Ministru kabineta 08.03.2022. sēde (sēdes sākums plkst. 14.30)

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
0. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
0.1
22-TA-1ss
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Sevišķi slepeni
A. Pabriks
Mārtiņš Paškēvičs (AM)
Pieņemts
0.2
22-TA-2s
(iekļauts papildus) Slepeni
A. Pabriks
Pieņemts
0.3
22-TA-2ss
(iekļauts papildus) Sevišķi slepeni
A. Pabriks
Mārtiņš Paškēvičs (AM)
Pieņemts
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve"
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Mārtiņš Paškēvičs (AM)
Pieņemts
1.2
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība""
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.3
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu militāri patriotiskajām organizācijām projektu īstenošanai"
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.4
Rīkojuma projekts "Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu SIA "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai"
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.5
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.6
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumos Nr. 657 "Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus""
[4 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
1.7
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 30 "Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas nolikums""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.8
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.9
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.10
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""
[50 dokumenti]
J. Vitenbergs
Aivars Neimanis (EM);
Andrejs Apaņuks (EM);
Dmitrijs Skoruks (EM);
Edijs Šaicāns (EM)
Pieņemts
1.11
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību""
[52 dokumenti]
J. Vitenbergs
Aivars Neimanis (EM);
Andrejs Apaņuks (EM);
Dmitrijs Skoruks (EM);
Edijs Šaicāns (EM)
Pieņemts
1.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumos Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""
[4 dokumenti]
T. Linkaits (IZM)
Jānis Paiders (IZM)
Pieņemts
1.13
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību"
[30 dokumenti]
T. Linkaits (IZM)
Pieņemts
1.14
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra rīkojuma Nr. 713 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi" atzīšanu par spēku zaudējušu"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.15
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.18
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.19
Rīkojuma projekts "Par Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts (VARAM)
Pieņemts
1.20
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai"
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.21
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 18. janvāra rīkojumā Nr. 33 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ilze Lore (EM);
Raimonds Lapiņš (EM)
Pieņemts
1.22
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.23
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstīto pašvaldību investīciju projektu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai, kuram piešķirams valsts budžeta aizdevums"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts (VARAM)
Pieņemts
1.24
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.25
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM);
Gatis Silovs (EM)
Pieņemts
1.26
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.27
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (J. Bordāns)
Pieņemts
1.28
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
1.29
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.30
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Arta Priede (FM);
Ilmārs Šņucins (FM);
Signe Jantone (FM);
Solvita Āmare - Pilka (FM);
Vilnis Vītoliņš (IEM)
Pieņemts
1.31
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.32
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (J. Bordāns)
Pieņemts
1.33
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.34
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 495 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Armands Eberhards (FM);
Edijs Šaicāns (EM);
Gatis Silovs (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
2. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3. Informatīvie ziņojumi
3.1
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem 2022. gadā"
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Atlikts
3.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par administratīvā sloga mazināšanas pasākumiem ģimenes ārstu praksēs"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Ieva Melišus (VM);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
3.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Erasmus+ K3 strukturālo reformu programmas apstiprinātā projekta Atbalsts Eiropas absolventu monitoringa iniciatīvas turpmākai īstenošanai līdzfinansējumu 2022.–2024. gadam"
[2 dokumenti]
T. Linkaits (IZM)
Dace Jansone (IZM)
Pieņemts
3.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras ministru 2022. gada 7. un 8. marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Sarmīte Catlaka (KM)
Pieņemts
3.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par situāciju prioritāri izbūvējamo valsts robežas joslas posmu uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūvē"
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Dace Plotniece (VNI);
Inga Bērziņa (FM);
Jānis Ivanovskis-Pigits (VNI);
Renārs Griškevičs (VNI);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
3.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu"
[2 dokumenti]
N. Puntulis
Dagnija Palčevska (TM);
Inga Bērziņa (FM);
Juris Šumeiko (KM);
Larijs Martinsons (FM);
Ojārs Valkers (VNI);
Signe Jantone (FM);
Signe Zavadska (VNI);
Taisa Trubača (FM);
Zanda Stara (TM)
Pieņemts
3.7
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Dagnija Palčevska (TM);
Inga Bērziņa (FM);
Juris Šumeiko (KM);
Larijs Martinsons (FM);
Ojārs Valkers (VNI);
Signe Jantone (FM);
Signe Zavadska (VNI);
Taisa Trubača (FM);
Zanda Stara (TM)
Pieņemts
4. Ministru kabineta lieta
4.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ieva Jaunzeme (VID);
Ināra Dundure (LPS);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Liene Cipule (NMPD);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM);
Sergejs Ņikišins ()
Pieņemts
4.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Milaševiča (NVD);
Jānis Salmiņš (EM);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
[2 dokumenti]
J. Reirs
Ieva Jaunzeme (VID);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
4.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
4.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)0126
[1 dokuments]
A. K. Kariņš
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru vidū un saistītiem pasākumiem"
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā"
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
5.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumu kopumu Eiropas Savienības finanšu sektora darbības regulējuma grozījumiem, lai stiprinātu sektora finanšu stabilitāti, kā arī veicinātu ekonomikas finansēšanu, atkopjoties no COVID-19 izraisītās krīzes"
[1 dokuments]
J. Reirs
Dina Buse (FM);
Līga Kļaviņa (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 3 "Par Eiropas nākotnes konferences 2022. gada 11.-12. marta plenārsēdē izskatāmajiem jautājumiem"
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Didzis Stāvausis (ĀM);
Jānis Bērziņš (ĀM)
Pieņemts
5.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Padomes īstenošanas lēmuma projektu, ar ko nosaka, ka pastāv no Ukrainas pārvietotu personu masveida pieplūdums 2001. gada 21. jūlija Padomes direktīvas 2001/55/EK 5. panta izpratnē, un ar ko šīm personām ievieš pagaidu aizsardzību"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
5.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par patēriņa kredītiem"
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
5.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes direktīvai par globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšanu starptautiskām grupām Savienībā"
[1 dokuments]
J. Reirs
Andis Kokenbergs (FM);
Andrejs Birums (FM);
Ilmārs Šņucins (FM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts nekustamo īpašumu Vikingu ielā 24A, Jūrmalā"
J. Reirs
Dagnija Palčevska (TM);
Inga Bērziņa (FM);
Larijs Martinsons (FM);
Ojārs Valkers (VNI);
Signe Jantone (FM);
Signe Zavadska (VNI);
Toms Dreika (TM);
Zanda Stara (TM)
Atlikts
6.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pirmā, otrā un trešā projektu uzsaukuma finansējuma apmēru Rail Baltica projektam"
T. Linkaits
Olita Bērziņa (SAM);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420143822
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420143422
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
6.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420146522
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
6.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420143522
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
6.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420146622
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
6.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[2 dokumenti]
J. Reirs
Inga Forda (FM);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
6.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
A. K. Kariņš
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
6.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
[1 dokuments]
E. Rinkēvičs
Dana Tjurina (ĀM);
Kārlis Panteļējevs (VM);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
6.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Viedokļa projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420287521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.12
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par radiācijas līmeņa kontroli Latvijā un par gatavību un rīcību radiācijas avāriju gadījumā"
D. Pavļuts (VARAM)
Andris Ķēniņš (VARAM);
Dace Šatrovska (VVD);
Elita Baklāne - Ansberga (VVD);
Natālija Cudečka-Puriņa (VARAM);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
6.13
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par dabasgāzes apgādes drošuma aktuālo situāciju"
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM);
Līga Rozentāle (EM);
Signe Jantone (FM);
Uldis Bariss ()
Pieņemts
6.14
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
D. Pavļuts
Pieņemts
6.15
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanu un uzņemošās valsts atbalsta vadības centra izveidi"
A. Pabriks
Boriss Kņigins (VM)
Pieņemts