Ministru kabineta 05.03.2024. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
0. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
0.1
23-TA-4s
(iekļauts papildus) Slepeni
A. Sprūds
Pieņemts
0.2
24-TA-1s
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas ārējās robežas ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku stiprināšanas plānu"
A. Sprūds
Rolands Heniņš (AM)
Pieņemts
0.3
24-TA-6k
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
A. Sprūds
Pieņemts
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 243 "Kārtība, kādā veic speciālistu sertifikāciju un komersantu licencēšanu darbam ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un militāri piesārņotu teritoriju izpēti un sanāciju""
[4 dokumenti]
A. Sprūds
Pieņemts
1.2
Likumprojekts "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.3
Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.4
Likumprojekts "Grozījums Maksātnespējas likumā"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta noteikumos Nr. 572 "Valsts robežsardzes maksas pakalpojuma cenrādis""
[4 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.6
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 885 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""
[4 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.7
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""
[4 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.8
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
1.9
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 22. augusta noteikumos Nr. 474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
1.10
Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem mācību laikā"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
1.11
Rīkojuma projekts "Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas dalību organizācijā "Eiropas sociālais tīkls""
[3 dokumenti]
A. Krauze (LM)
Pieņemts
1.12
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Grietiņas" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.13
Par Ministru kabineta 2016. gada 10. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22  21. §) "Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
[2 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.14
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu"
[3 dokumenti]
E. Siliņa (TM)
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības, eksaminācijas un maksātnespējas procesa administratoru amata darbības kārtība"
[3 dokumenti]
E. Siliņa (TM)
Pieņemts
1.16
Noteikumu projekts "Par pieprasāmās informācijas apjomu un tās sniegšanas kārtību, lemjot par atļauju piedalīties atlases procesā"
[3 dokumenti]
E. Siliņa (TM)
Pieņemts
1.17
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana""
[3 dokumenti]
E. Siliņa (TM)
Pieņemts
1.18
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 641 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""
[4 dokumenti]
H. Abu Meri
Pieņemts
1.19
Rīkojuma projekts "Par piebraucamā ceļa un stāvvietas izbūvi un tiem nepieciešamo atmežošanu nekustamajā īpašumā "Stiliņi" Liepupes pagastā, Limbažu novadā"
[7 dokumenti]
I. Bērziņa
Pieņemts
1.20
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 16. augusta noteikumos Nr. 510 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana"""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
1.21
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
1.22
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.23
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[3 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.24
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
K. Briškens
Vilnis Preimanis (SAM)
Pieņemts
1.25
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
[3 dokumenti]
H. Abu Meri
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām ar zemākajiem ieņēmumiem"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 848 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis""
[4 dokumenti]
K. Briškens
Annija Novikova (SAM);
Jānis Kalniņš (SAM);
Sintija Siliņa (LDDK);
Alvis Balodis (ATD);
Artūrs Caune (ATD);
Tālivaldis Vectirāns (ATD)
Pieņemts
2.3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""
[4 dokumenti]
H. Abu Meri
Kristīne Kļaviņa (VM)
Pieņemts
2.4
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.3.1.i. "Datu pieejamība, koplietošana un analītika" projekta "Vēlēšanu procesa digitalizācija un automatizācija" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
I. Bērziņa
Edgars Cīrulis (VRAA)
Pieņemts
2.5
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana""
[3 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
2.6
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai"
[3 dokumenti]
I. Bērziņa
Ilze Oša (VARAM);
Jevgēnija Butņicka (VARAM)
Pieņemts
2.7
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumos Nr. 582 "Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
2.8
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem"
[3 dokumenti]
A. Krauze
Inguna Berķe (ĀM);
Pēteris Pauls Celmiņš (ĀM);
Lazdiņš Juris ();
Trons Mārtiņš ();
Valdens Kārlis ()
Pieņemts
3. Informatīvie ziņojumi
3.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2023. gada valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un valsts pamatbudžeta izpildi, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ienākumiem, finanšu darījumiem un ar tiem saistītajiem maksājumiem un no ilgtermiņa stabilizācijas rezerves finansētajiem pasākumiem"
[2 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
3.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par finansējuma piešķiršanu Eiropas Savienības programmas "Digitālā Eiropa" līdzfinansētā projekta "Genomic Data Infrastructure" īstenošanai"
[2 dokumenti]
H. Abu Meri
Laura Boltāne (VM);
Jānis Kloviņš ()
Pieņemts
3.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par cukuru aizstājošo saldinātāju bezalkoholiskajos dzērienos ietekmi uz cilvēka veselību un par akcīzes nodokļa palielinājumu bezalkoholiskajiem dzērieniem un tā iespējamo ietekmi uz Latvijas bezalkoholisko dzērienu ražotājiem"
[2 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
3.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2024. gada 11. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. Krauze (LM)
Pieņemts
3.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Biofarmaceitiskās izpētes centrs" īstenošanai"
[6 dokumenti]
A. Čakša
Jānis Paiders (IZM);
Lauma Sīka (IZM)
Pieņemts
3.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par aizsardzības spēju stiprināšanu un nepieciešamajiem resursiem Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra kapacitātei, aizsardzības infrastruktūras attīstības un uzturēšanas nodrošināšanai"
[2 dokumenti]
A. Sprūds
Pieņemts
4. Ministru kabineta lieta
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par problemātiku Nacionālo bruņoto spēku ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu reģistrācijā)
[2 dokumenti]
K. Briškens
Annija Novikova (SAM);
Jānis Kalniņš (SAM)
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par sarunu sākšanu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par institucionāliem risinājumiem ES un Šveices nolīgumiem, kuri saistīti ar iekšējo tirgu, un par nolīgumiem, kas ir pamatā Šveices pastāvīgajam ieguldījumam Savienības kohēzijā un Šveices iesaistīšanai Savienības programmās"
[2 dokumenti]
A. K. Kariņš
Gundega Pumpure (ĀM);
Iveta Staņislavska (ĀM);
Jānis Paiders (IZM);
Lauma Sīka (IZM)
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, iestājoties Vispārējās tiesas lietā T-435/23
[1 dokuments]
E. Siliņa (TM)
Pieņemts
5.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2024. gada 7. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
V. Valainis
Dagnija Palčevska (TM);
Matīss Vingris (TM);
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-43-03 
[1 dokuments]
A. Čakša
Daiga Dambīte (IZM)
Pieņemts
6.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt izšķirošo ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
[1 dokuments]
V. Valainis
Pieņemts
6.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importu Latvijā"
[2 dokumenti]
A. Krauze
Inguna Berķe (ĀM);
Pēteris Pauls Celmiņš (ĀM);
Dace Freimane (ZM)
Pieņemts