Ministru kabineta 14.12.2021. sēde (sēdes sākums plkst.12.00)

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
(jautājums tiks skatīts sēdes beigās) (jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras aizsardzības nodrošināšanu pret pakalpojumatteices uzbrukumiem"
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM);
Mārtiņš Paškēvičs (AM)
Pieņemts
1.2
TA-12s
(jautājums tiks skatīts sēdes beigās) Slepeni
A. Pabriks
Jānis Garisons (AM);
Mārtiņš Paškēvičs (AM)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 170 "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā""
[5 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
2.2
Rīkojuma projekts "Par atļauju piešķirt diplomātisko rangu"
[3 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
2.4
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.7
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
[21 dokuments]
M. Golubeva
Pieņemts
2.8
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"
[5 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.9
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 23. jūlija rīkojumā Nr. 517 "Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai""
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.10
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.11
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
[2 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 26 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" īstenošanas noteikumi"
[44 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.13
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.15
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta apbalvojuma piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.16
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.17
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.18
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2.pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.19
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli""
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.20
Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Druvu ceļš" Limbažu pagastā, Limbažu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.21
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 344 "Aktīvo vielu importēšanas un izplatīšanas kārtība""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.22
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.23
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.24
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.26
Noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgales meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"
[17 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.27
Rīkojuma projekts "Par atmežošanu nekustamā īpašuma "Katrīnbādes iela" zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062), Saulkrastos, Saulkrastu novadā"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.28
Rīkojuma projekts "Par starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam projektu"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.29
Noteikumu projekts "Prasības piena produktu un tos saturošu produktu papildu marķējumam"
[3 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.31
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.32
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.33
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā 2022. gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par personām, kuras ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs ievietotas līdz 1998. gada 1. janvārim"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.34
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu""
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.35
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.36
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.37
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.38
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanas kārtība, civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpes locekļa identitātes kartes un lidostas identitātes kartes izsniegšanas un anulēšanas kārtība"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.39
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.41
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu""
[4 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.42
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.43
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 769 "Tieslietu ministrijas pamatbudžeta programmas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.44
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.45
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.46
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, ANO Bērnu fonda, ANO starpaģentūru palīdzības plāna Mali, ANO  Cilvēkdrošības trasta fonda Arāla jūras reģionam Uzbekistānā, UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai, Eiropas Demokrātijas fonda, Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāta, EDSO Speciālās novērošanas misijas Ukrainā un Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalsta "Lifeline" budžetos"
[3 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Pieņemts
2.47
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.48
(iekļauts papildus) Par Ministru kabineta pilnvarojumu iekšlietu ministrei Marijai Golubevai
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
2.49
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""
[16 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.2
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Intars Eglītis (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Juris Gaiķis (KP);
Māris Spička (KP);
Signe Jantone (FM);
Valentīns Hitrovs (KP);
Zaiga Liepiņa (EM);
Artūrs Spīgulis ();
Māris Butāns ()
Pieņemts
3.4
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
[5 dokumenti]
J. Bordāns
Dagnija Palčevska (TM);
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
3.6
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Jolanta Plūme (FM);
Raivis Bremšmits (VARAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.7
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, pirkšanu"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Inga Bērziņa (FM);
Jolanta Plūme (FM);
Sabīne Ālmane (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā"
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Edgars Severs (IZM);
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
3.9
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Tālivaldis Vectirāns (SAM)
Pieņemts
3.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1. pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" īstenošanas nosacījumi"
[28 dokumenti]
A. Muižniece
Jolanta Plūme (FM);
Santa Šmīdlere (IZM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē"
[2 dokumenti]
A. Pabriks
Jolanta Plūme (FM);
Mārtiņš Paškēvičs (AM)
Pieņemts
4.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma radītajiem zaudējumiem akvakultūras uzņēmējdarbībai"
[6 dokumenti]
K. Gerhards
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
4.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2021. gada 20. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Rudīte Vesere (VARAM)
Pieņemts
4.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju sakarā ar nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības nodrošināšanu"
[2 dokumenti]
A. Muižniece
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Center for a New American Security domnīcas Krievijas Forumā"
[2 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iemaksu Komunisma upuru memoriālajā fondā"
[2 dokumenti]
J. Reirs (ĀM)
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.7
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu apguvi un nepieciešamo finansējumu valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Jolanta Plūme (FM);
Raivis Bremšmits (VARAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.8
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par ogļskābās gāzes gaisa kvalitātes mērītāju iegādes procesu"
[2 dokumenti]
A. Muižniece
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Brexit korekcijas rezervi”
[2 dokumenti]
J. Reirs
Jolanta Plūme (FM);
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta (I)
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Atbildes projekts tiesībsargam (par atbalstu speciālās pārtikas iegādei)
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Sanita Janka (VM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta (II)
6.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Liene Cipule (NMPD);
Signe Jantone (FM);
Sergejs Ņikišins ()
Pieņemts
6.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Milaševiča (NVD);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Kristīne Plensnere (ZVA)
Pieņemts
6.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"
[2 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jolanta Plūme (FM);
Marika Petroviča (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[4 dokumenti]
A. Pabriks
Jolanta Plūme (FM);
Mārtiņš Paškēvičs (AM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 229 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ilze Lore (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Lapiņš (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.8
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.10
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.12
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.13
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Inese Kaupere (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.14
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Inese Kaupere (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.15
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
Informatīvais ziņojums "Par valsts pārstāvības nodrošināšanu starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā"
A. K. Kariņš
Dainis Pudelis (VK);
Elza Jugāne (VK);
Ints Dālderis (FM);
Kristīne Černaja-Mežmale ();
Nora Dambure ();
Santa Purgaile ()
Pieņemts
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"
[1 dokuments]
M. Golubeva
Pieņemts
7.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420277221
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Skaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420284321
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420255621, Nr. A420254721, Nr. A420254221, Nr. A420256521, Nr. A420258821, Nr. A420253021, Nr. A420257921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420284821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.8
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atļauju saglabāt līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Ints Dālderis (FM);
Kaspars Lore (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.9
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
J. Reirs (ĀM)
Dana Tjurina (ĀM);
Diāna Krieva (ĀM);
Ints Dālderis (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.10
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
[1 dokuments]
J. Reirs (ĀM)
Dana Tjurina (ĀM);
Diāna Krieva (ĀM);
Ints Dālderis (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par grozījumu izdarīšanu valsts aizdevuma līgumos"
T. Linkaits
Andris Maldups (SAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.12
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"
[1 dokuments]
J. Reirs
Nils Sakss (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.13
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par finansējumu Rojas ostas pārvaldei ostas infrastruktūras uzturēšanai"
J. Vitenbergs
Andris Maldups (SAM);
Edmunds Valantis (EM);
Ilze Indriksone (EM);
Ints Dālderis (FM);
Kaspars Lore (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
8.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikumu Padomes lēmumam par pagaidu ārkārtas pasākumiem Latvijas, Lietuvas un Polijas labā"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Pieņemts
8.2
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību 2022. gadā"
D. Pavļuts
Armīns Kalniņš (NVD);
Inese Kaupere (VM);
Signe Bokta (NVD);
Vladislava Marāne (VM);
Zinta Rugāja (NVD)
Pieņemts