Ministru kabineta 01.06.2023. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Ilze Lore (EM)
Pieņemts
1.2
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojumā Nr. 354 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Uzbekistānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās un zinātniski tehniskās sadarbības jautājumos""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Lita Stauvere (EM)
Pieņemts
1.3
Rīkojuma projekts "Par Konkurences padomes locekļa amata pretendentu vērtēšanas komisiju"
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Ieva Zaharāne (EM)
Pieņemts
1.4
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.5
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā""
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.6
Likumprojekts "Informācijas par ieņēmumiem un ienākuma nodokļiem atklāšanas likums"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.7
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.8
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 15 "Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un  katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam""
[5 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.9
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.10
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008. gada 22. maija rīkojuma Nr. 275 "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu" atzīšanu par spēku zaudējušu"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.11
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Hekeļa ielā 3, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
[5 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.12
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Grenču noliktava" Usmas pagastā, Ventspils novadā pārdošanu"
[5 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
1.13
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
[2 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
1.14
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām"
[4 dokumenti]
R. Čudars
Pieņemts
1.15
Likumprojekts "Grozījums Administratīvās atbildības likumā"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.16
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.17
Rīkojuma projekts "Par  nekustamā īpašuma "Bundžas" Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.18
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Senlejas" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.19
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Krivadi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.20
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dižmuižas" Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.22
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzelzāmuri" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)" pārbūves projekta īstenošanai"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.24
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
[4 dokumenti]
L. Meņģelsone
Pieņemts
1.25
Noteikumu projekts "Pašvaldības informatīvā izdevuma vizuālā noformējuma prasības"
[4 dokumenti]
D. Šmits (VARAM)
Pieņemts
1.26
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai"
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
1.27
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
1.28
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos Nr. 523 "Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.29
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrības integrācijas fonda budžetu"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
1.30
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 381 "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
1.31
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
1.32
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu""
[5 dokumenti]
D. Šmits (VARAM)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Aija Zitcere (FM);
Egita Šķibele (FM);
Inese Albova (FM);
Līga Kļaviņa (FM);
Mārīte Grigāne (VSAC Latgale);
Mārtiņš Čerļenoks (KP);
Ieva Dzirnupe-Kundziņa (LTAB);
Ilze Gailīte (LTAB);
Inese Olafsone (LDDK);
Jānis Abāšins (LTAB);
Juris Stengrevics (LTAB)
Pieņemts
2.2
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Olga Zeile (TM);
Vita Narnicka ()
Pieņemts
2.3
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"  5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
D. Šmits (VARAM)
Sandis Cakuls (VARAM)
Atlikts
2.4
(jautājuma izskatīšana atlikta) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā"  4.2.1.7. pasākuma "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
D. Šmits (VARAM)
Raivis Bremšmits (VARAM);
Sandis Cakuls (VARAM)
Atlikts
2.5
(jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.3.1.i. projekta "VVD APUS - Atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas transformācija par kompleksu atkritumu aprites uzskaites un kontroles informācijas sistēmu" pases apstiprināšanu"
[6 dokumenti]
D. Šmits (VARAM)
Elita Baklāne - Ansberga (VVD)
Atlikts
2.6
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""
[5 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.7
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumos Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 2014.–2020. gada plānošanas perioda pārejas laikā 2021. un 2022. gadā""
[5 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.8
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumos Nr.26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Ginta Ozola (IZM)
Pieņemts
2.9
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
[4 dokumenti]
A. Čakša
Ginta Ozola (IZM)
Pieņemts
2.10
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
[4 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
3. Informatīvie ziņojumi
3.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par jaunu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta "Auto-Cove 2.0" īstenošanai Ventspils Tehnikumā""
[3 dokumenti]
A. Čakša
Rūta Gintaute - Marihina (IZM)
Pieņemts
3.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaisti Ukrainas, jo īpaši Čerņihivas apgabala, rekonstrukcijā"
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Madara Siliņa (ĀM);
Margarita Feizaka (ĀM)
Pieņemts
3.3
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Ārlietu ministrijas budžetu"
[4 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Madara Siliņa (ĀM);
Margarita Feizaka (ĀM)
Pieņemts
3.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas reformas ieviešanas gaitu"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
4. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
4.1
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Padomes ieteikuma projektam par ES rīcības pastiprināšanu cīņai pret rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, ievērojot pieeju "Viena veselība""
[2 dokumenti]
L. Meņģelsone
Elīza Bērziņa (VM);
Ieva Voita (SPKC)
Pieņemts
4.2
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2023. gada 1.-2. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Jana Lūsvere (SAM);
Jānis Kalniņš (SAM)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-87/23 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
[2 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
4.4
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tādu produktu aizliegšanu Savienības tirgū, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu"
[2 dokumenti]
I. Indriksone
Skārleta Dombrovska (EM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
5.1
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt izšķirošo ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
[1 dokuments]
I. Indriksone
Karina Ploka (FM);
Kaspars Lore (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par rīcību ar Kioto protokola otrā perioda (2013.–2020. gads) Kioto vienībām"
[1 dokuments]
R. Čudars
Dagnis Dubrovskis (KEM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts