Ministru kabineta 21.12.2021. sēde

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par jūtīgajiem jautājumiem attiecībās ar Ķīnas Tautas Republiku"
E. Rinkēvičs
Atlikts
1.2
TA-17k
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Bērziņš un citi pret Latviju""
E. Rinkēvičs
Kristīne Līce (ĀM)
Pieņemts
1.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbību ar ārvalstu domnīcām 2022.gadā"
A. T. Plešs (AM)
Mārtiņš Paškēvičs (AM)
Pieņemts
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
A. K. Kariņš (J. Reirs)
Pieņemts
2.2
Rīkojuma projekts "Par vienošanās projektu par grozījumu 2018. gada 10. decembra deleģēšanas līgumā starp Latvijas Republikas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs""
[3 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
2.3
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 7. jūnija rīkojumā Nr. 281 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju""
[5 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
2.4
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.7
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. septembra rīkojumā Nr. 484 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.8
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jaundurbe" Smārdes pagastā, Engures novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.10
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 344 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.11
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""
[14 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumos Nr. 87 "Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.13
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 31. maija rīkojumā Nr. 297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
[6 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.14
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lielbliešķi" Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanu"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.15
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavpilī nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
[4 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.16
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 20, Daugavpilī, valstij piederošo 3/8 domājamo daļu atsavināšanu"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.18
Noteikumu projekts "Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes nolikums"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.19
Noteikumu projekts "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums"
[26 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.20
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.22
Noteikumu projekts "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.24
Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Matīšu ceļš" Ainažu pagastā, Limbažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā"
[6 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.25
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.26
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.27
Likumprojekts "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg) 2021.–2027. gadam programmu vadības likums"
[36 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.29
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.30
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.31
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumos Nr. 768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība"
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.32
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.33
Rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ķirši-Mežvidi" pārņemšanu valsts īpašumā"
[3 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.34
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.35
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par drošības palīdzību un vienībām, kas nav tiesīgas saņemt atbalstu saskaņā ar Līhija likumu"
[7 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
2.36
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
2.37
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"
[3 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.38
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi"
[36 dokumenti]
J. Reirs
Pieņemts
2.40
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti"
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.41
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"
[17 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.42
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās"
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.43
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 442 "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai""
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.44
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.45
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2022. gada budžeta apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.46
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[7 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.47
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 543 "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.48
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs veic faktu fiksēšanu"
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.49
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 641 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.52
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.53
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[20 dokumenti]
A. T. Plešs
Kristīne Kinča (LPS)
Pieņemts
2.54
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi"
[46 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.55
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 393 "Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
[3 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.56
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ukrainas nevalstiskajai organizācijai"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Pieņemts
2.57
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.58
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Pieņemts
2.59
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Raimonds Lapiņš (EM)
Pieņemts
2.60
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.61
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.62
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.63
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.64
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
2.65
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM);
Marija Zjurikova (EM)
Pieņemts
2.66
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi""
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Raimonds Kārkliņš (IZM);
Sanita Treimane (IZM)
Pieņemts
2.67
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas un Daugavpils tehnikuma reorganizāciju un Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izveidošanu"
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.68
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.69
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.70
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.71
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""
[16 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.73
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.74
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. martam"
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Noteikumu projekts "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums"
[29 dokumenti]
A. T. Plešs
Dins Merirands (SAM);
Jolanta Plūme (FM);
Raimonds Kašs (VARAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.2
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"
[4 dokumenti]
A. Muižniece
Edgars Severs (IZM);
Guntis Apīnis (LPS);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.3
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Raivi Kronbergu"
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
3.4
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Mihailu Papsujeviču"
[4 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
3.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums""
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Annija Novikova (SAM);
Dins Merirands (SAM)
Pieņemts
3.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņu par 2020. gadu"
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
3.7
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Edijs Šaicāns (EM);
Marija Zjurikova (EM);
Raimonds Kašs (VARAM)
Pieņemts
3.8
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Ilze Rudzīte (LPS);
Ilze Skrodele-Dubrovska (LM);
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
3.9
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
5. Informatīvie ziņojumi
5.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par bērnu stāvokli valstī 2019.un 2020. gadā"
[2 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.2
Informatīvais ziņojums "Par "Atvērts pēc noklusējuma" principa ieviešanu"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Ieva Jaunzeme (VID);
Signe Jantone (FM);
Signe Kalnciema (VARAM)
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par vienošanos par kopīgiem pārziņiem personas datu apstrādei saistībā ar sadarbības mehānismu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulu (ES) 2019/452 (2019. gada 19. marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai"
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Kaspars Lore (EM)
Pieņemts
5.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu, īstenošanu"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2019. gada 12. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 13 1. §) "Noteikumu projekts "Par grozījumiem Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par spēku zaudējušu un par pilnvarojumu parakstīt grozījumus Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ārlietu ministrijas, Vācijas Federālās Republikas Federālās aizsardzības ministrijas, Francijas Republikas aizsardzības ministra, Itālijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas un ASV Aizsardzības departamenta saprašanās memorandā par NATO Enerģētiskās drošības izcilības centra (NATO EDC) izveidošanu, administrēšanu un darbību"
[5 dokumenti]
A. T. Plešs (AM)
Jolanta Plūme (FM)
Pieņemts
5.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijai piešķirtā papildu finansējuma pārcelšanu un pārdali"
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par SIA "Vidzemes slimnīca" augstas gatavības projekta "Vidzemes slimnīcas A, B un C korpusa energoefektivitātes paaugstināšana" un Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta "E-Veselība jaunā kodola izveide" īstenošanu"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.8
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanas progresu"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Jolanta Plūme (FM);
Raivis Bremšmits (VARAM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.9
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā"
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Edgars Severs (IZM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.10
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2021. gadā"
[2 dokumenti]
K. Gerhards
Arvīds Ozols (ZM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvu pēctecības nodrošināšanu"
[7 dokumenti]
N. Puntulis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5.12
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība""
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Raivis Bremšmits (VARAM)
Pieņemts
6. Ministru kabineta lieta
6.1
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Dita Heiberga (NMPD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Vanaga (LIZDA);
Jolanta Plūme (FM);
Jurijs Perevoščikovs (SPKC);
Liene Cipule (NMPD);
Līga Meņģelsone (LDDK);
Signe Jantone (FM);
Henriks Danusevičs ();
Sergejs Ņikišins ()
Pieņemts
6.2
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Āris Kasparāns (NVD);
Dace Zīle (EM);
Eva Juhņēviča (NVD);
Ieva Jaunzeme (VID);
Inga Milaševiča (NVD);
Jānis Salmiņš (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Līga Meņģelsone (LDDK);
Signe Jantone (FM);
Zane Stade (ZVA);
Dace Zavadska ();
Henriks Danusevičs ()
Pieņemts
6.3
Informatīvais ziņojums "Par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu"
[2 dokumenti]
J. Bordāns
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM);
Vita Narnicka (VZD)
Pieņemts
6.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
J. Reirs
Ieva Jaunzeme (VID);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
G. Eglītis
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
[3 dokumenti]
M. Golubeva
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.8
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.9
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Antra Briņķe (ZM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.10
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Jolanta Plūme (FM);
Kaspars Bērziņš (VM);
Sanita Janka (VM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
7.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021. gada 12. novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2155
[1 dokuments]
J. Bordāns
Pieņemts
8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
8.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420283721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
8.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420253321, A420262721, A420265721, A420256421, A420253221, A420253821, A420256821, A420253721, A420251021, A420254921, A420258421, A420257421, A420251921, A420255021, A420265521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
8.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420285721
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
8.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Atbildes projekts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai civillietā Nr.C73650521
[2 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
8.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420287521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
8.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420288421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
8.7
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420288921
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
8.8
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par enerģijas cenu pieauguma ietekmes mazinošiem pasākumiem"
[1 dokuments]
J. Vitenbergs
Edijs Šaicāns (EM);
Jolanta Plūme (FM);
Marija Zjurikova (EM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.9
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.10
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Boriss Kņigins (VM);
Gundega Ozoliņa (VM);
Jolanta Plūme (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
8.11
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietās Nr. A420255321 un A420254521
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts