Ministru kabineta 12.09.2023. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
23-TA-4s
Slepeni
I. Mūrniece
Egils Leščinskis (NBS AS)
Pieņemts
1.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību starptautiskajās tiesvedībās"
A. K. Kariņš
Katrīna Kate Lazdine (ĀM);
Sanita Pēkale (ĀM)
Pieņemts
1.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves tempa kāpināšanai uz valsts ārējās sauszemes robežas"
M. Kučinskis
Ģirts Ozols (LVRTC);
Larisa Tumaņana (IEM);
Egils Leščinskis (NBS AS);
Jānis Rešņa (LVRTC)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" un vispārējo stratēģisko mērķi"
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
2.2
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldītāju aizsardzības likumā"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.3
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.4
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vikingu ielā 24A, Jūrmalā, pārdošanu"
[2 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.5
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Ezera ielā 13 un Ezera ielā 15, Balvos, Balvu novadā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"
[4 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.6
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
A. Ašeradens
Pieņemts
2.7
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.8
Noteikumu projekts "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.9
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
[4 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.10
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients""
[4 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.11
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.12
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.13
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.14
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Iekšlietu ministrijas budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.15
Rīkojuma projekts "Par Talsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 21, Talsos, Talsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Pieņemts
2.16
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.17
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 537 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.18
Noteikumu projekts "Latvijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo dokumentu izsniegšanas kārtība"
[3 dokumenti]
A. Čakša
Pieņemts
2.19
Par Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 22 48. §) 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
[2 dokumenti]
R. Čudars
Pieņemts
2.21
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 336 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
[4 dokumenti]
E. Siliņa
Pieņemts
2.22
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Dace Bankoviča (SAM)
Pieņemts
2.23
Noteikumu projekts "Caurlaižu, ar kurām ir tiesības neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības,  izsniegšanas, lietošanas, kontroles un anulēšanas kārtība"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Dace Bankoviča (SAM)
Pieņemts
2.24
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 11. aprīļa noteikumos Nr. 190 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.25
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.26
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.27
Rīkojuma projekts "Par Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P36A" Stradu pagastā, Gulbenes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
[9 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.28
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Saulīšumājas" Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, daļu pirkšanu"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.29
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rīgas valstspilsētā"
[3 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Pieņemts
2.31
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 3 "Nacionālais radiofrekvenču plāns""
[4 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.34
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 225 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.35
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
L. Meņģelsone
Pieņemts
2.36
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
L. Meņģelsone
Pieņemts
2.37
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm""
[4 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
2.38
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 353 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
M. Sprindžuks
Pieņemts
2.39
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes budžetu"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.40
(jautājums tiks skatīts B sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Čakša
Kaspars Cipruss (Latvijas Basketbola savienība)
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Saeimas lēmumprojekts "Par Toma Platača iecelšanu Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatā"
[3 dokumenti]
M. Kučinskis
Toms Platacis (FID)
Pieņemts
3.2
Rīkojuma projekts "Par atļauju Jekaterinai Macukai savienot amatus"
[3 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Jekaterina Macuka (DVI)
Pieņemts
3.3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
I. Indriksone
Gatis Silovs (EM)
Pieņemts
3.4
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.2.i. investīcijas "Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība" īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Anita Zimele (EM);
Ilze Lore (EM);
Raimonds Lapiņš (EM)
Pieņemts
3.5
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to piekļūstamību, attīstot kultūras pakalpojumus" īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
3.6
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8. pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš
Edgars Cīrulis (VRAA);
Haralds Beitelis (VK);
Sigita Sniķere (VK)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres regulējumu"
[2 dokumenti]
I. Indriksone
Dace Butāne (EM);
Madara Lūka - Ruskulova (EM);
Raimonds Lapiņš (EM)
Pieņemts
4.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Izglītības un zinātnes ministrijas resora profesionālās izglītības iestādes "Rīgas Stila un modes tehnikums" un "Rīgas Mākslas un mediju tehnikums" īstenoto augstas gatavības projektu, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, termiņu pagarināšanu"
[2 dokumenti]
A. Čakša
Rūta Gintaute - Marihina (IZM)
Pieņemts
4.4
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu 2023. un 2024. gadā"
[4 dokumenti]
A. Čakša
Anita Vahere-Abražune (IZM);
Ilze Saleniece (IZM)
Pieņemts
4.5
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Izglītības un jaunatnes ministru padomes 2023. gada 18.-19. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. Čakša
Anita Vahere-Abražune (IZM);
Dāvids Garšva (IZM);
Inta Jaunzeme (IZM)
Pieņemts
4.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ārkārtas situācijas novēršanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā"
[2 dokumenti]
L. Meņģelsone
Āris Kasparāns (NVD);
Boriss Kņigins (VM);
Juris Raudovs (VM);
Sanita Janka (VM)
Pieņemts
4.7
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
L. Meņģelsone
Pieņemts
4.8
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par kritisko situāciju lauksaimniecības nozarēs, kura ietekmē lauksaimniecības produktu ražotāju ekonomisko dzīvotspēju, un iespējamajiem risinājumiem negatīvās ietekmes mazināšanai"
[2 dokumenti]
D. Šmits
Aivars Bernāns ("Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" LRLA);
Gustavs Norkārklis (Biedrība "Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija");
Jānis Bērziņš (biedrība "Latvijas Dārznieks");
Jānis Irbe (Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadardības padome");
Juris Lazdiņš (ZSA);
Kristīne Piliena (Latvijas kazkopības biedrība);
Mārtiņš Trons (ZSA);
Rūdolfs Pulkstenis (Latvijas Jauno zemnieku klubs)
Pieņemts
4.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas apņemšanos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai līdz 2030. gadam"
[2 dokumenti]
A. K. Kariņš
Pieņemts
5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 14. jūlija argumentēto atzinumu C(2023) 4212 final pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0072 
[1 dokuments]
R. Čudars
Pieņemts
5.2
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu Nr. 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Tālivaldis Vectirāns (SAM)
Pieņemts
5.3
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par standartam būtiskiem patentiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 2017/1001"
[2 dokumenti]
I. Lībiņa-Egnere
Anda Smiltēna (TM)
Pieņemts
5.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums un Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023.gada 14.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2023/0027
[1 dokuments]
I. Indriksone
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
5.5
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Pasaules Pasta savienības Ceturtajā ārkārtas kongresā izskatāmajiem jautājumiem"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Dace Bankoviča (SAM);
Inese Pakule (SAM)
Pieņemts
5.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0158
[1 dokuments]
A. Ašeradens
Daina Robežniece (FM);
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM)
Pieņemts
5.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0159
[1 dokuments]
A. Ašeradens
Aija Zitcere (FM);
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM)
Pieņemts
5.8
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 18. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
D. Šmits
Pieņemts
5.9
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas paziņojumu par Sadarbības un pārbaudes mehānisma Bulgārijai un Rumānijai slēgšanu"
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš
Inga Ozoliņa (FPD) (ĀM);
Iveta Staņislavska (ĀM)
Pieņemts
5.10
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2023. gada 15. septembra Euro grupas un 2023. gada 15.-16. septembra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem
[1 dokuments]
A. Ašeradens
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Līga Kļaviņa (FM);
Nils Sakss (FM)
Pieņemts
5.11
(iekļauts papildus) Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 19. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. K. Kariņš
Elīza Beļauniece (ĀM);
Jānis Bērziņš (ĀM)
Pieņemts
5.12
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu, kas saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju izstrādāts par jūras bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu teritorijās, kas ir ārpus valstu jurisdikcijas"
[2 dokumenti]
M. Sprindžuks
Kristīne Kazerovska (VARAM);
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
6.1
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "RB Rail AS" nepieciešamo finansējumu 2023. gadam"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Dins Merirands (SAM);
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Olita Bērziņa (SAM)
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta pieteikumā militārās mobilitātes projektu uzsaukumam"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Dins Merirands (SAM);
Karina Ploka (FM);
Kaspars Čerņeckis (FM);
Olita Bērziņa (SAM)
Pieņemts