Ministru kabineta 05.07.2022. sēde (sēdes sākums plkst. 12.00)

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
22-TA-11k
Konfidenciāli
A. Pabriks (E. Rinkēvičs)
Jānis Garisons (AM)
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 31. augusta rīkojumā Nr. 470 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 31.0. versija)""
[6 dokumenti]
A. Pabriks (VK)
Pieņemts
2.3
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 15. marta rīkojumā Nr. 131 "Par Latvijas izvirzīto ad hoc tiesnešu sarakstu un Paskaidrojošo rakstu Eiropas Cilvēktiesību tiesai""
[4 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
2.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
2.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
2.6
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Iveta Rubika (EM)
Pieņemts
2.7
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Graudnieki" Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, nodošanu privatizācijai"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Haralds Skarbnieks (EM)
Pieņemts
2.9
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas aktualizēšanas prasībām kopīgajā klienta izpētes rīkā un kopīgā klienta izpētes rīka pakalpojuma sniedzēja licencēšanu un uzraudzību"
[4 dokumenti]
I. Indriksone (FM)
Pieņemts
2.10
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 820 "Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību""
[5 dokumenti]
I. Indriksone (FM)
Pieņemts
2.11
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"
[22 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.12
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2015. gada 30. novembra rīkojuma Nr.743 "Par Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100087 0368 001) Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms - būvniecības 2. kārta (10. korpuss - daudzlīmeņu autostāvvieta), 3. kārta (15. korpuss - biroju ēka) un 6. kārta (11. korpuss - sporta komplekss)), būvniecību" atzīšanu par spēku zaudējušu"
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.13
Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeru ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
2.14
Noteikumu projekts "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.15
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.17
Rīkojuma projekts "Par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Lauksaimniecības un industriālās tehnikas poligons", Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.18
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1239 "Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" nolikums""
[5 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.19
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumos Nr. 250 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku""
[5 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.20
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 724 "Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi""
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.21
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. oktobra rīkojumā Nr. 563 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.22
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzelzsbetona autoceļa pārvads - Padone", Durbes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, pirkšanu ceļa pārvada valsts vietējā autoceļa V1204 Durbe-Padone-Kurgas 7,70. km pārbūves projekta īstenošanai"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.23
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzelzsbetona autoceļa pārvads - Vārve", Tadaiķu pagastā, Dienvidkurzemes novadā, pirkšanu ceļa pārvada valsts vietējā autoceļa V1206 Durbe-Tadaiķi-Bunka-Priekule 4,23. km pārbūves projekta īstenošanai"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.24
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilti) pārbūves projekta īstenošanai"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.25
Rīkojuma projekts "Par Ķekavas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"
[8 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.26
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""
[5 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.27
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 537 "Zāļu valsts aģentūras nolikums""
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.28
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.29
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.30
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 66 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.31
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Avotu ielā 10-8, Lielvārdē, un Mālkalnes prospektā 17-27, Ogrē, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"
[16 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.33
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas  "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.34
Likumprojekts "Grozījumi Meliorācijas likumā"
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.35
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.36
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.37
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 551 "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.39
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.40
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""
[5 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
2.41
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.42
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.43
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.44
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.45
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 350 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Uzglabāšanas atbalsts"""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.46
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.47
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Anita Zimele (EM)
Pieņemts
2.48
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""
[7 dokumenti]
I. Indriksone
Elīna Pētersone (EM)
Atlikts
2.49
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" īstenošanas noteikumi"
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Elīna Vīksne (EM)
Pieņemts
2.50
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Gatis Silovs (EM)
Pieņemts
2.51
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu"
[6 dokumenti]
I. Indriksone
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
2.52
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē"
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.53
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta noteikumos Nr. 538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.54
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.55
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju"
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Dace Jansone (IZM);
Dmitrijs Stepanovs (IZM)
Pieņemts
3.2
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. jūnija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem""
[5 dokumenti]
K. Eklons
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5. Informatīvie ziņojumi
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Pasākumu plānā 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai paredzēto pasākumu izpildi"
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Dace Zīle (EM);
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu ietekmi uz sabiedriskā labuma organizāciju saņemtajiem ziedojumiem"
[2 dokumenti]
I. Indriksone (FM)
Astra Kaļāne (FM);
Egils Zarakovskis (FM);
Ieviņa Dzenīte (FM);
Kristīne Bāra (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par izdevumu pārstrukturizēšanu ilglaicīgas negatīvas ietekmes mazināšanai uz pusaudžu psihisko veselību, ko veicinājusi Covid-19 pandēmija"
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Ineta Būmane (VM);
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
5.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta ieņēmumos iemaksāto ieturēto neatbilstošo izdevumu atkārtotu izmantošanu"
[3 dokumenti]
K. Gerhards
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
5.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo papildu finansējumu Latvijā ievestās mājputnu gaļas un dējējvistu olu pastiprinātai uzraudzībai un kontrolei 2022. gadā"
[3 dokumenti]
K. Gerhards
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
5.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
5.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības vides ministru 2022. gada 13.-14. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Dagnis Dubrovskis (VARAM)
Pieņemts
5.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.3. reformu un investīciju virziena "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" 1.3.1.r. reformas "Katastrofu pārvaldības sistēmas adaptācija klimata pārmaiņām, glābšanas un ātrās reaģēšanas dienestu koordinācijai" 1.3.1.1.i. investīcijas "Glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, īpaši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infrastruktūras un materiāltehniskās bāzes modernizācija" īstenošanu"
[3 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
5.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.2. reformu un investīciju virziena "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšana, ekonomisko noziegumu izmeklēšana, tiesvedības procesu modernizācija un preventīvo darbību īstenošana" 6.2.1.r reformas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas, ekonomisko noziegumu izmeklēšanas un tiesvedības procesu modernizācija 6.2.1.1.i. investīcijas "AML inovāciju centra izveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas identificēšanas uzlabošanai" un 6.2.1.2.i. investīcijas "Ekonomisko noziegumu izmeklēšanas kapacitātes stiprināšana" īstenošanu"
[3 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
5.11
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
J. Bordāns (KM)
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
5.12
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru neformālajā 2022. gada 11.-12. jūlija sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
5.13
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 11.–12. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Kristīne Pommere (TM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta
6.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija (par publisko būvdarbu iepirkumu sadārdzināšanos)
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Kārlis Eņģelis (SAM);
Ludmila Juškeviča (SAM);
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
6.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai (par atbalsta nodrošināšanu nevaldības organizācijām, kuras sniedz atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem)
[2 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību Eiropas Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās"
[2 dokumenti]
A. Pabriks (E. Rinkēvičs)
Jānis Garisons (AM)
Pieņemts
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Moldovas produktiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses"
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Inguna Berķe (ĀM)
Pieņemts
7.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas vienoto piekļuves punktu, kurš nodrošina centralizētu piekļuvi publiski pieejamai informācijai saistībā ar finanšu pakalpojumiem, kapitāla tirgiem un ilgtspēju"
[1 dokuments]
I. Indriksone (FM)
Aija Zitcere (FM);
Imants Tiesnieks (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 attiecībā uz tirgus datu pārskatāmības uzlabošanu, šķēršļu novēršanu konsolidētas datu lentes izveidei, tirdzniecības saistību optimizēšanu un maksājumu saņemšanas aizliegumu par klientu pasūtījumu pārsūtīšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem"
[1 dokuments]
I. Indriksone (FM)
Aija Zitcere (FM);
Aivis Hammers (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 25. jūlija sanāksmei
[2 dokumenti]
I. Indriksone (FM)
Antra Esenberga (FM);
Karina Ploka (FM);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par 2022. gada 19. maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2022)2008
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1
Informatīvais ziņojums "Par piedāvājumu uzsākt izlīguma sarunas ieguldījumu strīdā"
A. Pabriks (VK)
Amanda Mūrniece (VK);
Dainis Pudelis (VK);
Elza Jugāne (VK);
Nora Dambure (FKTK)
Pieņemts
8.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim"
[1 dokuments]
I. Indriksone
Dace Klinsone (EM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM);
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
8.3
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
[2 dokumenti]
K. Eklons
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.4
Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu 2023., 2024. un 2025. gadā  vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem"
[1 dokuments]
T. Linkaits
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamas mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Robežsardzes dienesta Kinoloģijas centram"
K. Eklons
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainas Robežsardzes dienesta Kinoloģijas centram"
[1 dokuments]
K. Eklons
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
[1 dokuments]
A. Pabriks (E. Rinkēvičs)
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
[1 dokuments]
A. Pabriks (E. Rinkēvičs)
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Novavax vakcīnām"
D. Pavļuts
Artūrs Grīgs (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM);
Zinta Rugāja (NVD)
Pieņemts
8.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-13-05
[2 dokumenti]
I. Indriksone (FM)
Pieņemts
8.11
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par medicīnisko ierīču un zāļu ziedošanu Ukrainai"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Ilze Šķiņķe (VM);
Inga Bērziņa (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Larijs Martinsons (FM);
Sanita Janka (VM);
Signe Jantone (FM);
Valdis Miķelsons (VM)
Pieņemts
8.12
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par medicīnisko ierīču un zāļu ziedošanu Ukrainai"
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Ilze Šķiņķe (VM);
Inga Bērziņa (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Larijs Martinsons (FM);
Sanita Janka (VM);
Signe Jantone (FM);
Valdis Miķelsons (VM)
Pieņemts
8.13
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa) (I)
9.1
(jautājums tiks skatīts slēgtā daļā Drošo sarunu zālē) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrības dibināšanu"
A. Pabriks (E. Rinkēvičs)
Jolanta Plūme (FM);
Juris Binde (SIA Latvijas Mobilais Telefons);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts