Anotācija (ex-ante)

21-TA-1427: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
    [1] Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. pants.
    [2] Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 31.2 pants.
    [3] Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta ceturtā daļa; Darba likuma 138. panta pirmā daļa.
    [4] Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 10. punkts un 10.11. apakšpunkts.
[10. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes un Muitas pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kā arī pašvaldības policijas darbiniekiem un Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles inspektoriem nosaka piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes. Piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību attiecībā uz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm nosaka iekšlietu ministrs, attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienestu – finanšu ministrs, bet attiecībā uz Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles inspektoriem – zemkopības ministrs. Piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību attiecībā uz pašvaldības policijas darbiniekiem nosaka attiecīgās pašvaldības dome. Ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
10.1 Ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta ceturto daļu, Darba likuma 67. pantu un 138. panta pirmo daļu, izdevumus, kas saistīti ar piemaksām par nakts darbu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri iesaistīti virsstundu darbā (dienesta pienākumu izpildē virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika) no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, segt no:
10.1 1. valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" – Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm;]
    [5] Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumi Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 879 481 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar piemaksām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (Valsts policija, Valsts policijas koledža, Valsts robežsardze) amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim, kā arī piemaksām par nakts darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumam Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums Nr. 720) Latvijā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību.
Lai nodrošinātu COVID-19 izplatīšanās ierobežošanu, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu: Valsts policijas, Valsts policijas koledžas un Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersonas) veica dienesta pienākumus paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu laika periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim (arī pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas tika veikti drošības pasākumi COVID-19 izplatīšanās ierobežošanā). 
Valsts policijas amatpersonas nodrošināja:
1. kontroles pasākumus (tiešā saskarē) par komersantu pienākumu izpildīšanu objektos, sabiedrībai publiski pieejamās telpās, svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumos (tai skaitā naktsklubos, diskotēkās), vietās, kur notiek sapulces, gājieni un piketi (atbilstoši likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām), reliģiskas darbības, kas veicamas pulcējoties;
2. reaģēšanu uz izsaukumiem par karantīnas vai pašizolācijas pārkāpumiem (tiešās saskarsmes laikā);
3. pašizolācijas kontroles pasākumu ievērošanu klātienē (tiešā saskarē);
4. personu, kurām ir noteikta Covid-19 infekcijas slimība, kontroli klātienē (tiešā saskarē);
5. atbalsta pasākumus veselības aizsardzības iestādēm – karantīnas pasākumu veikšanā, ka arī NMPD, ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām, SPKC epidemiologiem un valsts sanitārajiem inspektoriem - to personu atvešanā, apsardzē, nogādāšanā ārstniecības iestādē vai kontrolē (tiešā saskarē), kuras inficētas vai iespējami inficētas ar Covid-19, vai riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija;
6. procesuālās darbības, pakalpojuma sniegšanu vai pārrunu vedēja pienākumus tiešā vai ilgstošā kontaktā ar pakalpojuma saņēmējiem vai procesa dalībniekiem (ilgāk par 10 minūtēm);
7. personu aizturēšanu, nogādāšanu vai konvojēšanu (tiešās saskares laikā);
8. personu apsargāšanu īslaicīgās aizturēšanas vietās, policijas struktūrvienībā vai apsardzi ārstniecības iestādēs maiņas (norīkojuma) laikā;
9. no ārvalstīm ieradušos personu kontroles pasākumus, kontaktējoties ar šīm personām, lai nodrošinātu šo personu apliecinājumu kontroli (QR koda pārbaude);
10. notiesāto un apcietināto personu, nodošanu un pārņemšanu turpmākai brīvības atņemšanas soda vai apcietinājuma izpildīšanai;
11. meklēšanas pasākumu realizāciju attiecībā pret Covid-19 inficētām personām, kontaktpersonām vai personām, kurām jāievēro pašizolācija (tiešās saskares laikā);
12. noteikto iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojumu ievērošanas uzraudzību, noteiktajos datumos un laikposmos.
Valsts robežsardzes amatpersonas veica šādus pasākumus:
1. robežpārbaudi personu grupām, kurām atļauta ārējās robežas šķērsošana;
2. apliecinājumu (QR koda) esamības pārbaudi robežšķērsošanas vietās visām ieceļojošajām personām;
3. apliecinājumu (QR koda) esamības pārbaudi pie iekšējām robežām imigrācijas kontroles ietvaros izvēles kārtībā;
4. administratīvā pārkāpuma procesa nodrošināšanu attiecībā uz personām, kuras nav veikušas reģistrēšanos IECIS;
5. atbalsta sniegšanu personām robežšķērsošanas vietās un pie iekšējām robežām apliecinājumu iesniegšanai IECIS, ja persona to nav izdarījusi pirms ieceļošanas Latvijā;
6. individuālo pieprasījumu/iesniegumu ārējās robežas šķērsošanai izskatīšanu;
7. informācijas apkopošanu no IECIS un nosūtīšanu Lietuvas un Igaunijas kompetentajām iestādēm Baltijas valstu ārlietu ministru memoranda izpildes ietvaros;
8. sabiedrības konsultēšanu par Latvijas valsts robežas šķērsošanu un ieceļošanas nosacījumiem ārkārtējās situācijas laikā;
9. atbalsta sniegšanu Valsts policijai attiecībā uz iedzīvotāju pārvietošanās ierobežojuma ievērošanas uzraudzību noteiktajos datumos un laikposmos.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Par dienesta pienākumu veikšanu COVID-19 izplatīšanās ierobežošanā amatpersonām tika veikti aprēķini par faktiski nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu:
   1) piemaksu par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos (turpmāk – riska piemaksa) par laika periodu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim, tajā skaitā, kontrolējot iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu noteiktajos datumos un laikposmos.  Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 31.2 pants nosaka piemaksas apmēru - 75 procentu apmērā no stundas algas likmes, kā arī to, ka ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram. Atbilstoši likumam piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību nosaka iekšlietu ministrs. Iekšlietu ministrijas 2021. gada 15. aprīļa rīkojums Nr.1-12/329 “Par riska piemaksu un samaksu par virsstundu darbu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumos iesaistītajām amatpersonām” nosaka šādus kritērijus riska piemaksas piešķiršanai un arī samaksas par virsstundu darbu noteikšanai: 
1. amatpersona ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām vai ir iesaistīta testēšanas procesā;
2. amatpersona ir tiešā un uzskaitāmi pierādāmā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija; 
3. amatpersona piedalās pasākumos, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un noteikto ierobežojumu kontroli. Būtiski norādīt, ka riska piemaksai nav pastāvīgs raksturs, un tā izmaksājama tikai saistībā ar Covid-19 izraisīto situāciju.
Arī rīkojuma Nr. 720 10. punkts nosaka riska piemaksu 75 procentu apmērā no stundas algas likmes un to, ka piemaksas noteikšanas kritērijus un piešķiršanas kārtību nosaka iekšlietu ministrs, un ar piemaksām saistītos izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram.
   2) piemaksu par nakts darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, ja izpildījās Darba likuma 138. panta pirmajā daļā noteiktie nosacījumi (nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk nekā divas stundas. Ar nakts laiku saprotams laikposms no pulksten 22.00 līdz 6.00). Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta ceturtā daļa piemaksu par nakts darbu nosaka 50 procentu apmērā no stundas algas likmes. Rīkojuma Nr. 720 10.11. apakšpunkts nosaka, ka, izdevumus, kas saistīti ar piemaksām par nakts darbu amatpersonām, kuras iesaistītas virsstundu darbā no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, segt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" .
Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem Valsts policijai, Valsts policijas koledžai un Valsts robežsardzei papildu nepieciešamais finansējums riska piemaksām un piemaksām par nakts darbu ir 879 481 euro.
Risinājuma apraksts
Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz:
1. Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 879 481 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu laikposmā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim, kā arī piemaksām par nakts darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, tai skaitā:
1.1. Valsts policijai – 546 185 euro;
1.2. Valsts policijas koledžai – 5 199 euro;
1.3. Valsts robežsardzei – 328 097 euro;
2. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu: Valsts policijas, Valsts policijas koledžas, Valsts robežsardzes amatpersonas
Ietekmes apraksts
Tiks nodrošināta taisnīga un tiesību aktu prasībām atbilstoša darba samaksa par dienesta pienākumu izpildi paaugstināta riska un slodzes apstākļos, kā arī nakts laikā.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
879 481
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
879 481
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-879 481
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-879 481
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
879 481
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm: Valsts policijai, Valsts policijas koledžai un Valsts robežsardzei nepieciešamais finansējums (kopā ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) riska piemaksām par periodu no 2021.gada 1. oktobra līdz 31. oktobrim, kā arī  piemaksām par nakts darbu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontrolē no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 14. novembrim laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 (Valsts policijai un Valsts policijas koledžai) ir 879 481 euro. Aprēķina kopsavilkumu un detalizētu aprēķinu skatīt anotācijas pielikumos.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas nav.
Cita informācija
Izdevumi tiks segti Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Valsts policija, Valsts policijas koledža un Valsts robežsardze ir atbildīgas par sniegtās informācijas patiesumu. Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts policija, Valsts policijas koledža, Valsts robežsardze
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Valsts policija
  • Valsts policijas koledža
  • Valsts robežsardze

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Kopsavilkums par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm nepieciešamo finansējumu riska piemaksām un piemaksām par nakts darbu, euro
2. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Piemaksa par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar “Covid-19” uzliesmojumu un seku novēršanu par periodu no 2021.gada 1.oktobra līdz 31.oktobrim
3. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Piemaksa par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar “Covid-19” uzliesmojumu un seku novēršanu par periodu no 2021.gada 1.septembra līdz 30.septembrim
4. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Piemaksa par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar “Covid-19” uzliesmojumu un seku novēršanu par periodu no 2021.gada 1.augusta līdz 31.augustam
5. pielikums
Nosaukums
Valsts policijas koledža_Piemaksa par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar “Covid-19” uzliesmojumu un seku novēršanu par periodu no 2021.gada 1.oktobra līdz 31.oktobrim
6. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Piemaksa par nakts darbu amapersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras laika periodā no 2021.gada 21.oktobra līdz 31.oktobrim tika iesaistītas pasākumos COVID-19 izplatīšanās ierobežošanai
7. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Piemaksa par nakts darbu amapersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras laika periodā no 2021.gada 1.novembra līdz 14.novembrim tika iesaistītas pasākumos COVID-19 izplatīšanās ierobežošanai
8. pielikums
Nosaukums
Valsts policijas koledža_Piemaksa par nakts darbu amapersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras laika periodā no 2021.gada 21.oktobra līdz 31.oktobrim tika iesaistītas pasākumos COVID-19 izplatīšanās ierobežošanai
9. pielikums
Nosaukums
Valsts policijas koledža_Piemaksa par nakts darbu amapersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras laika periodā no 2021.gada 1.novembra līdz 14.novembrim tika iesaistītas pasākumos COVID-19 izplatīšanās ierobežošanai
10. pielikums
Nosaukums
Valsts robežsardze_Piemaksa par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar “Covid-19” uzliesmojumu un seku novēršanu par periodu no 2021.gada 1.oktobra līdz 31.oktobrim
11. pielikums
Nosaukums
Valsts robežsardze_Piemaksa par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar “Covid-19” uzliesmojumu un seku novēršanu par periodu no 2021.gada 1.septembra līdz 30.septembrim
12. pielikums
Nosaukums
Valsts robežsardze_Piemaksa par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar “Covid-19” uzliesmojumu un seku novēršanu par periodu no 2021.gada 1.novembra līdz 11.novembrim
13. pielikums
Nosaukums
Valsts robežsardze_Piemaksa par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar “Covid-19” uzliesmojumu un seku novēršanu, sniedzot atbalstu Valsts policijai iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma uzraudzībā periodā no 2021.gada 21. un 31.oktobrim