Ministru kabineta 20.09.2022. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 457 "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties saistības, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas izmaksu daļēju segšanu 2021.-2023. gadā"
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM);
Valdis Otzulis (AM)
Pieņemts
1.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
1.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[4 dokumenti]
A. K. Kariņš
Pieņemts
2.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.4
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krastiņi 4", Geraņimovā, Kastuļinas pagastā, Krāslavas novadā, nodošanu Krāslavas novada pašvaldības īpašumā"
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.5
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Lībiešu ielā 15A-10, Jūrmalā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.6
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.8
Noteikumu projekts "Prasības Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības un kontroles sistēmas izveidošanai"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.9
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.10
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.11
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.12
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.13
Noteikumu projekts "Saglabājamo datu apstrādes kārtība"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.14
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 614 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē" īstenošanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.15
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 17. novembra rīkojumā Nr. 834 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2022. gada budžeta apstiprināšanu""
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.16
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.17
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.18
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Baloži 1", Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā, un nekustamā īpašuma "Dukuri", Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P69 Skrudaliena-Kaplava-Krāslava 19,43 km caurtekas izbūves projekta īstenošanai"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.19
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna pārbūves projekta īstenošanai"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.20
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 44" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.22
Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas nolikums"
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.23
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra rīkojumā Nr. 809 "Par Patentu valdes 2022. gada budžeta apstiprināšanu""
[5 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.24
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2023. gadam"
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.25
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.26
Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība un kritēriji Latvijas Republikā reģistrētiem Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmu 2021. – 2027.gadam finansējuma saņēmējiem"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.27
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.29
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.30
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas akvakultūrā""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.31
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.32
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.33
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.34
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Padomdevēju misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
[4 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
2.35
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.36
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 519 "Depozīta sistēmas darbības noteikumi""
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
2.37
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.38
(jautājuma izskatīšana uz divām nedēļām atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Inga Vanaga (LIZDA)
Atlikts
2.39
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""
[5 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.40
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.41
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Mārtiņš Trons (ZSA)
Pieņemts
2.42
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
3.2
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Valsts aizsardzības dienesta likums"
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Baiba Bļodniece (AM);
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
3.3
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Baiba Bļodniece (AM);
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
3.4
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Baiba Bļodniece (AM);
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
3.5
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā"
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Baiba Bļodniece (AM);
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
3.6
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā"
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Baiba Bļodniece (AM);
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
3.7
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā"
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Baiba Bļodniece (AM);
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
3.8
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Baiba Bļodniece (AM);
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
3.9
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā"
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Baiba Bļodniece (AM);
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
3.10
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām""
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Baiba Bļodniece (AM);
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
3.11
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Baiba Bļodniece (AM);
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
3.12
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Baiba Bļodniece (AM);
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
3.13
(iekļauts papildus) Ministru kabineta vēstules projekts
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
3.14
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Atbalsta energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Andris Trumars (Sia "Nordic plast");
Gatis Ābele (Būvmateriālu ražotāju asociācija);
Ilze Lore (EM);
Mārtiņš Trons (ZSA);
Raimonds Lapiņš (EM)
Pieņemts
3.15
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu""
[8 dokumenti]
I. Indriksone
Edijs Šaicāns (EM);
Līga Rozentāle (EM)
Pieņemts
3.16
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 906 "Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi""
[8 dokumenti]
I. Indriksone
Edijs Šaicāns (EM);
Līga Rozentāle (EM)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par CAEED3 projekta "Saskaņotās darbības energoefektivitātes direktīvas ieviešanai (programma HORIZON 2020)" īstenošanu"
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Dmitrijs Skoruks (EM)
Pieņemts
4.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.4. pasākuma "Profesionāla un mūsdienīga sociālā darba attīstība" īstenošanu"
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par kriminālprocesa ietvaros izņemto lietisko pierādījumu utilizēšanu"
[2 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas viedokli Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2022. gada sēdē"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Ilze Krieva (VARAM)
Pieņemts
4.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai"
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
4.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Armands Eberhards (FM);
Edgars Šadris (FM)
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko sniedz ārkārtas makrofinansiālo palīdzību Ukrainai, pastiprina kopējo uzkrājumu fondu ar dalībvalstu garantijām un ar īpašiem uzkrājumiem dažām finanšu saistībām, kuras saistītas ar Ukrainu un kuras garantētas saskaņā ar Lēmumu Nr. 466/2014/ES, un ar ko groza Lēmumu (ES) 2022/1201"
[1 dokuments]
J. Reirs
Karina Ploka (FM);
Līga Kļaviņa (FM);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "2022. gada vispārējā budžeta grozījumu Nr. 4 projekts. Ieņēmumu (pašu resursu) atjauninājums un citi tehniski pielāgojumi"
[1 dokuments]
J. Reirs
Antra Esenberga (FM);
Karina Ploka (FM);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 26. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Pilnvaroto pārstāvju konferenci
[1 dokuments]
T. Linkaits
Jana Lūsvere (SAM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
[2 dokumenti]
K. Eklons
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.2
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2022. gada 31. oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2022. gada 30. aprīlim"
J. Bordāns
Karina Ploka (FM);
Rudīte Vesere (VARAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420272821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420144622
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta 2022. gada militārās mobilitātes pieteikumā"
T. Linkaits
Dins Merirands (SAM);
Karina Ploka (FM);
Olita Bērziņa (SAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par jaunas ārstniecības personu darba samaksas kārtības izstrādāšanu"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM)
Pieņemts