Ministru kabineta 21.09.2021. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
0. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
0.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par dzeloņstiepļu žoga ierīkošanu uz Latvijas Republikas valsts ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"
[1 dokuments]
A. Pabriks (IEM)
Pieņemts
0.2
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Pabriks (IEM)
Pieņemts
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā""
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 720 "Noteikumi par karavīru un zemessargu paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību""
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem""
[4 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Pieņemts
1.4
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas nodošanu privatizāciju"
[3 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Pieņemts
1.5
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
[28 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Pieņemts
1.6
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.7
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Daugavpilī"
[5 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.10
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību"
[6 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.11
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra instrukcijā Nr. 1 "Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra nodrošināšanas kārtība""
[4 dokumenti]
J. Bordāns (SAM)
Pieņemts
1.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi""
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.13
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 514 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Pabriks (VARAM)
Pieņemts
1.14
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""
[6 dokumenti]
A. Pabriks (VARAM)
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 101 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" īstenošanas noteikumi" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Pabriks (VARAM)
Pieņemts
1.20
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses"
[14 dokumenti]
J. Bordāns (SAM)
Pieņemts
1.21
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses"
[14 dokumenti]
J. Bordāns (SAM)
Pieņemts
1.22
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses"
[14 dokumenti]
J. Bordāns (SAM)
Pieņemts
1.23
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Par Nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kataras Valsti, no otras puses"
[14 dokumenti]
J. Bordāns (SAM)
Pieņemts
1.24
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 99 C, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā"
[14 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
(jautājums tiks skatīts VI.sadaļā Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju akciju sabiedrībai "Augstsprieguma tīkls" iegādāties, attīstīt, pārvaldīt un ekspluatēt elektroenerģijas uzkrātuves"
[11 dokumenti]
J. Reirs
Agija Leitāne-Šķēle (FM);
Larijs Martinsons (FM);
Signe Jantone (FM);
Diāna Bērziņa (SPRK);
Gatis Junghāns (AST);
Inga Balabkina (SPRK);
Jānis Miķelsons (SPRK);
Līga Kurevska (SPRK);
Mārcis Kauliņš (AST);
Zane Āboliņa (AST)
Pieņemts
2.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Trauksmes celšanas likums"
[30 dokumenti]
A. K. Kariņš
Pieņemts
3. Informatīvie ziņojumi
3.1
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Konsultē vispirms" īstenošanu un rezultātiem"
[4 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Didzis Brūklītis (EM);
Inga Apsīte (EM);
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
3.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Patērētāju aizsardzības ministru 2021. gada 23. - 24. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Inga Apsīte (EM);
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
4. Ministru kabineta lieta
4.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Indra Dreika (VM);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Kaspars Bērziņš (VM);
Liene Cipule (NMPD);
Sanita Janka (VM);
Signe Jantone (FM);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Sergejs Ņikišins (VSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca");
Uldis Biķis (LDDK)
Pieņemts
4.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Milaševiča (NVD);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA);
Egīls Baldzēns (LBAS)
Pieņemts
4.3
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Dace Zavadska (Rīgas Stradiņa universitāte)
Atlikts
4.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par papildu vakcīnas devas Covid-19 vakcinācijai iespējamo ieviešanu Latvijā"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Eva Juhņēviča (NVD);
Ineta Popēna (ZVA);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Dace Zavadska (Rīgas Stradiņa universitāte)
Pieņemts
4.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
4.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi Covid-19 testēšanas politikas izmaiņām"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Sanita Janka (VM)
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0298
[1 dokuments]
A. Pabriks (VARAM)
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0297
[1 dokuments]
J. Reirs
Aija Zitcere (FM);
Egita Šķibele (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0300
[1 dokuments]
J. Reirs
Aija Zitcere (FM);
Egita Šķibele (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0301
[1 dokuments]
J. Reirs
Aija Zitcere (FM);
Egita Šķibele (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0299
[1 dokuments]
J. Reirs
Aija Zitcere (FM);
Egita Šķibele (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-318/21 Stockholm School of Economics in Riga
[2 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
5.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021. gada 23. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0293
[1 dokuments]
K. Gerhards (EM)
Helēna Rimša (EM)
Pieņemts
5.8
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2021. gada 28. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Jānis Paiders (IZM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu ražotāja Sanofi, Astra Zeneca, CUREVAC AG un BioNTech/Pfizer vakcīnu pret Covid-19 iegādi"
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Inese Kaupere (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts