Ministru kabineta 29.03.2022. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
22-TA-2s
Slepeni
A. T. Plešs (AM)
Andris Pelšs (ĀM);
Dimitrijs Trofimovs (IEM);
Jānis Garisons (AM);
Jānis Kažociņš (LVPK);
Normunds Mežviets ()
Pieņemts
1.2
22-TA-5s
Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2021. gadā
J. Bordāns
Egils Zviedris ()
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
[19 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
2.2
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
2.5
Noteikumu projekts "Nacionālās standartizācijas padomes nolikums"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.6
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumos Nr. 301 "Noteikumi par robežapsardzības informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu, glabāšanas termiņiem un piekļuves tiesībām""
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.8
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 790 "Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.9
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta − publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.10
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Kravas izsniegšanas noteikumi""
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.11
Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība"
[7 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.12
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 42" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.13
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 49" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.14
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.15
Noteikumu projekts "Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, jūras piekrastes joslai un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
[14 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.16
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 534 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.17
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija rīkojumā Nr. 437 "Par starpministriju darba grupas izveidi klimata politikas koordinācijai""
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.18
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 681 "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.20
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 5. maija rīkojumā Nr. 246 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.21
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""
[5 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.22
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""
[5 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.23
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 29 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem""
[5 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.24
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.25
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.26
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.27
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
3.2
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes locekļu apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
G. Eglītis (IZM)
Dmitrijs Stepanovs (IZM)
Pieņemts
3.3
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Atlikts
3.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam""
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Gatis Ozols (VARAM);
Jolanta Plūme (FM);
Lelda Kalniņa (VARAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.5
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.6
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem""
[5 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1
Plāna projekts "Plāns sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai 2022.-2024. gadam"
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Aldis Dūdiņš (LM);
Ilze Rudzīte (LPS);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5. Informatīvie ziņojumi
5.1
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par publisko iepirkumu centralizāciju"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Agnese Senčilo (FM);
Inga Bērziņa (FM);
Larijs Martinsons (FM);
Signe Jantone (FM)
Atlikts
5.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 28. marta ārkārtas sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
5.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam, tajā skaitā Borispoles slimnīcas vajadzībām"
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Agnese Jurevica (VM);
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam, tajā skaitā Borispoles slimnīcai"
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Agnese Jurevica (VM);
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta
6.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ieva Jaunzeme (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Liene Cipule (NMPD);
Signe Jantone (FM);
Sergejs Ņikišins ()
Pieņemts
6.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Milaševiča (NVD);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Svetlana Batare (VM)
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Egīls Baldzēns (LBAS);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.7
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienības vadlīnijām Eiropas transporta tīkla attīstībai ar ko groza Regulu (ES) Nr. 2021/1153 un Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Andris Maldups (SAM);
Elīna Šimiņa-Neverovska (SAM)
Atlikts
7.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2022. gada 4.-5. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
N. Puntulis
Sarmīte Catlaka (KM)
Pieņemts
7.3
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2022. gada 4.–5. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
G. Eglītis (IZM)
Edgars Severs (IZM);
Ilze Saleniece (IZM);
Randa Ķeņģe (IZM)
Pieņemts
8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1
(iekļauts papildus) Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par degvielas cenu kāpumu un iespējamajiem risinājumiem"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Līga Rozentāle (EM);
Signe Jantone (FM);
Jānis Račko (KP)
Pieņemts
8.3
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
[1 dokuments]
E. Rinkēvičs
Dana Tjurina (ĀM);
Jolanta Plūme (FM);
Kārlis Panteļējevs (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts