Ministru kabineta 21.06.2022. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
22-TA-2s
Slepeni
A. Pabriks
Pieņemts
1.2
22-TA-10s
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Slepeni
K. Eklons
Pieņemts
1.3
22-TA-7s
Valsts apdraudējuma analīze
J. Bordāns
Pieņemts
1.4
22-TA-10k
Konfidenciāli
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
1.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2022 secinājumiem"
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
1.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts interešu pārstāvību ieguldījumu strīdā"
A. K. Kariņš
Dainis Pudelis (VK);
Elza Jugāne (VK)
Pieņemts
1.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[2 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
1.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 19. marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""
[1 dokuments]
A. Pabriks
Tamāra Kolīte (AM)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Par Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 10  5. §) "Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.–2013. gadam uzdevumu un darbības rezultātu īstenošanu kārtējā pārskata periodā"" 2.3. apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
[2 dokumenti]
A. K. Kariņš
Pieņemts
2.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 3. marta noteikumos Nr. 211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.5
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zīlānu ielā 68L, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, pārdošanu"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.6
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 845 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība""
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.7
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"
[3 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.8
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 22. oktobra rīkojumā Nr. 535 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 43.0 versija)""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.9
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 620 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.10
Rīkojuma projekts "Par darba dienas pārcelšanu 2023. gadā"
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.11
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.12
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.13
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.15
Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības un lēmumu pieņemšanas kritēriju izvērtēšanas kārtību"
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.16
Noteikumu projekts "Personas apsekošanas kārtība ieslodzījuma vietā, lai konstatētu, vai tā ir lietojusi alkoholu, narkotiskas vai citas apreibinošas vielas"
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.17
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.18
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.20
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.21
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.22
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 4. februāra rīkojumā Nr. 62 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība"""
[5 dokumenti]
J. Reirs
Armands Eberhards (FM);
Edgars Šadris (FM)
Pieņemts
2.23
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts augstskolu stratēģisko specializāciju"
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.24
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai""
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.25
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.26
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.-2027. gadam īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.27
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (J. Reirs)
Pieņemts
2.28
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.29
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
[2 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.30
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
2.31
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""
[6 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
2.32
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim"
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.33
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.34
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.35
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.36
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.37
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.38
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.39
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.40
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā"
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.41
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.42
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Sodāmības ziņu pieprasīšanas un sniegšanas veidlapas noteikumi"
[3 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.43
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram"
[3 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.44
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.45
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 19. marta noteikumos Nr. 150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.46
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Garantiju programmas Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai īstenošanas noteikumi"
[7 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.47
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Zvērināta tiesu izpildītāja veiktās dokumentu piegādes noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.48
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. marta noteikumos Nr. 219 "Kārtība, kādā diplomāti, diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas (darbinieki), specializētie atašeji, sakaru virsnieki, karavīri, tiešās pārvaldes iestādes amatpersonas (darbinieki) un valsts drošības iestādes amatpersonas (darbinieki) tiek norīkoti dienestā (darbā) starptautiskajās organizācijās ārvalstīs, un atlīdzības piešķiršanas kārtība""
[4 dokumenti]
A. K. Kariņš (J. Reirs)
Pieņemts
2.49
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.50
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.51
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.52
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi""
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.53
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 501 "Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.54
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Atlikts
2.55
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.56
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 530 "Dzelzceļa būvnoteikumi""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.57
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.58
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Veselības ministrijai no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.59
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.60
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Ināra Dundure (LPS);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Dace Kalsone (IZM);
Egils Baldzēns (LBAS);
Līga Meņģelsone (LDDK);
Rihards Blese (LDDK)
Pieņemts
3.3
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (N. Puntulis)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par elektroniskās darba laika uzskaites regulējuma efektivitāti un nepieciešamajiem pilnveidojumiem"
[6 dokumenti]
I. Indriksone
Ina Reinšmite (VID);
Jana Salmiņa (FM);
Olga Feldmane (EM);
Jūlija Pelše (VID)
Pieņemts
4.2
Informatīvais ziņojums "Progresa ziņojums par sadarbību ar EKA asociētās dalībvalsts statusā"
[2 dokumenti]
A. Muižniece
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Lauma Sīka (IZM);
JĀNIS PAIDERS (IZM);
KASPARS KAROLIS (IZM)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3. komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2.4.i. investīcijas "Sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sinerģiska attīstība cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem drošumspējas veicināšanai" īstenošanu"
[2 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību laika posmā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 1. aprīlim"
[2 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
4.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""
[8 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
4.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
4.7
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par esošo situāciju lauksaimniecībā un iespējamajiem risinājumiem ar Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā saistītās krīzes risināšanai"
[2 dokumenti]
K. Gerhards
Arvīds Ozols (ZM);
Mārtiņš Trons (ZSA)
Pieņemts
4.8
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā""
[31 dokuments]
K. Gerhards
Arnis Muižnieks (LMIB);
Arvīds Ozols (ZM);
Viesturs Ķerus (LOB);
Jānis Priednieks (LDF);
Jānis Rozītis (PDF);
Kristaps Klauss ();
Lelde Eņģele (LDF);
Mārtiņš Trons (ZSA)
Pieņemts
4.9
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Arnis Muižnieks (LMIB);
Arvīds Ozols (ZM);
Viesturs Ķerus (LOB);
Kristaps Klauss ()
Pieņemts
4.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas  "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" projektu īstenošanu un pieejamā finansējuma mērķtiecīgu izmantošanu"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Evita Truhanova (VARAM);
Jānis Rītiņš (VARAM)
Pieņemts
4.11
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumiem energoresursu cenu un vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām"
[2 dokumenti]
G. Eglītis
Aino Salmiņš (LPS);
Diāna Jakaite (LM);
Edmunds Valantis (EM);
Evija Kūla (LM);
Gatis Ozols (VARAM);
Ilze Rudzīte (LPS);
Jānis Salmiņš (EM);
Līga Rozentāle (EM);
Nils Sakss (FM);
Uģis Bisenieks (VARAM);
Pēteris Leiškalns (LDDK)
Pieņemts
4.12
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem informatīvās telpas drošības stiprināšanai"
[2 dokumenti]
N. Puntulis
Kristers Pļešakovs (KM)
Pieņemts
4.13
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Kristers Pļešakovs (KM)
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par 2022. gada 23.-24. jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš (ĀM)
Gatis Šneiders (ĀM);
Ilze Spiridonova (ĀM);
Jānis Bērziņš (ĀM)
Pieņemts
5.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko attiecībā uz patērētāju iespēcināšanu zaļās pārkārtošanās procesam, nodrošinot viņiem labāku aizsardzību pret negodīgu praksi un viņu labāku informētību, groza Direktīvu 2005/29/EK un Direktīvu 2011/83/ES"
[2 dokumenti]
I. Indriksone
Didzis Brūklītis (EM);
Marina Blašķe (EM);
Santa Buša (EM);
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
5.3
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 27. jūnija sanāksmei
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Dmitrijs Skoruks (EM);
Līga Rozentāle (EM)
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 28. jūnija sanāksmei
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Dagnis Dubrovskis (VARAM);
Elīna Šimiņa-Neverovska (SAM);
Raimonds Kašs (VARAM)
Pieņemts
5.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-115/22 NADA u.c.
J. Bordāns
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"
[2 dokumenti]
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.2
Rīkojuma projekts "Par atļauju akciju sabiedrībai "Latvenergo" un akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" iegūt līdzdalību to jaundibināmajā kopuzņēmumā"
[2 dokumenti]
I. Indriksone
Arvīds Ozols (ZM);
Karina Ploka (FM);
Kaspars Lore (EM);
Marina Podvinska (EM);
Signe Jantone (FM);
Ivars Golsts (Latvenergo);
Kaspars Cikmačs (Latvenergo)
Pieņemts
6.3
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
[2 dokumenti]
K. Eklons
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
[1 dokuments]
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.5
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
[1 dokuments]
A. Pabriks
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi"
[1 dokuments]
A. Pabriks
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.7
(jautājuma izskatīšana atlikta) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420212122
J. Bordāns
Atlikts
6.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420224921
[1 dokuments]
G. Eglītis
Pieņemts
6.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420213022
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420212622
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
6.11
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 medikamenta tiksagevimaba un cilgavimaba kombināciju (Evusheld) iegādi"
D. Pavļuts
Ainārs Lācbergs (NVD);
Karina Ploka (FM);
Kristīne Daukševiča (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.12
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Izvērtējums par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)) iniciatīvā un NATO Inovāciju fondā"
[1 dokuments]
A. Pabriks
Aija Zitcere (FM);
Edīte Bērziņa (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM);
Ieva Jansone-Buka (ALTUM);
Ilona Skribiņa (ALTUM)
Atsaukts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
7.1
(jautājums tiks skatīts slēgtajā daļā Drošo sarunu zālē) (iekļauts papildus) Par nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanu
A. Pabriks
Edmunds Valantis (EM);
Jānis Garisons (AM);
Katrīna Sproģe (AM)
Pieņemts