Ministru kabineta 18.01.2022. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
Informatīvais ziņojums "Par jūtīgajiem jautājumiem attiecībās ar Ķīnas Tautas Republiku"
E. Rinkēvičs
Andris Pelšs (ĀM)
Pieņemts
1.2
TA-19k
Konfidenciāli
E. Rinkēvičs
Atis Lots (ĀM);
Edijs Šaicāns (EM)
1.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 84 115. §) izpildes gaitu
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
1.4
(iekļauts papildus) Par aktuāliem jautājumiem un kiberdrošības stiprināšanu
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM)
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Meža Vizbuļi" Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
2.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumos Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""
[5 dokumenti]
E. Rinkēvičs (FM)
Pieņemts
2.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.6
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.7
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.8
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.9
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.10
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kaucmindes mežs" Rundāles pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.12
Noteikumu projekts "Darba drošības un veselības aizsardzības prasību un medicīniskās aprūpes uz kuģiem noteikumi"
[24 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.13
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Liepiņas" Taurupes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.14
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā""
[2 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.15
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"
[19 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.16
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem""
[7 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.17
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.18
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.19
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2020. gada 2. jūlija rīkojuma Nr. 370 "Par valsts nekustamā īpašuma Rindzelē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Neatkarība Balt."" atzīšanu par spēku zaudējušu"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.20
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 228 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.21
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.22
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.24
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā"
[3 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.25
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
2.26
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1
Plāna projekts "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2022.-2023. gadam"
[86 dokumenti]
N. Puntulis
Jeļena Šaicāne (KM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem par valsts un pašvaldību vajadzību nodrošināšanai nepieciešamo projektu īstenošanu publiskās un privātās partnerības ietvaros"
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs (FM)
Inga Bērziņa (FM);
Iveta Cirse (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Larijs Martinsons (FM);
Mārtiņš Brencis (CFLA);
Ritvars Timermanis (CFLA);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda darbības programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.3. pasākuma "Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem" īstenošanu"
[2 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.3
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023.-2027. gadam"
[2 dokumenti]
K. Gerhards
Arnis Muižnieks (LMIB);
Jolanta Plūme (FM);
Liene Jansone (ZM);
Pārsla Rigonda Krieviņa (ZM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības vides ministru 2022. gada 20.-21. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
4.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības un augstākās izglītības ministru neformālajā 2022. gada 25. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Dmitrijs Stepanovs (IZM)
Pieņemts
4.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 21.-22. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM);
Marija Zjurikova (EM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ģirts Šķenders (VSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca");
Ieva Jaunzeme (VID);
Ināra Dundure (LPS);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Liene Cipule (NMPD);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Milaševiča (NVD);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ilze Lore (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Egīls Baldzēns (LBAS);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.5
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Egīls Baldzēns (LBAS);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2022.gada 17.janvāra Euro grupas un 2022.gada 18.janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
[1 dokuments]
E. Rinkēvičs (FM)
Līga Kļaviņa (FM);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 25. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Jānis Bērziņš (ĀM);
Linda Krūmiņa (ĀM)
Pieņemts
6.3
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem IV un V pielikumus"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Kristīne Kazerovska (VARAM)
Pieņemts
6.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 24. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Dana Tjurina (ĀM);
Diāna Krieva (ĀM)
Pieņemts
6.5
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu"
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Intars Eglītis (EM);
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Dobeles novadā nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"
[2 dokumenti]
A. Pabriks
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.2
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420290921
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
7.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420290721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420291121
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420123822
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420290821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420273121 un Nr. A420264621
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.8
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts interešu pārstāvību ieguldījumu strīdā"
A. K. Kariņš
Dainis Pudelis (VK);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.9
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finansējumu valsts interešu pārstāvībai starptautiskajos ieguldījumu strīdos 2022. gadā un aktuālo situāciju"
A. K. Kariņš
Elza Jugāne (VK);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.10
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra rīkojumā Nr. 963 "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības""
E. Rinkēvičs
Dana Tjurina (ĀM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.11
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Kodoldrošības regulatoru grupas noslēguma ziņojuma izvērtējumu par Baltkrievijas Republikas Nacionālā rīcības plāna ieviešanu Baltkrievijas atomelektrostacijai un aktuālo situāciju saistībā ar Baltkrievijas Republikas atomelektrostacijas reaktoru ekspluatāciju"
[1 dokuments]
A. T. Plešs
Pieņemts
7.12
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
[1 dokuments]
E. Rinkēvičs
Dana Tjurina (ĀM)
Pieņemts