Ministru kabineta 13.07.2023. sēde (sēdes sākums plkst.10.00)

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
23-TA-14k
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā E. K. pret Latviju"
A. K. Kariņš
Elīna Luīze Vītola (ĀM)
Pieņemts
1.2
Atbildes projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijai
[1 dokuments]
I. Mūrniece
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
1.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums " Par aktuālo situāciju"
R. Čudars
Gatis Junghāns (AST);
Līga Rozentāle (KEM);
Kaspars Krustkalns ()
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"
[4 dokumenti]
I. Mūrniece
Pieņemts
2.2
Likumprojekts "Aizsardzības industrijas likums"
[4 dokumenti]
I. Mūrniece
Pieņemts
2.3
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"
[4 dokumenti]
I. Mūrniece
Pieņemts
2.4
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 775 "Noteikumi par karavīru un zemessargu augstāko virsnieku dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""
[5 dokumenti]
I. Mūrniece
Pieņemts
2.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja un tā sniegtā pakalpojuma tehniskajām un organizatoriskajām prasībām""
[5 dokumenti]
I. Mūrniece
Pieņemts
2.6
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai 2023. gadā"
[4 dokumenti]
I. Mūrniece
Pieņemts
2.7
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"
[3 dokumenti]
I. Mūrniece
Pieņemts
2.8
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumos Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Andris Lazarevs (EM)
Pieņemts
2.9
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Ilze Lore (EM)
Pieņemts
2.10
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 4 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Dace Butāne (EM);
Mārtiņš Jansons (EM)
Pieņemts
2.11
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Andris Lazarevs (EM)
Pieņemts
2.12
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.13
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""
[6 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.14
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
[2 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.15
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupas sastāvu Kopīgajā komisijā Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanās par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti īstenošanai"
[5 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.16
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 16. novembra noteikumos Nr. 752 "Bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta noteikumi""
[5 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
2.17
Noteikumu projekts "Dzelzceļa kravu izvietošanas, nostiprināšanas un pārvadāšanas tehniskie noteikumi"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.19
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Upenieki" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļu pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.20
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija rīkojumā Nr. 519 "Par Rīgas brīvostas pārvaldes likvidācijas komisijas izveidi""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.21
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts kompensāciju cietušajiem""
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.22
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.23
(jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Atlikts
2.24
(jautājuma izskatīšana atlikta) Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Atlikts
2.25
Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.26
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 29. maija noteikumos Nr. 306 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests kompensē brīvprātīgā darba veicējam izdevumus par līgumā noteikto uzdevumu izpildi""
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.27
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 347 "Izlīguma procesa noteikumi""
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.28
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""
[5 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.29
Rīkojuma projekts "Par Juridiskās palīdzības administrāciju"
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.30
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība""
[5 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.31
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""
[5 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.32
Noteikumu projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.33
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā""
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.34
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 227 "Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība""
[5 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.35
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" 1.3.1.2.i. investīcijas "Investīcijas plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.36
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""
[6 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.37
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.38
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojumā Nr. 693 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 55.0. versija)""
[6 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.39
(jautājuma izskatīšana atlikta)(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.2.i. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" projekta "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra  mākoņdatošanas pakalpojumi valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros" attīstības plāna apstiprināšanu""
[5 dokumenti]
M. Kučinskis
Atlikts
2.40
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā pilsoņus reģistrē, uzskaita, atlasa un iesauc valsts aizsardzības dienestā, un valsts aizsardzības militārajā dienestā apgūstamajām zināšanām un prasmēm"
[4 dokumenti]
I. Mūrniece
Pieņemts
2.41
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Dace Gaile (EM)
Pieņemts
2.42
(iekļauts papildus) Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. augusta rīkojumā Nr. 466 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0. versija)"
[6 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Dace Gaile (EM)
Pieņemts
2.43
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.44
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniegšanas kārtība"
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.45
(jautājums tiks skatīts 6.sadaļā)(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Ginta Ozola (IZM);
Iveta Strupkāja (LIAA);
Kaspars Cipruss ();
Laura Strovalde (LIAA);
Raimonds Strokšs ()
Pieņemts
2.46
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumi un daudzgadu darbības programma"
[4 dokumenti]
R. Čudars
Raimonds Kašs (KEM)
Pieņemts
2.47
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra noteikumos Nr. 57 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.3.i. investīcijas "Pilnveidota veloceļu infrastruktūra" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.48
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[6 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.49
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"""
[5 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.50
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""
[5 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.51
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. septembra noteikumos Nr. 577 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Ilze Lore (EM)
Pieņemts
2.52
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.53
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 25 "Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās""
[5 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
2.54
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""
[5 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
2.55
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.56
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra rīkojumā Nr. 522 "Par finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzejam nekustamā īpašuma Mārstaļu ielā 6, Rīgā, daļas nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās, labiekārtošanas un ekspozīcijas izveides izdevumu segšanai""
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.57
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 13. februāra rīkojumā Nr. 70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.58
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.59
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem""
[5 dokumenti]
R. Čudars
Līga Rozentāle (KEM)
Pieņemts
2.60
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Finanšu ministrijas budžetu"
[5 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.61
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"""
[5 dokumenti]
L. Meņģelsone
Aivars Voldeks (VM);
Boriss Kņigins (VM);
Agra Ločmele ();
Edgars Pudzis ();
Iluta Riekstiņa ();
Kaspars Plūme ()
Pieņemts
2.62
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""
[5 dokumenti]
L. Meņģelsone
Sanita Janka (VM)
Pieņemts
2.63
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""
[4 dokumenti]
L. Meņģelsone
Sanita Janka (VM)
Pieņemts
2.64
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par militārā poligona "Sēlija" robežu un tā teritorijā ietilpstošajiem nekustamajiem īpašumiem"
[4 dokumenti]
I. Mūrniece
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
[4 dokumenti]
A. K. Kariņš (N. Puntulis)
Pieņemts
3.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 70 "Studiju līgumā obligāti ietveramie noteikumi""
[5 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
3.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
3.4
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.7. pasākuma "Indukcijas gada ieviešana pedagogu sagatavošanas studiju programmās" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
A. Čakša
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Gunta Arāja (IZM)
Pieņemts
3.6
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.2. pasākuma "Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
3.7
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.1. pasākuma "Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
3.8
Rīkojuma projekts "Par Andra Ozoliņa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Lienes Priedītes - Kancēvičas iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Inguna Strautmane (SAM);
Liene Priedīte-Kancēviča (SAM)
Pieņemts
3.9
Rīkojuma projekts "Par atļauju Lienei Priedītei - Kancēvičai savienot amatu"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Inguna Strautmane (SAM);
Liene Priedīte-Kancēviča (SAM)
Pieņemts
3.10
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.6. pasākuma "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Kaspars Ozols (TM)
Pieņemts
3.11
Rīkojuma projekts "Par Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētāja un locekļu atkārtotu iecelšanu amatā"
[6 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
3.12
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.4. pasākuma "Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
M. Sprindžuks
Dana Prižavoite (VARAM)
Pieņemts
3.13
Rīkojuma projekts "Par Viestura Zepa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Edgara Štelmahera iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā"
[4 dokumenti]
M. Sprindžuks
Inguna Strautmane (SAM)
Pieņemts
3.14
Rīkojuma projekts "Par atļauju Edgaram Štelmaheram savienot amatu"
[3 dokumenti]
M. Sprindžuks
Inguna Strautmane (SAM)
Pieņemts
3.15
(jautājuma izskatīšana atlikta) Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.2.i. investīcijas projekta "Lauksaimniecības datu centra mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts federētā mākoņa ietvaros" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
[5 dokumenti]
D. Šmits
Atlikts
3.16
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Santas Šmīdleres pārcelšanu "
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
3.17
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.1. pasākuma "Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai" īstenošanas noteikumi"
[10 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Ilze Lore (EM);
Iveta Strupkāja (LIAA);
Laura Štrovalde (LIAA)
Pieņemts
3.18
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā"
[5 dokumenti]
A. Ašeradens
Diāna Rancāne (FM);
Solveiga Ozola (FM)
Pieņemts
3.19
(jautājuma izskatīšana atlikta)(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam finanšu instrumentu kopīgie īstenošanas noteikumi "
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Ilze Lore (EM);
Kristīne Kapusta (ALTUM)
Atlikts
3.20
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts pētījumu programmu "20.-21. gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudze""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Dmitrijs Stepanovs (IZM)
Pieņemts
3.21
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes neatliekamo pasākumu īstenošana 2023. gadā"" un "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai""
[4 dokumenti]
L. Meņģelsone
Sanita Janka (VM);
Gundega Ozoliņa (VM)
Pieņemts
4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1
(iekļauts papildus) Konceptuālais ziņojums "Par valsts naftas produktu drošības rezervju pārvaldību"
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Kaspars Lore (EM);
Andris Gādmanis (Possessor);
Kaspars Kociņš (Possessor)
Pieņemts
5. Informatīvie ziņojumi
5.1
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam īstenošanas gaitu"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs (EM)
Dace Butāne (EM);
Dace Zīle (EM)
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas un citu ārvalstu finanšu palīdzības sniedzēju tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Datu valsts inspekcijas 2022. gada darbības pārskats"
[2 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Jekaterina Macuka (DVI);
Jekaterina Macuka (DVI)
Pieņemts
5.5
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas pievienošanos Skolu ēdināšanas koalīcijai"
[3 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
5.6
Informatīvais ziņojums "Par globālās tirgus situācijas nelabvēlīgo ietekmi uz Latvijas graudu un rapšu ražošanas nozari"
[3 dokumenti]
D. Šmits
Roberts Strīpnieks (Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS")
Pieņemts
5.7
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. "Digitālās prasmes" reformas 2.3.2.r. "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" īstenošanu"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Gatis Ozols (VARAM);
Marija Vlasenko (IZM);
Randa Ķeņģe (IZM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta
6.1
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijai (par atbalstu pasaules rallija čempionāta WRC Latvijas posma īstenošanai)
[2 dokumenti]
A. Čakša
Ginta Ozola (IZM)
Pieņemts
7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi
7.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2023. gada 27.-28. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
L. Meņģelsone
Elīza Bērziņa (VM)
Pieņemts
7.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 17.-18. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
7.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru 2023. gada 19.-21. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
7.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojuma par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 20.–21. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
7.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības ministru 2023. gada 28. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. Čakša
Aleksandrs Mārtiņš Blūms (IZM);
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Edvards Francis Kuks (IZM)
Pieņemts
8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
8.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par banku krīžu pārvaldību un noguldījumu apdrošināšanu (CMDI)"
[2 dokumenti]
A. Ašeradens
Aija Zitcere (FM);
Dina Buse (FM);
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Līga Kļaviņa (FM)
Pieņemts
8.2
(iekļauts papildus) Par 2023. gada 13. jūlija Euro grupas un 2023. gada 14. jūlija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[1 dokuments]
A. Ašeradens
Irēna Blauberga (FM);
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Līga Kļaviņa (FM)
Pieņemts
8.3
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 59. sesiju, Nairobi, Kenijā, 25.-28. jūlijā Fifty-ninth Session of the IPCC (IPCC-59)"
[2 dokumenti]
R. Čudars
Raimonds Kašs (KEM)
Pieņemts
8.4
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu ES Padomes regulai par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, ar ko atceļ Padomes Lēmumu (76/787/EOTK, EEK, Euratom) un Aktu par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās, kas pievienots minētajam lēmumam, un ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014"
[2 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Anda Smiltēna (TM)
Pieņemts
8.5
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 20. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
A. K. Kariņš
Dana Tjurina (ĀM)
Pieņemts
8.6
(iekļauts papildus) Par 2023. gada 25. jūlija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
A. Ašeradens
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Liene Bronka (FM)
Pieņemts
9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
9.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"
[1 dokuments]
M. Kučinskis
Pieņemts
9.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420177823
[1 dokuments]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
9.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420177923
[1 dokuments]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
9.4
Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vīrusa infekcijas terapijai paredzēto zāļu RoActemra (Tocilizumabum) pārvirzīšanu citu saslimšanu terapijai"
L. Meņģelsone
Inese Kaupere (VM);
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Gundega Ozoliņa (VM)
Pieņemts
9.5
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
M. Sprindžuks
Edgars Cīrulis (VRAA);
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Vineta Brūvere (VARAM)
Pieņemts
9.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā)(iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420253821
[1 dokuments]
L. Meņģelsone
Ģirts Jirgensons (VM)
Pieņemts
9.7
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs (EM)
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
9.8
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs (EM)
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
9.9
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalībnieka interešu īstenošanu"
A. K. Kariņš
Andris Gādmanis (Possessor);
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Kaspars Kociņš (Possessor);
Kaspars Lore (EM);
Ģirts Ozols (LVRTC)
Atlikts
9.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā)(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
[1 dokuments]
I. Mūrniece
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM)
Pieņemts
9.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā)(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
[1 dokuments]
I. Mūrniece
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM)
Pieņemts