Ministru kabineta 25.10.2022. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Ilze Lore (EM)
Pieņemts
1.3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi""
[4 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Karina Zvirbule (EM);
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
1.4
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" maksas pakalpojumu cenrādis"
[3 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Marina Blašķe (EM)
Pieņemts
1.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.6
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.7
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.8
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 22. maija rīkojumā Nr. 238 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 53.0. versija)""
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.9
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumā Nr. 780 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 4.0. versija)""
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.10
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.11
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju"
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Atlikts
1.12
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5. jūnija rīkojumā Nr. 268 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)""
[5 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
1.13
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 374 "Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība""
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.14
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus""
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.16
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1135", Tērvetes pagastā, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"
[8 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.17
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.18
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.19
Noteikumu projekts "Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādis"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.20
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.6.i. investīcijas "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts (VARAM)
Pieņemts
1.21
Noteikumu projekts "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas, prognožu un pielāgošanas klimata pārmaiņām ziņošanas sistēmas"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts (VARAM)
Pieņemts
1.22
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 9 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 56.0. versija)""
[5 dokumenti]
D. Pavļuts (VARAM)
Pieņemts
1.23
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu prēmēšanu"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš
Pieņemts
1.24
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.25
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. marta noteikumos Nr. 130 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.26
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.27
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.28
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.29
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
1.30
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai""
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.31
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.32
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.33
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
1.34
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
1.35
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
1.36
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
1.37
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība" ietvaros"
[2 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
1.38
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 251 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi""
[4 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
2.2
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Mārtiņš Trons (ZSA);
Gustavs Norkārklis (Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija)
Atlikts
2.3
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Kārli Piģēnu"
[3 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Edmunds Valantis (EM);
Kārlis Piģēns (EM)
Pieņemts
3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1
Plāna projekts "Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu  un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam"
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Inga Birzniece (VM)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Par priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt Covid-19 inficēšanas risku" un Ministru kabineta 2020. gada 22. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 86 4. §) 8. punktā noteiktā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
[2 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
4.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālajā 2022. gada 30.-31. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Inguna Berķe (ĀM)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestāžu īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, virzību un būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un tā finansēšanas avotiem"
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Jolanta Plūme (FM);
Rūta Gintaute - Marihina (IZM)
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022. gadā"
[2 dokumenti]
T. Linkaits
Jānis Kalniņš (SAM)
Pieņemts
4.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo atbalstu bērniem, kuri līdz ar sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" likvidāciju sociālo korekciju turpina pašvaldībās"
[2 dokumenti]
A. Muižniece
Edīte Kanaviņa (IZM);
Inga Vanaga (LIZDA);
Kristīne Kinča (LPS)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par valsts sociālo pabalstu pārskatīšanu)
[2 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par 2022. gada 20. septembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)0376
[1 dokuments]
G. Eglītis
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 25. oktobra sanāksmei
[2 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Edijs Šaicāns (EM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai valstij piekrītošo nekustamo īpašumu "Zūru atpūtas mājas", Vārves pagastā, Ventspils novadā"
[1 dokuments]
T. Linkaits
Karina Ploka (FM);
Liene Priedīte-Kancēviča (SAM)
Pieņemts
7.2
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
[2 dokumenti]
K. Eklons
Dace Gaile (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM)
Pieņemts
7.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420271021
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu portfeli, vakcīnu atlikumu pārdošanu/ziedošanu, izlietojumu un izlietojuma prognozi 2022. gada otrajā pusē un 2023. gadā"
D. Pavļuts
Karina Ploka (FM);
Kristīne Daukševiča (VM)
Pieņemts
7.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Starptautiskajam migrācijas politikas attīstības centram"
[1 dokuments]
K. Eklons
Karina Ploka (FM)
Pieņemts
7.6
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Starptautiskajam migrācijas politikas attīstības centram"
[1 dokuments]
K. Eklons
Karina Ploka (FM)
Pieņemts
7.7
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam"
[1 dokuments]
K. Eklons
Karina Ploka (FM)
Pieņemts
7.8
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Valsts Robežsardzes dienestam"
[1 dokuments]
K. Eklons
Karina Ploka (FM)
Pieņemts
8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
8.1
22-TA-3ss
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Sevišķi slepeni
A. Pabriks
Pieņemts