu statusu ļaunprātīgi? Kas var garantēt, ka šie iebraucēji neapdraudēs nekādā veidā pamatiedzīvotājus, viņu dzīvības/veselību un viņu īpašumus? Kurš kontrolēs to, lai šie iebraucēji nepulcētos nekontrolētos baros - respektīvi simtos un tūkstošos, kas var mēģināt radīt draudus pārējai sabiedrībai? Un galvenais jautājums - kurš reāli pārbaudīs vai šie iebraucēji Latvijā reāli strādā nevis rokas biksēs sabāzuši gaida uz pabalstiem un dokumentiem, kā tas notiekot citās valstīs? 
06.05.2024. 17:08
Fiziska persona
Nepiekrītu šim projektam.
Lūgums pārstrādāt to un izņemt ārā integrācijas sadaļu, kur jau ielikti dubultas imigrantu piesaistes kvotas. 
06.05.2024. 18:14
Fiziska persona
Nekādā gadījuma nedrīkst ievest vēl Latvijas un Rietumiem nepiederīgus cilvēkus. Rīga jau sāk izskatīties pēc Rietumeiropas pilsētām, kas ir pilnas ar migrantiem. NĒ - visādiem pākrievotiem musulmaņiem no Centrālāzijas, viņi ar lielāku skaitu var palielināt terorisma draudu līmeni LV. Par pārējiem - no Dienvidāzijas, arī, ja tas nav Islāms, tad tā ir vienkārši netīrība. Visi šie ievedīs savus uzskatus, kas ir absolūti atpalikuši no civilizētām valstīm, un tos uzspiedīs, neesiet nekādi muļķi. Uzņēmējiem nav jāpelna un sabiedrības piesārņošanas rēķina, varējam iztikt bez Wolt un Bolt, tad to arī var atkārtot. Nepiebilstot, ka brauc ar automašīnām, kas ir norakstītas (vēl brauc ar nopirktām tiesībām. NĒ ISLAMIZĀCIJAI, NĒ ATKĀRTOTAI PĀRKRIEVOŠANAI!!!
06.05.2024. 19:10
Fiziska persona
KM noteikti nebūrtu jānodarbojas ar PUA skaita palielināšanu
06.05.2024. 20:34
Ginta Elsberga
Latvijas sabiedrība, vēlētāji nav pilnvarojuši Kultūras ministriju nodaroties ar migrantu skaita palielināšanu un pastāvīgās uzturēšanās atļauju piešķiršanu trešo valstu pilsoņiem. Migrantu skaita palielināšana nav jāsauc par integrāciju, kā to maldinoši dara šis dokuments. Caur Kultūras ministriju virzītais partijas "Progresīvie" priekšlikums samazināt latviešu īpatsvaru Latvijā būtu izšķirams tikai referendumā, tautas nobalsošanā.
06.05.2024. 21:57
Elvis Radiņš
Sveiki!

Paldies par sabiedrības līdzdalības lapu!

Neesmu politiķis vai eksperts, attiecīgi mans viedoklis balstās uz salīdzinoši šauru info loku.

Par 3. valstu migrantu uzņemšanu un integrāciju: ir ārkārtīgi daudz problēmas, ja paaugstina imigrantu skaitu. Mani galvenie 2 punkti/jautājumi ir:

Pirmkārt, to integrācija ir gandrīz neiespējama, mums ir daudzi piemēri starp mūsu rietumu sabiedrotajiem (viens no izteiksmīgākajiem - Lielbritānija), kas pat ar daudzkārt lielāku resursu nespēj ar to tikt galā. Bet mums pat nav jāskatās uz rietumiem, mēs paši savā valstī jau vairāk nekā 30 gadus nebijām spējīgi integrēt padomju pārpalikumus. Integrēšanās trūkuma sekas pašsaprotamas un notiek jau tagad citās valstīs - vietējo kultūra, valoda, vēsture, visa viņu būtība tiek pārrakstīta par labu ienācējtautām. Pat ja mēs spētu 40k gadā apmācīt latviešu valodā, ko es ļoti stipri apšaubu, ir daudzi citi kultūras aspekti, kuriem viņi gandrīz noteikti nepielāgotos, tā pat kā jebkur citur, jo viņus nevar piespiest un viņiem tas nav nedz vajadzīgs, nedz vēlams. 

Otrkārt, vai tie tiešām ir nepieciešami? Demogrāfijas jautājumā ievērojams faktors ir Latvijas ekonomiskais stāvoklis kā arī darbavietu trūkums, kas ir ironiski, jo mums vienlaicīgi esot nepieciešams darbaspēks. Vai nebūtu labāk ieguldīt nevis imigrantu pabalstos/uzņemšanā, bet gan latviešu uzņēmumu un jauno ģimeņu atbalstā, kam būtu iespēja ilgtermiņā novērst problēmu?

Īsumā - vai mūsu tautai jāziedo savu valsti un kultūru par īslaicīgu ekonomisku ieguvumu, ko potenciāli ir iespējams iegūt citos veidos? Es esmu kategoriski pret līdz brīdim, kad redzēšu pārliecinošu argumentu + pierādījumu klāstu, ka tiešām esam spējīgi viņus integrēt, nerunājot jau par 40k gadā.
06.05.2024. 22:32
Ainis Sproģis - Fiziska persona
Esmu dzirdējis, ka tas labi nebeigsies, ja tiks vilkti Latvijā šie 3 valstu mežoņi. Viņi vairojas kā truši un ignorē latvisko kultūrtelpu. Tās ir Latvijas beigās. 
06.05.2024. 22:47
Fiziska persona
tiesību aktu projekts ir pilnībā noraidāms, jo satur neskaidrus formulējumus un nedarbojas Latvijas un latviešu tautas interesēs, tajā skaitā paredz imigrācijas palielināšanu no trešajām valstīm - kā rezultatīvais rādītājs minēts - "Trešo valstu pilsoņi, kas pirmreizēji ieguvuši PUA, īpatsvars gadā, PMLP (2019.g. 1,1% ð 2027.g. 2,2%)". Pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmēju īpatsvara un skaita palielināšana trešo valstu pilsoņiem kara un citu smagu ārēju apdraudējumu apstākļos ir absolūti nepieņemana. un līdzīgi, kara un ārējā apdraudējuma apstākļos, pie jau tā ierobežotiem budžeta līdzekļiem aizsardzībai, veselībai un sociālajai aprūpei, absolūti nepieņemama ir finansējuma palielināšana trešo valstu pilsoņu integrācijai Latvijā.
 
06.05.2024. 23:01
Kristīna Molokova
Kategoriski iebilstu pret uzturēšanās atļauju palielināšanu. Šis projekts ir klajš nacionālās drošības aprdraudējums un tas būtu vērtējams kā noziedzīgs un bargi sodāms. Cik bērni gadā dzimst latviešiem? Papielinot PUA %, kurā gadā izbeidzas Latvija un par populārāko jaudzimušā vārdu kļūst Muhameds(Uk dati 2023.gads)? Tāpat no citu valstu pieredzes redzam, ka šie iebraucēji neintergrējas, bet gan uzspiež savu kultūru, reliģiju un klaji nicina valsti, kurā atrodas. Kas notiek Francijā, Uk, Vācijā!? Jūs ziņas nelasat!?!??? Kāpēc Rīga ir pilna jau tagad ar bolt kurjeriem no Pakistānām un Indijām, šie ir tie augsti kvalificētie profesori vai tie daži desmiti studentiņi, kas piestrādā!?Tad kāpēc šis nabaga studentiņš jau braukā ar auto (acīmredzami neatbilstošā tehniskā stāvoklī) pa Rīgu un viņam blakus sēž sieviete uzvilkusi hidžābu? Sakārtojiet,lūdzu,visupirms šo haosu! Latvija izmirst un izbrauc, tā vietā jūs ievest vēlaties lielākus % PUA! Vai Uk pieredze, kad vairs netiek izsniegtas darba vīzas visiem pēc kārtas neko neliecina? Ka jaunie "bēgļi" tiek uzreiz sagatavoti izsūtīšanai uz Āfriku neko neliecina!? Lielo valstu kļūdas vēlaties atkārtot šajā mazajā valstī!? Nekādā gadījumā! Šī projekta izstrādātāji un atbalstītāji ir klaji valsts iznīcības piekritēji un būtu jāapcietina
06.05.2024. 23:26
Privātpersona
Nav nekāda loģiska pamatojuma PUA izsniegšanai šādā apjomā. 
Turklāt, nav saprotams, kāpēc šādu jautājumu virza KM, kurai pēc būtības jārūpējas pamatā par latviskās kultūrtelpas uzturēšanu un vairošanu, nevis Uzturēšanās atļaujām. 
Lai par šo jautājumu rūpējas EM un IeM, nepieciešamības gadījumā īslaicīgi izsniedzot TUA konkrētam darbam. 
06.05.2024. 23:48
Kaspars Sarnovskis
Pašlaik Eiropa ir slima. Vīruss sākās centrālajā Eiropā un tagad lēnām tuvojas arī Eiropas austrumiem jeb mums - Latvijai. Austrumu reliģijas (islāma) drauds Eiropā jau ir sekmīgi materializējies Vācijā, Francijā, Itālijā, Anglijā un turpina uzņemt inerci. Latvija ir tālais Eiropas nostūris, līdz ar to, pie mums tendences nonāk lēnāk, kas ir labi, jo varam novērot pasaules notikumus un izprast tos pirms ir jāpieņem lēmums. Lūgšu Jūs atvērt acis un padomāt loģiski par latvieša interesēm.  Likumprojektu neatbalstu un nosodu viņa veidotājus. Imigrācija iznīcinās Eiropu, tā ir nekavējoties jāaptur. Ja šis likumprojekts tiks pieņemts, katra izvarotā sieviete, katrs nodurtais latvietis būs jūsu vaina. Nelaidiet svešus cilvēkus mūsu valstī!
07.05.2024. 00:17
Fiziska persona
Iebilstu un absolūti nepiekrītu trešo valstu pilsoņu pirmreizējās uzturēšanās atļauju izsniegšanas skaita palielināšanai pēc pilnīgi neskaidriem kritērijiem, kuru paredz šis dokuments. Tas apdraud Latvijas valsts iedzīvotāju nacionālo sastāvu un nav vērsts uz valsts pamatiedzīvotāju interesēm dzīvot tradicionālās kultūras un tradīciju garā.
07.05.2024. 01:14
Larviete
Iebilstu pret  PUA skaita palielināšanu, tās ir jāsamazina! Latviešu ir jau tagad par maz, cittautiešu par daudz, latvietība izšķīdīs pret islāma pārspēku, mēs netiksim galā.
07.05.2024. 02:04
Fiziska persona
Lūdzu vispirms paradīt faktus/pētījumus, ka šāda problēma pastāv un likumprojekts ir nepieciešams, nevis uz savu galvu tādu pieņemt.
07.05.2024. 07:40
Juris Smirnovs
No IV Pasākumi mērķa sasniegšanai strīpot no 3. rīcības virziena politikas rezultāti rezultatīvajiem rādītājiem punktu: Trešo valstu pilsoņi, kas pirmreizēji ieguvuši PUA, īpatsvars gadā, PMLP (2019.g. 1,1%  2027.g. 2,2%). 

Šis punkts būtu strīpojams, jo tas rada būtiskus riskus, kā:
1. Objektivitātes un precizitātes trūkums mērķa noteikšanā: Mērķis palielināt trešo valstu pilsoņu, kas iegūst patvēruma meklētāja statusu (PUA), īpatsvaru var tikt interpretēts kā kvantitatīvs, nevis kvalitatīvs mērķis. Tas rada risku, ka politika tiek orientēta uz mērķa sasniegšanu jebkurā veidā, neņemot vērā PUA izsniegšanas pamatotību.
2. Nepamatotas PUA izsniegšanas riski: Ja politikas rādītājs mudina palielināt PUA izsniegtu gadījumu skaitu, tas var novest pie situācijām, kad PUA tiek piešķirts personām, kuras tam faktiski nav tiesīgas. Tas var radīt problēmas ne tikai saistībā ar resursu nepamatotu izmantošanu, bet arī ar imigrācijas kontroles efektivitātes samazināšanu.
3. Palielināti riski PMLP darbībā: Ar nepamatotu PUA piešķiršanu saistīti riski var ietekmēt ne tikai PMLP resursu izlietojumu, bet arī tās reputāciju un uzticamību. Nepareizi piešķirti PUA var radīt ilgtermiņa problēmas, piemēram, tiesvedības un juridiskas komplikācijas.
4. Ietekme uz sabiedrības uzticību: Ja sabiedrība uztver, ka imigrācijas politika tiek vadīta kvantitatīvi, nevis kvalitatīvi, tas var samazināt uzticību gan attiecīgajai politikai, gan valsts iestādēm kopumā. Sabiedrības uzticība ir būtiska stabilas un saliedētas sabiedrības uzturēšanai.
5. Alternatīvu mērķu un rādītāju apsvērumi: Plānā vajadzētu koncentrēties uz rādītājiem, kas labāk atspoguļo politikas mērķus attiecībā uz integrāciju un sabiedrības saliedētību, nevis uz statistikas uzlabošanu. Piemēroti rādītāji varētu ietvert integrācijas programmu efektivitāti, trešo valstu pilsoņu sociālo un ekonomisko integrāciju un valsts valodas apguvi.

Paplašināt punktu "3.1. Veicināt Latvijā dzīvojošo ārvalstu pilsoņu integrāciju sabiedrībā", iekļaujot prasību, ka ārvalstu pilsoņiem ir jāapgūst latviešu valoda līdz noteiktam prasmju līmenim. Šāda pieeja ne tikai sekmēs dziļāku ārvalstu pilsoņu integrāciju Latvijas sabiedrībā, bet arī atvieglos viņiem piekļuvi darba tirgum, izglītībai un valsts pakalpojumiem, tādējādi veicinot viņu sociālo un ekonomisko iekļaušanos sabiedrībā.
07.05.2024. 09:10
Fiziska persona
Nav saprotams, kāpēc šādu jautājumu virza KM???
Lai par šo jautājumu rūpējas EM un IeM, nepieciešamības gadījumā īslaicīgi izsniedzot TUA konkrētam darbam. Nav nekāda loģiska pamatojuma PUA izsniegšanai šādā apjomā. 
07.05.2024. 09:52
Fiziska persona
Tiesību aktu projekts ir pilnībā noraidāms, jo satur neskaidrus formulējumus un nedarbojas Latvijas un latviešu tautas interesēs, tajā skaitā paredz imigrācijas palielināšanu no trešajām valstīm.

Pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmēju īpatsvara un skaita palielināšana trešo valstu pilsoņiem kara un citu smagu ārēju apdraudējumu apstākļos ir absolūti nepieņemana. Kara un ārējā apdraudējuma apstākļos, pie jau tā ierobežotiem budžeta līdzekļiem aizsardzībai, veselībai un sociālajai aprūpei, absolūti nepieņemama ir finansējuma palielināšana trešo valstu pilsoņu integrācijai Latvijā!

Valdībai būtu jādomā kā efektīvi veicināt re-emigrāciju, lai atgrieztos Latvijā tie tautieši ar ģimenēm kuri pēdējos 15 gados ir emigrējuši! Mums latviešiem vajag latvisku Latviju!
 
07.05.2024. 11:30
Fiziska persona
Saliedēt sabiedrību ir forši, bet mērķis uzņemt papildus migrantus, lai šo jau tā grūto uzdevumu padarītu vēl grūtāku, nav loģisks. Ja ir lieka nauda, labāk to novirzīt, lai organizētu Latvijas kultūras un tradīciju izpratnes veicināšanas, kā arī latviešu valodas apguves pasākumus Latvijā jau tagad dzīvojošajiem cittautiešiem.
07.05.2024. 11:59
Andris Vītols
Aicinu lietot korektu terminoloģiju, proti, nevis "krievijas iebrukums Ukrainā", bet "krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā"; vārdu "krievija" rakstīt ar mazo sākumburtu.
07.05.2024. 12:19
Andris Vītols
Nelietot kremļa propogandas ieviesto terminu "krievvalodīgais"
07.05.2024. 12:20
Andris Vītols
1.2. punkta tekstu "Veicināt latviešu valodas kā sabiedrību vienojoša pamata nostiprināšanos ikdienas saziņā" aizstāt ar tekstu šādā redakcijā "1.2. nodrošināt apstākļus latviešu valodas kā vienīgās saziņas valodas Latvijas publiskajā telpā pastāvēšanai"
 
07.05.2024. 12:21
Fiziska persona
Iebilstu pret šāda mēroga imigrāciju. Nav iespējams iekļaut latviešu sabiedrībā un iemācīt latviešu valodu šādam skaitam cilvēku. Jūs paši norādat, ka gada laikā ir mērķis iemācīt latviešu valodu 3000 cilvēkiem. 
 
07.05.2024. 12:42
Fiziska persona
PRET!!! Tas ir genocīds pret latviešu tautu! Mums nav vajadzīgi migranti - ne 1, ne 2%! Kā var vispār kaut ko tik neloģisku uzrakstīt, kādā kastē ir jādzīvo! Jūs tiešām neredzat, kas notiek Eiropā, ASV un Kanādā? Rietumeiropa pārvēršas par nedrošu, kriminālu, piemēslotu musulmaņu zemi, kur neviena vietējā tauta vairs nevar justies droši. Migranti, īpaši jau musulmaņi, neintegrējas. Viņi lieto demokrātiju tikai un vienīgi, lai to pēc tam sagrautu un iznīcinātu, tāpat kā visu rietumu kultūru un vērtības, un tā vietā ieviestu savus likumus, kā viņi to jau cenšas izdarīt daudzās rietumu valstīs. Paklausieties taču, ko viņi paši saka! Vai viņi grib braukt uz rietumiem, lai integrētos? Nē! Viņi grib braukt ar visām savām ģimenēm, radīt bērnus, kļūt par vairākumu un ieviest islāmu.
Ir tikai viena lieta, kas var stiprināt un saliedēt Latvijas tautu un sabiedrību - latvieši. Tāpēc visa šī nauda, kas tie tērēta visādām vienradžu utopijām būtu jānovirza demogrāfijas veicināšanai.
07.05.2024. 14:01
Fiziska persona
Lūdzu pārskatīt ideju integrēt trešo valstu pilsoņus, jo tas tikai neproporcionāli palielina slogu uz jau tā vāju sociālo sistēmu (medicīnas pakalpojumi, bērnu dārzi, skolas). Tai vietā piedavāju izskatīt atviglot patstavīgas uzturēšanas atļaujas iegūšanu NATO un ES valstu pilsoņiem, lai sekmētu to primāro integrāciju mūsu sabiedrībā. Šo valstu pilsoņi ir daudz tuvāk mums pēc sabiedrības normām, kultūras un vertībām, ka arī avr pienest būtisku ieguldījumu eknomikā, piesaistot finanses no attistītām valstīm.
07.05.2024. 14:04
Edgars Bite
Nosodu imigrantu ievešanu! Multikulturālā vidē nebūs vienoti valstiski uzskaiti. Mūsu valstī nevajag imigrantus, kuri nāks un iedzīvosies un Latviešu rēķina. Pieaugot etnisko rasu atšķirībai palielināsies ar noziedzība !!! (Citu eiropas valstu piemērs loti labi to atspoguļo - iepazīsties ar statistiku!!) Valstī jau šobrīd ir problēma ar krievu okupantiem,  korupciju, blēdībām valdībā (tāpat Rēzeknē un Daugavpilī). 5. kollonna ar visiem saviem vecajiem militāristiem ir arī parazīti šeit. Tas kas lasa šo, sapratis ko runāju. 

Turam savu zemi tīru un sakoptu, nav jāskrien pēc kāda cita stabules pakaļ.. 
 
07.05.2024. 14:32
Didzis Šimis
Kategortiski nepieņemami plāna punti:
1) Migrantu ieceļošanas pieaugums.
     Laikā, kad esam faktiskā karastīvoklī ar krieviju, jebkādas sarunas par krievijas satelītvalstu iedzītovtāju ieceļošanu Latvijā ir uzskatamas par valsts nodevību un tam nedrīkst būt nekādi izņēmumi. Līdzšinējā pieredze rāda, ka praktiski vienmēr jebkura labāsa gribas demonstrācija tiek izmantota sliktiem nolūkiem. Atļaujas izmanto nevis tie, kam tās varētu būt domātas, bet tie, kas prot pagriezt likumus sev vēlamaja virzienā lai sasniegtu mērķus, kurus šie paši likumi bija domāti nepieļaut. Latvijai ir pilnībā jāpārtrauc jebkura iespēja ieceļot personām no valstīm, kas atrodas krievijas ietekmes zonā. Vēl sliktaka ir situācija ar musulmaņu ieceļotajiem. Reālā pieredze visā Eiropā ir skaidri parādījusi, ka muslumaņu masveida ieceļošana nozīmē tikai vienu - nācijas un vlasts demontžū. Tas ir skaidri redzams Vācija, kur muslumaņi pieprasa kalifāta izveidi, Apvienotaja karalistē, kur varu masveidīgi parņem muslumaņu "politiķi", kas sola ieviest šariata likumus un atbruņop plociju, lai tā nespētu pretoties musulmaņu kop[ienai. Mēs redzam katastropfālo situāciju Zviedrījā, kur ielās jāizved armija, lai kaut cik ierobežotu muslumaņu noziedezību un vardarbību. Mēs redzam Roterdamas mafijas karus, Francijas katastrofālo stāvokli. Visā Āfrikas ieceļotāju apsēstajā pasaulē plosās ielu vardarbība, izvarošanas, strauji aug narkotiku sadzīviskās noziedzības rādītāji. Tas pats notiek Spānijā, Īrijā - visas valstīs, kur sitoāju daudzums sasniedz noteiktu kritisko masu attiecība pret lokalajiem iedzīvotājiem. Latvijā ir lategoriski nepieļaujami palielināt šo ieceļotāju pieplūdumu. Tieši otrādi - ir radikāli jāsamazina jebkuras un jebkādas iespējas šeit ieceļot iepriekš uzskaitītajām grupām. Tā vietā ir pēdējais brīdis radīt un iedarbināt jaunu, radikālu rīcības programmu Latvijas dabiskās demogrāfijas uzlabošanai. Latvijai ir vajadzīgi lojāli un patriotiski  Latvijas pilsoņi ar Latvijas saknēm, nevis noziedzīgu, neizglītotu, vardarbības un naida pārņēmtu sirotaju pūļi.
2) Ir nevis jāveicina "ārzemju studentu" pieplūdums, bet būtiski jāpastiprina prasības un kontrole, jau esošjaiem un nākamajiem studēt gribētājiem. Ir nepieņemami, ka faktiski ir radīts jauns "zelta vīzu" modelis - mācību maksa, kas ļauj jebkuram šeit ierasties un studiju vietā faktiski dzīvot un stradāt kā vietājam iedzīvotājam. Ir jāpieņem un jāpiemēro likumi, kas pieprasa nekavējoties izraidīt no valats un ES jebkuru "studentu", kurš faktiski nemācās, bet vienkārši šeit dzīvo, tiek pieķerts kaut vai vienu reizi nelegālā nodarbinātībā vai jebkura citā pārkāpumā. Šie ieceļotāji neod nekādu pienesumu Latvijai, tie nav cilvēki, kas jelkad kaut vai teorētiski varētu tikt uzskatāmi par tiem, kas spē Latvija uzcelt augstas pievienotās vertības ekonomiku. Viņi rada tikai draudus un noziedzību.
3) Dziesmu svētku "multikulturizēšana" ir nepieņemama. 
"Baltijas valstu dziesmu un deju svētku tradīcija 2003. gada tika atzīta par UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu un 2008. gadā iekļauta UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā izceļot šīs tradīcijas vērtību ne tikai Baltijas valstu, bet visas pasaules kontekstā." Tādiem arī Dziesmu svētkiem ir jāpaliek. Tos ir jāsargā. Tos nedrīkst padarīt par kaut kādu vispārinātu un bezpersonisku "visu pasaules tautu" pasdarbnieku koeltkīvu saietu bez saknēm un saiknes ar latvisu nāciju.
4) "Subjektīvā diskriminācija" ir principiāli jāizņem no jebkādiem "mērījumu" un "rādījumu" sarakstiem. Tas ir pilnīgi neadkevāts instruments, kuru var lietot jebkuru, adekvātu un neadekvātu mērķu, uzskatu un mēru pamatošanai. Turklāt, nevis nācijas labuma, bet  - šauras un nekontrolējamas ionterešu grupas iedomu vārdā.
 
07.05.2024. 15:15
Fiziska persona
Kategoriski iebilstu pret migrantu ievešanu Latvijā. Es gribētu no ministrijas redzēt citus priekšlikumus- kā samazināt jau iebraukušo migrantu skaitu, tai skaitā krievvalodīgo, kas pretlikumīgi apmetās uz dzīvi šeit okupācijas laikā. Jau viņi ir milzu problēma, priekškam radīt jaunas?!! Kas nāks ar migrantiem? Terorisms? Atbildes terora akti? Jaunas slimības? Nekārtības? To visu mēs redzm valstīs, kuras atbalsta migrantu ierašanos. Multikulturālisms ir noziegums pret latviešu tautu. Ir jārada apstākļi, lai Latvija kļūtu par monoetnisku valsti (kā Japāna).
07.05.2024. 15:47
Normunds Dzintars
Kultūras ministrija sagatavojusi un publiskai apspriešanai nodevusi tā saukto “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu 2024. – 2027. gadam”. Sadaļā par integrācijas uzlabošanu starp rezultatīvajiem rādītājiem plānā rakstīts: “Ar darbībām integrācijas uzlabošanai plānots palielināt trešo valstu pilsoņu, kuri pirmreizēji ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, īpatsvaru no 1,1% 2019. gadā līdz 2.2% 2027.gadā.” Šāda norma neatbilst Latvijas Republikas interesēm, jo klaji grauj etnisko sastāvu Latvijā. Latvijā jau tā ir zems dzimstības dabiskais pieaugums, tādēļ pilnīgi kā kaitīgs Latvijas demogrāfiskajam sastāvam ir mākslīgs ārējās imigrācijas palielinājums, kad katru gadu ap 40 000 citas kultūras pārstāvju saņemtu ieceļošanas un uzturēšanās atļauju. Šādas negatīvas rīcības sekas izjūt gan Vācijā, gan Francijā, gan Anglijā, kur tika uzņemti tūkstošiem imigrantu no Āfrikas valstīm. Nav nekas pret citām kultūrām, bet šāds ieceļotāju apjoms klaji grauj Latvijas demogrāfisko sastāvu, apdraudot arī valsts pastāvēšanu un Satversmes būtību. Tādēļ šāda klaji kaitīga norma likumā ir noraidāma, kā arī tās ieviest gribētājiem jāpārdomā, vai tiešām strādā īstajā vietā un valstī.
07.05.2024. 17:34
Fiziska persona
Iebildums plānotajam trešo valstu pilsoņu skaita palielinājumam. Dokumentā nav minēti skaitļi par latviešu tautības iedzīvotāju skaita samazināšanos un nav pasākumi pašu latviešu skaita palielinājumam Latvijā. Dokuments paredz atbalstu trešo valstu pilsoņiem, tomēr Latvijā apdraudēti ir latvieši. Nav plānoti pasākumi Latviešu skaita palielinājumam. 
07.05.2024. 20:01
Fiziska persona
PSRS laikā Latvija jau piedzīvoja īpaši izteiktu imigrāciju, kuras sekas mums tagad sagādā lielas problēmas.
Neaizmirstiet, ka Latvijas valsts pamatā ir jau tā mazā Latvijas tauta, kura ir jāsargā no izmiršanas, nevis jāpaātrina tā ar palielinātu iebraucošo migrantu skaitu.
07.05.2024. 20:42
Fiziska persona
Kategoriski iebilstu migrantu iepludināšanai Latvijā. Tā vietā ir jādomā par dzimstības atbalsta pieagumu latviešu vidū, nevis mākslīgi jāiepludina citas kultūras, kuru ekonomiskais pienesums sen jau ir pierādījies kā izgāšanās citās Eiropas valstīs. Par tādu migrantu daudzuma pieaugumu netika "solīts" priekšvēlēšanu programmās, un šis ir pārāk nopietns jautājums, lai tiktu pieņemts bez referenduma. 
07.05.2024. 21:19
Fiziska persona
Iebilstu palielināt migrācijas apjomus. Migrācijas negatīvās sekas var redzēt vairākās Eiropas valstīs, kur šāda politika tika pieļauta, tai skaitā slepkavības, izvarošanas un citu smagu noziegumu pieaugums. Šāda politika nav pieļaujama Latvijā.
08.05.2024. 08:12
Fiziska persona
Nepiekrītu trešo valstu pilsoņu masveida vai vispār jebkādai ielaišanai valstī. Viņi ir parazīti un citu kukltūras neciena. Latvijai kā tādai nav mugurkaula, kas pastāvētu par saviem uzskatiem, tikai sākoties karam Ukrainā atbrīvojāmies no padomju mantojuma un ne no visa. Lielākā daļa no krievu valodīgajiem neprot pat latviski, tīrīšana arī sākās tikai pēc kara sākuma Ukrainā. Kāpēc tiek domāts, ka šie indivīdi pēkšņi runās latviski un cienīs mūsu vērtības? Viņi veidos savas kopienas, kā tas notiek visā pasaulē un mēs atkal ieņemsim cietēju lomu. Pietiek jau ar "studentiem" kuri pat angliski nevar ne vārda pateikt, nerunāsim par latviešu valodu. Skaidrs, ka valstij un dažiem indivīdiem tas ir bizness, jo nekā citādi šie indivīdi iekšā netiktu un netiek arī citās valstīs, kā vien nopērkot iespēju. 

 
08.05.2024. 09:02
Fiziska persona.
Lūdzu apturēt jebkuru šī pretvalstiskā dokumenta tālāko virzību, kas kritiski apdraud Latvijas, kā nacionālas Valsts, eksistenci, un Latviešu nācijai atvēl plānoto ieceļotāju priekšā klusējošu iztapību ar sekojošu asimilāciju. 
08.05.2024. 12:50
Fiziska persona
Kategoriski nepiekritu imigrantu skaita pieaaugumam, ko paredz dotais likumprojekts.
08.05.2024. 12:59
Matīss Judins
Labdien, es personīgi nodzīvoju Lielbritāniā 10 gadus un Zviedrijā 4. vienu gadu esmu Latvijā. Vini arī ātri salaida migrantus un tagad tur ir lielas problēmas.
Man nav problēmu ar migrantiem kas strādā, bet tie visi nelikumīgie, kas vēlas tikai pabalstus un vēl kautkādu Ģihadu mums nav vajadzīgi.
Un sekot citām valstīm tikai lai būtu populāri es domāju nav pareizi, nav svarīgi tikai imidžs un nauda.

Aizbraucat uz kautkādu Rotebro Stokholmā un sapratīsat ko es domāju. Vai arī izejat naktī ārā Birminghemā vai Notinghemā UK kur visiem sīčiem ir naži, tāds progress Latvijā nav vajadzīgs.
08.05.2024. 14:10
Privātapersona
Kultūras ministrija un Logina. Jūs ko esat prātu izkūkojuši?. Kādi imigranti. Kāda saliedētība. Te ir jāvāc paraksti par Loginas Demisiju. Par ko jūs Latviju gribat Pārvērst ļaujot braukt iekšā dīkdieņiem?? Domājuši būtu  kā atgriezt tos tūkstošu Latviešu kas dzivo pa visu pasauli. Bet nē jibio imigrantus viņiem vajag. Jūs uz  Zviedrijas paskataties. Kāda noziedziba tur ir jo salaida salašņas iekšā kas uzspiedīs savu gribu. Latviešu tā jau maz, bet Progresīvie mūlāpi grib Latviju pārvērst par Pakistānu. 
08.05.2024. 14:20
Roberts Pužulis - Pilsonis
KATEGORISKI Nē. Paskataties, kas notiek rietumu valstīs, pilns ar ārzemniekiem un vietējos šie sit. Nekāda gadījumā 
08.05.2024. 16:16
Dainis Dobelis
Iesaku nevis dzīties pēc Latvijas pilsoņu daudzuma palielināšanu, bet gan izstrādāt valsts ekonomikas plānu pakāpeniskai pārejai uz mazāku iedzīvotāju skaitu, vajadzības gadījumā pat paredzot īslaicīgu valsts aizņēmumu pārejas laikā pensiju noturēšanai cilvēka cienīgā līmenī, kamēr nostabilizējas normāla strādājošo daudzuma attiecība pret pensionāru daudzumu. Šī zemes ekonomika, ar tās ģeogrāfisko novietojumu pasaules telpā, var panest tik lielu iedz. skaitu, cik tā var panest, nodrošinot katram cilvēka cienīgu dzīvošanu, un ne vairāk. Ir taču Latvijā gudri prāti, kas var šādu attīstības modeli izanalizēt, lai saprastu tā iespējamību īstenot dzīvē, lai politiķi var pieņemt lēmumu par valsts nākotnes virzienu un mērķi. Skaidrs ir tas, ka, ja šodien Latvijas pilsoņi, kas strādā ārzemēs, visi atbrauktu atpakaļ, tad Latvijā bezdarbnieku daudzums būtu graujošs un, to ņemot vērā, uzņēmēji steigtu samazināt algas. Un tā būs tā laime pilnīga ar plikiem dibeniem, ko piedāvā "progresīvie" fiksie zēni un meitenes. Ir viegli pieņemt nepareizu lēmumu, kas skar cilvēku dzīves, bet praktiski būs neiespējami to atcelt nesačakarējot šo pašu cilvēku dzīves. Un Latvija būs pati sev radījusi bezizejas lamatas.Tādā gadījumā protams, ka dižie progresīvie šodienas varoņi jau būs aizlaidušies krūmos un tēlos, ka neko nezina. Tāda nu viņu daba. Sačakarēt un aizlaisties. Rīgas dome jau to  pierādīja.
08.05.2024. 19:31
Gints Hermanis
Par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāna punktiem.


3.1.3.    Konsultatīvais mehānisms trešo valstu pilsoņu līdzdalībai.    
Tā ir lieka greznība. Daudz jēdzīgāk ir līdzekļus veltīt medicīnas vajadzībām.

3.1.4.    Vienas pieturas aģentūras attīstība, veicinot jauniebraucēju iekļaušanos vietējā sabiedrībā, nodrošinot vienotu un kvalitatīvu pakalpojumu grozu.
Nepiekrītu šādas aģentūras izveidei!

3.1.5.    Veicināta patvēruma meklētāju un starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociālekonomiskā iekļaušana.

Mums nav vajdzīgi nekādi patvēruma meklētāji. Patvērumu sociālekonomisko iekļaušanas sekas var redzēt Zviedrijā, kur ir šādi patvērumu rajoni, kur pat policija baidās iebraukt! Vai tiešām plāna autori to vēlas izdzīvot uz savas vai savu bērnu ādas? Teiktais neaatiecas uz ukraiņiem!

3.1.7.    Starpkultūru komunikācijas kursi mediju pārstāvjiem.    
Īstenoti mērķēti starpkultūru komunikācijas kursi mediju pārstāvjiem, lai izprastu labās prakses kā runāt par cittautu jautājumiem, tostarp ar nolūku veicināt etniskās spriedzes mazināšanos sabiedrībā.
Varbūt jāizbeidz melot un jāveic apmācības kā godīgi runāt par latviešu tautas izdzīvošanas jautājumiem!

3.1.9.    Mācības dažādu jomu profesionāļiem par sabiedrības daudzveidību un starpkultūru dialogu.    
Tā ir nodokļu maksātāju naudas izsaimniekošana, lai personas, kuras negrib iekļauties reālā darba tirgū un dzīvotu no dažadu projektu līdzekļiem.

3.1.10.    Aktivitātes, kas nodrošina inovatīvu pieeju trešo valstu pilsoņu līdzdalībai sabiedrības dzīvē.
Ir absolūti nevajadzīgs pasākums. Mums nav vajadzīgi trešo valstu pilsoņi un to iesaiste sabiedrības dzīvē. Mums ir jāpalīdz ukraiņiem un nevis kādām citām trešo valstu personām!

3.1.12. Datu priekšizpēte informācijas sistēmas dizaina izveidei jaunatbraucēju iekļaušanās procesa izsekojamībai un atbalsta pasākumu plānošanai. 
Ir nodokļu maksātāju naudas izsaimniekošana.
08.05.2024. 19:54
Gundars Osis
Pilnīgs murgs no "progresīvo" ministres puses. PUA skaita palielināšana Latvijā ir nepieņemama!
08.05.2024. 20:41
Zigrīda Sprukte
Pēc būtības un taisnības minētais KM dokuments nav ētisks, nav ekonomiski pamatojošs un neveicina/-ās  atbildību un attīstību  sabiedrībai, Nācijai un saliedētībai!  Piekrītu vērīgajiem iedzīvotājiem  par pamatojošiem skaidrojumiem! 
08.05.2024. 21:14
Andris Gailītis
Projekts ir kategoriski noraidāms. PUA daudzuma palielināšana ir apzināts pasākums latviešu tautas kā Latvijas pamatnācijas izšķīdināšanai un atbilst genocīda definīcijas daļai "apzināti radot šādai grupai tādus dzīves apstākļus, kur paredzēta tās pilnīga vai daļēja iznīcība".
08.05.2024. 22:47
Fiziska persona
Šobrīd Latvijā eksistējošā sistēma nespēj integrēt esošos cittautiešus uz latviešu valodas bāzes. Rīgas mikrorajonos pirmā valoda kādā tiek uzrunāts klients joprojām mēdz būt krievu valoda, savukārt augstākās izglītības vidē eskistē pašpietiekama angļu valodas vide (saskaros ar situāciju, kad Latvijā jau ceturto gadu dzīvojoši un strādājoši cilvēki latviski pat sasveicināties neprot). Šādos apstākļos bezatbildīgi un latviešu nāciju apdraudoši ir Kultūras ministrijas dokumentā paustie plāni piešķirt līdzekļus mazākumtautību kolektīvu uzturēšanai laikā kad ir nepieciešams veicināt latviešu valodas vides izplatību. Ja cittautieši vēlas kopt savu kultūru, to var darīt par saviem līdzekļiem tāpat kā latviešu diaspora ārzemēs nesaņem finansējumu no mītnes zemju kultūras ministrijām latviešu valodas kopšanai.
Vēl kaitnieciskākas idejas tiek paustas plānos, ka Latvija 2027. gadā varētu izsniegt 2 reizes vairāk pastāvīgās uzturēšanās atļauju kā 2019. gadā. Tas nav pieļaujams. Ja jau šobrīd ir lielas grūtības integrēt tos kas šeit iebraukuši, tad skaitu jāsamazina, nevis jāpalielina. 
Visā garajā dokumentā neatradu, ka būtu rakstīts kā palīdzēt atgriezties un integrēties Latvijā tiem cilvēkiem, kas reiz aizbraukuši strādāt ārpus Latvijas un kuri varētu atgriezties, ja spētu te iejusties ar visām ģimenēm. Viņu bērnu latviešu valodas zināšanas bieži nav labas, un Latvijas kultūras ministrija varētu veidot programmas gan kā tās palīdzēt pilnveidot vēl dzīvojot ārpus Latvijas, gan it īpaši - sistēmu Latvijā kas būtu draudzīga Latvijas pilsoņiem, kam nepieciešama integrācija Latvijas izglītības sistēmā un reālajā dzīvē, kur nez kāpēc praksē joprojām krievu valodas nezināšana ir diskriminējošs faktors! Jebkādai iekļaušanai ir jābūt, rēķinoties, ka te ir Latvija, kur savā starpā būtu jāsarunājas latviski!
 
08.05.2024. 23:39
Viktors Birze - Nacionālā Savienība "Taisnīgums"
Iebilstu paša šāda plāna nepieciešamībai. Latvijai nav jādomā par to kā sveštautiešus piesaistīt  latviešu zemei visādi izdabājot viņiem. Tieši pretēji, Latvijas valsts uzdevums ir rūpēties par latviešu tautas dabisko pieaugumu, kā arī visos veidos veicināt etnisko latviešu proporcionālo pieaugumu valsts iedzīvotāju un pilsoņu kopumā. Jo šī valsts ir radīta tieši dēļ latviešu tautas nevis priekš visiem, kam te labpaticies ierasties. Latvijas valsts tika radīta latviešu tautai un tās funkcija ir kalpot par drošām mājām latviešiem. Sargāt tautas dzīvo spēku, gēnus, identitāti, kultūru, valodu.  Ja šī funkcija netiek pildīta, tad zūd jēga arī valsts pastāvēšanai. Jūsu ministrija un visi tās plāni ir pretēji šīs valsts pastāvēšanas jēgai un līdz ar to uzskatāmi par nelietderīgiem un latviešu tautai kaitīgiem.
08.05.2024. 23:43
Fiziska persona
Uz papīra runājam par, ka vajag veicināt sabiedrību, bet praktiski turpinām PSRS politiku iepludinot imigrantus un turpinot dzēst šīs nācijas pamatus. Divkosība 
09.05.2024. 08:31
Vita Saulīte
Kategoriski iebilstu pret šo projektu pilnībā. Kategorisks nē!
09.05.2024. 09:59
Fiziska persona
Pilnīgi nepiekrītu šim likumprojektam. Latvija 50 gadus tika iznīcināta kā brīva,nacionāla un demokrātiska valsts,tagad tiek piedāvāts tieši tas pats, un baidos,ka ar to pašu mērķi...Mums gluži otrādi jānosaka skaitliski,%tuāli sarkanā robeža sveštautiešu turēšanai valstī, jo tas nav vairs normāli,ka pamattautas-latviešu % sastāvs teju teju būs zem 50%...Resp.,jau tiek pārkāpts jebkāds loģisks samērs,jau tiek iznīcināta valoda,kultūra,demogrāfija. Esmu kategoriski PRET šo !!! Mums jācīnās par tiesībām atteikties no jebkādām sveštautiešu kvotām,kā arī rūpīgāk izvērtēt vīzu un uzturēšanās atļauju piešķiršanu.
09.05.2024. 13:16
Inārs Siņicins
Partija, no kuras ievēlēta Kultūras ministre, ir kreisi liberāla un, kā redzam Rietumeiropā ar līdzīgām partijām, nodarbojas ar valstu suverenitātes graušanu. Latvietība kā nacionāla vērtība ir tikko atguvusies no PSRS laikā veiktā genocīda un pārkrievošanas. KM šo trauslo nacionālo pašapziņu no jauna vēlas iznīcināt ar migrantu iepludināšanu valstī. Katrs solis Eiropas nacionālo valstu graušanā, tai skaitā Latvijā, ir palīdzība Krievijas kā agresorvalsts imperiālistisko tieksmju stiprināšanā.
Nākamais paredzamais KM solis būs noniecināt Latviešu dziesmu un deju svētkus kā tikai un vienīgi latviskus svētkus.
Mēs nedrīkstam ļaut ar svešu naudu un pakalpīgām rokām iznīcināt Latviju kā nacionālu valsti.
09.05.2024. 13:22
Leonīds Krivišs
Latvieši ir ļoti jauki, draudzīgi un saticīgi cilvēki. Tomēr tagad Eiropa saskaras ar agresīvu islāma invāziju. To spilgti iezīmē 2023. gada 7. oktobris, kad Palestīna uzbruka Izraēlai. Un Irānas uzbrukums Izraēlai 2024. gada 14. aprīlī. Izraēla ir ļoti eiropeiska, tehnoloģiski attīstīta, demokrātiska un miermīlīga valsts, kur ievēro cilvēktiesības un cilvēkbrīvības. Taču virknē musulmaņu valstu ir novērojama demokrātijas neesamība, un šo valstu likumdošana ir pakārtota Korānam. Islāms nudien nav miera reliģija, jo vēsturiski tas savu ekspansiju veica caur kariem, caur lieliem cilvēkupuriem. Un sakarā ar karu Izraēlā un to, ka Eiropā dzīvojošie musulmaņi visai kūtri nosoda Palestīnu un Irānu, nākas secināt to, ka tālākā islāma invāzija Eiropā nesola neko labu. Islāma invāzija Eiropai sola vien antisemītismu, nesaticību starp dažādām sociālajām grupām (islāms nežēlīgi nosoda LGBTQ+ kopienu, arī pagānus (politeistus; daudzdievjus)). Eiropa tomēr ir tā zeme, kurā dažāda dzīvesveida, dažādu pārliecību cilvēki var dzīvot harmoniski, netraucējot cits citam dzīvi. Bet ar islāma ienākšanu Eiropā (lielās ekonomisko bēgļu un migrantu masas no musulmaņu valstīm) situācija var manāmi pasliktināties, un demokrātija var kļūt apdraudēta. Daļēji to apliecina nesenie notikumi Zviedrijā Eirovīzijas dziesmu konkursa laikā.
Islāms nav miera reliģija. Kurban Bairam (eng: Kurban Bayram) svētki man kā dabas aizstāvim ir nepieņemami. 
10.05.2024. 22:10
Leonīds Krivišs
Es esmu lepns par latviešu tautas sakrālo, kultūrvēsturisko mantojumu. Es esmu lepns, ka latviešiem ir dievturība un Latvju Dievi. Mūsu tauta ir bagāta.
Šajos sarežģītajos laikos ir svarīgi šo sentēvu pagānisko mantojumu nosargāt un kopt, lai tas būtu pieejams arī nākamajām paaudzēm. Daudz ko var iedvesmoties no citām Eiropas tautām. Piemēram, no islandiešiem, kuri kopj savu sakrālo mantojumu un praktizē asatru neopagānisko ticību (eng: Asatru; Heathenry). https://asatru.is/ Vai, piemēram, no grieķiem, kas nekautrējas no senču pagānisma un piekopj to neopagāniskās ticības – hellēnisma (eng: Hellenism) - veidā. https://www.ysee.gr/
Eiropas tautām arī šajos globalizācijas laikos ir jāmāk saglabāt savu vietējo kultūru. Jo katrai tautai savā dzimtajā zemītē ir tiesības uz savu vietējo kultūru. Tās ir dabas dotas. Un šīs tiesības ir svētas un neaizskaramas. 
10.05.2024. 22:15
Fiziska persona
Neskaitot visu minēto augstāk redzamajos komentāros, sadaļa "Detalizēts aprēķins plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamajam papildu finansējumam" izskatās pēc nekonkrētas, mākslīgas NVO barotnes ar neizmērāmu darbu un rezultātiem. Piemēram, "Iedzīvotāju sadarbības stiprināšanai kopienās 2025.gadā un turpmāk ik gadu nepieciešami 110 000 euro, atbalstot vismaz 25 projektus gadā" - kāpēc 25? Kāpēc ne 15 vai 50? Kādus projektus? Kāds būs pienesums no tām "domnīcām"? Kā izmērīsim? "Atbalstītas vismaz 10 NVO" - ko darīt, ja, piemēram, tās pat nav 10it? Ātri nodibināt, lai būtu? Te ir darbs Valsts kontrolei un KNAB jāizvērtē kāda saistība autoriem ar tām NVO, cik tur ir personīgas pazīšanās, ieinteresētības utt. Jānoskaidro vai tā ir nolaidība aiz muļķības vai noziedzīga izsaimniekošana. Kā arī jāsāk ar A.Loginas, Šaicānes, Jekeles, Vilsones un Arndetes-Kokares atlaišanu. Un tad var mēģināt vēlreiz.
13.05.2024. 04:00
Fiziska persona
"Socioloģisko pētījumu daudzveidīgie dati rosina domāt, ka daļai Latvijas sabiedrības nav pilnībā izveidojusies izpratne par Eiropas vērtībām un demokrātiju, kā arī to sasaisti ar savu dzīvi un savām pašrealizācijas iespējām." - man šie dati rosina domāt, ka tā sauktās "Eiropas vērtības" nevienā momentā nenozīmē, ka tās 100% pārklājās ar Latvijas vērtībām, jo rēķini kā vien vēlies, bet tas ir kaut kāds vidējais uzskaitījums, bet katra nācija ir ar savu kultūru, vēsturi un īpatnībām. Respektīvi, mēs tās saprotam - vienkārši nepieņemam pilnībā un veidos, jo mēs neesam tādi. Ļoti vienkārši un loģiski. Savukārt, šajā sacerējumā vairākkārt tiek lietota šķība demokrātijas interpretācija - mēs pavisam demokrātiski tās nepieņemam. Lai mums tās uzspiestu ir nepieciešams ignorēt demokrātiju kā to vairākos aspektos ir paveikusi šobrīd pie varas esošā koalīcija. Kā arī nav precīzi saukt tās par Eiropas vērtībām, tas ir relatīvi nekonkrēts vērtību uzskaitījums, par kuru pirms kāda laika vienojās ES birokrāti. Nospiedošs vairākums Eiropas un pat ES iedzīvotāju to dokumentu nekad nav lasījuši un nemaz nav informēti, kas tajā ir rakstīts. Un katra ES valsts tos uzskaitījumu interpretē nedaudz pa savam. Latvija nav izņēmums. Tā kā pēc būtības, šeit tiek pārmests, ka Latvija tās neinterpretē 1:1 tieši tāpat kā dažas Rietumeiropas valstis - bet nav nekāda loģiska pamatojuma kāpēc mums būtu jāatsakās no savas kultūras un identitātes un jākļūst par to valstu kloniem.
13.05.2024. 04:58
Fiziska persona
Arī vēl viens milzu risks, kuru "Eiropas vērtību" sludinātāji neapzinās - ja Latviju noklonē 1:1 kā "pareizās un īstās" Eiropas valstis, tas pēc būtības ir Latvijas nāves spriedums. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tajā gadījumā, ja Latvijā itin viss ir "kā Eiropā", mūsu konkurētspēja katostrofāli samazinās, jo citās Eiropas daļās ir siltāks un lielākas algas. Respektīvi, nav grūti paredzēt nākošos emigrācijas viļņus. Finālā latvieši dzīvos Spānijā un Itālijā, bet Latvijā dzīvos krievi, uzbeki un tadžiki (viss trio ir ar leģendāru reputāciju neintegrēties). Un gan jau latvieši sanāks kopā padziedāt šad un tad. Kādu laiku. Pēc tam šahs un mats. Latvijai ir tikai viens dzīvotspējīgs scenārijs - saglabāt savu kultūru, identitāti, daudz nesaspringt, ko par to domā "Eiropa", bet "saliedēt" ar maigu un maksimāli nemanāmu asimilāciju.
13.05.2024. 05:14
Fiziska persona
Esmu pilnigi un absolūti pret, jo jebkāda jaunas imigrācijas paplašināšana Latvijā ir nepieļaujama.  Trešo valstu pilsoņi lai dzīvo, strādā un ceļ savas valsts labklājību nevis parazitē uz mītnes valsts pabalstiem nesniedzot nekādu pievienoto vērtību un cieņu valstij, kurà tiek izmitināti. 
Latvijas valsts izveidošanas mērķis ir nodrošināt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu cauri laikiem. Imigrantu kultūra, ticība neatbilst Latvijas tradicionālajām vērtībām. 


13.05.2024. 14:52
Fiziska persona
Lasu un kategoriski nepieņemu:
“Ar darbībām integrācijas uzlabošanai plānots palielināt trešo valstu pilsoņu, kuri pirmreizēji ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, īpatsvaru no 1,1% 2019. gadā līdz 2.2% 2027.gadā.”

Tātad runa ir par būtisku, plānotu imigrantu skaita pieaugumu Latvijā. Ironiski, ka šis mērķis ierakstīts sadaļā par integrāciju, lai gan svešas kultūras iedzīvotāju pieaugums nozīmētu tieši pretējo: sabiedrības sašķeltību un drošības stāvokļa pasliktināšanos. Eiropas valstu pieredze liecina, ka ārvalstnieku masveida integrācija nestrādā pat valstīs, kurās pamattautai ir ievērojami lielāks īpatsvars nekā Latvijā. Mūsu zeme okupācijas rezultātā jau piedzīvojusi katastrofālu pamattautas īpatsvara sarukumu, līdz ar to šādi eksperimenti būtu klajā pretrunā latviskas un vienotas sabiedrības mērķim.

Uzskatu, ka jebkāda jaunas imigrācijas paplašināšana Latvijā ir nepieļaujama. Latvijas valsts izveidošanas mērķis ir nodrošināt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu cauri laikiem.

Pieprasu svītrot šo punktu no dokumenta projekta!
13.05.2024. 18:53
Fiziska persona
Kopējais viedoklis- jānosaka konkrētas atsevišķas prioritātes - piem., šobrīd - latviešu valodas apguve un lietošanas popularizēšana un ieviešana ikdienā, kā arī Latvijas vēstures, mākslas, kultūras popularizēšana  - līdz ar to virzīt visus līdzekļus konkrētai jomai, neizšķiežot to daudziem dažādiem sīkumiem  un nevienā jomā nesasniedzot būtisku izrāvienu un būtiskus mērķus, bet uzturēt pie dzīvīvas dažādas organizācijas.
Izsaku savus priekšlikumus attiecībā uz "IV Pasākumi mērķu sasniegšanai":
1.2.4. noteikt konkrētu rezultatīvos rādītājus aktivitātei "Palielinājies saturs latviešu valodā īpatsvars plāssaziņas līdzekļos", šobrīd vispārīgs deklaratīvs neizmērāms rezultāts, tāpēc jānosaka konkrēti - par 60% palielināies TV prohrammu skaits, kas notiek latviešu valodā un 100% subtitriem latviešu valodā.
1.3.1. "Katru gadu organizēti vismaz divi pasākumi par komunistiskā režīma īstenotajām represijā.." -šādus pasākumus jāorganizē ne tikai KM, bet arī nevalstiskajām organizācijām un mazākumtautību biedrībām.
1.3.3. rezultatīvo rādītāju papildināt ar to, ka "katru gadu nodrošinātas vismaz 12 publikācijas par vēstures faktiem.." Publikācijām jābūt tulkotām mazākumtautību valodās un publicētām viņu presē vai medijos.
2.1.3. - svarīgāk - Latvijas vēstures kā atsevišķa mācību priekšmeta ieviešana. Latvijas vēstures nezināšana rada vēlāk daudz pārpratumu un nespēju integrēties
2.1.1.,  2.1.4., 2.1.5. - lieka naudas izšķiešana - koncentrēties uz būtiskāko
2.2. - ļoti skurpulozi vērtēt NVO atbalsta pasākumus - tiem jābūt tikai atbilstoši strikti noteiktajām, galvenajiem darbības virzieniem- obligāti- latviešu valodas apguve, Latvijas vēstures, kultūras apguve.
2.3. pētījumos jāiekļauj informācijas iegūšana un monitorēšana par to, kā, cik bieži un kēpēc tiek vai netiek lietota valsts valoda.
3.1.2.- papildināt - ne tikai trešo valstu pamattiesību īstenošana, bet papildināt - trešo valstu pienākumu ievērošanu.
14.05.2024. 10:20
Klāss Vāvere
Uzskatu, ka sadaļas "IV Pasākumi mērķa sasniegšanai " 3. trešais punkts (Rīcības virziens – Integrācija; Trešo valstu pilsoņi, kas pirmreizēji ieguvuši PUA, īpatsvars gadā, PMLP (2019.g. 1,1% > 2027.g. 2,2%)) ir pretrunā ne vien ar Plāna deklarētajiem mērķiem, bet arī ar Latvijas Republikas Satversmi, tādēļ nav apspriežams un nekādā gadījumā ne akceptējams.
 
15.05.2024. 21:15
Pāvels Jurs
Sveicināti!

Aicinu attīstības plānā lietot zinātniski pamatotu terminoloģijas izklāstu, atspoguļojot pamatjēdzienu būtību - zemāk tiek piedāvāts pamatjēdzienu skaidrojums. Avots: Jurs, P., & Samuseviča, A. (2020). PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA: jauniešu potenciāls. Monogrāfija. Liepāja: Liepājas Universitātes izdevniecība LiePA

Cieņā - profesors, Dr.paed. Pāvels Jurs

-------------------------------------------------------------------
Pilsonisko kompetenci raksturo: (I) zināšanas – galvenokārt par demokrātijas būtību, cilvēktiesību jautājumiem, politisko sistēmu un tās izpausmi visplašākajā kontekstā, par pilsoniskās līdzdalības iespējām un par savas valsts vēsturi, kas ir neatņemama identitātes veidošanās sastāvdaļa; (II) prasmes piedalīties lēmumu pieņemšanā un citās pilsoniskās līdzdalības izpausmēs, sadarbojoties ar citiem un argumentēti aizstāvot savu un citu viedokli; (III) pilsoniski atbildīga attieksme, vērtību izpratne, cienot un atzīstot citu cilvēku politiskos, sociālekonomiskos, reliģiozos un etniskos uzskatus.
-------------------------------------------------------------------

Pilsoniskā līdzdalība ir individuāla vai grupas iesaistīšanās dažādu institūciju, organizāciju darbībā kādas sabiedrības problēmas risināšanā demokrātiskā ceļā, kas aptver indivīda izvēli un rīcību uz dzīvi labākā sabiedrībā. Ar pilsoniskās līdzdalības starpniecību tiek apmierinātas cilvēka vēlmes un vajadzības, tādējādi cilvēks var pašrealizēties. Cilvēkam, izmantojot daudzveidīgās pilsoniskās līdzdalības formas, ir iespēja pierādīt, apliecināt sevi, īstenot savas ieceres, pielietot gūto dzīves pieredzi un zināšanas kāda konkrētā mērķa sasniegšanai kopīgam, līdz ar to arī individuālam un savas ģimenes, labumam. Ar pilsoniskās līdzdalības starpniecību cilvēks apzinās savu nozīmi vietējās sabiedrības regulējošos procesos, kā arī savas valsts attīstības norisēs kā līdzatbildīgs pilsonis.
-------------------------------------------------------------------

Pilsonisko līdzdalību var raksturot kā sabiedrības indivīda motivētu iesaistīšanos pieejamo resursu ietvaros politiskajos, sociālekono-miskajos un kultūras procesos vietējā, reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī, lai demokrātiskā veidā mērķtiecīgi risinātu kopīgus sabiedrībā pastāvošus izaicinājumus, ietekmēt sabiedrisko kārtību, uzlabot dzīves kvalitāti, tādējādi pašrealizējot savu pilsonisko pozīciju.
-------------------------------------------------------------------

Jauniešu pilsoniskā līdzdalība ir process un reizē mērķtiecīgas un apzinātas darbības rezultāts, kurā ir iespējams jauniešiem realizēt savu pilsonisko pozīciju, apmierināt savas sociālās un emocionālās vajadzības, sniedzot ieguldījumu gan savas personības pilnveidē, gan sekmējot vietējās sabiedrības izaugsmi, pašrealizējot sevi kā pilsoniski atbildīgu valsts pilsoni.
16.05.2024. 17:19
Tatjana Dmitrijeva
Demokrātija ir viena no tām vispārcilvēcīgajām vērtībām, ar kuru mūsdienu Latvija var lepoties. Latvieši spēja pārvarēt padomju okupāciju, ko pret Latvijas Republiku īstenoja Padomju Krievija teju 50 gadu garumā. Tas nenācās viegli. Tomēr latvieši spēja izcīnīt savu brīvību un uzvarēt totalitārismu, ko te bija ieviesusi padomju okupācijas vara.
Laikam ritot, parādās jaunas problēmas. Islāma invāzija ir viena no 21. gadsimta Eiropas problēmām. Islāmticīgajā pasaules daļā demokrātijas praktiski nav, lielākā vai mazākā mērā likumdošana šajās valstīs ir pakārtota Korānam. Daļā islāmticīgo valstu ir totalitāra diktatūra ar teokrātijas ievirzi. Un ekonomiskie bēgļi un migranti no musulmaņu valstīm mēģina uzspiest Eiropai savas vērtības, savu pasaules redzējumu. Un islāmisms nav demokrātisks un tendēts uz plurālismu. Eirovīzijas dziesmu konkurss 2024 šo problēmu labi izgaismoja.
Malmē (Zviedrijā) aizvadītajā nedēļā notika nelāgi notikumi. Eirovīzijas dziesmu konkursa dalībnieci no Izraēlas pūlis izsvilpa, ķengāja. Tālāk sekoja Palestīnas atbalstītāju rīkotās nekārtības, dedzināja pat dūmu sveces. Arī Grēta Tūnberga tur bija. Viņa droši vien aizmirsa, ka ir dabas aizstāve un ka Palestīnu kontrolē teroristi, totalitāra sekta «Hamās». Un dzīvnieku rituālā upurēšana (nogalināšana) palestīniešiem esot norma. Jo islāmā ir Kurban Bairam (eng: Kurban Bayram) svētki. Vārdu sakot, tumsonība.
https://www.youtube.com/watch?v=Rmi9WUq7_6I (Eurovision: Greta Thunberg joins thousands in pro-Palestine protest before final) https://www.theguardian.com/world/video/2024/may/12/eurovision-greta-thunberg-joins-thousands-in-pro-palestine-protest-before-final-video
Antisemītismam Eiropā nav vietas. Pēc savas dabas eiropieši nav antisemīti. Toties liels skaits musulmaņu ir antisemīti, lai gan kristietība un islāms izauga no jūdaisma.
Nedrīkst pieļaut Eiropas islamizāciju un arabizāciju. Eiropas tautām ir savi Dievi un Dievietes, un vecās Eiropas politeiskās reliģijas. Eiropa var būt demokrātiska un plurāla arī bez islāma. Islāms Eiropai ir kaitīgs. 
16.05.2024. 20:20
Tatjana Dmitrijeva
Saules mūžu Latvijai! Un lai Latvju Dievi – Pērkons, Laima, Māra – sargā Latviju no ļauna! 
16.05.2024. 20:22
Dmitrijs Dmitrijevs
Esmu laimīgs dzīvot Latvijā. Un es vēlos, lai Latvija būtu brīva un demokrātiska valsts arī turpmāk. Lai Latvju Dievi ir ar Latviju! 
16.05.2024. 20:31
Artūrs Butāns - 14.Saeimas deputāts(Nacionālā apvienība)
Iebildumi:
1. Nelietot jēdzienu "krievvalodīgie", kas ir Vladimira Putina radīts naratīvs, ar nolūku pārkrievot citas mazākumtautības(ukraiņus, baltkrievus, gruzīnus u.c., lai tie nevarētu attīstīt savu mazākumtautību valodu). To vairākkārt arī Saeimas komisiju sēdēs ir apliecinājuši arī stratēģiskās komunikācijas eksperti no dažādām valsts iestādēm.
2. Sadaļā par 3.valstu pilsoņiem, kas pirmreizēji ieguvuši PUA, īpatsvars gadā, PMLP (2019.g. 1,1% > 2027.g. 2,2%)) ir pretrunā ar Plānā deklarētajiem mērķiem, Latvijas Republikas Satversmi un nacionālo drošību, jo cita starpā stimulē un veicina agresorvalsts pilsoņu atrašanos Latvijas teritorijā. Vienīgais izņēmums var būt ES vai NATO kandidātvalstis.
3. Politiski motivētu Krievijas(agresorsvalsts) pilsoņu imigrācija Latvijā ir pretrunā ar Plānā deklarētajiem mērķiem un nebūtu nedz veicināma, nedz attiecināma uz kādu īpašu pieeju vai pasākumiem šo personu integrēšanā Latvijā.

Priekšlikumi:
1. Jāsekmē ES pilsoņu un Latvijas diasporas iekļaušanās Latvijas darba tirgū, izskaužot diskriminējošo šķērsli par krievu valodas zināšanu prasību. 
2. Lai veicinātu Ukrainas civiliedzīvotāju integrāciju Latvijā, ir turpināms izņēmums Ukrainas civiliedzīvotājiem iekļauties darba tirgū ar nepietiekamām valsts valodas zināšanām, vienlaikus nosakot prasību, ka šāds izņēmums pieļaujams tikai tad, ja Ukrainas civiliedzīvotājs ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc ierašanās Latvijā ir oficiāli uzsācis valsts valodas apguvi.  
3. KM un SIF atbalstītie pasākumiem un informācijai Ukrainas civiliedzīvotājiem jābūt latviešu, angļu vai ukraiņu valodā. Krievijas (agresorvalsts) valodas lietošana saziņā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem nav pieļaujama.
17.05.2024. 15:50
Linards Deidulis - Privātpersona
Pievēršu uzmanību, ka "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāna 2024.-2027. gadam" projektā (turpmāk - "Plāna projekts") nav pietiekami apūkota kopsaiste ar jautājumiem, kuri atspoguļoti "Nacionālās drošības koncepcijā 2023" (OP numurs: 2023/189.1): 
"Iekšējo drošību ietekmē arī demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās, augstais nabadzības līmenis un sabiedrības ienākumu nevienlīdzība, kā arī izglītības kvalitāte. Depopulācija, kas pārskatāmā nākotnē ir nenovēršama, kā arī iedzīvotāju novecošana radīs pieaugošu spiedienu pret valsts pārvaldi kopumā, vājinot tās spēju nodrošināt sabiedrības funkciju kvalitatīvu izpildi visā valsts teritorijā. Tas uzturēs paaugstinātu neapmierinātību sabiedrībā ar valsts pārvaldes nepietiekamo kapacitāti un darba kvalitāti, un ilgtermiņā turpinās veicināt iedzīvotāju neuzticību valsts varai. Darbaspēka resursa sašaurināšanās un pieaugoša konkurence par darbiniekiem skars visus valsts pārvaldes sektorus. Nacionālās drošības kontekstā pieaugs izaicinājumi personāla rekrutēšanai aizsardzības, iekšējās drošības un tieslietu sektoros". 
Tāpat Plāna projektā nav ietverta  kopsaiste ar jautājumiem kuri aplūkoti "Valsts policijas attīstības koncepcijā" (OP numurs: 2016/69.4) saistībā ar imigrācijas riskiem. 
Ja "Nacionālās drošības koncepcijas 2023"  raksturotajā situācijā īstenojās "Plāna projekta" prognoze par trešo valstu pilsoņi, kas pirmreizēji ieguvuši PUA, ievērojamu pieaugumu, Plāna projektu nepieciešams būtiski papildinat, ietverot arī detalizētu drošības risku izvērtējumu, kurš saistīts ar trešo valstu pilsoņu skaita pieaugumu Latvijā, analizējot attiecīgo Rietumeiropas valstu pieredzi (nedraudzīgu valstu izlūkdienestu pārstāvju infiltrācija, terorisma draudu potenciāla pieaugums, iespējamo starptautiskās organizētās noziedzības grupējumu attīstību, cilvēktirdzniecības risku pieaugums, etnisko anklāvu izveide atsevišķās teritorijās). 
Attiecīgi Plāna projekta 4. sadaļā "Pasākumi mērķa sasniegšanai" ir jāizstrādā un jāietver pasākumu kopums, kurš saistīts ar  visu attiecīgo Latvijas Republikas iestāžu kapacitātes stiprināšanu un preventatīvo darbību minēto risku minimizācijā (pirmām kārtām - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts policija, Zemessardze, Valsts drošības dienests), šajā nolūkā plānojot pasākumus, kuri uzlabotu minēto iestāžu darbinieku kompetenci, tehnisko nodrošinājumu, risinātu darbinieku deficīta problēmas, kā arī izveidotu mehānismus sabiedrības iesaistei (pašvaldības, NVO) minēto iestāžu atbalstam. 
19.05.2024. 10:27
Ina Druviete - Augstskolu mācībspēki un pētnieki, valodas politikas speciālisti
Izvērstajā dokumentā pārāk maza vieta atvēlēta valsts valodai kā sabiedrības saliedētības pamatam. Ievaddaļā gan pamatoti norādīts, ka iepriekšējos programmatiskajos dokumentos "var pamanīt nekonsekvenci starp izvērsto pasākumu klāstu, kas orientējas uz valstiskuma apziņas, piederības un sociālās atmiņas uzdevumiem, un latviešu valodas stiprināšanu", bet jaunā plāna projekts atkārto šo pašu kļūdu. Sadaļā 1.2. situācijas raksturojums orientēts uz statistiskiem rādītājiem, kā arī "valodas stiprināšana" uz latviešu valodas apguvi, bet nepieminēts palicis īpaši svarīgais lingvistiskās attieksmes veidošanas aspekts, kas plaši iztirzāts Latvijas sociolingvistu publikācijās (kaut vai kolektīvajā monogrāfijā "Latviešu lingvistiskā attieksme: vērtības, pārliecība, prakse". Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021). Nav saprotams, kāpēc par autoritatīvāko informācijas un ieteikumu avotu uzskatīti vienas "Providus" konferences materiāli, nevis Latviešu valodas aģentūras regulāri veiktais sociolingvistiskās situācijas monitorings, kas ietver arī zinātniski pamatotas rekomendācijas.
Dokumentā nav ietverta skaidra virzība uz paralēllingvisma novēršanu informatīvajā telpā, it īpaši plašsaziņas līdzekļos. Saistībā ar pašreiz aktualizēto EP priekšvēlēšanu debašu krievu valodā neatbilstību Satversmei, oficiāloi valodu hierarhiju un latviešu lingvistiskajām cilvēktiesībām atbilstošo principu savā valstī vienmēr un visur runāt valsts valodā, atzinīgi vērtējams 19. lpp. ietvertais secinājums "Latvijas informatīvās telpas drošības pamatā ir stipri Latvijas vietējie mediji un kvalitatīvs vietējais saturs valsts valodā. Tieši vietējais saturs valsts valodā veido jebkuras valsts informatīvās telpas mugurkaulu, tajā skaitā veido sabiedrības izpratni par procesiem pasaulē, saglabā mantojumu nākamajām paaudzēm, uztur dzīvu valsts kultūrtelpu un veicina valsts valodas attīstību. Svarīgi veikt pasākumus valsts atbalsta nodrošināšanai kvalitatīva satura veidošanai latviešu valodā, tostarp uzrunājot valsts valodā arī Latvijā dzīvojošos mazākumtautību iedzīvotājus, tādējādi veicinot sabiedrības saliedēšanu uz valsts valodas pamata". Tomēr uzdevumos šī tēze nav izvērsta. Kopumā 1.2. sadaļu diemžēl var atzīt par deklaratīvu un nepilnīgu. Latviešu valodas institūta Sociolingvistikas daļas pētnieki labprāt sadarbotos ar Kultūras ministriju šī plāna uzlabošanai.
19.05.2024. 15:06
Latvijas Republikas pilsonis
Sveicināti, kategoriski iebilstu pret trešo valstu pilsoņu skaita palielināšanu Latvijā un līdz ar to - iebilstu pret jebkādiem tiesību aktiem (arī šo),kas paredz tiešu vai netiešu šāda veida personu skaita pieauguma / vai iedzīvošanās veicināšanu. Vispirms ir jāatrisina jautājums ar pamatnācijas saglabāšanu - mums uz abām kājām klibo medicīnas pakalpojumi (t.s.k. vēža diagnosticēšana un ārstēšana), infrastruktūra reģionos (transports, izglītība), caurumaina valsts robeža (kur Progresīvo partijas piekritēji izpalīdz Krievijai tās hibrīdkarā un velk pāri robežai trešo valstu pilsoņus), un citi piemēri, kā piemēŗam, Kutūras ministrijas uzsāktā Latvijas vēstures un kultūras mantojuma iznīcināšana (vēlme pārskatīt Dziesmu svētkus un bijušās "čekas"  ēkas pārdošana). 
 
19.05.2024. 22:30
Fiziska persona
1. Par jēdziena "nacionālās identitātes" lietošanu dokumentā. Nekur nav norādīts, ka runa ietu par latviešu nacionālās identitātes stiprināšanu. Vai varbūt runāts tiek par kādu citu nacionālo identitāšu stiprināšanu? Lūdzu norādīt precīzi un nepārprotami, jo Latvija ir nacionāla valsts un stiprināt šeit var tikai latviešu nacionālo identitāti. 
2. Saprotu, ka jēdziens "iekļaujošs" ir ļoti moderns un imigrantiem noteikti šķiet dikti labskanīgs (izklausās pēc reklāmas), jo noņem no viņiem PIENĀKUMU iekļauties Latvijas valstī. Pēc būtības tas uzliek pienākumu tikai uzņemošai nācijai (latviešiem): iekļaut iebraucējus neskatoties uz viņu nolūkiem (varbūt pat ļaunprātīgiem). Mēs vēl arvien netiekam galā ar sekām, ko sagādā Latvijas teritorijā ievestie imigranti-kolonisti no padomju okupācijas laikiem un nenotikušās deokupācijas sekām. Priekšlikums: izmainīt tekstā šo skatu punktu un norādīt pienākumus IEKĻAUTIES iebraucējiem, arī valodas kontekstā. Izveidot sistēmu, kurā imigranti saņem informāciju par saviem pienākumiem pret valsti un latviešu nāciju, kā arī norādīt instrumentus par to, kā tiks monitorēts, kontrolēts un ATSKAITĪSIES SABIEDRĪBAI par iebraucēju skaitu (pa grupām PUA, TUA un valstspiederību) viņu iekļaušanos un integrēšanos: noziedzības līmeni, valsts valodas prasmēm un lietojumu.
3. Priekšlikums: nepieciešams izglītībā Studiju programmās, kurās studē iebraucēji no citām valstīm, norādīt obligātu latviešu valoda apguvi studiju ietvaros nodrošinot lekcijas vairāku gadu garumā (nevis kā tagad, vienu semestri) un iespējams pat pēdējā mācību gadā kādu studiju priekšmetu vadīt latviešu valodā. Tas ļautu iekļauties Latvijā pēc studiju beigām tiem, kas izlems palikt strādāt un arī tiem, kas strādā paralēli studijām. Citādi šie iebraucēju uz doto momentu tikai palielina latviešu valodas izspiešanu no publiskās saziņas telpas. 
 
20.05.2024. 14:31
Līna Austra Putāne - Latvijas Pilsoniskā alianse
Latvijas Pilsoniskā alianse saskaņo Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu 2024.-2027. gadam bez priekšlikumiem vai iebildumiem. 
20.05.2024. 17:54
Fiziska persona
Ierosinājumi latviešu valodas stiprināšanai 1.2.punktā: latviešu valodas apmācībai nepieciešams izveidot ne tikai aplikāciju, bet arī mājas lapu ar valodas kursiem video, uzdevumu, testu formātā, ko par brīvu varētu izmantot jebkurš interesents patstāvīgi. Arī sabiedriskie medijiem LTV7 un LR4 vajadzētu veidot latviešu valodas mācību saturu priekš savas auditorijas. Tas ļautu cittautiešiem pakāpeniski pārslēgties uz latviešu valodu informatīvajā telpā un plūstoši sagatavoties pārejai uz valsts valodu sabiedriskos medijos. Šis arī kaut nedaudz attaisnotu šo okupācijas valodā funkcionējošo mediju bezkaunīgo, sabiedrību šķeļošo šī brīža eksistenci.
Pilnībā iebilstu pret 2.1.punktā PROVIDUS priekšlikumā 1) minēto par valodu lūdzu nomainīt no ”tajā valodā, kādā šis informācijas līdzeklis strādā” uz ”valsts valodā”. Nav pieļaujama tālāka Latvijas rusifikācija.
Latviešu valodas stiprināšanai pats galvenais ir radīt tādu vidi (arī ar ierobežojumiem), kurā bez valsts valodas iztikt nevar, jo tā būtu augstākā motivācija tās apgūšanai, praktizēšanai un piederības sajūtas Latvijai veidošanai. Arī TUA, PUA, darba atļaujas kritērijus jāizvērtē un jāsasaista ar valsts valodas prasmju eksāmenu kārtošanu. Latvieši lielajās pilsētās, kur parasti paliek imigranti, ir pārāk mazskaitlīgi (faktiski minoritātes), lai dabiskā veidā radītu latvisku vidi.
Jānem arī vērā fakts, ka mēs Latvijā nevaram pārņemt tādu valstu pieredzi, kuras nav bijušas vardarbīgi okupētas un pēc tam vēl atstāti masveidīgi ievestie, lielas daļas Latvijas neatkarību  neatbalstošie kolonistu pēcteči. Viņi tika un arī nākotnē tiks izmantoti, lai noskaņotu pret latviešiem kā pamatnāciju un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tādejādi turpinot rusifikāciju krievijas hibrīdkarā ietekmē. Ir nepieciešams apzināt nelikvidētās okupācijas sekas un ņemt tās vēra visos sabiedrisko procesu vērtēšanas un plānošanas dokumentos, arī šajos.
 
20.05.2024. 19:16
Fiziska persona
Ierosinājums 1.3 punktā: uzsvērt kopīgas vēstures izpratnes veidošanas nozīmi skolās! Tajās ir nopietni, detalizēti un saistoši jāmāca par Latvijas vēsturi, atvēlot tam pietiekami daudz mācību stundas. Arī izpratnei par demokrātisko procesu un tās priekšrocībām (2.punkts) ir jāuzsver skolu izglītības  nozīme. Lai jaunā paaudze izprastu demokrātijas priekšrocības un politiski populisti tai nevar ”pārdot” autoritārisma idejas, vēstures macības kontekstā ir nepieciešama detalizēta apmācība, diskusija, pieredzes stāsti par represīvajam metodēm kādas tika izmantotas padomju okupācijas laikā un citās diktatūrās.
Parasti, tad, kad cilvēkam ir brīvība, viņš to nenovērtē, jo uztver kā pašsaprotamu. Svarīgi jaunajai paaudzei saprast, ka izvēles brīvība un demokrātija nav pati par sevi saprotama lieta un, ka to var viegli zaudēt, ja nepiedalās demokrātiskajos procesos. Esmu pamanījusi šādu problēmu jaunajā paaudzē sev apkārt: viņi nepiedalās, jo nesaprot ko var zaudēt.
 
20.05.2024. 19:30
Fiziska persona
Iebilstu pret 3.1. punktā 2) minēto par informācijas sniegšanu dažādās imigrantu valodā. Arī citur, kur tiek integrācijai piedāvāts lietot imigrantu (mazākumtautību) valodas, jo tas nekādi neveicinās iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un veicinās tikai atsvešinātības sajūtu no latviešu nācijas, kas ir valsts pamats.
Iebilstu pret TUA un PUA izsniegšanas pieaugumu. Jātiek galā jau ar esošajiem iebraucējiem, arī no padomju okupācijas laikiem. Lūdzu paredzēt pasākumu plānā uzdevumu: izstrādāt regulējumu iebraucēju izraidīšanai no valsts par pārkāpumiem, kriminālām aktivitātēm, darbībām kas vērstas pret Latvijas valsti, sadarbību ar naidīgiem režīmiem vai terorismu atbalstošām valstīm, spiegošanu. Tas ir būtiski saliedētas sabiedrības veidošanai un drošībai. Latvijas ekonomikai, ņemot vērā MI un robotikas attīstību nevajadzēs jaunu apšaubāmas kvalitātes un sociālo spriedzi palielinošu darbaspēku. Piekrītu, ka jārestrukturizē ekonomika, jāsamazina valsts pārvaldē nodarbināto skaits un bezdarbs arī mums vēl pietiek. Labāk domājam kā Latgales un citu reģionu iedzīvotājus iesaistīt darba tirgū, piemēram attālinātajos darbos. Tam būs arī pozitīvs iespaids uz lauku apdzīvotību, ienākumiem un sociālo situāciju tajos. 
Ieteikumi dokumentā fokusēties uz:
Pasākumiem latviešu diskriminācijas izskaušanai Latvijas darba tirgū, lai novērstu latviešu izbraukšanu no valsts un veicinātu latviešu reemigrāciju. Citādi bez pazemojošās krievu valodas prasmēm Latvijas pamatnācijai ir lielas grūtības atrast darbu un stipri ierobežota izvēle darba tirgū. Nevar būt saliedēta sabiedrība, ja tiek diskriminēta Latvijas pamattauta, kurai nav citas valsts, kur dzīvot, augt un attīstīties kā tautai.
Tāpat lūdzu ierakstīt dokumentā pasākumus krievu valodas lingvistiskās agresijas apkarošanai publiskajā telpā, palielinot sodus par valsts valodas pārkāpumiem. Nepieciešama arī visu normatīvu pārskatīšanu, izslēdzot iespēju ļaunprātīgi nelietot valsts valodu. Nepieciešams pie kontrolējamiem monitoringa rādītājiem pievienot regulāru (ikgadēju) latviešu diskriminācijas un valsts valodas faktiskā lietojuma, pašpietiekamības novērtējumu.
20.05.2024. 21:31
"Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija"
“Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāna  2024.–2027.gadam” projektā, un galvenais situācijas izpētē, nav ņemts vērā apstāklis, kas Latviju būtiski atšķir no vairuma Eiropas Savienības valstu, - ka Latvija vēl nav pārvarējusi PSRS rusifikācijas un tautu sajaukšanas politikas sekas. Trešo valstu ieceļotāju pieaugums ir drauds pamatnācijas pastāvēšanai.
Latvijas skolās ir nepietiekama un nesistēmiska latviešu tradicionālās kultūras mācība, kas ir riska faktors savas kultūras zaudēšanai, palielinoties imigrācijai. Ir nepietiekami latviešu tradicionālo kultūru apgūt tikai ārpusklašu izglītībā vai kultūras centros. Savukārt Āzijas valstu imigrantiem ir ļoti spēcīgas savas tautas un savas reliģijas tradīcijas.
Latvijas drošības dienestiem nav kapacitātes trešo valstu pilsoņu pieplūdumam.
 
20.05.2024. 21:41