Ministru kabineta 19.10.2021. sēde attālināti

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221–15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""
[7 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""
[8 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.6
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 17. jūnija noteikumos Nr. 294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261–15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
1.10
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu""
[9 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.11
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.12
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā un Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā esošā nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā un pārdošanu"
[9 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.14
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Dalderi" Sudas ielā 9, Mālpilī, Mālpils pagastā, Siguldas novadā, nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā"
[11 dokumenti]
M. Golubeva (VARAM)
Pieņemts
1.20
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 2. janvāra noteikumos Nr. 5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības""
[6 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.21
Noteikumu projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"
[8 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.23
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Likumprojekts "Elektronisko sakaru likums"
[40 dokumenti]
T. Linkaits
Arnis Latišenko (EM);
Baiba Vītoliņa (PTAC);
Dace Bankoviča (SAM);
Didzis Brūklītis (EM);
Gatis Ozols (VARAM);
Helmuts Bušs (VID);
Inese Olafsone (LDDK);
Jana Lūsvere (SAM);
Jānis Miķelsons (SPRK);
Jolanta Plūme (FM);
Līga Lamba (SPRK);
Māris Spička (KP);
Signe Jantone (FM);
Jūlija Linkeviča ()
Pieņemts
2.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju Jolantai Plūmei savienot amatus"
[6 dokumenti]
J. Reirs
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
3.1
Konceptuālais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā Rail Baltica projekta īstenošanas paātrināšanai"
[2 dokumenti]
T. Linkaits
Dins Merirands (SAM);
Jolanta Plūme (FM);
Kārlis Eņģelis (SAM);
Ludmila Juškeviča (SAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.2
Plāna projekts "Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam"
[18 dokumenti]
T. Linkaits
Agnese Zariņa (SAM);
Dace Bankoviča (SAM);
Inese Olafsone (LDDK);
Jānis Miķelsons (SPRK);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Valsts administrācijas skolai uzņemties papildu saistības un īstenot projektu "SYNERGIA – sadarbības un pieredzes apmaiņas tīkls augsta līmeņa amatpersonām no Centrālās un Austrumu Eiropas", piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta"
[4 dokumenti]
A. K. Kariņš
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada jūlijam"
[2 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.3
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2020. gada 11. februāra rīkojumā Nr. 49 "Par rīcības plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai" ietverto pasākumu izpildes gaitu"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ilze Beināre (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Olga Feldmane (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2018.– 2020. gadam izpilde"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Viktorija Korņenkova (VM)
Pieņemts
4.7
Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konsolidāciju"
[61 dokuments]
M. Golubeva (VARAM)
Gatis Ozols (VARAM);
Jolanta Plūme (FM);
Rolands Strazdiņš (VARAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot pasākumus Mobilitātes partnerības mehānisma (Mobility Partnership Facility) administrētā un finansētā projektā "Gruzijas Robežpolicijas (GBP) kapacitātes stiprināšana "zaļās" un jūras robežu novērošanai"
[5 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Trīs jūru iniciatīvas samita un biznesa foruma koordinācijas sekretariāta izveidi"
[2 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta (I)
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām)
[2 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
5.2
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
5.3
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Daira Armane (EM);
Marija Zjurikova (EM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (II)
6.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ieva Jaunzeme (VID);
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Liene Cipule (NMPD);
Signe Jantone (FM);
Aleksejs Višņakovs ();
Sergejs Ņikišins ()
Pieņemts
6.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Egīls Baldzēns (LBAS);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Inga Milaševiča (NVD);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA)
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.5
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā"
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Egīls Baldzēns (LBAS);
Ieva Jaunzeme (VID);
Ilona Kiukucāne (LDDK);
Jānis Pumpiņš (LDDK);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.6
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""
[5 dokumenti]
G. Eglītis
Sandra Stabiņa (LM)
Pieņemts
7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM) aktualizētā Baltijas jūras rīcības plāna projektu"
[1 dokuments]
M. Golubeva (VARAM)
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-333/21 European Superleague Company
[2 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1
Informatīvais ziņojums "Par Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmuma Nr. 22 "Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu" ietekmi un priekšlikumiem konkurences tiesību pārkāpumu riska mazināšanai"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Ilmārs Šņucins (FM);
Ilze Beināre (EM);
Jana Salmiņa (FM);
Juris Gaiķis (KP);
Olga Bogdanova (FM);
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
8.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Viedokļa projekts Augstākajai tiesai lietā Nr.A420342117
M. Golubeva (VARAM)
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
8.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
J. Vitenbergs
Pieņemts
9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
9.1
TA-10s
Slepeni
M. Golubeva
Pieņemts