Ministru kabineta 11.01.2022. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""
[4 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
1.2
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 704 "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.6
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.7
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 819 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.8
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā"
[13 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.9
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.11
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.12
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994. gada 6. decembra rīkojumā Nr. 527 "Par Latvijas Republikas interešu pārstāvēšanu Starptautiskajā rekonstrukcijas un attīstības bankā""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.13
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994. gada 6. decembra rīkojumā Nr. 526 "Par Latvijas Republikas interešu pārstāvēšanu Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankā""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.14
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Igaunijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.15
Par Ministru kabineta 2021.gada 12.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 69 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"" 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.16
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 25. februāra noteikumos Nr. 131 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.17
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē"
[20 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.18
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.19
Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei ''RUUKKI pludmales centrs""
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.20
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 765 "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā maksājuma uzskaite un ieturēšana""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.21
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.22
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.23
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.24
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2. pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.25
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.26
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus""
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.27
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ausekļa iela 5" Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.29
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Rozīši" Babītes pagastā, Mārupes novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V10 Babītes stacija-Vārnukrogs pārbūves projekta īstenošanai"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.30
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" izšķirošās ietekmes un līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LDZ infrastruktūra" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" netiešas izšķirošas ietekmes izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Vagonbūves Uzņēmums "Baltija"" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" līdzdalības un tiešas izšķirošas ietekmes izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Vagonbūves Uzņēmums "Baltija""
[13 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.31
Noteikumu projekts "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība"
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.32
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.33
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.34
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.35
Par Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 41 33. §) "Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"" 4. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
[2 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.36
Noteikumu projekts "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.37
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību""
[12 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.38
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.39
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.41
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.42
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 46 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.43
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Plastmasu saturošu izstrādājumu ziņojumu iesniegšanas kārtība un kritēriji šo izstrādājumu klasifikācijai"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.44
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām""
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.45
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022.gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem"
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3. Informatīvie ziņojumi
3.1
Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos 2021. gadā"
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
3.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas gatavību Arktikas padomes novērotājvalsts statusam"
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
3.3
Informatīvais ziņojums "Par Igaunijas un Latvijas atkrastes vēja kopprojekta ELWIND īstenošanu"
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM)
Pieņemts
3.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ieviešanai nepieciešamajiem resursiem"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Armands Eberhards (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Santa Šmīdlere (IZM);
Signe Jantone (FM);
Zane Jansone (FM)
Pieņemts
3.5
Informatīvais ziņojums "Par brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu pilotprojekta rezultātiem un tālāko rīcību brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju un pašvaldību ugunsdzēsības dienestu attīstībai"
[19 dokumenti]
M. Golubeva
Mārtiņš Baltmanis (VUGD)
Pieņemts
3.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (2021–2027) kontaktpunkta darbības īstenošanu"
[2 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
3.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Sabiedrības integrācijas fonda dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes līdzfinansētajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības projektā "Bēgļu un imigrantu integrācijas veicināšana vietējā līmenī, veidojot pārresoru sadarbības modeļus un reģionālos sadarbības tīklus""
[2 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM);
Zaiga Pūce (SIF)
Pieņemts
3.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas Latvijai 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā" 4.3.1.2. pasākuma "Pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana, tuvinot valsts sociālās aprūpes centru filiāles kopienā sniegtajiem (ģimeniskai videi pietuvinātiem) pakalpojumiem" īstenošanu"
[2 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.9
Par finansējuma nodrošināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai 2022. gadā
[2 dokumenti]
T. Linkaits
Agnese Meikšāne (SAM);
Dins Merirands (SAM);
Jolanta Plūme (FM);
Olita Bērziņa (SAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4. Ministru kabineta lieta
4.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Artis Lapiņš (IUB);
Dita Heiberga (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Bērziņa (FM);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Liene Apsīte-Berzinska (KASE);
Liene Cipule (NMPD);
Sergejs Ņikišins (Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Artis Lapiņš (IUB);
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Bērziņa (FM);
Inga Milaševiča (NVD);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.4
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ieva Jaunzeme (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.5
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ieva Jaunzeme (VID);
Ilze Lore (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Ieva Jaunzeme (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.11
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Daina Robežniece (FM);
Ilmārs Šņucins (FM);
Inga Bērziņa (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Larijs Martinsons (FM);
Sabīne Ālmane (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.12
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Sandra Stabiņa (LM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.13
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.14
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.15
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz 2021. gada 24. novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)0536
[1 dokuments]
A. T. Plešs
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021. gada 24. novembra oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0535
[1 dokuments]
T. Linkaits
Tālivaldis Vectirāns (SAM)
Pieņemts
5.3
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības vienloga vidi muitas jomā un groza Regulu (ES) Nr.952/2013"
[1 dokuments]
J. Reirs
Jolanta Krastiņa (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 17. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
5.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pārstāvību Starptautiskās atjaunojamo energoresursu aģentūras (IRENA) 12. asamblejā 13.-16. janvārī"
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM);
Einārs Cilinskis (EM)
Pieņemts
5.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē 2022. gada 13.-14. janvārī izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Dana Tjurina (ĀM);
Diāna Krieva (ĀM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas projekta "Virtuālās realitātes apmācību simulators" ietvaros 2022.–2023. gadā"
[1 dokuments]
A. T. Plešs (AM)
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"
[1 dokuments]
A. T. Plešs (AM)
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts par starptautiska līguma apstiprināšanu
[6 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Likumprojekts "Līgums par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu"
[6 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
6.5
Informatīvais ziņojums "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas rezultāti atsevišķās Izglītības un zinātnes ministrijas padotības izglītības iestādēs un veiktā  finansējuma attiecināšana uz valsts budžeta kopējiem izdevumiem"
A. Muižniece
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.6
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta progresu Latvijā un Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta astotajam projektu uzsaukumam"
T. Linkaits
Agnese Meikšāne (SAM);
Dins Merirands (SAM);
Olita Bērziņa (SAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420288821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts par blakus sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420268121, Nr. A420272821, Nr. A420274021, Nr. A420272321, Nr. A420270421, Nr. A420265221, Nr. A420264321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts par blakus sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420263821, Nr. A420267921, Nr. A420261621, Nr. A420271821, Nr. A420267421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.10
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pieteikumā militārās mobilitātes projektu uzsaukumam"
T. Linkaits
Agnese Meikšāne (SAM);
Dins Merirands (SAM);
Olita Bērziņa (SAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420289721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.12
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par neformālo ES aizsardzības ministru sanāksmi 2022. gada 12. un 13. janvārī Brestā, Francijā"
[1 dokuments]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
7.1
21-TA-18k
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Konfidenciāli
M. Golubeva