Anotācija (ex-ante)

21-TA-1156: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
    [1] Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojuma Nr. 518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 9.punkts.
[9. Izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tai skaitā izdevumus par iesaistīto institūciju personāla virsstundu darbu un komandējumiem, finansēt no attiecīgajam mērķim institūcijām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kā arī pēc institūciju pamatota pieprasījuma – no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.]
    [2] Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr. 58 36.§ 4. un 6. punkts.
[4. Izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tajā skaitā samaksu par virsstundu darbu, piemaksu par dienesta (darba) pienākumu izpildi nakts laikā, par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti izmaksu Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem, un šo nodarbināto komandējumiem (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa izdevumi), ēdināšanu, apgādāšanu ar dienesta (darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un inventāru, kā arī izdevumus par tulkošanu un patvēruma meklētāju izmitināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi, ēdināšanu, uztura naudu un dienas naudu, izdevumus par pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm personām, kuras ir nelikumīgi šķērsojušas Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, segt no šim mērķim attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļiem, bet to nepietiekamības gadījumā – no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021.gadā.
6. Nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktam.]
    [3] Ministru kabineta 2021 .gada 7. septembra sēdes protokola Nr. 60 28.§ 6. un 7. punkts.
[6. Izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tajā skaitā samaksu par virsstundu darbu, piemaksu par dienesta (darba) pienākumu izpildi nakts laikā, par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti izmaksu Valsts drošības dienestā nodarbinātajiem, un šo nodarbināto komandējumiem (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa izdevumi), pārtiku, apgādāšanu ar dienesta (darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu un Covid-19 testiem, segt no šim mērķim iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, bet nepietiekamības gadījumā – no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 2021.gadā.
7. Nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 6.punktam.]
    [4] Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumi Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 773 616 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas izveidojušies laikposmā no 2021. gada 11. augusta līdz 2021. gada 30. septembrim saistībā ar situāciju uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas, un ir saistīti ar Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbināto samaksu par virsstundu darbu, piemaksām, komandējumiem, ēdināšanu, apgādāšanu ar dienesta (darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī ar patvēruma meklētāju uztura un dienas naudu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumam Nr. 518 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (ar grozījumiem) (turpmāk – rīkojums Nr. 518), ņemot vērā Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita straujo pieaugumu, kā arī ievērojot kaimiņvalstī Lietuvā fiksēto lielo Lietuvas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaitu, tika izsludināta ārkārtējā situācija Ludzas novadā, Krāslavas novadā, Augšdaugavas novadā un Daugavpils pilsētā no 2021. gada 11. augusta līdz 2022. gada 10. februārim.
Lai mazinātu nelegālās imigrācijas riskus un apdraudējumu, kā arī liktu šķēršļus nelegālās imigrācijas plānotāju, organizētāju un izpildītāju aktivitātēm uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas, Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļās ir palielināts norīkojumu blīvums, kā arī tiek nodrošināti atbalsta pasākumi. Savukārt uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas ir ieviests pastiprināts robežuzraudzības režīms, lai nodrošinātu intensīvāku valsts robežas uzraudzību un kontroli. Papildus atbalsta sniegšanā iesaistīti arī Valsts policijas struktūrvienību personāls un resursi.
 Lai nodrošinātu pasākumus, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu: Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersonas) un darbiniekiem, kas organizē un īsteno robežuzraudzības pasākumus uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un  Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas, veic darbības ar personām, kuras tika konstatētas pēc nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas un vēlāk tika aizturētas Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā, vai kuras ir izteikušas vēlmi saņemt bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijas Republikā, kā arī nodrošina šo personu izmitināšanu, ir būtiski palielinājusies darba slodze.
Valsts robežsardzes amatpersonas un darbinieki veica šādus pasākumus:
  1. nepārtraukta Valsts robežsardzes struktūrvienību vadīšana un uzdevumu izpildes  koordinēšana atbilstoši situācijas izmaiņām uz valsts robežas;
  2. Nacionālo bruņoto spēku / Zemessardzes vienību un Valsts policijas struktūrvienību darbības koordinēšana uz valsts robežas;
  3. intensīva patrulēšana/apsekošana pie valsts robežas un pierobežas joslas, uzraudzība gan uz zemes, gan no gaisa;
  4. atturēšanas pasākumu veikšana, konstatējot nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas pazīmes;
  5. informācijas apmaiņa starp iesaistītajām Valsts robežsardzes struktūrvienībām un ar sadarbības partneriem (Valsts policija, Nacionālie bruņotie spēki, pašvaldības), reaģējot uz situācijas izmaiņām uz valsts robežas attiecībā uz nelegālo migrāciju;
  6. administratīvā pārkāpuma procesa un kriminālprocesuālo darbību nodrošināšana attiecībā uz personām, kuras nelikumīgi šķērsojušas valsts robežu;
  7. patvēruma meklētāju pieteikumu pieņemšana, procesuālo darbību veikšana un materiālu noformēšana;
  8. pastiprināta drošības, kārtības un pret epidemioloģisko pasākumu nodrošināšana aizturēto ārzemnieku izmitināšanas telpās;
  9. intensīva sadarbība ar valsts mēroga, starptautiskajiem un reģionālajiem masu mēdijiem, skaidrojot situāciju uz valsts robežas;
  10. aktīva sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām  atbalsta un palīdzības sniegšanas jautājumos.
Valsts robežsardze laika posmā no 2021. gada 11. augusta līdz 2021. gada 30. septembrim ir atturējusi no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas 1444 personas, un laika posmā no 2021. gada 26. jūlija līdz 2021. gada 30. septembrim ir aizturējusi 390 personas.
Valsts policija sniedza atbalstu Valsts robežsardzei robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu robežas nelikumīgu šķērsošanu. Robežuzraudzības atbalstam tika piesaistīti vispiemērotāk apmācītie un ekipētie skaitliski lielāko struktūrvienību nodarbinātie. Uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas robežas atbalsta sniegšanai tika komandētas amatpersonas no Rīgas un reģionālajām struktūrvienībām, kā arī iesaistītas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas. Pildot dienesta pienākumus uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas robežas, Valsts policijas amatpersonas tika iesaistītas arī, nepavadot laiku dienesta vietā, kā arī pildot dienesta pienākumus nakts laikā un veicot virsstundu dienesta pienākumu izpildi.
Lai nodrošinātu atbalstu Valsts robežsardzei, rīkojuma Nr. 518 izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanā, tika iesaistīti arī Valsts drošības dienestā nodarbinātie.
Ievērojot situāciju uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas robežas, būtiski pieauga personu, kuras iesniedza iesniegumus par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu (turpmāk  - patvēruma meklētāji) skaits. Ja laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. jūlijam tika saņemti 84 personu patvēruma iesniegumi, tad no 2021. gada 1. augusta līdz 2021. gada 31.augustam - 386 iesniegumi. Patvēruma meklētāju skaits 2021.gadā no 1 .janvāra līdz 10. oktobrim ir 524 personas, savukārt 2018.gadā - 176, 2019.gadā - 178 un 2020.gadā -147 personas.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) darbiniekiem un valsts civildienesta ierēdņiem, kuri izskata patvēruma meklētāja lietas un nodrošina patvēruma meklētāju izmitināšanu, tika noteikts tāds virsstundu darba laiks, kas pārsniedz Darba likumā noteikto maksimālo virsstundu darba laiku, jo tika konstatēts, ka tas nepieciešams operatīvai patvēruma meklētāja lietu izskatīšanai un patvēruma meklētāju izmitināšanai. PMLP patvēruma meklētāju izmitināšanu un patvēruma procedūru nodrošina esošo resursu ietvaros, papildus piesaistot arī Eiropas Savienības finansējumu.
Lielākā daļa no patvēruma meklētājiem tika izmitināti Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra “Mucenieki” (turpmāk - Centrs) telpās, kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras dienesta viesnīcas “Dzintari” (turpmāk - Dzintari) telpās. Ņemot vērā kraso patvēruma meklētāju pieaugumu 2021. gada augustā, strauji palielinājās darba intensitāte un apjoms, kas bija jāveic PMLP Patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļai saistībā ar patvēruma meklētāju izmitināšanu, tai skaitā Covid-19 karantīnas režīma prasību nodrošināšanu. Lai nodrošinātu atbalstu Centram, tika piesaistīti papildus PMLP darbinieki, kuri papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem veica šādus pienākumus:
  1. atbalsta sniegšana patvēruma meklētājiem ēdiena, pirmās nepieciešamības preču un inventāra izsniegšanā;
  2. palīdzība organizēt darbus, kas saistīti ar patvēruma meklētāju dokumentācijas sakārtošanu (reģistrēt, uzskaitīt patvēruma meklētājus, sagatavot patvēruma meklētāju lietas, iesniegumus par dienas naudas izmaksu u.tml.);
  3. palīdzība risināt ar patvēruma meklētāju uzturēšanos Centrā saistītās problēmas;
  4. palīdzība koordinēt, kontrolēt un reģistrēt patvēruma meklētāju apmeklētāju ierašanos Centrā;
  5. atbalsta sniegšana Centra loģistikā;
  6. atbalsta sniegšana Centra medicīnas personālam (organizēt Covid-19 testus, aizpildīt patvēruma meklētāju veselības kartiņas, paziņot par testu rezultātiem, u.tml.);
  8. patvēruma meklētāju vajadzību apzināšana un informācijas nodošana PMLP attiecīgajām struktūrvienībām;
  9. palīdzība aizpildīt atskaites un pieprasījumus par patvēruma meklētājiem;
  10. atbalsta sniegšana sadarbībā ar citām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām patvēruma meklētāju uzņemšanas jautājumu risināšanā.
Lai nodrošinātu koordinētu rīcību cīņā ar Covid-19 pandēmiju un drošu epidemioloģiskās vides organizēšanu, Centrā un Dzintaros veidojas papildus noslodze PMLP cilvēkresursiem, jo papildus citiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem  patvēruma meklētājiem ir jānodrošina sākotnēja karantīna pēc ierašanās Centrā, kā arī karantīna kā Covid-19 slimniekam vai kontaktpersonai. Lai apturētu Covid-19 izplatību Centrā, laika posmā no 2021.gada 7. septembra līdz 2021.gada 23. septembrim Centrā tika izsludināta vispārējā karantīna, kas ietvēra patvēruma meklētāju pārvietošanās ierobežojumus un patvēruma meklētāju ēdināšanu trīs reizes dienā.
Lai nodrošinātu patvēruma iesniegumu izskatīšanu situācijā, kad būtiski pieaudzis patvēruma meklētāju skaits, PMLP Patvēruma lietu nodaļas darbinieki, kas ir īpaši apmācīti darbā ar patvēruma jautājumiem, turpina strādāt paaugstinātas intensitātes režīmā, veicot patvēruma meklētāju intervēšanu un gatavojot lēmumus patvēruma procedūras ietvaros.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Par veiktajiem dienesta (darba) pienākumiem uz Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ierobežošanai, kā arī saistībā ar patvēruma meklētāju skaita pieaugumu par laika periodu no 2021. gada 11. augusta līdz 30. septembrim tika veikti aprēķini par faktiski nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu:
  1) samaksu par virsstundu darbu (dienesta (amata, darba) pienākumu izpilde virs noteiktā dienesta (amata, darba) pienākumu izpildes laika) ārkārtas uzdevumu veikšanai atbilstoši faktiskajam virsstundu apjomam. Ievērojot rīkojuma Nr. 518 8.2 un 8.3 punktā noteikto, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs nodarbinātos var iesaistīt virsstundu darbā, lai nodrošinātu šā rīkojuma izpildei nepieciešamos pasākumus;
  2) piemaksu par dienesta (darba) pienākumu izpildi nakts laikā, ja izpildījās Darba likuma 138. panta pirmajā daļā noteiktie nosacījumi (nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk nekā divas stundas. Ar nakts laiku saprotams laikposms no pulksten 22.00 līdz 6.00). Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta ceturtā daļa piemaksu par nakts darbu nosaka 50 procentu apmērā no stundas algas likmes;
  3) piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta 12. daļa paredz iespēju motivēt  amatpersonas (darbiniekus), ņemot vērā konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, nosakot piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, kuras apmērs nepārsniedz 40% no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas. Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu nodarbinātajiem, ņemot vērā veiktos dienesta (amata, darba) pienākumus, lai nodrošinātu rīkojuma Nr. 518 izpildei nepieciešamos pasākumus, kā arī šo pasākumu nozīmīgumu, tika piešķirtas piemaksas par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti.
  4) atlīdzību par laiku, kuru amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nepavada darba vietā.
Valsts robežsardze kā vadošā iestāde rīkojuma Nr. 518 izpildē iesaistīja Valsts policijas komandētās amatpersonas dežūrās ārpus dienesta pienākumu izpildes laika vienā no trim atpūtas dienām (amatpersonas pilda dienesta pienākumus šādā režīmā: 24 stundu nepārtraukts dienests, pēc kura ir 3 atpūtas dienas. Valsts policijas pavēlē par amatpersonas komandējumu ir paredzēts, ka amatpersonu var iesaistīt šādās dežūrās. Par katru mēnesi, ko Valsts policijas amatpersonas pavada uz robežas, tiek sagatavots dežūru ārpus dienesta pienākumu izpildes laika grafiks un, mēnesim noslēdzoties, laika uzskaites tabula, veikts aprēķins un atlīdzības izmaksa. Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta 4.2 daļa nosaka šāda laika apmaksu, tas ir, atlīdzību par vienu stundu nosaka 25 % apmērā no Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonu zemākās mēnešalgu grupas minimālajai mēnešalgai atbilstošās stundas algas likmes.
  5) nodarbināto komandējumu izdevumus (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa izdevumi), ēdināšanu, apgādāšanu ar dienesta (darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un inventāru;
  6) patvēruma meklētāju uztura un dienasnaudu, kas jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 449 “Noteikumi par patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmēru un segšanas kārtību 2. punktā noteiktajam, ka uztura un dienasnaudas apmērs patvēruma meklētājam ir 3 euro diennaktī, jo atbilstoši Patvēruma likumā noteiktajam, kas izriet no Latvijas saistībām pildot Eiropas Savienības patvēruma jomu regulējošos tiesību aktu prasības, PMLP ir pienākums nodrošināt pasākumu kopumu, kas saistīts ar patvēruma meklētāju izmitināšanu patvēruma procedūras laikā.
   Rīkojuma Nr. 518 9. punkts nosaka, ka izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tai skaitā izdevumus par iesaistīto institūciju personāla virsstundu darbu un komandējumiem, finansēt no attiecīgajam mērķim institūcijām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kā arī pēc institūciju pamatota pieprasījuma – no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Šādos gadījumos lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Ministru kabinets.
Ministru kabineta 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr. 58 36.§ 4. punkts Ministru kabineta 2021 .gada 7. septembra sēdes protokola Nr. 60 28.§ 6. punkts paredz Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma Nr. 518 izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu (nodarbināto atlīdzības izmaksas, komandējumu izdevumi, ēdināšanas izdevumi,  dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamais apģērbs, inventārs, izdevumi patvēruma meklētājiem)  segt no šim mērķim attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļiem, bet to nepietiekamības gadījumā – no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021. gadā.
Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm papildu nepieciešamā finansējuma apmērs saistībā ar rīkojuma Nr. 518 izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu ir 773 616 euro.
Risinājuma apraksts
Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz:
1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojuma Nr. 518 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 9. punktu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 773 616 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar šā rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu un kas izveidojušies laikposmā no 2021. gada 11. augusta līdz 2021. gada 30. septembrim, no tiem:
1.1. Valsts policijai – 435 137 euro;
1.2. Valsts robežsardzei – 223 716 euro;
1.3. Valsts robežsardzes koledžai – 906 euro;
1.4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 80 998 euro;
1.5. Valsts drošības dienestam – 32 859 euro.
2. Uzdevumu Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
-

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
  • Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu: Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts robežsardzes koledžas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts drošības dienesta nodarbinātie.
Ietekmes apraksts
Tiks nodrošināta taisnīga un tiesību aktu prasībām atbilstoša atlīdzība par dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi, nodrošinot pasākumu īstenošanu ārkārtējās situācijas laikā, kā arī segti citi izdevumi dienesta (amata, darba) pienākumu sekmīgai izpildei.
Juridiskās personas

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2021
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2022
2023
2024
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
773 616
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
773 616
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-773 616
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-773 616
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
773 616
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm papildu nepieciešamais finansējums saistībā ar rīkojuma Nr. 518 izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu ir 773 616 euro, tai skaitā:
1. Valsts policijai – 435 137 euro;
2. Valsts robežsardzei – 223 716 euro;
3. Valsts robežsardzes koledžai – 906 euro;
4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 80 998 euro;
5. Valsts drošības dienestam – 32 859 euro.
 Aprēķina kopsavilkumu un detalizētu aprēķinu skatīt anotācijas pielikumos.

Aprēķini par izdevumiem Valsts policijai un Valsts drošības dienestam, kas plānoti EKK 2271 "Izdevumi. kas saistīti ar operatīvo darbību" tiks iesniegti Finanšu ministrijā ar atsevišķu vēstuli (informācija klasificēta).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas nav.
Cita informācija
Izdevumi tiks segti Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” ietvaros, līdzekļus pārdalot no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. 
Valsts policija, Valsts robežsardze, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts drošības dienests ir atbildīgi par sniegtās informācijas patiesumu. Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts drošības dienests, Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts robežsardzes koledža
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Iekšlietu ministrija
  • Finanšu ministrija
  • Valsts policija
  • Valsts robežsardze
  • Valsts robežsardzes koledža
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  • Valsts drošības dienests

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Kopsavilkums par papildu nepieciešamo finansējumu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm saistībā ar situāciju uz Latvijas Republikas - Baltkrievijas Republikas valsts robežas par laika periodu no 2021. gada 11. augusta līdz 30. septembrim
2. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Atlīdzība par laiku, kuru amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nepavada darba vietā, jo periodā no 2021.gada 11.augusta līdz 31.augustam tika iesaistītas atbalsta sniegšanā Valsts robežsardzei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzības nodrošināšanā
3. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Piemaksa par nakts darbu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras laika periodā no 2021.gada 11.augusta līdz 31.augustam tika iesaistītas atbalsta sniegšanā Valsts robežsardzei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzības nodrošināšanā
4. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Samaksa par virsstundu darbu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras laika periodā no 2021.gada 11.augusta līdz 31.augustam tika iesaistītas atbalsta sniegšanā Valsts robežsardzei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzības nodrošināšanā
5. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras laika periodā no 2021.gada 11.augusta līdz 31.augustam tika iesaistītas atbalsta sniegšanā Valsts robežsardzei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzības nodrošināšanā
6. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Degvielas izmaksu aprēķins degvielas izdevumiem, sniedzot atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas nodrošināšanā par laika periodu no 2021. gada 11. augusta līdz 31. augustam
7. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Atlīdzība par laiku, kuru amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nepavada darba vietā, jo periodā no 2021.gada 01.septembra līdz 30.septembrim tika iesaistītas atbalsta sniegšanā Valsts robežsardzei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzības nodrošināšanā
8. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Piemaksa par nakts darbu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras laika periodā no 2021.gada 01.septembra līdz 30.septembrim tika iesaistītas atbalsta sniegšanā Valsts robežsardzei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzības nodrošināšanā
9. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras laika periodā no 2021.gada 01.septembra līdz 30.septembrim tika iesaistītas atbalsta sniegšanā Valsts robežsardzei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzības nodrošināšanā
10. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Detalizēts aprēķins dienas naudas samaksai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, sniedzot atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzības nodrošināšanā par laika periodu no 2021. gada 11.augusta līdz 10.septembrim
11. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_komandējuma izdevumu aprēķins amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, sniedzot atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzības nodrošināšanā par laika periodu no 2021. gada 11.augusta līdz 10.septembrim
12. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Degvielas izdevumu aprēķins, sniedzot atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas robežuzraudzības nodrošināšanā par laika periodu no 2021.gada 01.septembra līdz 30.septembrim
13. pielikums
Nosaukums
Valsts policija_Ēdināšanas pakalpojumu izdevumu aprēķins, sniedzot atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas novēršanas nodrošināšanā par laika periodu no 2021. gada 11.augusta līdz 10.septembrim
14. pielikums
Nosaukums
Valsts robežsardze_Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, veicot pienākumus uz Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ierobežošanai par laika periodu no 2021. gada 11. augusta līdz 30. septembrim
15. pielikums
Nosaukums
Valsts robežsardzes koledža_Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, veicot pienākumus uz Latvijas Republikas-Baltkrievijas Republikas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ierobežošanai par laika periodu no 2021. gada 11. augusta līdz 30. septembrim
16. pielikums
Nosaukums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde_Samaksa par virsstundu darbu nodarbinātajiem, lai nodrošinātu patvēruma procedūras efektīvu norisi būtiska patvēruma meklētāju skaita pieauguma situācijā par laika periodu no 2021. gada 11. augusta līdz 30. septembrim
17. pielikums
Nosaukums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde_Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti nodarbinātajiem, lai nodrošinātu patvēruma procedūras efektīvu norisi būtiska patvēruma meklētāju skaita pieauguma situācijā par laika periodu no 2021. gada 11. augusta līdz 30. septembrim