Ministru kabineta 04.04.2023. sēde

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
Informatīvais ziņojums "Par valsts interešu pārstāvību ieguldījumu strīdā"
A. K. Kariņš
Pieņemts
1.2
23-TA-5s
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2022. gadā"
I. Lībiņa-Egnere
Egils Zviedris ()
Pieņemts
1.3
23-TA-4k
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Jeremejevs pret Latviju""
A. K. Kariņš (ĀM)
Kristīne Līce (ĀM)
Pieņemts
1.4
23-TA-5k
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Ždanoka pret Latviju""
A. K. Kariņš (ĀM)
Kristīne Līce (ĀM)
Pieņemts
1.5
23-TA-6k
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Liepnieks pret Latviju""
A. K. Kariņš (ĀM)
Kristīne Līce (ĀM)
Pieņemts
1.6
23-TA-4s
(iekļauts papildus) Slepeni
I. Mūrniece
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 22. novembra noteikumos Nr. 740 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1. reformas "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.4.i. investīcijas "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
A. K. Kariņš (A. Ašeradens)
Pieņemts
2.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""
[5 dokumenti]
I. Mūrniece
Pieņemts
2.3
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas padotībā esošās Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas statusa noteikšanu"
[4 dokumenti]
I. Mūrniece
Pieņemts
2.4
Rīkojuma projekts "Par brīvprātīgajām iemaksām Eiropas Padomes rīcības plāna Ukrainas atbalstam 2023.–2026. gadam un Eiropas Padomes Žurnālistu drošības kampaņas budžetos"
[4 dokumenti]
A. K. Kariņš (ĀM)
Pieņemts
2.5
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra rīkojumā Nr. 708 "Par Latvijas Republikas nodomu pievienoties Starptautiskajai Enerģētikas aģentūrai""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Lita Stauvere (EM)
Pieņemts
2.6
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Virānes mežs" Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, atsavināšanu"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
2.7
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgas zemes vienības Plāteru ielā 3, Daugavpilī, 3/4 domājamo daļu nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā un pārdošanu"
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
2.8
Likumprojekts "Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. gada 21. februāra līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"
[11 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.9
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 353 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu""
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.10
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
[5 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.11
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.13
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 529 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas–Izraēlas Valsts kopējā izglītības, kultūras un zinātnes sadarbības starpvaldību komitejā""
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.14
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 442 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" pirmās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi""
[5 dokumenti]
E. Siliņa
Sarmīte Vepere (LM)
Pieņemts
2.15
Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā"
[3 dokumenti]
I. Indriksone (SAM)
Dace Bankoviča (SAM)
Pieņemts
2.17
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Selgas ielas atzars" Rojas pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"
[9 dokumenti]
I. Indriksone (SAM)
Pieņemts
2.18
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
[6 dokumenti]
L. Meņģelsone
Pieņemts
2.19
Par Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 73 41. §) "Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu izlietojumu un izlietojuma prognozēm, un vakcīnu atlikumiem"" 4. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
[2 dokumenti]
L. Meņģelsone
Pieņemts
2.20
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām""
[5 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.21
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""
[6 dokumenti]
M. Sprindžuks
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
2.22
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 534 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā""
[5 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.23
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai"
[4 dokumenti]
D. Šmits
Juris Lazdiņš (ZSA);
Mārtiņš Trons (ZSA)
Pieņemts
2.24
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""
[5 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.25
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām""
[5 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
E. Siliņa
Armands Eberhards (FM);
Kristīne Lasmane (LM);
Sarmīte Vepere (LM)
Pieņemts
3.2
Noteikumu projekts "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2. reformas "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.3.i. investīcijas "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
3.3
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.3.1.i. projekta "Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"
[4 dokumenti]
A. Čakša
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Uldis Berķis (IZM)
Pieņemts
3.4
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
L. Meņģelsone
Agnese Tomsone (VM);
Boriss Kņigins (VM)
Atlikts
3.5
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.3.1.i projekta "Ārstniecības procesa  datu pārvaldības pilnveidošana" pases apstiprināšanu"
[5 dokumenti]
L. Meņģelsone
Līga Gaigala (NVD);
Māris Dreimanis (NVD)
Pieņemts
3.6
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.3.1.i projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pases apstiprināšanu"
[5 dokumenti]
L. Meņģelsone
Andis Pinkulis ();
Iluta Riekstiņa ();
Māra Kalniņa ()
Pieņemts
3.7
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
M. Sprindžuks
Dana Prižavoite (VARAM);
Sandis Cakuls (VARAM)
Pieņemts
3.8
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu segšana""
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
3.9
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus""
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par publisku personu kapitālsabiedrību darbinieku profesionālās darbības ierobežojumiem pēc amata pilnvaru izbeigšanās"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš
Kristīne Kinča (LPS)
Pieņemts
4.2
Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31. punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"
[2 dokumenti]
M. Kučinskis
Maira Roze (PMLP)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 37 2. §) "Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu"" 2. punktā dotā uzdevuma izpildi"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par izdevumu pārstrukturizēšanu ilglaicīgas negatīvas ietekmes mazināšanai uz sabiedrības psihisko veselību, ko veicinājusi Covid-19 pandēmija"
[4 dokumenti]
L. Meņģelsone
Boriss Kņigins (VM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par Imigrācijas likuma grozījumiem)
[5 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā")
[3 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
5.3
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"
 
[4 dokumenti]
A. K. Kariņš (A. Ašeradens)
Aija Zitcere (FM);
Diāna Šavalgina (VISC);
Dina Buse (FM);
Ieva Jaunzeme (VID);
Jana Salmiņa (FM);
Līga Kļaviņa (FM);
Marina Podvinska (EM);
Solvita Āmare - Pilka (FM);
Taisa Trubača (FM);
Jānis Lielpēteris (LTRK)
Pieņemts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu starp programmām 2021.-2027. gada plānošanas periodā"
[2 dokumenti]
M. Sprindžuks
Ilze Krieva (VARAM);
Sandis Cakuls (VARAM)
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu"
[2 dokumenti]
M. Sprindžuks
Andris Ķēniņš (VARAM);
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-760/22 FP u.c.
[2 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
Informatīvais ziņojums "Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2022. gadā"
I. Mūrniece
Karina Ploka (FM);
Kate Elizabete Kanasta (AM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas projekta "Mīnu risku attīrīšana Eiropā (MIRICLE)" ietvaros 2023. gadā"
[1 dokuments]
I. Mūrniece
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420136023
[1 dokuments]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
7.4
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Finanšu ministrijas budžetu"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Inga Forda (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
7.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmēs 2023. gada 10.-16. aprīlī"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Inga Forda (FM);
Karina Ploka (FM);
Līga Kļaviņa (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts