Ministru kabineta 26.10.2021. sēde (sēdes sākums plkst. 12.15)

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
1.1
Noteikumu projekts "Mācību pārvaldības sistēmas noteikumi"
[73 dokumenti]
A. K. Kariņš (J. Reirs)
Pieņemts
1.2
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada domei"
[3 dokumenti]
A. Pabriks
Pieņemts
1.4
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumos Nr. 374 "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.5
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""
[6 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.6
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mālmuiža" Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
[8 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
1.8
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu"
[17 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.9
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"
[23 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
1.12
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
[7 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.13
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežastrumalas" Lēdmanes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P80 blakusceļu posmu Ogres novadā būvniecības īstenošanai"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
1.15
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 802 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" īstenošanas noteikumi"
[11 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.19
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
1.26
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.27
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Ceļš 2" pārņemšanu valsts īpašumā"
[19 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
1.28
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"
[4 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
1.29
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Pieņemts
1.30
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Pieņemts
1.31
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 434 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā""
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.32
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi""
[9 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
1.33
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"
[4 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
1.34
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
[4 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
1.36
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojumā Nr. 236 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.37
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumā Nr. 56 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
1.39
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 760 "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
2.1
Noteikumu projekts "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi"
[32 dokumenti]
N. Puntulis
Dambis Juris (NKMP);
Jantone Signe (FM);
Kaļāne Astra (FM);
Plūme Jolanta (FM);
Šķiltere Sanita (LPS);
Šņucins Ilmārs (FM)
Pieņemts
2.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2020. gadu"
[10 dokumenti]
T. Linkaits
Jantone Signe (FM);
Mariss Mežgals (LVRTC);
Plūme Jolanta (FM);
Strautmane Inguna (SAM)
Pieņemts
3. Informatīvie ziņojumi
3.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par juridisko personu maksātnespējas procesa dokumentu nodošanu glabāšanā arhīvā"
[2 dokumenti]
J. Bordāns
Jantone Signe (FM)
Pieņemts
3.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par samazinātā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu medicīniskām ierīcēm un precēm"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Jantone Signe (FM);
Kaupere Inese (VM);
Ozoliņa Gundega (VM);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
3.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas ceturtais nacionālais ziņojums par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā"
[2 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
4. Ministru kabineta lieta (I)
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Jantone Signe (FM);
Jaunzeme Ieva (VID);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
4.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu"
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Jantone Signe (FM);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta (II)
5.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Baldzēns Egīls (LBAS);
Bērziņš Kaspars (VM);
Cipule Liene (NMPD);
Heiberga Dita (NMPD);
Jantone Signe (FM);
Jaunzeme Ieva (VID);
Kiukucāne Ilona (LDDK);
Perevoščikovs Jurijs (SPKC);
Plūme Jolanta (FM);
Sergejs Ņikišins (VSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca")
Pieņemts
5.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Baldzēns Egīls (LBAS);
Jantone Signe (FM);
Jaunzeme Ieva (VID);
Juhņēviča Eva (NVD);
Kasparāns Āris (NVD);
Kiukucāne Ilona (LDDK);
Milaševiča Inga (NVD);
Plūme Jolanta (FM);
Stade Zane (ZVA)
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Baldzēns Egīls (LBAS);
Jantone Signe (FM);
Kņigins Boriss (VM);
Ozoliņa Gundega (VM);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
5.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda Covid-19 seku mazināšanai"
[27 dokumenti]
D. Pavļuts
Baldzēns Egīls (LBAS);
Jantone Signe (FM);
Kasparāns Āris (NVD);
Plūme Jolanta (FM);
Voldeks Aivars (VM)
Pieņemts
5.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" pagarinājumu"
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Jantone Signe (FM);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
5.6
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 532 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" piešķirto līdzekļu ietvaros paredzēto pasākumu iedzīvotāju sociālajos tīklos informēta lēmuma pieņemšanu par vakcināciju pret Covid-19 maiņu"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Jantone Signe (FM);
Juhņēviča Eva (NVD);
Kņigins Boriss (VM);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
5.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Jantone Signe (FM);
Plūme Jolanta (FM)
Pieņemts
5.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
5.9
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""
[4 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Bogdanova Olga (FM);
Jantone Signe (FM);
Jaunzeme Ieva (VID);
Lapiņš Raimonds (EM);
Lore Ilze (EM)
Pieņemts
5.10
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""
[4 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Bogdanova Olga (FM);
Jantone Signe (FM);
Jaunzeme Ieva (VID);
Lapiņš Raimonds (EM);
Lore Ilze (EM)
Pieņemts
5.11
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par drošu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Bērziņš Kaspars (VM);
Janka Sanita (VM);
Jantone Signe (FM)
Pieņemts
5.12
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par gultu izvēršanu Covid-19 pacientiem"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Heiberga Dita (NMPD);
Jantone Signe (FM);
Kņigins Boriss (VM);
Šķēle Vladislava (VM)
Pieņemts
5.13
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Bērziņš Kaspars (VM);
Feldmane Jana (VM);
Jantone Signe (FM)
Pieņemts
5.14
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Bērziņa Elīza (VM);
Heiberga Dita (NMPD);
Jantone Signe (FM);
Kņigins Boriss (VM)
Pieņemts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par 2021. gada 28. oktobra neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[1 dokuments]
J. Reirs
Jantone Signe (FM);
Kļaviņa Līga (FM);
Krauze-Tola Klinta (FM);
Sakss Nils (FM)
6.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 26. sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 16. sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 3. sesijas, kā arī Konvencijai pakļautās izpildinstitūcijas 52. -55. sesiju un Konvencijas Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 52. -55. sesiju, Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī - 12. novembrī"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Baltroka Elīna (VARAM);
Vesere Rudīte (VARAM)
Pieņemts
6.3
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropas Padomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par augošām enerģijas cenas: pretdarbības un atbalsta instrumenti"
[3 dokumenti]
K. Gerhards (EM)
Šaicāns Edijs (EM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
Informatīvais ziņojums "Par airBaltic publiskā piedāvājuma izteikšanas gaitu"
[1 dokuments]
T. Linkaits
Jantone Signe (FM);
Martin Gauss (Air Baltic Corporation);
Strautmane Inguna (SAM);
Vitolds Jakovļevs (Air Baltic Corporation)
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420247221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
7.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras izbūves gaitu uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"
[1 dokuments]
M. Golubeva
Bērziņa Inga (FM);
Jantone Signe (FM);
Martinsons Larijs (FM);
Ojārs Valkers (VNI);
Renārs Griškevičs (VNI)
8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
8.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par ārvalsts amatpersonas aizsardzību"
J. Reirs (ĀM)