Ministru kabineta 19.12.2023. sēde

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Noteikumu projekts "Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi"
[3 dokumenti]
V. Valainis
Marina Blašķe (EM)
Pieņemts
1.2
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 425 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Ukrainas starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""
[4 dokumenti]
V. Valainis
Lita Stauvere (EM)
Pieņemts
1.3
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. martam"
[3 dokumenti]
V. Valainis
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
1.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.5
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.6
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes koledžas nolikums"
[3 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.7
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem""
[4 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.8
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Garozas ielā 31, Jelgavā, pārņemšanu valsts īpašumā"
[3 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.9
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības ielā 16 un Brīvības ielā 16A, Saldū, Saldus novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
[3 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.10
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""
[4 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.11
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
[2 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.12
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
1.13
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
1.14
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Diploma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajā jauno profesionāļu meistarības konkursā EuroSkills 2023"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem""
[4 dokumenti]
V. Valainis (KEM)
Arta Dimbiere (LDDK)
Pieņemts
1.16
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 495 "Noteikumi par metodiku, kādā Nacionālais kino centrs aprēķina maksu par filmu izmantošanu, kuru autortiesības vai blakustiesības pieder vai piekrīt valstij""
[4 dokumenti]
A. Logina
Pieņemts
1.17
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 858 "Nacionālā kino centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
[4 dokumenti]
A. Logina
Pieņemts
1.18
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā"
[3 dokumenti]
A. Logina
Pieņemts
1.19
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumos Nr. 261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem""
[4 dokumenti]
U. Augulis
Pieņemts
1.20
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 864 "Kārtība, kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti""
[4 dokumenti]
U. Augulis
Pieņemts
1.21
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā" īstenošanas noteikumi"""
[4 dokumenti]
U. Augulis
Pieņemts
1.22
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
U. Augulis
Pieņemts
1.23
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kronbergi Laimas" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.24
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Emerķi" Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu valsts vietējā autoceļa V286 "Kūdums–Daibe–Pīpeņi" pārbūves projekta īstenošanai"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.25
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 217 "E-lietas platformas datu apstrādes noteikumi""
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
1.26
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
H. Abu Meri
Pieņemts
1.27
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumos Nr. 570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""
[3 dokumenti]
I. Bērziņa
Pieņemts
1.28
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Ministru kabinets saskaņo ar pašvaldībām jautājumus, kas skar visu pašvaldību intereses"
[3 dokumenti]
I. Bērziņa
Pieņemts
1.29
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr. 418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem""
[4 dokumenti]
I. Bērziņa
Pieņemts
1.30
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. novembra noteikumos Nr. 769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
1.31
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
1.32
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
1.33
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""
[6 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
1.34
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1070 "Kārtība, kādā persona sedz izdevumus par maksas pakalpojumiem augu aizsardzības jomā, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitāro robežkontroli""
[4 dokumenti]
A. Krauze
Pieņemts
1.35
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās, to teritoriju labiekārtošanai un daudzdzīvokļu mājām noteikto atsavināmo zemju izpirkšanai""
[4 dokumenti]
V. Valainis
Gatis Silovs (EM)
Pieņemts
1.36
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""
[4 dokumenti]
V. Valainis
Ilze Lore (EM)
Pieņemts
1.37
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
V. Valainis
Gatis Silovs (EM)
Pieņemts
1.38
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 95 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""
[4 dokumenti]
V. Valainis
Mārtiņš Auders (EM)
Pieņemts
1.39
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.40
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2024. gadā"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.41
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2024. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.42
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.43
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumos Nr. 407 "Noteikumi par biedrības, nodibinājuma, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes iepriekšējā gada darbības pārskata un turpmākās darbības plāna veidlapas paraugu""
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.44
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts policijas koledžas nolikums"
[3 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.45
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Bērnu aizsardzības centra nolikums"
[3 dokumenti]
U. Augulis
Pieņemts
1.46
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""
[4 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.47
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. marta rīkojumā Nr. 78 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 49.0. versija)""
[5 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
1.48
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi"
[3 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
1.49
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
H. Abu Meri
Pieņemts
1.50
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi""
[4 dokumenti]
H. Abu Meri
Pieņemts
1.51
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem "
[3 dokumenti]
H. Abu Meri
Pieņemts
1.52
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
[4 dokumenti]
H. Abu Meri
Pieņemts
1.53
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kompensāciju par Covid-19 vakcīnas blakusparādību izraisīto smagu vai vidēji smagu kaitējumu pacienta veselībai vai dzīvībai"
[3 dokumenti]
H. Abu Meri
Pieņemts
1.54
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem""
[4 dokumenti]
H. Abu Meri
Pieņemts
1.55
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""
[4 dokumenti]
H. Abu Meri
Pieņemts
1.56
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 519 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
I. Bērziņa
Pieņemts
1.57
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 101 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.1. pasākuma "Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu atjaunošana" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
I. Bērziņa
Pieņemts
1.58
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
I. Bērziņa
Pieņemts
1.59
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 537 "Par valsts pētījumu programmu "Aizsardzības inovāciju pētījumu programma"""
[4 dokumenti]
A. Sprūds
Pieņemts
1.60
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai"
[3 dokumenti]
A. Logina
Pieņemts
1.62
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 ''Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai''"
[3 dokumenti]
R. Kozlovskis
Pieņemts
1.63
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumos Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti""
[4 dokumenti]
U. Augulis
Pieņemts
1.64
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
U. Augulis
Pieņemts
1.65
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2022. gadu"
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.66
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 28. septembra rīkojumā Nr. 654 "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2023. gada budžeta apstiprināšanu""
[4 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.67
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.68
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 652 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.69
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.70
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
1.71
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
1.72
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums""
[4 dokumenti]
A. Logina
Pieņemts
1.73
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumos Nr. 436 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums""
[4 dokumenti]
A. Logina
Pieņemts
1.74
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 928 "Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums""
[4 dokumenti]
A. Logina
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""
[4 dokumenti]
V. Valainis
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
2.2
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība""
[4 dokumenti]
V. Valainis
Indra Leonova (EM)
Pieņemts
2.3
Noteikumu projekts "Neatbilstību konstatēšanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība Eiropas Savienības fondu īstenošanā  2021.–2027. gada plānošanas periodā"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Armands Eberhards (FM);
Edīte Bērziņa (FM);
Sanita Šķiltere (LPS);
Zane Logina (FM)
Pieņemts
2.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" peļņas daļu par 2022.gadu"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Agija Leitāne-Šķēle (FM);
Pēters Brangulis (PROVE);
Sabīne Ālmane (FM)
Pieņemts
2.5
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.6. pasākuma "Uzlabot izglītības iespējas ārstniecības personām, t. sk. uzlabojot tālākizglītības pieejamību"  īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
H. Abu Meri
Agnese Tomsone (VM);
Boriss Kņigins (VM);
Kristīne Karsa (VM);
Kristīne Kļaviņa (VM)
Pieņemts
2.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Vladimirs Šteinbergs (IZM)
Pieņemts
2.7
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Alise Trokša (IZM);
Edīte Kanaviņa (IZM);
Inga Vanaga (LIZDA)
Pieņemts
2.8
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Alise Trokša (IZM);
Edīte Kanaviņa (IZM);
Inga Vanaga (LIZDA)
Pieņemts
2.9
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Alise Trokša (IZM);
Edīte Kanaviņa (IZM);
Inga Vanaga (LIZDA)
Pieņemts
2.10
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Ilze Sīle (IZM)
Pieņemts
2.11
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.8. pasākuma "Doktorantūras granti" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
A. Čakša
Jānis Paiders (IZM);
Ilze Sīle (IZM)
Pieņemts
2.12
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana  kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.5. pasākuma "Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Jānis Paiders (IZM);
Ilze Sīle (IZM)
Pieņemts
2.13
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1608 "Noteikumi par pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana""
[4 dokumenti]
U. Augulis
Pēteris Leiškalns (LDDK)
Pieņemts
2.14
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu sociālo integrāciju, izmantojot sociālās inovācijas" 4.4.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunām pieejām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanā" īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
U. Augulis
Anna Vībe (LM);
Inga Ķirse (LM);
Kristīne Lasmane (LM)
Pieņemts
2.15
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
U. Augulis
Anna Vībe (LM);
Imants Lipskis (LM);
Inga Ķirse (LM)
Pieņemts
2.16
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.7. pasākuma "Pilnveidot pacientu drošību un aprūpes kvalitāti" īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
H. Abu Meri
Agnese Tomsone (VM);
Boriss Kņigins (VM);
Kristīne Karsa (VM)
Pieņemts
2.17
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 64 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""
[4 dokumenti]
I. Bērziņa
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
2.18
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība""
[4 dokumenti]
I. Bērziņa
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
2.19
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Pasākumu plāns atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024. gadam"
[3 dokumenti]
R. Kozlovskis
Linda Jākobsone-Gavala (GPB)
Pieņemts
2.20
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 841 "Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam""
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Andis Strods (SAM);
Armands Eberhards (FM);
Edgars Šadris (FM);
Ligita Austrupe (SAM)
Pieņemts
3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Plāna projekts "Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2023.-2024. gadam"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Randa Ķeņģe (IZM)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ReferNet tīkla darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 2024.-2027. gadā"
[2 dokumenti]
A. Čakša
Rūta Gintaute - Marihina (IZM)
Pieņemts
4.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par aprīkojuma sarakstu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, aprīkošanai pēc ēku pārbūves un restaurācijas"
[2 dokumenti]
A. Logina
Pieņemts
4.3
Informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta  pakalpojuma organizēšanas modeli iekšzemes reģionālās nozīmes dzelzceļa maršrutos"
[2 dokumenti]
K. Briškens
Pieņemts
4.4
Informatīvais ziņojums "Par progresu neatliekamo pretplūdu pasākumu, kuri veicami no 2023. līdz 2024. gadam, īstenošanā Jēkabpilī"
[2 dokumenti]
I. Bērziņa
Dana Prižavoite (VARAM);
Rudīte Vesere (VARAM);
Raivis Ragainis ()
Pieņemts
4.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projekta (Komandu sporta spēļu halles izveide Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā) īstenošanas termiņa pagarināšanu"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Vladimirs Šteinbergs (IZM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai  (par ieslodzīto konvojēšanu)
[2 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Vēja enerģijas hartu"
[2 dokumenti]
V. Valainis (KEM)
Līga Kurevska (KEM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunzemi" Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei"
[1 dokuments]
A. Sprūds
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Fjordi" Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei"
[1 dokuments]
A. Sprūds
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā, atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei"
[1 dokuments]
A. Sprūds
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.4
Informatīvais ziņojums "Par tehnoloģiskās infrastruktūras lokāla risinājuma izveidi uz valsts ārējās sauszemes robežas"
[1 dokuments]
R. Kozlovskis
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM);
Ivars Īverts (LVRTC)
Pieņemts
7.5
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta pamattrases būvniecības iepirkumu"
K. Briškens
Karina Ploka (FM);
Kārlis Eņģelis (SAM);
Rasmuss Geks (SAM);
Signe Jantone (FM);
Kaspars Vingris (EDZL)
Pieņemts
7.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Rīgas pilsētas tiesai lietā Nr. C30450022
[1 dokuments]
I. Lībiņa-Egnere
Inga Bērziņa (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420254123
[1 dokuments]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
7.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420184022
[1 dokuments]
H. Abu Meri
Pieņemts
7.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2023-35-03
[1 dokuments]
V. Valainis (KEM)
Pieņemts
7.10
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kokrūpniecības nozares konkurētspēju negatīvi ietekmējošo faktoru mazināšanu"
[1 dokuments]
A. Krauze
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM);
Kristaps Klauss (Latvijas Kokrūpniecības federācija)
Pieņemts
8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
8.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2024. gadā"
[1 dokuments]
A. Sprūds
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts