Ministru kabineta 15.02.2022. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
0. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
0.1
22-TA-2k
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Konfidenciāli
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM)
Pieņemts
0.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par pretgaisa aizsardzības sistēmu "Stinger" dāvinājumu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem"
A. T. Plešs (AM)
Jānis Garisons (AM);
Dimitrijs Trofimovs (IEM)
Pieņemts
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
1.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.3
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumos Nr. 769 "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums""
[5 dokumenti]
E. Rinkēvičs (FM)
Pieņemts
1.5
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Daugavpilī atsavināšanu"
[5 dokumenti]
E. Rinkēvičs (FM)
Pieņemts
1.6
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs (FM)
Pieņemts
1.7
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Fridriha Candera ielā, Rīgā, valstij piederošās 1/2 domājamās daļas pārdošanu"
[4 dokumenti]
E. Rinkēvičs (FM)
Pieņemts
1.8
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 226 "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Valsts robežsardzes dalību Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (FRONTEX) organizētajās kopīgajās operācijās, kā arī īstenotu projektus un pasākumus""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs (IEM)
Pieņemts
1.9
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs (IEM)
Pieņemts
1.12
Noteikumu projekts "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi"
[24 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.13
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību"
[30 dokumenti]
A. Muižniece
Atlikts
1.14
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 262 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi""
[11 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.16
Rīkojuma projekts "Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku norises laiku"
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.17
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 352 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
T. Linkaits (LM)
Pieņemts
1.18
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
T. Linkaits (LM)
Pieņemts
1.20
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.21
Rīkojuma projekts "Par Interact IV labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.22
Rīkojuma projekts "Par Valsts aizdevuma līguma starp Latvijas Republiku un Gulbenes novada pašvaldību pārtraukšanu un Gulbenes novada pašvaldībai valsts piešķirtā aizdevuma pirmstermiņa atmaksu"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.23
Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs (ZM)
Pieņemts
1.24
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 947 "Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs (ZM)
Pieņemts
1.25
Rīkojuma projekts "Par Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežceļi" pārņemšanu valsts īpašumā"
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs (ZM)
Pieņemts
1.26
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs (ZM)
Pieņemts
1.27
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs (ZM)
Pieņemts
1.28
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs (ZM)
Pieņemts
1.29
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs (IEM)
Pieņemts
1.30
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ārkārtas finanšu instrumenta (Asylum, Migration and Integration Fund emergency assistance) projektu"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs (IEM)
Pieņemts
1.31
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Liepājas Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu"
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Dace Jansone (IZM);
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Inese Tauriņa ();
Krista Asmusa ()
Pieņemts
2.2
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Vidzemes Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu"
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Dace Jansone (IZM);
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Inese Tauriņa ();
Krista Asmusa ()
Pieņemts
2.3
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Ventspils Augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu"
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Dace Jansone (IZM);
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Inese Tauriņa ();
Krista Asmusa ()
Pieņemts
2.4
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Banku augstskolas padomes locekļu apstiprināšanu"
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Dace Jansone (IZM);
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Inese Tauriņa ();
Krista Asmusa ()
Pieņemts
2.5
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Rīgas Tehniskās universitātes padomes locekļu apstiprināšanu"
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Dace Jansone (IZM);
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Inese Tauriņa ();
Krista Asmusa ()
Pieņemts
2.6
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Daugavpils Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu"
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Dace Jansone (IZM);
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Inese Tauriņa ();
Krista Asmusa ()
Pieņemts
2.7
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Rīgas Stradiņa universitātes padomes locekļu apstiprināšanu"
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Indra Dreika (VM)
Pieņemts
2.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa izsludināšanu uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs (IEM)
Pieņemts
3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1
(jautājuma izskatīšana atlikta) Plāna projekts "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu  2021.-2027. gadam darba plāns"
[5 dokumenti]
E. Rinkēvičs (FM)
Inga Birzniece (VM);
Jana Salmiņa (FM);
Olga Bogdanova (FM);
Signe Jantone (FM);
Arnis Vērzemnieks ()
Atlikts
3.2
Konceptuālais ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanu"
[53 dokumenti]
A. Muižniece
Jolanta Plūme (FM);
Marina Kosareva (IZM);
Rūta Gintaute - Marihina (IZM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Tālivaldis Vectirāns (SAM)
Pieņemts
4.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2022. gada 16. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Lauma Sīka (IZM)
Pieņemts
4.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālās Transporta ministru padomes 2022. gada 21.-22. februāra izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Elīna Šimiņa-Neverovska (SAM)
Pieņemts
4.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta (Komandu sporta spēļu halles izveide Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā) īstenošanas gaitu"
[2 dokumenti]
A. Muižniece
Edgars Severs (IZM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ieva Jaunzeme (VID);
Ināra Dundure (LPS);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Liene Cipule (NMPD);
Signe Jantone (FM);
Jānis Naglis ();
Santa Graikste ();
Sergejs Ņikišins ()
Pieņemts
5.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Milaševiča (NVD);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
T. Linkaits (LM)
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs (FM)
Ieva Jaunzeme (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs (FM)
Pieņemts
5.7
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Daiga Dambīte (IZM);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.8
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Daiga Dambīte (IZM);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.9
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
[4 dokumenti]
T. Linkaits (LM)
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar atmežošanu un mežu degradāciju saistītu preču un produktu pieejamību Savienības tirgū, kā arī eksportu no Savienības un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 995/2010"
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs (ZM)
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes secinājumu projektu par Eiropas Savienības 2023. gada budžeta vadlīnijām"
[1 dokuments]
E. Rinkēvičs (FM)
Antra Esenberga (FM);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.3
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes rekomendācijas projektu Eiropas Parlamentam par Eiropas Komisijas atslogošanu saistībā ar 2020. finanšu gada budžeta izpildi"
[1 dokuments]
E. Rinkēvičs (FM)
Antra Esenberga (FM);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.4
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Latvijas interesēm Indijas un Klusā okeāna reģionā"
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Ligita Davidova (ĀM)
Pieņemts
6.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 22. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Didzis Stāvausis (ĀM);
Jānis Bērziņš (ĀM);
Linda Krūmiņa (ĀM)
Pieņemts
6.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 21. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Dana Tjurina (ĀM);
Diāna Krieva (ĀM)
Pieņemts
6.7
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņojumu sniegšanu groza Direktīvu 2013/34/ES, Direktīvu 2004/109/EK, Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014"
[1 dokuments]
E. Rinkēvičs (FM)
Daina Robežniece (FM);
Ilmārs Šņucins (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420293321
[1 dokuments]
A. T. Plešs (IEM)
Pieņemts
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420129622
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
7.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420129522
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
7.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420130922
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
7.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420131922
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
7.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420130122
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.7
Informatīvais ziņojums "Par Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas sistēmu auditu"
A. T. Plešs
Gatis Ozols (VARAM);
Rolands Strazdiņš (VARAM)
Pieņemts
7.8
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"
[1 dokuments]
A. T. Plešs
Dagnis Dubrovskis (VARAM)
Pieņemts
7.9
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra rīcībā esošiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu apjomiem"
[1 dokuments]
A. T. Plešs (AM)
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojums Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420260821, Nr. A420274821, Nr. A420284821 un Nr. A420288421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts par blakus sūdzību Augstākajai tiesai lietā Nr. A420271021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.12
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par medicīniskā skābekļa pieejamības nodrošināšanu un slimnīcu rezervju, kā arī valsts gultu rezervju veidošanu"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Sanita Janka (VM);
Signe Jantone (FM);
Vladislava Marāne (VM)
Pieņemts
7.13
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu portfeli, izlietojumu un izlietojuma prognozi 2022. gadā, vakcīnu atlikumu pārdošanu/ziedošanu"
D. Pavļuts
Armīns Kalniņš (NVD);
Boriss Kņigins (VM);
Dace Spaliņa (VM);
Dana Tjurina (ĀM);
Eva Juhņēviča (NVD);
Inese Kaupere (VM);
Inga Bērziņa (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Kārlis Panteļējevs (VM);
Larijs Martinsons (FM);
Sabīne Ālmane (FM);
Signe Bokta (NVD);
Signe Jantone (FM);
Vladislava Marāne (VM)
Pieņemts