Ministru kabineta 14.09.2021. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Azerbaidžānas Republikas Aizsardzības ministrijas vienošanos par sadarbību aizsardzības jomā"
[8 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.2
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" 2022.gada budžeta apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.3
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"
[7 dokumenti]
J. Reirs
Atlikts
1.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.103 "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.6
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.182 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.7
Noteikumu projekts "Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai"
[5 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.8
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.9
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī, nodošanu SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.10
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu Tukuma novada pašvaldības īpašumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.11
Likumprojekts "Grozījumi Valsts robežsardzes likumā"
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.13
Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ūdenstornis Liepās" pārņemšanu valsts īpašumā"
[8 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.14
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.322 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" pirmās un otrās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.15
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.17
Noteikumu projekts "Bezpilota gaisa kuģu lidojumi gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību ietvaros"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.18
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifu""
[8 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.19
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 20.oktobra noteikumos Nr.411 "Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu""
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.20
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.7.specifiskā atbalsta mērķa "Multimodāla transporta sistēmas iespējošana" 6.1.7.1.pasākuma "Ar Rail Baltica projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.21
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 15.maija rīkojumā Nr.215 "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu""
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.22
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Platones ielā 5, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.23
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.augusta rīkojumā Nr.468 "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica""
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.24
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.229 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitālā""
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.25
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.26
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Asaru prospektā 61, Jūrmalā, zemes vienības daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājumam "Centra "Vaivari" attīstības fonds""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.27
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.28
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi""
[14 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.29
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra rīkojumā Nr.52 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija)""
[6 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.30
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.31
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"
[27 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.32
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.33
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi" uz Izglītības un zinātnes ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda budžetu""
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.35
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" pamatkapitālā"
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.36
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējumu Rīgas konferences rīkošanai"
[4 dokumenti]
A. K. Kariņš (ĀM)
Pieņemts
1.37
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[9 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Rīkojuma projekts "Par Līgu Lejiņu"
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Lejiņa Līga (VISC);
Vanaga Inga (LIZDA)
Pieņemts
2.2
(jautājuma izskatīšana uz 2 nedēļām atlikta) Likumprojekts "Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums"
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Roze Maira (PMLP)
Atlikts
2.5
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Feldmane Jana (VM);
Jantone Signe (FM);
Kņigins Boriss (VM);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
2.6
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Feldmane Jana (VM);
Jantone Signe (FM);
Kņigins Boriss (VM);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
Informatīvais ziņojums "Par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību 2021.-2025."
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Beināre Ilze (EM);
Feldmane Olga (EM);
Jantone Signe (FM);
Līga Brasliņa (LU);
Mārtiņš Danusēvičs (LU);
Plūme Jolanta (FM);
Valantis Edmunds (EM)
Pieņemts
4.2
Informatīvais ziņojums "Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projekta izstrādi un plānotajām investīcijām Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda Darbības programmas sestajā politikas mērķī"
[17 dokumenti]
A. T. Plešs
Bērziņa Sandra (LPS);
Cakuls Sandis (VARAM);
Jantone Signe (FM);
Lazdiņa Laura (VARAM)
Pieņemts
4.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas eksporta, kultūras un publiskās diplomātijas programmu Latvijas dalības sagatavošanai viesu valsts statusā Frankfurtes grāmatu tirgū"
[7 dokumenti]
N. Puntulis
Jantone Signe (FM);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta (I)
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par drošības prasībām darbā ar tehnoloģijām izglītības iestādēs)
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Hahelis Jānis (VM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (II)
6.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Bērziņš Kaspars (VM);
Cipule Liene (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Feldmane Jana (VM);
Heiberga Dita (NMPD);
Janka Sanita (VM);
Jantone Signe (FM);
Nataļja Rešetņaka (VSIA RAKUS);
Perevoščikovs Jurijs (SPKC);
Plūme Jolanta (FM);
Popēna Ineta (ZVA);
Valdis Keris (LVSADA)
Pieņemts
6.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Baldzēns Egīls (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Inga Milaševiča (NVD);
Jantone Signe (FM);
Keris Valdis (LVSADA);
Plūme Jolanta (FM);
Stade Zane (ZVA)
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Baldzēns Egīls (LBAS);
Hahelis Jānis (VM);
Jantone Signe (FM);
Keris Valdis (LVSADA);
Rudzīte Ilze (LPS)
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[9 dokumenti]
N. Puntulis
Jantone Signe (FM);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
6.5
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Feldmane Jana (VM);
Janka Sanita (VM);
Kārkliņš Raimonds (IZM);
Severs Edgars (IZM);
Vanaga Inga (LIZDA)
Pieņemts
7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1
Informatīvais ziņojums "Par 2021.gada 10.septembra Euro grupas sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021.gada 10.-11.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
[1 dokuments]
J. Reirs
Jantone Signe (FM);
Kļaviņa Līga (FM);
Sakss Nils (FM)
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 15.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0088
[1 dokuments]
J. Reirs
Buse Dina (FM);
Jantone Signe (FM);
Zitcere Aija (FM)
7.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 15.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0071
[1 dokuments]
J. Reirs
Buse Dina (FM);
Jantone Signe (FM);
Zitcere Aija (FM)
7.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0295
[1 dokuments]
N. Puntulis
Pētersone Ilona (KM)
7.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 26.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2021/0296
[1 dokuments]
N. Puntulis
Pētersone Ilona (KM)
7.6
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021.gada 21.septembra sanāksmei
[2 dokumenti]
A. K. Kariņš (ĀM)
Bērziņš Jānis (ĀM);
Krūmiņa Linda (ĀM)
Pieņemts
8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1
Programmas "Akselerācijas fondi" rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējums
J. Vitenbergs
Lapiņš Raimonds (EM);
Lore Ilze (EM)
8.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Lore Kaspars (EM)