Ministru kabineta 24.01.2023. sēde

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
23-TA-2k
(iekļauts papildus) Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
I. Mūrniece
Pieņemts
1.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu un Polijas sadarbību"
E. Rinkēvičs
Atis Lots (ĀM)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Gatis Silovs (EM)
Pieņemts
2.2
Rīkojuma projekts "Par meža zemes "Juglas Ziedi" Suntažu pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
2.3
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.4
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
[5 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.5
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Graudu ielā 63, Rīgā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"
[5 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.6
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Īles sanatorija" Īles pagastā, Dobeles novadā, pārdošanu"
[6 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.7
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 17A, Jūrmalā, pārdošanu"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.8
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām""
[5 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.9
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
[2 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.10
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību""
[5 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.11
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.12
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Biškopības muzejs" Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"
[8 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.14
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 720 "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi""
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.15
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "Ziņošanas sistēmas pilnveidošana par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā" pases apstiprināšanu"
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.16
Rīkojuma projekts "Par 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "E-lietas programma – izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide – 2. posms" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
[5 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.17
Rīkojuma projekts "Par 2.1.1.1.i. investīcijas projekta "Uzņēmumu reģistra datu apstrādes un pakalpojumu modernizācija" pases apstiprināšanu"
[5 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.18
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskā elektroniskā pakalpojuma sniedzēja tehniskajām un organizatoriskajām prasībām"
[4 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.19
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 6. janvāra rīkojumā Nr. 14 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā""
[6 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.20
Rīkojuma projekts "Par stāvlaukuma pie Lilastes paplašināšanu, kā arī nobrauktuves pludmalē ierīkošanu, un tiem nepieciešamo atmežošanu nekustamajos īpašumos "Valsts mežs 8052" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80520010055) un "Ziemeļu iela 28" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80520010022), Carnikavas pagastā, Ādažu novadā"
[15 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.21
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm""
[5 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.22
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā"
[4 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
2.23
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 206 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas un Polijas jauktajā komisijā sadarbībai kultūras un izglītības jomā""
[5 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Gints Miķelsons (LBA);
Jana Salmiņa (FM);
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
3.2
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību""
[5 dokumenti]
A. Čakša
Inguna Kampāne (IZM);
Liene Voroņenko (VISC)
Pieņemts
3.3
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi""
[5 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Vita Narnicka (VZD)
Pieņemts
3.4
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību""
[5 dokumenti]
A. Čakša
Agris Skudra (GPB);
Iveta Kažoka (Providus);
Ginta Ozola (IZM);
Liene Voroņenko (VISC)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 79 46. §) 4. punktā noteiktā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
[3 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
4.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa protokollēmuma (prot. Nr. 32 40. §) 3. punktā dotā uzdevuma izpildi"
[2 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
5. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi
5.2
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""
[5 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"
[5 dokumenti]
E. Siliņa
Ilze Rudzīte (LPS)
Pieņemts
5.5
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"
[4 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
5.6
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"
[4 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
5.7
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts kultūrkapitāla fonda likumā"
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
5.8
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Pasta likumā"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Dace Bankoviča (SAM)
Pieņemts
5.9
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""
[4 dokumenti]
R. Čudars
Atlikts
5.10
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Rūta Gintaute-Marihina (IZM)
Pieņemts
5.11
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Daina Robežniece (FM);
Ilmārs Šņucins (FM)
Pieņemts
5.12
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā"
[4 dokumenti]
M. Kučinskis
Atlikts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
6.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 26.–27. janvāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Kristīne Pommere (TM)
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem un Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Artūrs Kokars (SAM);
Elīna Šimiņa-Neverovska (SAM)
Pieņemts
6.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru neformālajā 2023. gada 26.-27. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 30. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
7.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par vienota mediju pakalpojumu satvara izveidi iekšējā tirgū (Eiropas Mediju brīvības akts) un grozījumiem Direktīvā 2010/13/EU"
[2 dokumenti]
N. Puntulis
Andris Mellakauls (KM);
Zane Vāgnere (KM)
Pieņemts
8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1
Konceptuālais ziņojums "Par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 2023.–2027. gadam"
[2 dokumenti]
A. K. Kariņš (A. Ašeradens)
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.2
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
[2 dokumenti]
M. Kučinskis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420306122
[1 dokuments]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
8.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par saņemtajiem priekšlikumiem"
R. Čudars
Gunta Jēkabsone (AST);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu"
[1 dokuments]
R. Čudars
Gunta Jēkabsone (AST);
Jānis Miķelsons (SPRK);
Māra Grava (AST);
Rota Šņuka (SPRK);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību un krājumiem"
L. Meņģelsone
Inese Kaupere (VM);
Kārlis Panteļējevs (VM);
Signe Bokta (NVD);
Zinta Rugāja (NVD);
Armīns Kalniņš (SPKC)
Pieņemts