Ministru kabineta 07.02.2023. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
23-TA-1k
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nacionālo sankciju pārskatīšanu"
E. Rinkēvičs
Pieņemts
1.2
23-TA-1s
Par Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 33 5. §) 5. punktā dotā uzdevuma izpildi
 
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā"
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Dace Butāne (EM);
Ieva Veisa (EM)
Pieņemts
2.2
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 425 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
2.3
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
2.4
Likumprojekts "Grozījumi Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Dace Bankoviča (SAM)
Pieņemts
2.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi""
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.6
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.7
Noteikumu projekts "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošo dokumentu  noteikumi"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.8
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Par Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32, 38. §) 10. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
[2 dokumenti]
R. Čudars
Atlikts
2.9
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 1" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu bez atlīdzības valsts īpašumā"
[6 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.10
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rail Baltica dzelzceļa teritorija 3" Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.11
Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai Papildu protokolu"
[7 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis""
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.13
Likumprojekts "Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par smagajiem metāliem"
[5 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.14
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.15
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.16
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā"
[3 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.17
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 416 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi""
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.18
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai"
[3 dokumenti]
D. Šmits
Atlikts
2.19
(jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par 2.1.3.1.i. investīcijas projekta "Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku" pases apstiprināšanu"
[4 dokumenti]
D. Šmits
Atlikts
2.20
(jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.1.1. projekta "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" pases apstiprināšanu"
[4 dokumenti]
D. Šmits
Atlikts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīcijas "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra" īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Andis Strods (SAM);
Ligita Austrupe (SAM);
Vilnis Preimanis (SAM)
Pieņemts
3.2
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu"
[3 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" reformu un investīciju 131., 135. un 151. atskaites punktu īstenošanas termiņu kavējumu"
[2 dokumenti]
L. Meņģelsone
Atlikts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518)
[2 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
6. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
6.1
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokola projekts par 2023. gada budžetu un budžeta ietvaru 2023.-2025. gadam
[6 dokumenti]
A. Ašeradens
Gints Kaminskis (LPS);
Lāsma Ūbele (LPS);
Ginta Ozola (IZM)
Pieņemts
6.2
Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"
[2 dokumenti]
A. Ašeradens
Irēna Blauberga (FM);
Līga Kļaviņa (FM);
Mārtiņš Trautmanis (FM);
Nils Sakss (FM);
Ginta Ozola (IZM);
Mārtiņš Āboliņš ();
Mārtiņš Svirskis (LBAS)
Pieņemts
6.3
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Ilmārs Šņucins (FM);
Inga Vanaga (LIZDA);
Inta Vasaraudze (FM);
Irēna Blauberga (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Kristīne Bāra (FM);
Lāsma Ūbele (LPS);
Līga Kļaviņa (FM);
Nils Sakss (FM);
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Edite Kanavina (IZM);
Ginta Ozola (IZM);
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Jānis Hermanis (LDDK);
Mārtiņš Āboliņš ();
Mārtiņš Svirskis (LBAS)
Pieņemts
6.4
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2023. gadam
[2 dokumenti]
A. Ašeradens
Ilmārs Šņucins (FM);
Inga Vanaga (LIZDA);
Inta Vasaraudze (FM);
Irēna Blauberga (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Klinta Krauze-Tola (FM);
Kristīne Bāra (FM);
Lāsma Ūbele (LPS);
Līga Kļaviņa (FM);
Nils Sakss (FM);
Ginta Ozola (IZM);
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Janis Hermanis (LDDK);
Mārtiņš Svirskis (LBAS)
Pieņemts
6.5
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru 2023. gada 8. februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. Čakša
Lauma Sīka (IZM);
Dmitrijs Stepanovs (IZM)
Pieņemts
8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
8.1
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par maksām un nodevām, kuras maksājamas Eiropas Zāļu aģentūrai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2017/745, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 658/2014"
[2 dokumenti]
L. Meņģelsone
Inese Kaupere (VM);
Ineta Popēna (ZVA);
Sergejs Akuličs (ZVA)
Pieņemts
8.2
(iekļauts papildus) Par 2023. gada 9.-10. februāra ārkārtas Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Gatis Bērziņš (ĀM);
Gatis Šneiders (ĀM);
Jānis Bērziņš (ĀM)
Pieņemts
9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"
[2 dokumenti]
I. Mūrniece
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
9.2
Informatīvais ziņojums "Par airBaltic 2022. gada pirmo 9 mēnešu rezultātiem, Krievijas kara pret Ukrainu izraisītajiem makroekonomiskās vides un finansējuma pieejamības izaicinājumiem"
J. Vitenbergs
Dins Merirands (SAM);
Inguna Strautmane (SAM);
Signe Jantone (FM);
Martin Alexander Gauss ();
Nikolajs Sigurds Bulmanis ();
Vitolds Jakovļevs ()
Pieņemts
9.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420273121
[1 dokuments]
L. Meņģelsone
Pieņemts
9.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
[1 dokuments]
A. K. Kariņš
Signe Jantone (FM)
Pieņemts