Anotācija (ex-ante)

23-TA-2768: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024. gadam" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Nepieciešamība noteikt Ukrainas civiliedzīvotājiem sniedzamos atbalsta pasākumus Latvijas Republikā 2024. gadam saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu un aprēķināt to īstenošanai indikatīvi nepieciešamo finansējumu. 

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024. gadam nosaka valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un komersantu īstenojamos pasākumus un iesaistāmos resursus, lai nodrošinātu saskaņotu rīcību, sniedzot atbalsta pasākumus Ukrainas civiliedzīvotājiem- gan tiem, kuri jau uzturas Latvijas Republikā, gan tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri, bēgot no kara, vēl ieradīsies Latvijas Republikā 2024. gadā.
Spēkā stāšanās termiņš
01.01.2024.
Pamatojums
Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024. gadam paredz atbalsta pasākumus, kas tiks īstenoti no 2024. gada 1. janvāra. 

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Ukrainas civiliedzīvotājiem palīdzība Latvijas Republikā  tiek nodrošināta saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar 2022. gada 21. decembra MK rīkojumu Nr. 966 "Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam". Ar minētajiem tiesību aktiem tiek īstenota Eiropas Savienības  "Padomes Direktīva 2001/55/EK (2001. gada 20. jūlijs) par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas". Direktīvas darbība tika aktivizēta 2022. gada 2. martā ar Eiropas savienības Padomes īstenošanas lēmumu, kas noteica, ka no kara Ukrainā bēgošajām personām piemērojams pagaidu aizsardzības statuss uz vienu gadu (2022/382). Padomes īstenošanas lēmums vēlāk tika automātiski pagarināts, paredzot pagaidu aizsardzības statusa darbību līdz 2024. gada 4. martam.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
2022. gada 21. decembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 966 tika apstiprināts Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam. Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 1. pants nosaka, ka likumā paredzētais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek sniegts Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta norises laikā.

Karadarbība Ukrainā vēl joprojām ir aktīva, uzbrukumi civiliedzīvotājiem un infrastruktūrai notiek visā Ukrainas teritorijā. Bruņotā konflikta intensificēšanās un tā būtiskas eskalācijas risks saglabājas augsts.  Ir sagaidāms, ka Krievijas Federācija, atsākoties ziemas periodam, turpinās savus centienus iznīcināt civilo infrastruktūru, tādejādi būtiski apgrūtinot primāro vajadzību nodrošināšanu civiliedzīvotājiem. Saskaņā ar Starptautiskās migrācijas organizācijas aprēķiniem uz 2023. gada 25. maiju Ukrainā bija 5, 1 miljons iekšēji pārvietotu personu[1]. Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Augstā komisāra bēgļu jautājumos aprēķiniem uz 2023. gada jūnija mēnesi Ukrainā bija 17 miljoni iedzīvotāju, kuriem nepieciešama steidzama humanitāra palīdzība.[2] Līdz ar to paredzams, ka droša atgriešanās Ukrainā 2024. gadā lielākajai daļai no Eiropas valstīs, tajā skaitā – Latvijā, izmitinātajiem pagaidu aizsardzības saņēmējiem nebūs iespējama. Eiropas Savienības dalībvalstīs kopā patvērumu raduši nepilni četri miljoni pagaidu aizsardzības saņēmēju. 

Ņemot vērā šā brīža ģeopolitisko situāciju Eiropā, 2023. gada 19.-20. oktobra Tieslietu un iekšlietu ministru padomē tika pieņemts lēmums par pagaidu aizsardzības statusa pagarināšanu par vēl vienu kalendāro gadu - līdz 2025. gada 3. martam (2023/2409). 

2023. 9. novembrī Saeima 1. lasījumā pieņēma grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, paredzot uz vienu gadu pagarināt terminētos atbalsta pasākumus: normas, kas nosaka atlīdzību mājsaimniecībām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu, primāri sniedzamo atbalstu (izmitināšana un ēdināšana), zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensāciju, kā arī atsevišķus pārejas noteikumu punktus. 

Pasākumu plāna atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem 2023. gadam darbība beigsies 2023. gada 31. decembrī. Lai saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju likumā šobrīd noteikto regulējumu un Saeimas AIKNK virzītajiem grozījumiem varētu Ukrainas civiliedzīvotājiem turpinātu sniegt tiem nepieciešamo atbalstu arī 2024. gadā,  nepieciešams izstrādāt atbalsta pasākumu klāstu un noteikt to īstenošanai nepieciešamos resursus. 

Pārskats par Ukrainas civiliedzīvotāju plūsmu Latvijā un sniegtajiem atbalsta pasākumiem 2023. gadā

Ministru kabineta 2022. gada 21. decemba rīkojums Nr. 966 noteica, ka plānā ietvertajiem atbalsta pasākumiem papildus no budžeta resora ""74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotā finansējuma, nepārsniedz 102 170 576 euro.
Uz 2023. gada 30. oktobri plāna īstenošanai pārdalītais finansējums bija 72 006 876 euro. Lielākā finansējuma daļa pārdalīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai kompensētu pašvaldībām radītos izdevumus. Lielākā daļa no 2023. gada pirmajos 7 mēnešos pašvaldībām kompensējamajiem izdevumiem bijusi par palīdzību sociālā atbalsta jomā (12 967 583,90), tam seko izdevumi par palīdzību izglītības jomā (3 362 670,28 ) un izmitināšanas jomā (2 855 561,26).

Ukrainas civiliedzīvotāju plūsma 2023. gadā Latvijā saglabājās mērena un stabila. 2023. gadā līdz 30. oktobrim pašvaldībās atbalsta saņemšanai no jauna reģistrējās 6080 Ukrainas civiliedzīvotāji. Savukārt Fizisko personu reģistrā personas kods no jauna tika piešķirts 7081 Ukrainas civiliedzīvotājam. 

Uz 2023. gada 30. oktobri pašvaldībās kā aktīvi bija reģistrēti 33 014 Ukrainas civiliedzīvotāji (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas reģistrs, UCASNIR ). Lielākā daļa no tiem ir sievietes - 62%, vīrieši - 38%. 27% no pašvaldībās reģistrētajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ir nepilngadīgie.  
 
Uz 30. oktobri Fizisko personu reģistrā iekļauti 51 985  Ukrainas civiliedzīvotāji; 5669 personām anulēts ieraksts “Latvijas pagaidu aizsardzība” (galvenie iemesli: personas izceļojušas no Latvijas vai konstatēts, ka tās neatbilst Ukrainas civiliedzīvotāju statusam). 

Kopš kara sākuma Ukrainas civiliedzīvotājiem izsniegti 58 154 uzturēšanās un nodarbinātības tiesības apliecinoši dokumenti. Kopš 2023. gada 1. janvāra Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem tika izsniegtas ilgtermiņa vīzas vai kuriem izsniegto uzturēšanās atļauju derīguma termiņš ir beidzies, tiek izsniegtas uzturēšanās atļaujas ar derīguma termiņu uz diviem gadiem. 2023. gadā izsniegtas 19 611 uzturēšanās atļaujas; lielākā daļa no tām (aptuveni ¾) tiek izsniegtas Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem jau iepriekš bijusi izsniegta D vīza vai uzturēšanās atļauja.

2023. gadā Latvijā caur ārējo robežu (robežšķērsošanas vietas ar Krieviju un Baltkrieviju, starptautiskā lidosta “Rīga”) ieceļojuši 95 074 Ukrainas pilsoņi. Aptuveni 80% ieceļo caur robežu ar Krievijas Federāciju. Lielākā daļa no viņiem Latvijas teritoriju šķērso tranzītā, lai atgrieztos Ukrainā vai dotos uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti. 

Ar pašvaldību starpniecību uz 2023. gada 30. oktobri faktiski ir izmitināts 3141 Ukrainas civiliedzīvotājs; šobrīd pašvaldībās ir 666 brīvas izmitināšanas gultas vietas.  UCASNIR sistēmā šobrīd ir reģistrēti 947 Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu ietilps kādā no īpaši aizsargājamām 8 personu grupām un kurām izmitināšana pienākas arī pēc valsts apmaksātā izmitināšanas perioda beigām. 2023. gadā (uz 31. jūliju) pašvaldību pieprasītā kompensācija par izmitināšanas pakalpojumiem bija 2 855 561 euro, par ēdināšanu - 441 761 euro. Lielākā daļa no pašvaldību pieprasītajām kompensācijām ir par 8 īpašo personu grupu izmitināšanu. 

Kopš kara sākuma 2022. gada 24. februārī Latvijas sociālajos dienestos pēc palīdzības vērsušās 43 036 unikālas personas, līdz šim sociālajai palīdzībai izlietotais finansējums (uz 2023. gada 31. jūliju) ir 29 934 930 euro. 

2023. gada 27. oktobrī aktuālās darba tiesiskās attiecības ar 8 440 Ukrainas civiliedzīvotājiem 8891 darba vietā ir deklarējuši 3084 darba devēji. Šobrīd, uz 30. oktobri, Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē kā bezdarbnieki/ darba meklētāji ir  reģistrēti 1640 Ukrainas civiliedzīvotāji. Kopš kara sākuma vienreizējais pabalsts nodarbinātības/ pašnodarbinātības uzsākšanai izmaksāts 13 799 personām; aktīvos nodarbinātības pasākumos līdz šim iesaistīti 2 438 Ukrainas civiliedzīvotāji. 

Uz 2023. gada 30. oktobri Latvijas izglītības sistēmā izglītību ieguva 3876 bērni. No tiem: pirmsskolās - 1347, vispārējā izglītībā – 2439, profesionālajā izglītībā – 142 bērni; studējošos skaits – 532. 2023. gada laikā kopā pirmsskolas un vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības posmā nodrošinātas 5325 Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības ieguves  iespējas.

Kopš kara sākuma kopā sniegta palīdzība 11 691 Ukrainas civiliedzīvotājam. Laikposmā no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.augustam Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests izpildījis 983 izsaukumus pie Ukrainas civiliedzīvotājiem. Akcentējot plašāk izmantotos veselības aprūpes pakalpojumus, norādāms, ka laikposmā no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.augustam 19 810 epizodēs sniegta palīdzība primārajā veselības aprūpē, 11 208 epizodēs sniegta palīdzība sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpe, nodrošinot 62 793 manipulācijas.[1] https://likumi.lv/ta/id/338308-par-pasakumu-planu-atbalsta-sniegsanai-ukrainas-civiliedzivotajiem-latvijas-republika-2023-nbsp-gadam

[2] https://likumi.lv/ta/id/330546-ukrainas-civiliedzivotaju-atbalsta-likums
 
Risinājuma apraksts
Pasākumu plāns 2024. gadam izstrādāts, ņemot vērā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto regulējumu un Saeimas AIKNK virzītos grozījumus tajā (Nr. 425/Lp14).  Tas nosaka septiņdesmit piecus valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un komersantu īstenojamos pasākumus desmit rīcības virzienos. Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināta uzturēšanās un tiesības uz nodarbinātību apliecinošu dokumentu izsniegšana, informācijas sniegšanas pakalpojumi, primārais atbalsts izmitināšanai un ēdināšanai, sociālā palīdzība, finansiālā atbalsta pasākumi, piekļuve izglītībai un veselības aprūpei, ar nodarbinātības veicināšanu saistīti atbalsta pasākumi, valodas apmācības, kultūrorientācijas un citi integrācijas pasākumi, kā arī nodrošina nepilngadīgo bez vecāku pavadības ieceļojušo personu tiesību un interešu nodrošināšanu.  Ukrainas civiliedzīvotājiem iespējamā atbalsta apmērs vienam cilvēkam ir veidots, ievērojot pamatprincipu, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu/atbalsta apjoms nepārsniedz Latvijas iedzīvotājiem pieejamo atbalsta apmēru. Pasākumu plāns attiecas gan uz tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas jau uzturas Latvijas Republikā, gan uz tiem, kas ieceļos 2024. gadā. 

Pasākumu plānā iekļautos pasākumus turpina koordinēt un nepieciešamības gadījumā papildu pasākumus nosaka ar Ministru prezidenta 2022. gada 3. marta rīkojumu Nr. 2022/1.2.1.-68 "Par Civilās aizsardzības Operacionālo vadības centru" izveidotais Civilās aizsardzības Operacionālais vadības centrs, kuru vada Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs.

Balstoties uz datiem par Ukrainas civiliedzīvotāju ieceļošanu Latvijas Republikā 2023. gadā, plāna izstrādei un finanšu aprēķinu veikšanai tiek pieņemts, ka provizoriski 2024.gadā Latvijā no jauna ieradīsies aptuveni 12 000 Ukrainas civiliedzīvotāji. 

Plānā ietverto atbalsta pasākumu īstenošanai atbildīgo iestāžu kopējais aprēķinātais finanšu pieprasījums no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķās programmas indikatīvi veido  80 882 175 euro. Ievērojot Veselības ministrijai plānotā finansējuma samazinājumu (10 882 175 euro), kopējais finansējums aprēķināts 70 000 000 euro apmērā. 

Atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” 69. panta pirmajai daļai budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” noteikta apropriācija 70 000 000 euro apmērā. Likums paredz iespēju finanšu ministram palielināt apropriāciju budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotajam finansējumam, ja par to ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu ( nodokļu) komisija nav iebildusi par to.
 
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?

2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt

Fiziskās personas
 • Ukrainas civiliedzīvotāji
Ietekmes apraksts
Uzturēšanās tiesības, izmitināšana, sociālais atbalsts, piekļuve darba tirgum, izglītības sistēmai un veselības aprūpei, integrācijas pasākumi. 
Juridiskās personas
 • nevalstiskās organizācijas
Ietekmes apraksts
Atbalsta pakalpojumu sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem

2.2. Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību

Vai projekts skar šo jomu?

2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
70 167 164
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
70 167 164
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
-70 167 164
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
-70 167 164
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
167 164
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
-70 000 000
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
-70 000 000
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Pasākuma plāna kopējās izmaksas ir 70 167 164 euro, tajā skaitā:
- papildu nepieciešams 70 000 000 euro (finansēšanas avots:  budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotais finansējums). Finansējuma kopsavilkums atspoguļots 1.pielikumā.
- ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros 147 888 euro (attiecīgās Iekšlietu ministrijas budžeta programmas un apakšprogrammas);
- finansējums piešķirtā budžeta ietvaros 19 276 euro (no tiem Iekšlietu ministrijas budžeta  apakšprogrammā 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 17 040 euro un apakšprogrammā 40.01.00 "Administrēšana" 2 236 euro).
Detalizēti izdevumu aprēķini pievienoti anotācijas 1.-15. pielikumā. Pielikumos pievienotie aprēķini ir indikatīvi. Finansējuma sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pasākumiem var tikt precizēts atbilstoši faktiskajai situācijai. 
Līdzekļus pasākuma plāna ieviešanai ministrijas pieprasīs atbilstoši faktiski nepieciešamajam apmēram atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 8. panta pirmajā daļā noteiktajam - pasākumus atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem primāri finansē no valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, kas iedalīti no budžeta finansētajām institūcijām. Ministru kabinets pēc pamatota ministriju pieprasījuma var pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" atsevišķā programmā plānotā finansējuma šajā likumā noteiktā atbalsta sniegšanai.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Detalizēti izdevumu aprēķini pievienoti anotācijas 1.-15. pielikumā.
1.pielikums: KOPSAVILKUMS
2.pielikums: Labklājības ministrijas aprēķins
3.pielikums: Satiksmes ministrijas aprēķins
4.pielikums: Veselības ministrijas aprēķins
5.pielikums: Izglītības un zinātnes ministrijas aprēķins
6.pielikums: Kultūras ministrijas aprēķins
7.pielikums: Zemkopības ministrijas aprēķins
8.pielikums: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aprēķins
9.pielikums: Ekonomikas ministrijas aprēķins  
10.pielikums: Iekšlietu ministrijas (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra) aprēķins
11.pielikums: Iekšlietu ministrijas (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta) aprēķins 
12.pielikums: Iekšlietu ministrijas (Valsts robežsardzes) aprēķins
13.pielikums: Iekšlietu ministrijas (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes) aprēķins
14.pielikums: Iekšlietu ministrijas (Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra) aprēķins
15.pielikums: Iekšlietu ministrijas (Nodrošinājuma valsts aģentūras) aprēķins
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Amata vietu skaita izmaiņas netiek plānotas.
Cita informācija
   Atbilstoši informatīvajam ziņojumam "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem  2024. gadam un budžeta ietvaram 2024. – 2026. gadam" (23-TA-2414), kas  izskatīts Ministru kabineta 2023. gada 26.septembra  sēdē (prot. Nr.47 43.paragrāfs) Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam 2024. gadam paredzēts finansējums 70 000 000 euro (1.pielikums)  (Vienreizējie pasākumi (ārpus fiskālās telpas, tiks plānoti budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"  un pārdalīti pēc Ministru kabineta un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas lēmuma).
   Likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 69. pantam:
(1) Noteikt, ka budžeta resora 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” noteikto apropriāciju 70 000 000 euro apmērā finanšu ministrs pārdala ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam pasākumu plānam atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024. gadā, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas pārdali.
(2) Finanšu ministram ir tiesības palielināt šajā likumā noteikto apropriāciju šā panta pirmajā daļā minētajā programmā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam pasākumu plānam atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024. gadā un palielināt šā likuma 33. pantā noteikto maksimālo valsts parādu 2024. gada beigās un paplašināt valdības rīcības pieļaujamās robežas valdības saistību izpildei, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.
(3) Lai nodrošinātu paredzēto valsts budžeta līdzekļu maksimāli efektīvu izlietošanu, finanšu ministram ir tiesības ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei no šā panta pirmajā daļā minētās programmas pārdalīto un noteiktajiem mērķiem neizmantoto finansējumu pārdalīt no ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes budžeta uz šā panta pirmajā daļā minēto programmu.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-
Skaidrojums
-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
 • VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
 • Nodarbinātības valsts aģentūra
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Zemkopības ministrija
 • Pārtikas un veterinārais dienests
 • Lauksaimniecības datu centrs
 • Labklājības ministrija
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra
 • Bērnu aizsardzības centrs
 • Finanšu ministrija
 • Kultūras ministrija
 • Tieslietu ministrija
 • Satiksmes ministrija
 • Veselības ministrija
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
 • Nacionālais veselības dienests
 • Iekšlietu ministrija
 • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
 • Valsts meža dienests
 • Valsts policija
 • Valsts drošības dienests
 • Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
 • Valsts robežsardze
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
 • Ekonomikas ministrija
 • Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
 • Izglītības un zinātnes ministrija
 • Sabiedrības integrācijas fonds
 • Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
 • Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
 • VSIA "Autotransporta direkcija"
 • Nodrošinājuma valsts aģentūra
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra
 • Latvijas Zinātnes padome
 • Valsts izglītības satura centrs
 • VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
 • Latvijas Neredzīgo biedrība
 • Latvijas Neredzīgo savienība
 • Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
-
2. Tiks likvidēta institūcija
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
-
8. Cita informācija
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
Apraksts
-

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi
1. pielikums
Nosaukums
Finanšu aprēķina kopsavilkums
2. pielikums
Nosaukums
Labklājības ministrijas aprēķins
3. pielikums
Nosaukums
Satiksmes ministrijas aprēķins
4. pielikums
Nosaukums
Veselības ministrijas aprēķins
5. pielikums
Nosaukums
Izglītības un zinātnes ministrijas aprēķins
6. pielikums
Nosaukums
Kultūras ministrijas aprēķins
7. pielikums
Nosaukums
Zemkopības ministrijas aprēķins
8. pielikums
Nosaukums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aprēķins
9. pielikums
Nosaukums
Ekonomikas ministrijas aprēķins
10. pielikums
Nosaukums
Iekšlietu ministrijas (IeM IC) aprēķins
11. pielikums
Nosaukums
Iekšlietu ministrijas (VUGD) aprēķins
12. pielikums
Nosaukums
Iekšlietu ministrijas (VRS) aprēķins
13. pielikums
Nosaukums
Iekšlietu ministrijas (PMLP) aprēķins
14. pielikums
Nosaukums
Iekšlietu ministrijas (IeM VSC) aprēķins
15. pielikums
Nosaukums
Iekšlietu ministrijas (NVA) aprēķins