Ministru kabineta 12.04.2022. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
22-TA-2s
Slepeni
A. Pabriks
Baiba Bāne (FM);
Jānis Kažociņš (LVPK)
Pieņemts
1.2
22-TA-4k
Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2021. gadā"
M. Golubeva
Baiba Bāne (FM)
Pieņemts
1.3
22-TA-5k
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Konfidenciāli
A. Pabriks
Baiba Bāne (FM)
Atlikts
1.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par naftas drošības rezervēm"
J. Vitenbergs
Baiba Bāne (FM);
Edijs Šaicāns (EM);
Līga Rozentāle (EM)
Pieņemts
1.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ārkārtējas elektroenerģijas sistēmas desinhronizācijas risku mazināšanu"
J. Vitenbergs
Baiba Bāne (FM)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu""
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš
Pieņemts
2.2
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā"
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
2.3
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
2.4
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
2.5
Likumprojekts "Grozījums Streiku likumā"
[23 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.6
Likumprojekts "Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.7
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 29. maija rīkojumā Nr. 284 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.8
Noteikumu projekts "Prasības un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.9
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā""
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.13
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.14
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.15
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.17
(iekļauts papildus) Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskajā operācijā "United Nations Truce Supervision Organzation" (UNTSO)"
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
2.18
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ilze Lore (EM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
2.19
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.20
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.21
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ārkārtas finanšu instrumenta (Asylum, Migration and Integration Fund emergency assistance) projektu"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.22
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2022. gadā"
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.23
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumos Nr. 95 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.24
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.25
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.26
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.27
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.28
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.29
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmēs 2022. gada 22.-24. aprīlī"
[2 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.30
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.31
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu N. Grūbim"
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
3.2
Likumprojekts "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā"
[20 dokumenti]
J. Vitenbergs
Didzis Brūklītis (EM);
Santa Buša (EM);
Zaiga Liepiņa (EM);
Agnese Grīga (Latvijas Darba devēju konfederācija);
Andrejs Vanags (Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija);
Inese Olafsone (Latvijas Darba devēju konfederācija)
Atlikts
3.3
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Pašvaldībās izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaits"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda iniciatīvas aktualitātes pārskatīšanu"
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Raimonds Lapiņš (EM);
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
4.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam īstenošanas gala novērtējums"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Inga Birzniece (VM);
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes "Veselība" 4.1. reformu un investīciju virziena "Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs" 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" atskaites punkta "Izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība Genome for Europe projektā - GoLatvia projekts)" īstenošanu"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Jānis Kloviņš (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" pamatkapitāla apmaksas kārtību augstas gatavības projekta (dienesta viesnīcas ēkas pārbūve Augusta Deglava ielā 41B, Rīgā) īstenošanai"
[2 dokumenti]
A. Muižniece
Jolanta Plūme (FM);
Rūta Gintaute - Marihina (IZM)
Pieņemts
4.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stabilitātes programmu 2022.-2025. gadam"
[2 dokumenti]
J. Reirs
Ieviņa Dzenīte (FM);
Ilmārs Šņucins (FM);
Inta Vasaraudze (FM);
Irēna Blauberga (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Kristīne Bāra (FM);
Līga Kļaviņa (FM);
Marija Sekane (KASE);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM);
Ieviņa Dzenīte (FM);
Jānis Rozenbergs (KASE);
Mārtiņš Āboliņš (Fiskālās disciplīnas padome)
Pieņemts
4.7
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "2022. gada Progresa ziņojums par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu"
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Česlavs Gržibovskis (EM);
Dace Zīle (EM);
Ieva Jaunzeme (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par energoresursu apgādes jautājumiem)
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Līga Rozentāle (EM);
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par vakcinācijas pret Covid-19 nepieciešamību izglītības jomā nodarbinātajiem)
[2 dokumenti]
A. Muižniece
Ance Rudzīte (IZM);
Daiga Dambīte (IZM);
Inga Vanaga (LIZDA)
Pieņemts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu starp programmām 2021.-2027. gada plānošanas periodā"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Iruma Kravale (VARAM);
Karina Ploka (FM);
Sandis Cakuls (VARAM)
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu"
[2 dokumenti]
J. Reirs
Ilmārs Šņucins (FM);
Juris Lukss (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM);
Solvita Āmare - Pilka (FM)
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostāja par Eiropas Komisijas 2022. gada 9. februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2019
A. T. Plešs
Daiga Vilkaste (VARAM)
Pieņemts
6.4
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par vides krimināltiesisko aizsardzību un ar ko aizstāj Direktīvu 2008/99/EK"
[2 dokumenti]
J. Bordāns
Anda Smiltēna (TM)
Pieņemts
6.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālo Transporta ministru video formāta sanāksmi 2022. gada 8. aprīlī
[2 dokumenti]
T. Linkaits
Elīna Šimiņa-Neverovska (SAM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM);
Agnese Lāce (kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem”);
Inese Vaivare (biedrība “Viegli palīdzēt”);
Linda Jākobsone (kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem”)
Pieņemts
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420251021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums ""Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" reformu un investīciju virziena 6.1. "Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai" reformas 6.1.1.r. "Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā" investīcijas 6.1.1.1.i. "Esošo analītisko risinājumu modernizācija", investīcijas 6.1.1.2.i. "Jaunu analīzes sistēmu izstrāde" un investīcijas 6.1.1.3.i. "Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas" īstenošanu""
[1 dokuments]
J. Reirs
Ieva Jaunzeme (VID);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Novavax vakcīnām"
D. Pavļuts
Inese Kaupere (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Vladislava Marāne (VM)
Pieņemts
7.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Vladislava Marāne (VM)
Pieņemts
7.6
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[1 dokuments]
M. Golubeva
Inga Bērziņa (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.7
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam"
[1 dokuments]
M. Golubeva
Inga Bērziņa (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts